Přejít k obsahu webu

Censortube

Listopad 15, 2019
by

Pokud používáte Youtube, možná jste si všimli, že 6.6. zmizely některé kanály, které jste do té doby sledovali. Ten svůj jsem si založil na podzim 2008, za tu dobu na něj nahrál přes stovku videí a počet odběratelů se blížil třem stům. Primárně se jednalo o koncerty pagan metalových skupin. Součástí tohoto apolitického kanálu byly i záznamy z přednášek na téma pohanství či historie, které jsem sdílel jakožto soukromá videa jen pro své přátele. Proto mne překvapil mail, který jsem 6. 6. 2019 z Youtube dostal, kde se psalo: Značka pro pokračování textu

Dopisy ze Sodomy

Listopad 7, 2019
by

Tisk ve Francii očividně ví dříve než můj právník a já, že nakonec [česky] budu obviněn ze šíření rasismu a (dle některých novin) rovněž za schvalování válečných zločinů (?), a to 17. října tohoto roku v Paříži – týden poté, co budu vyhoštěn z Francie [česky], se «jim» podaří prosadit svou vůli. Domnívám se, že to znamená, že již vědí, že se svým vyhoštěním neuspějí. Buď to, nebo nejsou moc bystří. Nebo vlastně obojí. Značka pro pokračování textu

Plašič uprchlíků

Říjen 30, 2019
by

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 6

Říjen 22, 2019
tags:
by

Proti argumentaci teplým klimatem jakožto vlivem znemožňujícím vytvořit vyspělou civilizaci hovoří i skutečnost, že podmínky v teplých klimatických pásmech jsou i tak hodně odlišné; jsou zde velmi odlišné poměry, pokud jde o srážky a vegetaci, někde se střídají vlhká a suchá období (monzuny) atd. Teplé klima tedy není žádný univerzální jednolitý vliv, u něhož by bylo možné jasně určit, v čem přesně má jeho negativní působení spočívat (někde by to mělo být moc vlhkosti a s tím spojených zátop či nemocí, jinde právě naopak sucho). Přesto v celém teplém pásmu převažuje zaostalost. Také víme, že i v teplých klimatických pásmech nejenže ještě dnes existují i prosperující bílé a severoasijské státy (Austrálie, Singapur) či komunity, ale rovněž při pohledu do minulosti při uvážení časového hlediska zde můžeme sledovat střídání vyspělých a zaostalých společností a kultur. Kdysi teplé klimatické pásmo nebylo jednoznačně místem, kde převažuje zaostalost. Právě naopak: teplé regiony jižnějších částí Asie, severní Afriky a Středomoří byly kolébkami a centry prvních velkých civilizací (a v menší míře i teplé oblasti Jižní a Střední Ameriky). Pak zde ve stejných klimatických podmínkách civilizace upadla a dnes jsou tyto oblasti civilizačně vesměs na nízké úrovni. Je tedy vidět, že i při uvážení historického vývoje klimatická teorie nesedí – civilizační vyspělosti či zaostalost zjevně na klimatických podmínkách nezávisí. Značka pro pokračování textu

Jak se dotknout Bohů

Říjen 14, 2019

Nejprve mi dovolte říci, že nemám záměr pokoušet se vás přesvědčit, abyste uvěřili v existenci Bohů. Doufám, že na těchto setkáních vám budu nápomocen, abyste objevili existenci Bohů vy samotní. Chci, abyste se jich dotkli a aby se oni dotkli vás — abyste je zažili a oni vámi pohnuli, duchovně i fyzicky, stejně jako se tomu stalo mně před dvaceti lety.

Když se mne ptají, zda věřím v Boha či Bohy, mohu upřímně říci, že v ně nevěřím. Říkám tím,  že vím, že bohové existují — protože se mne dotkli, mluvil jsem s nimi, a vy můžete také.

Skutečně to lze? Jsem blázen? Nuže — jediný způsob, jak tyto otázky zodpovědět, je, že to, co jsem zažil já, zažijete vy sami.

Ale jak to uděláme? Značka pro pokračování textu

Vyhlášení manifestu nové organizace (přišlo mailem)

Říjen 6, 2019

Zelené slunce

Nacionálně Socialistická Ekologická organizace.

Cílem této organizace je v záplavě ultra levicových a anti-nacionalistických ekologických struktur poskytnout Nacionálně Socialistickou alternativu.

Důvod? Levicové ekologické organizace ekologický světonázor pouze zneužívají jako nástroj k paralelní propagaci svých anarcho-marxistických a multikulturalistických tezí, a tím ho zdiskreditovaly! Tím, ublížily přírodě více než kdejaký Ropák!

Jsme přesvědčeni, že opravdu ekologickým je člověk pouze tehdy konáli jeho bytost v souladu se zákony universa, a to svou celistvou politikou coby individualizovaná součást celku jež si za něj uvědomuje odpovědnost. Značka pro pokračování textu

Proč ôðalismus?

Září 28, 2019
by

Ôðalismus je  v nejužším smyslu ideologie založená na krvi (původního obyvatelstva) a půdě (domovině původního obyvatelstva); chrání, prosazuje a, pokud je to nutné, obnovuje zvyky, tradice, světonázor, hodnoty a náboženství, které přirozeně vzešly z každé  jednotlivé populace ve své domovině. Lze ji aplikovat na každý jeden lid na této planetě a rovněž bude pro každý jeden lid na této planetě odlišná, protože ty se svou podstatou odlišují. Ôðalismus prosazuje skutečnou rozmanitost; úctu k právu každého lidu mít své své rodnou domovině vlastní kulturu. Afriku původním Afričanům. Ameriku původním Američanům. Asii původním Asijcům. Austrálii původním Australanům. Evropu původním Evropanům. Lidská populace na této planetě bude bohatou, pouze pokud zachováme rozmanitost a zajistíme, aby se žádné lidské rasy nevytratily, ať už prostřednictvím křížení s jinými početnějšími či převládajícími rasami, nebo prostřednictvím jiné genocidní politiky, jakou je feminismus a kolonizace. Značka pro pokračování textu