Skip to content

EuroTitanic

Duben 24, 2018
by

Reklamy

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 20

Duben 16, 2018
tags:
by

Genetické stopy po bílých migracích v subsaharské Africe

Mezi Khoisany, Pygmeji a zejména obyvateli severního Kamerunu byly při výzkumu Y-haplogrup nalezeny genetické stopy po migracích z Asie. A obecně byly nalezeny mezi těmito populacemi, ale i mezi Bantuy a obyvateli Mali nějaké genetické shody s Berbery, ale i obyvateli Orientu (kde kdysi převažovalo bílé osídlení) a dokonce i s Evropany. Jedna z haplogrup v severním Kamerunu má nejspíše původ přímo na Blízkém Východě nebo přímo v Evropě. Dokonce byla nalezena souvislost s haplogrupou R1, z níž vyšly s bílými populacemi spjaté haplogrupy R1b a R1a. (Cruciani et al., 2002)

V Čadu, Nigeru, severní Nigérii a severním Kamerunu byla objevena větev Y-haplogrupy R1b, označená jako R1b1a nebo R-V88. R1b je dnes značně rozšířená mezi obyvatelstvem západní Evropy a byla spojena i se starým předindoevropským bílým obyvatelstvem Středomoří a Přední Asie (např. je doloženo, že k ní patřili dávní Sumerové – Klyosov, květen 2012). K migraci nositelů větve R-V88 mělo dojít snad někdy ve středním holocénu z Asie přes centrální Saharu do povodí Čadského jezera.(Cruciani et al., 2010) Značka pro pokračování textu

Alea iacta est

Duben 8, 2018
by

V jistou chvíli bude Evropa, jak ji známe či jak jsme ji znali, navždy ztracena, a až se tak stane, bude pro běžného člověka příliš pozdě, aby něco změnil. Uvízne v multikulturní propasti zločinu, bahně nouze, kde budou Evropané menšinou – a bude po zbytek svého života zakoušet život jakožto bitý, znásilňovaný, zneužívaný, okrádaný, poplivaný a opovrhovaný otrok. Stejný osud budou zakoušet jeho děti.

Evropa ještě nepřekročila Rubikon, abych tak řekl, a ti, kdož Evropu tlačí vstříc temné propasti, se obávají zvláště jedné věci; byli odhaleni již dříve, v Evropě i jinde, a jsou si vědomi důsledků toho, když jsou jedinci jako oni odhaleni, tudíž více než čehokoliv jiného se bojí odhalení! Bojí se, že masy, ti dobří a jednoduše většina, kterou tak dlouho oklamávali, se dozví o pravdu o nich a jejich motivaci a jejich programu. Znají sílu lidu a bojí se jeho hněvu. Značka pro pokračování textu

Sfakijci – hrdí a nezdolní potomci starověkých Dórů

Březen 31, 2018
tags:
by

Sfakijci – hrdí a nezdolní potomci starověkých Dórů

Z dávného bílého obyvatelstva starověkého Řecka mnoho nezbylo. Většina současných Řeků jsou míšenci bílých lidí a tmavších lidí pocházejících ze severní Afriky a Orientu. Jen v některých odlehlých horských oblastech ve vnitrozemí ostrova Kréty lze nalézt lidi, kteří ještě mohou být značnou měrou považováni za pravé potomky starověkých bílých obyvatel egejské oblasti. Snad nejvíce lze něco takového tvrdit o Sfakijcích, malém národě z horských údolí a svahů jedné oblasti krétského vnitrozemí.

Sfakie je nepříliš rozlehlý hornatý kraj v oblasti Bílých hor (Levka Ori) v jižnější části západní Kréty, hojně zarostlý zelenou středomořskou vegetací, nad níž se po většinu roku bělají vrcholky hor, z nichž sníh mizí až v květnu. Osídlení Sfakijců je tvořeno vesnicemi, které jsou roztroušeny na úbočích vápencovitých kopců. Většinou jsou poměrně malé, obvykle mívají jen několik desítek obyvatel, méně často kolem stovky nebo i o něco více. Avšak časté jsou i vísky jen s deseti lidmi či rodinné samoty s pár jedinci. Celkem ve Sfakii žije jen několik tisíc lidí. Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 19

Březen 23, 2018
tags:
by

POZDĚJŠÍ BÍLÉ MIGRACE A CIVILIZAČNÍ VLIVY V AFRICE

I v pozdějších dobách – starověku a středověku – byl vzestup kultur a civilizací v Africe velmi často spojen s migracemi bílých lidí.(1) Zejména šlo o pronikání s berberským etnickým substrátem spjatých populací, které směřovaly z jižního Středomoří dále na jih do nitra Afriky.

Docházelo k migracím hamitsky mluvících bělochů jako Mauři, Berbeři a Tuaregové ze severu, a zároveň z východu hamitsky mluvících Etiopanů/Kúšitů patřících ke specifickému tmavšímu mediteránnímu typu.

Tyto kavkazoidní populace byly později do značné míry asimilovány místním černým obyvatelstvem, nicméně stále jsou zde nepřehlédnutelné zbytky jejich krve.(2) (Později asi genofond ovlivnili i Evropané, kteří sem přinesli výdobytky moderní civilizace.) Značka pro pokračování textu

Zima 2018

Březen 15, 2018
by

Lživá propaganda I, II

Březen 7, 2018
by

Neexistuje jediný soudobý zdroj, jenž by tvrdil či nějakým způsobem naznačoval, že tzv. vikingové za vikinského období kohokoliv znásilnili. Ani jediný!

images (22) images (17) images (16)

Nicméně ve staletích po vikinském období najednou vidíme množství židokřesťanů, kteří to tvrdí, a celá ta antiskandinávská propaganda, již dnes nazýváme  «dějinami» přirozeně nevychází ze soudobých pramenů, ale toliko a výlučně z této zjevně falešné a židokřesťanské lživé propagandy.

Vzpomeňte si na to příště, až budě někdo říkat, že «vikingové» byli násilníci. Vzpomeňte si rovněž na všechno to negativní, co říkají o Skandinávcích z jakéhokoliv období, nevychází z faktů, nevychází z reality, ale z jejich nenávisti vůči všemu evropskému. HailaR WôðanaR!

Značka pro pokračování textu