Skip to content

Dynasofie – Přezkoumané křesťanství II

Březen 1, 2015
by

Dionýsův kult původně přinesl z Egypta do Řecka a potom znovu z Thrákie kolem roku 1200 př. n. l. kněz jménem Melampus. Dionýsos byl synem Dia a lidské Semelé, Spasitel zrozený ze svazku boha a smrtelníka; lze si všimnout podobnosti s Kristem jako „Božím synem „, narozeným  z lidské Marie.  Jeho uctívání mezi barbary bylo původně spojeno s pojídáním syrového masa z krávy či dítěte, aby se z jeho uctívačů stali nesmrtelní „Bacchoi“.  Dionýsovi uctívači v sžíravém zármutku oplakávali jeho smrt, zatímco  jeho vzkříšení se oslavovalo extatickými orgiemi. Kult byl falický.  Nakonec jej reformoval orfismus, kdy první reformou bylo nahrazení svátosti v podobě masa chlebem a vínem. Orfismus vyučoval prvotnímu hříchu, soudu po smrti, odměně a trestu v posmrtném životě a představě Dionýsa jakožto Spasitele, který zemřel za lidstvo. Značka pro pokračování textu

Proč je islám neslučitelný s demokracií a lidskými právy

Únor 23, 2015
by

207Kapitola z knihy Ibn Warraqa „Proč nejsem muslim“, vydané roku 2005 nakladatelstvím Votobia. Tímto článkem chceme skromně přispět k probíhající debatě ohledně zlého islamismu a jinak prý humánního islámu. Autor knihy, jak sám říká, se narodil v muslimské rodině a vyrůstal ve státě, který se označuje za islámskou republiku. Jakmile byl schopen vlastního úsudku, odvrhl náboženská dogmata, která se mu snažili vnutit. Nyní se považuje za sekulárního humanistu, který všechna náboženství považuje za sny nemocných lidí – za sny falešné – a to prokazatelně falešné – a k tomu zhoubné. Značka pro pokračování textu

Odhalené šachy

Únor 20, 2015
by

šachy

Navždy lesy zpívají

Únor 14, 2015
by

Nejprve něco hudby k navození nálady.

Život je v jistém smyslu jako zkouška na smrt a smrt je première života. Nezjistíte, zda váš život přispěl k vaší Cti [česky] nebo ne, dokud nezemřete, a až budete umírat, všechny události vašeho života se smrsknout do onoho jediného momentu smrti. Nečestný může být jaksi napraven úctu zasluhující smrtí a čestný život může být nečestnou smrtí poskvrněn. Značka pro pokračování textu

Člověk — neznámý

Únor 8, 2015
tags:
by
Alexis Carrel (28. června 1873  - 5. listopadu 1944)

Alexis Carrel (28. června 1873 – 5. listopadu 1944)

„Radikální změna je nezbytná.“ …………Alexis Carrel

Francouzský biolog, lékař a sociolog Dr. Alexis Carrel vládl nejen výjimečnou a podnětnou myslí, ale zároveň byl mužem s celkovým zájmem a odhodláním vylepšit svou rasu, rasu árijskou, a její kulturu. Vědecké výsledky Dr. Carrela mu roku 1912 vynesly Nobelovu cenu. Ke konci roku 1935 se jeho kontroverzní kniha „Man —The Unknown“ (Člověk – neznámý) stala přes noc senzací a národním bestsellerem. Při jejím čtení by se mohlo snadno usoudit, že byla spíše napsána v 21. století než už roku 1935. Blízké přátelství Dr. Carrela s Charlesem Lindberghem, který Carrela považoval za svého mentora, by spolu s jeho pevně ustaveným veřejným uznáním vrhlo ještě více světla na již tak fascinujícího člověka a  mimořádnou mysl své doby. Dr. Carrel podává zasvěcený a surově upřímný přehled rozdílností moderního člověka, společnosti a světa, po němž musíme kráčet jako po tenkém ledu vstříc pochybné a nejisté budoucnosti. Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Přezkoumané křesťanství I

Únor 2, 2015
by

 „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ (Skutky Apoštolů 4: 12)

Dle pasáží jako je výše uvedená byli křesťané po staletí vedeni k víře, že jejich víra je jedinečná, jediné opravdové světlo darované ke spáse lidstva a že všechna nekřesťanská náboženství jsou ryzí hloupostí. Pro křesťana byla znalost Boha darem Abrahama a židovských proroků upadlému světu, což kulminovalo v učení o jednom jediném Spasiteli, který zemřel, abychom mohli navždy žít v ráji. Křesťan, vyzbrojený ideologickou arogancí a přesvědčen o konání „Božího díla“, se odvážil do vnější tmy pohanských náboženství světa se vší horlivostí a misionářským zápalem, které mohou soustředit pouze spravedliví,  protože pro takové věřící znamená všechno jiné zkaženost a uctívání ďábla. Věřících křesťanů by se pak mělo nemálo dotknout zjištění, že Kristovo učení není specifické pro křesťanství a že vývoj  jejich víry lze vystopovat k samotnému pohanství, jež odsuzují. Křesťanství vzdálené tomu, být jedinečným náboženstvím, bylo jen posledním a nejuspěšnějším z nesčetných boho-lidských spasitelských kultů, které se objevily v oblasti Středomoří, které mělo základy pro jeho přijetí připravené díky tisícům let velmi podobných mystérií.   Značka pro pokračování textu

Průmysl Holocaustu

Leden 27, 2015

knihaÚvod z knihy „Průmysl Holocaustu – Úvahy o zneužívání židovského utrpení“ od Normana G. Finkelsteina, vydané roku 2006 nakladatelstvím Dokořán.

Tato kniha je rozborem průmyslu Holocaustu a zároveň jeho obžalobou. Na následujících stránkách vyložím, že Holocaust je ideologickým zobrazením nacistického holocaustu. Jako vět­šina ideologií je, i když nepatrně, spojena se skutečností. Ho­locaust není libovolným výtvorem, nýbrž spíše vnitřně promyš­leným konstruktem. Jeho hlavní dogmata podporují politické a třídní zájmy. A Holocaust skutečně potvrdil, že je nepostra­datelnou ideologickou zbranÍ. Jeho prostřednictvím se jedna z vojensky nejsilnějších zemí světa s otřesnou bilancí v oblasti lidských práv sama obsadila do role státu „oběti“, a stejně tak si status oběti přivlastnila nejúspěšnější etnická skupina ve Spoje­ných státech. Tento zdánlivý status oběti s sebou nese značné dividendy – především imunitu proti kritice, byť i oprávněné. Mohu dodat, že ti, kteří tuto imunitu využívají, se neubránili morální zkaženosti, jež je s ní obvykle spojena. Z tohoto pohle­du není vystupování Elieho Wiesela jako oficiálního vykladače Holocaustu vůbec náhodnou shodou okolností. Do tohoto po­stavení se nedostal díky humanitární angažovanosti či díky své­mu literárnímu talentu. Wiesel hraje hlavní roli spíše proto, že neomylně artikuluje dogmata Holocaustu, a tím podporuje zá­jmy, které za ním stojí. Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 43 other followers