Skip to content

Vítejte v Teplicích

Červenec 29, 2015

Teplický lázeňský park a přilehlé dětské hřiště ve 20.00h, jak jej noviny a TV neukáží …Upozorňuji na to, že problém není jen v jejich množství, ale hlavně způsobu projevu. Park se postupně zaplňuje až do nočních hodin. Většina arabských hostů patří ve své zemi k těm chudším. Na pobyt v lázních dostávají ve své zemi štědré příspěvky. Vzhledem k jiné mentalitě a způsobu života není procházka městským parkem ve večerních hodinách příjemným zážitkem. …..Samozřejmě fotit jsme mohli jen díky tomu, že nás bylo asi 10 lidí s několika velkými psy (kteří u nich vyvolávají respekt ) a dvěma MP v patách…. Teplice, rok 2015.

Zdenka

Značka pro pokračování textu

Thelma a Louise…

Červenec 26, 2015
by

6a00d8341d417153ef014e895ed726970d-800wi (1)

O demokracii (české titulky)

Červenec 20, 2015
by

České titulky: Iron Dawn

Ztracené horizonty

Červenec 14, 2015
tags:
by
„Z každého bodu se táhne přímka zpět, a napojuje se
na vzdálený střed. Na tomto světě neexistuje s něčím nespojený život,
Ani okamžik v čase, o němž by nevěděl okamžik jiný,
Ani slza prolitá ve vzduchoprázdnu.“
………………………..Hermés
Svět je zvláštní a záhadný; udržuje si tolik tajemství; jeho chování není plně pochopeno, jakkoli se může zdát, že ono chápání roste. Je to svět, s nímž je třeba se vyrovnat, svět, který znemožňuje nějaké uspokojení; jde o cosi obrovského a hrozivě mocného, a člověk je ve srovnání s tím tak bezmocně malý a neschopný. Křehký lidský život tolik závisí na jemné kontrole a rovnováze, když se pohybuje po napjatém laně vstříc neznámu, tváří v tvář silám, nad nimiž není jistá kontrola. Nikdy nebude plně akceptováno, že lidstvo vzniklo na takové nebezpečné a nevypočitatelné planetě, a zjišťujeme, že jsme navždy nuceni hledat pochopení hádanek o našem původu, našem účelu, naší budoucnosti a nekonečném vesmíru, který obklopuje tuto zdánlivě zapomenutou zeměkouli, na níž žijeme své pomíjivé životy. Lidstvem podnícenou odpověď na neznámo lze pouze přesně a charakteristicky opsat jako náboženskou. Člověk, který je sám nábožný, má aktivní duchovní zkušenost. Na druhé straně ‚náboženství‘ je souhrn věr a praktik, týkajících se onoho širšího světa ustaveného jeho rodinou, jeho klanem, jeho kmenem, na nějž jeho skupina očekává, že bude reagovat.

Značka pro pokračování textu

O životě za smrtí 3

Červenec 8, 2015

Představme si člověka s jeho vědomím jako nástroj, který reprezentuje vědomí nadosobního netělesného (avšak stále plně fyzikálního charakteru), které se v člověku zaostřuje a soustředí do formy individuálně zakoušené existence. Člověk se tak jeví být „prožitkovým okulárem“ jeho samého přesahujícího jsoucna, které participuje na jeho bytostné zkušenosti, a které je ve svém seberealizačním ukotvení spoutáno s člověkem. S člověkem jehož duchovní růst a vzestup je také vzestupem onoho jsoucna, jemuž slouží „smrtelná“ lidská schránka jako specifický interakčně kultivační nástroj při jeho pobytu v doméně lidského bytí.

Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Podstata a úpadek civilizace II

Červenec 2, 2015
by

Jaký tedy máme důkaz, že náš moderní Západ se neodlišuje od světů minulosti v tom smyslu, že má životní osud, který podobně jako v jejich případě podléhá zrodu a rozkladu a musí se řídit biologickými zákony? Abychom dokázali odpovědět, musíme prozkoumat světové dějiny na holistické bázi a zjistit, zda existují paralely mezi různými civilizacemi, vhodněji pojmenovanými jako vyspělé kultury, tj. sumerskou, egyptskou, mykénskou, čínskou, indickou, mexickou, andskou, antickou, blízkovýchodní a západní. Ono cvičení bude mít více než akademický význam, protože naše postřehy mají očividně vliv na rozhodnutí, jež činíme. Odlišná zbude vláště politika, pokud se blízký problém vnímá spíše jako nevyhnutelný a dlouhodobě vážný, než jako přechodné vybočení, a při poznání,  že „není nic nového pod sluncem“,  lze rovněž lépe vyhodnotit moderní společenské trendy. Značka pro pokračování textu

Úlevy

Červen 26, 2015
by

largePodkapitola z knihy Israela Shahaka  „Historie a náboženství Židů „, vydané roku 2005 nakladatelstvím Votobia, Olomouc. Kompletní sken knihy ke stažení zde v naší Knihovně.

Jak je poznamenáno i výše, talmudický systém je nejvíce dogmatický a neumožňuje žádné výjimky z pravidel, i když jsou díky shodě okolností tato pravidla až absurdní. A v případě Talmudu je na rozdíl od Bible závazný doslovný smysl textu a nikdo není oprávněn vykládat jej odlišně. Během období klasického judaismu se ovšem různé talmudické zákony staly nepřijatelné pro židovskou vládnoucí třídu, tedy pro rabíny a pro bohaté. Ve jménu těchto vládnoucích vznikla metoda systematického obcházení litery zákona a porušování jeho ducha a záměru. Vznikl pokrytecký systém „úlev“ (heterim), dle mého názoru nejdůležitější příčina degradace judaismu v klasické epoše. (Druhou příčinou je židovský mysticismus, jenž měl ovšem vliv po daleko kratší dobu). Znovu je potřeba pro ilustraci uvést několik příkladů, jak tento systém funguje. Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 44 other followers