Skip to content

Kult předků

Září 26, 2016
tags:
by

zpc49bvy-dubovc3bdch-listc5af1„Ačkoli byla nenávist ke křesťanům a podhoubí pověr u Ránů silnější než u jiných Slovanů, přece vynikali i mnoha přirozenými dobrými vlastnostmi. Byli totiž velmi pohostinní a rodičům prokazují povinnou úctu. Nikdy byste u nich nenašli žádného nuzáka ani žebráka. Jakmile někdo z jejich řad buď zeslábne nemocí, nebo sejde věkem, je svěřen péči dědicově, u něhož má být opatrován se ctností. Země Rujanců jinak oplývá plodinami, rybami a zvěřinou. Hlavní město té země se nazývá Arkona.“

Helmold z Bosau – Kronika Slovanů

Teoreticky můžeme své předky rozdělit na dvě skupiny, a to na velmi malou skupinu předků, s nimiž máme většinou bezprostřední zkušenost (rodiče, prarodiče, praprarodiče) a na nesrovnatelně širší skupinu předků, s nimiž jsme nikdy neměli možnost se setkat a kteří symbolicky představují pokrevní linii až do dob, které jsou od našeho věku vzdáleny o více než celá staletí, tisíce či desetitisíce let. Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Omyl multikulturalismu VI

Září 17, 2016
by

Žádný jiný příklad neilustruje tak zřetelně společenský úpadek jdoucí ruku v ruce s mizením indo-evropského rasového typu, jako je tomu v případě antického světa. Dovozem levného obilí z Východu stabilní latinské zemanstvo ztrácelo obživu, zatímco zemědělské území se stalo majetkem bohatých majitelů plantáží nakupujících otroky z kolonií, kteří doslova zaplavili Apeninský polostrov cizí krví. Spousty vesničanů, které se nechtěly stát coloni nějakého majitele venkovského sídla, opustily svá pole a zamířily do města, kde již nezakládaly velké rodiny a kde klesaly počty sňatků, což vedlo k úbytku obyvatelstva. Právě tito lidé tvořili páteř legií a jejich počty musely být doplněny cizinci. Ze Středomoří, jež dříve lemovalo množství národností, se stalo římské jezero, v němž se nacionalismus utopil. Řím se stal rasovou mozaikou, kde lidé z každého koutu své říše přicházeli na ulicích denodenně do styku s poníženými zemany. Nehledě na lepší rodiny, jež pocházely z kolonií, byla to do značné míry smíšená krev, co vytvářelo státem podporovanou nečinnou populaci. Do obliby přišli vymódění floutci a dámičky. Řecká kultura se stala nepochopitelná, s výjmkou svých slastí. Po roce 235 n.l. po padesát let neexistoval veřejný pořádek; nepokoj, vražda a krádež byly všudypřítomné, život a majetek nikde v bezpečí. Za osmnáct let se ve středomořském světě objevilo devadesát vládců, přičemž každý z nich byl vůdcem armády banditů a dost často ho z jeho trůnu sesadili již mrtvého. Nakonec se z říše stala  orientální krutovláda za Diokleciána, který se pro tzv. civilizovaný svět stal tím, co byl faraon pro Egypt, slunečním bohem, a byl nazýván “Nepřemožitelné Slunce”. Značka pro pokračování textu

Svět dle Varga I

Září 1, 2016
tags:
by

Ne všechny zajímavé myšlenky a názory Varga Vikernese zazní v jeho článcích či videích. Některé však můžeme zaznamenat v diskuzích (YouTube, Thulean Perspective), kde reaguje na některé komentáře. V následující sérii článků budou vybrány ty názory, které mohou stát za pozornost.

Ruthar

Značka pro pokračování textu

HateFree logika

Srpen 23, 2016
by

hatefree

Byzantská říše a Konstantinopole – Příklad dysgenické, depopulační a imigrační destrukce civilizace VII

Srpen 15, 2016
tags:
by

Zánik zbytků říše

Zprvu se zdálo, že zbývající enklávy, jež zůstaly ještě i po pádu byzantské říše mimo tureckou nadvládu, zůstanou nezávislými. Brzy vyslaly posly k Mehmedovi, který je přijal vlídně. Situace se ale brzy začala měnit. Státy musely za svou imunitu platit velké peníze, které, jsouce v úpadku, sháněly stále s většími obtížemi. Navíc na sultánově dvoře přišli o moc starší umírněnější ministři a rádci a místo nich nastoupili mladší a agresivnější, vesměs bílí odpadlíci a konvertité k islámu, bez údělných panství, zcela závislí na sultánově přízni, jehož pak pobízeli k výbojné politice. I vývoj událostí v samotných zbývajících řeckých státečcích  k tomu sultána vybízel. Značka pro pokračování textu

Byzantská říše a Konstantinopole – Příklad dysgenické, depopulační a imigrační destrukce civilizace VI

Srpen 6, 2016
tags:
by

Konstantinopol – poslední bašta čekající na ránu z milosti

Nakonec se Konstantinopole stala posledním ostrůvkem zbývajícím z původní říše (i když několika menším krajům, především na Balkáně, ještě město vládlo, navíc mu ještě náležel Morejský despotát, malý stát na Peloponésu ovládaný bratrem císaře) a bylo jen otázkou času, kdy padne i ona.

Runciman (1970, s. 174): „Byzantské císařství bylo už odsouzeno k zániku. Mizící, vylidněné a zchudlé musilo zahynout, kdykoli by si Turci umínili dát mu poslední ránu.“

Kemp (1999, kap. 20): „… osud východní říše byl zpečetěn – rapidně rostoucí rasově smíšená populace, malá bílá menšina, ohrožované ze západu Slovany a z východu Turky … – zjevně nebylo cesty ven.“

Avšak i ona sama byla pouhým stínem své původní podoby a velikosti – s prořídlým, dysgenicky upadlým a rasově smíšeným obyvatelstvem a malými zbytky původních bělochů v podobě potomků dávné aristokracie, středních vrstev a elitních oddílů palácové stráže již neměla téměř nic společného s oním kdysi prosperujícím, vzkvétajícím a jedinečnou kulturou se vyznačujícím velkoměstem. K dysgenickému úpadku města přispělo i to, že mnozí význační obyvatelé pod dojmem jeho dekadence odcházeli do ciziny, často na Západ, kde naopak probíhal dynamický vzestup civilizace. Značka pro pokračování textu

Byzantská říše a Konstantinopole – Příklad dysgenické, depopulační a imigrační destrukce civilizace V

Červenec 29, 2016
tags:
by

Dějiny země v době prvotního úpadku

Vrcholu moci dosáhla říše na přelomu 1. a 2. tisíciletí za Basilea II. Bulharobijce – paradoxně právě v době, kdy vypukly první náznaky dekadence. Upevnil nadvládu v severní Sýrii a díky vítězství v bitvě u Strymonu roku 1014 dobyl západní Bulharsko. Tehdy Byzanc vládla velkému území zahrnující část oblasti jižně od Kavkazu, celou Anatolii, část Krymu, Kypr, celou egejskou oblast včetně Rhodu a Kréty, značnou část jižního Balkánu a část jižní Itálie. Jako jej v předcházejících staletích díky svému rozmachu postupně rozšiřovala až do tohoto maximálního rozsahu, tak jej kvůli svému úpadku, který nyní nastal, začala postupně opět ztrácet.   Značka pro pokračování textu