Přejít k obsahu webu

Velký reset

19 ledna, 2021
by

Dnešním dnem spouštíme novou sekci Videa a začínáme informacemi o tzv. Velkém resetu. Předem děkujeme za zaslání případných odkazů na videa, která by se tu mohla objevit.

https://m.mojevideo.sk/4jx8

Odhalené božské dítě

11 ledna, 2021
by

Boží dítě je koncept dobře známý z předkřesťanského starověku. Za účelem oklamání Evropanů, aby přijali křesťanství, přejali první křesťané  tento koncept také, protože je pro evropské chápání života tolik podstatný.

Aby se dítě stalo božským, božský otec musí nejprve zemřít; dítě poté putuje do říše smrti a tráví jistý čas s božskou matkou v hrobě. Je tudíž zasvěceno a poté znovuzrozeno; stalo se božským! Stalo se samo božským otcem.

Značka pro pokračování textu

Obnova identity a dědictví v ódinismu

3 ledna, 2021

Toto pojednání zkoumá obnovu identity a dědictví ve vzkříšeném náboženství ‘Ásatrù’, jak bylo přejato v novopohanských i germánsko-pohanských hnutích a později bylo uzurpováno hnutím bílé síly. Toto pojednání zkoumá význam identity a dědictví v tomto hnutí, dotazování se na důležitost schopnosti ztotožnit se se systémem spřízněnosti a kolektivní pokrevnosti a pospolitosti v rámci tohoto systému. Tato obnova identity jde do hloubky ohledně dvou velmi odlišných aspektů téhož přesvědčení, vlastních novopohanství, jmenovitě Ásatrú a ódinismu. Jádrem obou komunit je nalezení nové cesty k vypořádání se s moderním světem prostřednictvím nalezení dědictví a jeho sdílení; bílé nadřazenosti rovnající se ódinismu bude věnována největší pozornost. Toto pojednání také zkoumá ideje Wotansvolku, germánsko-pohanské organizace, která uctívá staré bohy agendou bílého nadřazenectví, jež na ně pohlíží jako na hledače rasově čistého světa. Tento výzkum se povede prostřednictvím zkoumání historie obou novopohanských idejí kolektivní pokrevnosti, po němž následuje diskuse o tom, proč lze myšlenku o bílé nadřazenosti smísit s pohanstvím a hledáním společného dědictví. Čili závěrem s odpovědí, proč se moderní pohané snaží o návrat k rekonstrukcionalistickému ideálnímu světu, v němž mají moc působit na svět kolem sebe.

Značka pro pokračování textu

Xenofobní betlém

26 prosince, 2020
by

Degradace identity III: Rasová nenávist BLM

18 prosince, 2020
by

Policie v Portlandu pokleká před BLM demonstranty (1. 6. 2020)

V předchozích dvou dílech jsme se věnovali lidem, kteří degradují vlastní identitu, a to buď sebemrskačstvím či přímo nenávistí ke svému původu. V dnešním závěrečném se budeme zabývat těmi, kdo svůj odpor neobrací vůči sobě samým, ale lidem jiné rasy a ještě se toto jejich jednání zcela absurdně vydává za boj proti rasismu!  Minule jsme končili tím, že pokud jde o ponižování identity bělochů, jsou to dnes aktivity ve společnosti podporované a prosazované. Proč tomu tak je? Jednoduše proto, že ti, kdo mají peníze, kdo řídí svá média a ze své pozice ovlivňují politiku, tomu tak chtějí. Za všechna vysvětlení jen jeden citát. Pochází od spisovatele a historika Noela Ignatieva, původním jménem Noel Saul Ignatin, a pochází z Harvard Magazine, září-říjen 2002: „Zrada bělošství je oddaností k lidství. Cíl zničit bílou rasu je samo o sobě tak žádoucí, že někteří mohou shledávat těžko uvěřitelným, že by kromě zaujatých bělošských rasistů mohlo vyvolat nějaký odpor. Máme v úmyslu bušit do mrtvých bílých mužů i těch živých a také do žen, dokud sociální konstrukt známý jako ‘bílá rasa’ nebude zničen, ne ‘narušen’, ale zničen.“ Značka pro pokračování textu

Obrana říše: Národní identita, dědictví a nacionalismus v black metalu III

10 prosince, 2020
by

Kapitola třetí – Kosti této země nejsou němé : Národní identita, nacionalismus a dědictví

Dědictví a národní identita byly zjevně důležitými koncepty pro Vikernese i další na scéně, kteří se domnívali, že je třeba mít účast na takovém chování, jako je pálení kostelů, aby znovu nabyli svou zem, národní identitu a dědictví. Jak se tedy tyto koncepty propojují s black metalem jako celek?  Jak se black metal stal odbytištěm pro témata dědictví a nacionalismu a jak se o dědictví daného národa hovoří v textech? Značka pro pokračování textu

Odhalená bohyně

2 prosince, 2020
by

Evropské náboženství není monoteistické; Nebeský Bůh představuje všechna nebeská božstva  v jediném konceptu božstva. Podobně bohyně Země představuje všechna zemská božstva v jediném konceptu božstva; ona je všemi božstvy země, moře, ledu, vody, rostlin, stromů , zvířat et cetera. Obě mají mužské a ženské vlastnosti.

Vývoj skandinávské Jôrð (anglicky Earth [Země])

Norsky: Jord

Skandinávsky: Jôrð

Staroskandinávsky: Erþo  Značka pro pokračování textu

Starověký Egypt – Bílá civilizace v africké poušti

24 listopadu, 2020
tags:
by

Úvodní slovo

Starověký Egypt patří nesporně mezi nejvýznamnější a nejvelkolepější z nestarších kultur, které lidstvo na úsvitu civilizace vytvořilo. V architektuře, kamenictví, medicíně a dalších oblastech lidského intelektu neměla dlouho rovnocenného soupeře a v jiných se s dalšími mohla směle srovnávat.

Malkowski píše (2007, s. 17): „Se svými grandiózními monumenty a zlatými poklady byl Egypt po dlouhou dobu zářící hvězdnou zájmu studia starověkých civilizací. Žádné starověké kultuře se nevěnovalo tolik pozornosti jako zemi na Nilu. Žádná jiná starověká civilizace po sobě nenechala tolik památek. Od Káhiry po Memfis, biblické Ramessovo město, po stavby v Gíze plánovali a stavěli starověcí inženýři a architekti kamenná města, která soupeří s našimi moderními stavbami. Této civilizaci připisujeme i jiné zásluhy, například zrození moderní medicíny… Po tři tisíce let byl Egypt nejpozoruhodnější lidskou kulturou.“ Značka pro pokračování textu

Toto jsou média

16 listopadu, 2020
by

Případy mezirasových násilných činů v roce 2018

Degradace identity II: Nenávist k vlastnímu původu

8 listopadu, 2020
by

Dean Hutton

Minule jsme si představili sdružení Life Expedition, jehož členové cítí potřebu se omlouvat za činy, které spáchal někdo jiný, jinde a v jiném čase, a jejich vztah ke své bělošské identitě lze označit jako sebemrskačství. Vyšší úroveň degradace identity představuje, pokud se k vlasnímu původu projevuje nenávist. Jedním z příkladů může být Dean Hutton, jehož fotografii vlevo jste možná už někde zahlédli, zvláště kvůli jeho instalaci s názvem „Fuck White People“. Narodil se 3. května 1976 v chudé rodině v jihoafrickém Johannesburgu. Představuje se jako aktivista a umělec, ale v případě této osoby se zdráhám jí takový  vznosný titul přisuzovat. Dean Hutton je genderqueer, což je škatulka, která mi byla doteď neznámá, tudíž jsem se informoval, že se jedná o „zastřešující kategorie, nazývané nebinární nebo pohlavně-expanzivní, pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské nebo ženské—identity, které jsou tak mimo genderovou binaritu a cisnormativitu“. A cisnormativita zase je „společenský předpoklad, že každý je cisgender, že normální je být cisgender, a implicitně tedy že být ­ztotožněn/a s pohlavím (genderem) přiděleným po narození je hodnotnější než jiné genderové identity“. Mimochodem, non-binary i transgender kategorie má každá vlastní vlajku :-) Možná Vám bude připadat nemístné, že hned v úvodu řeším pohlavní identitu, ale zrovna ta se uváděla hned v první větě o Huttonovi na stránce South African History Online. I samotní jedinci tohoto typu si na svém „nepohlaví“ zakládají, jak dokládá sám Hutton, když o sobě říká: „Jsem umělec zaměřený především na současné sociopolitické příběhy. Jako spoluautor se zajímám o popis; o sociální média jako vyprávění;  o technologie jako sebereflexi a provokaci. Jsem genderqueer, což je ne-binární transgenderová identita a moje práce se zabývá otázkami pohledu, bělošství, kapitálu, tělesné politiky, queer identit a radikální lásky. Žádám vás, abyste mě oslovovali genderově neutrálními zájmeny oni, jim, jejich.“

Značka pro pokračování textu

Obrana říše: Národní identita, dědictví a nacionalismus v black metalu II

2 listopadu, 2020
by

Kapitola druhá – Ve stínu rohů: Utváření black metalu v Norsku

Z black metalu, utvářeného na základě stop zanechaných skupinami jako Venom, Mercyful Fate, Celtic Frost a Bathory, se na počátku devadesátých let 20. století stalo masové hudební a kulturní hnutí. Žánr je pojmenován dle druhého alba Venomu s názvem ‘Black Metal’, které je se svou syrovou kvalitou produkce i svými satanskými tématy a image považováno za jedno z předchůdců stylu. Dalším aspektem, jímž Venom ovlivnili black metalový žánr, je jejich používání pseudonymů jako “metody oddělení se od své pozemské identity a každodenního světa” (Olson, B, H., 2008).

Značka pro pokračování textu

Odhalený bůh

25 října, 2020
by

Výraz “Bůh”, latinsky Deus, pochází se starolatinského Divus. To je vlastně jméno božstva, které známe lépe  jako Iuppiter, a ze starověkého Řecka jako Zevs, ze starověké Skandinávie jako Tîwaz a ze sanskrtu jako Dyaus. Všechna tato jména se odvozují z praindoevropského *Dyeus/*Diwus. Značka pro pokračování textu

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 13

17 října, 2020
tags:
by

Hospodářská svoboda není základním kamenem ekonomického úspěchu a nedokáže vysvětlit rozdíly mezi národy

Jedním z nabízených vysvětlení vyspělosti některých národů je hospodářská svoboda či svoboda v širším smyslu (Mises, Hayek, Friedman). Ekonomická svoboda má být cestou k hospodářské podnikavosti a inovativnosti, k rentabilitě a odpovědnosti. Produktivní faktory jsou alokovány a poptávka je uspokojována optimálně za účelem efektivity a zisku. Ceny jsou tvořeny nabídkou a poptávkou, což dává nejlepší informace o tom, co a jak je nejlepší vyrábět, o co je zájem. Každý podnikatel je sám odpovědný za své úspěchy či neúspěchy, čímž je rovněž motivován k efektivitě. Zároveň mu hospodářská svoboda dává volný prostor rozhodovat co nejlépe. Hospodářská svoboda je založena na soukromém vlastnictví, umožnění podnikání a jeho malé regulaci, nízkých daních. Když pak jednotlivci a firmy maximalizují svůj soukromý zisk v zásadě z egoistických důvodů, prospívá to nakonec celé společnosti, neboť ta tak i celkově bohatne, modernizuje se, rozvíjí se technologie a stát má pak více prostředků i na plnění svých funkcí a veřejně prospěšné výdaje. Volný obchod má zároveň podporovat spolupráci a mír mezi národy, svobodná ekonomika v lidech posiluje racionalitu, odpovědnost a podnikavost. Celkově má svoboda dávat prostor a podněcovat k aktivitě, iniciativě, inovativnosti, kreativitě, dávat lidem možnost volně rozvíjet a uplatňovat vlohy a nadání.

Značka pro pokračování textu

Horror z ulice

9 října, 2020
by

Výňatky z projevů Václava Havla

1 října, 2020
by

Busta V. H. v americkém kongresu

Převzato ze „Sborníku článků o Václavu Havlovi, o jeho okolí a historických událostech“, ke stažení zde.

Listopad 1989 – Letenská pláň:
Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.

V prosinci 1989 před volbou prezidenta:
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.

Prosinec 1989:
Pro mne není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem.

Značka pro pokračování textu