Skip to content

Vzkazy čtenářů

Vážení čtenáři,

na této stránce máte možnost se vyjádřit k chodu časopisu, sdělit nám své připomínky a nápady.

komentářů 2 876 leave one →
 1. Duben 22, 2017 20:25

  I zde jsou krásně vidět agresivní muslimové a jejich přemnožení :-)

 2. Andreos permalink
  Duben 10, 2017 18:21

  Zajímavé. Je vidět, že nejde jen o vyšší kriminalitu přistěhovalců, disproporční pobírání dávek a podobně. Jistě je mezi nimi i mnoho lidí, kteří poctivě pracují, jenže jsou to lidé průměrně nižší inteligence, s čímž se pojí nižší efektivita pracovní činnosti, a i obecně jsou prostě odlišná mentalita, diplomaticky řečeno s volnějším postojem k pracovní kázni, dodržování předpisů, udržování pořádku. A to se už nyní projevuje v britském zdravotnictví.

  Hrozba imigrace NENÍ jen o kriminalitě, terorismu, zatížení sociálních systémů. Je o celkově odlišnosti přistěhovalců třetího světa. Masová imigrace lidí odlišné identity vždy znamená konec civilizace, která je jejím cílem. Bez ohledu na to, jak je to s kriminalitou přistěhovalců, terorismem a dalšími problémy spojenými s přistěhovalectvím.

 3. oto permalink
  Duben 3, 2017 15:39

  Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!

  Viete o tom, že existuje plán elity najbohatších a najmocnejších nášho sveta na zredukovanie ľudstva na zlatú miliardu? A viete, aká má byť rasová a národnostná skladba tejto miliardy, ktorá má slúžiť elite? Viete o tom, že jej najväčšiu časť majú tvoriť predovšetkým národy západného sveta, pričom mnohé slovanské národy majú byť úplne vyhladené? Alebo z nich má byť ponechaný iba nepatrný zlomok, určený na zabezpečovanie základnej obslužnosti území, ktoré pôvodne osídľovali.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1703/bratia-slovania-nemaju-nas-za-nic

 4. Andreos permalink
  Březen 31, 2017 21:22

  Stránka s nějakými zajímavými stránkami o rasách apod., i když zjevně ovlivněná nordicismem:
  https://thecross-roads.org/index.php/race-culture-nation

  Třeba tenhle o bělošském vlivu při vzniku čínské a dalších civilizací je hodně zajímavý:
  https://thecross-roads.org/index.php/race-culture-nation/48-nordics-asians-and-the-foundations-of-civilisations-by-brian-simpson

 5. Březen 23, 2017 17:35

  Howdy! online pharmacies very good internet site.

 6. Andreos permalink
  Březen 18, 2017 12:36

  Tak nejen nordici, ty jsem nejvíce zmínil, protože jsou svým vzhledem nejnápadnější a nejodlišnější od semitů. Ale i jiné tmavší bílé typy, ne už tak jasně odlišitelné a nápadné, tvořily většinu vůdčích elementů a vyšších vrstev v islámském světě.

  Coon píše v případě Jemenu třeba i o klasickém mediteránním typu (i když už asi poněkud míšeném se semity), který se odlišuje od tmavšího semitského/arabského mediteránního typu (1939, kap. XI, sekce 2): „V obyvatelstvu jemenské náhorní plošiny může bedlivý pozorovatel zaznamenat rozdíly mezi množstvím subtypů. Ve městech je koncentrována specializovaná a až přemrštěně klasicky mediteránní populace s kratší postavou, užšími a menšími hlavami, užšími obličeji a nosy a světlejší barvou pleti než zbytek Jemenců. Městský typ se zdá být značně selektovaný na základě pracovního uplatnění a reprezentuje ztělesnění mediteránní rasy. Lidé na venkově, jako celek, jsou poněkud urostlejší, poněkud širších ramen a o něco vlnitějších či kudrnatějších vlasů.“

  Nebo o lidech na pomezí mezi alpinským a kromaňonským typem, kteří jsou výrazně zastoupeni v aristokracii severoafrických měst (Ibid.): „Členové starých rodin z Hejazu podle všeho náleží v mnoha ohledech k jasně diferencovanému typu, který, ve své extrémní formě, může být bez obtíží popsán. Jeho členové jsou muži střední až vysoké postavy; jsou širokých ramen, dlouhého těla, těžší váhy a konstitučního typu, který tenduje ke značné svalnatosti i tloušťce. Jejich hlavy jsou velké a mezocefální až brachycefalní, jejich obličeje široké i dlouhé, jejich nosy často výrazně zahnuté a mohutné. Ret je nápadný a dolní čelist silná. Jejich vlasy jsou tmavě hnědé až černé, barva očí typicky hnědá, ačkoli světlé oči rozhodně nejsou neobvyklé. Ačkoli tento alpinsky vypadající hejázký typ nemůže být etablován ve vědeckém smyslu, jeho existenci potvrdí čtenáři, kteří jsou obeznámeni s lidmi tohoto regionu. Vypadá velmi pravděpodobně, že lidé tohoto obecného typu přišli do severní Afriky s časnými muslimskými invazemi nebo je jeho původ možná ještě časnější, když je tento typ častý mezi aristokratickými rodinami v severoafrických městech, obzvláště ve Fezu, v kontrastu se zbytkem populace, která je takřka výhradně dolichocefalní. Ať už je původ tohoto hypotetického typu jakýkoli, a bylo by hloupé usuzovat bez nějaké metrické evidence, můžeme si být jisti, že není čistě mediteránního původu. Je pravděpodobně omezen na obyvatelstvo měst a na starší domorodé rodiny.“

  Je však otázkou, do jaké míry bílé typy pocházejí z těch již přítomných mezi migrujícími semity, a v jaké míře jde o potomky původnějších obyvatel (jako byli původně bílí Berbeři v severní Africe), do jejichž oblastí semité později migrovali.

  Ti nordici v islámské aristokracii byli přímou součástí jejich migrací, jiné bílé typy pocházely z dřívějšího osídlení; určitě se to týká Berberů.

  Coon popisuje nordické, bílé mediteránní, kromaňonské a alpinské typy v populaci Maroka (zejména v marockém Rifu) mezi západními Berbery a zmiňuje i odlišnost arabského tmavšího mediteránního typu mezi nomády (1939, kap. XI, sekce 14): „Riffiané, nejznámější z marockých Berberů jsou usedlí zemědělci, s výjimkou dvou kmenů… Jsou nejblonďatější a nejvíce nordičtí z Berberů a získali si věhlas pro své válečnické schopnosti. (…) Riffiané jsou růžově bílé pleti jako severní Evropané… (…) Celkově je blondismus v Rifu silně zastoupen; přes polovinu dospělých mužů vykazuje nějaké jeho stopy. Ale Rif není blonďatou zemí ve stejné míře, jako jsou blonďaté Norsko, Švédsko, Finsko nebo dokonce Anglie; nicméně je blonďatější než většina Španělska nebo jižní Itálie. (…) Z hlediska typů obličeje je zde několik dobře odlišitelných typů, které mohou být nejlépe popsány odděleně. Jeden typ má dlouhý obličej a zahnutý nos, tmavé nebo smíšené pigmentace, nejběžnější je na východě, zejména mezi nomády; tato fyziognomie je Riffiany považována za import zenatanského nebo arabského vlivu. Další je klasický mediteránní typ, s lehce se svažujícím čelem, rovným profilem nosu (…) a oválným obrysem obličeje; tento typ je obvykle brunet; nachází se všude, ale zejména mezi centrálními a západními kmeny. Třetí je nordik v nejstriktnějším morfologickém smyslu, obvykle s hnědými vlasy a očima smíšené pigmentace; ruffijský nordik může být zaměněn za Ira nebo Angličana, méně snadno za Skandinávce. Čtvrtý je typ s velkou hlavou a velkým tělem, tendující k mezocefalii (…); obličej je široký, (…), nos je krátký, rovný, (…), ústa velká, ret výrazný a čelist mohutná. Pigmentace je obvykle smíšená, s hnědými nebo rusými vlasy, a s očima světle smíšené pigmentace. Tento typ je bez další diskuse zjevně poněkud redukovaný přeživší potomek starého kromaňonského Afalou typu. Nalézá se hlavně v nejstarších ruffijských rodinách, mezi kmenovými držiteli úřadů. V Rifu není vzácný a v omezeném smyslu je obdobou stejného nebo podobného typu v severozápadní Evropě. Jeho menší varianta je považována samotnými Riffiany za typického obyvatele pohoří Beni Urriaghel; menší postavy, rozložitého těla, s krátkýma silnýma rukama, pihovatou pletí, ryšavým vousem, modravýma očima, s krátkým širokým obličejem s hranatou čelistí a tupým nosem. Je to převaha tohoto posledního typu, koncentrovaného v uzlu mezi pohořími Beni Urriaghel a Gzennaya, který zredukoval postavu a rozměry obličeje těchto dvou kmenů… Tito muži jsou kulturně nejarchaičtějšími a nejpevněji zakořeněnými feudálními bojovníky v celém Rifu.“

 7. Pagan permalink
  Březen 16, 2017 18:50

  Andreos-DTak díky,to vypadá,jako kdyby všem semitským kulturám vládli Nordikové :D

 8. Andreos permalink
  Březen 15, 2017 17:42

  Pagan
  Podle dostupných indicií se zá, že u mnoha starověkých semitských kmenů/národů existoval bělošský element, obvykle ve vůdčím postavení. Je možné, že i u Aramejců, ovšem u nich nic konkrétního na toto téma nevím. Některé byly dokonce možná původně bílé i jako celek – možné je to u Asyřanů třeba.
  K Féničanům Heyerdahl píše určité domněnky (1983, s. 129): „Často jsem slyšel domněnku – ať už správnou nebo mylnou – že vousatí Féničané měli také světlou pleť a byli plaví.“
  Také zmiňuje domněnku, že Féničanébyli bílý a zřejmě vůdčí živel mezi semitskými Kananejci (1983, s. 380): „I Féničané, kteří zřídili kolonie a obchodní stanice podél severního a severozápadního pobřeží Afriky, na mnoha místech ve Španělsku a na všech ostrovech ve Středozemí, se sami nepochybně stali smíšenou populací. Ačkoli se předpokládá, že pocházeli z Malé Asie jako plavovlasá a vousatá větev Kananejců, není o fyzickém vzezření těchto legendárních námořníků dnes známo téměř nic.“

  Něco jsem o tom psal i ve svém textu o Arbincích a Áríjcích:
  „Hennerbichler (květen 2012) přišel, částečně vycházeje s Klyosova, s dalšími zajímavými poznatky o R1a elitách, které postupně migrovaly centrální Asie více na jih – a to v souvislosti s Kurdy, dobovými zmínkami o kočovné vojenské aristokracii a pronikáním indoevropských jazyků. To vše opět potvrzuje domněnku, že do Přední Asie pronikaly ze severu vojensky organizované R1a elity zřejmě nordického typu.

  Hennerbichler (květen 2012): „Nejstarší dávní předkové Kurdů byli o tisíciletí později jazykově iranizováni několika vlnami vojensky organizovaných elit – R1a1 imigranty z centrální Asie.“

  (Ibid.): „Tato data naznačují, že předkové Kurdů, kteří stále ve velkém počtu žijí na dřívějším churrijsko-mitannské půdě, vykazují nejvyšší naměřené etnogenetické hodnoty R1a1 od mužských předků v Eurasii. Pokud vycházíme z toho, že migrující (vojensky organizované) elity mužů z R1a1 klanu byly také součástí lingvistických procesů indoeuropeizace z jižního Ruska v oblasti starověké Anatolie a v churrijsko-mitannské oblasti už mezi 2240-1140 pnl., předkové Kurdů mohli být zásadně ovlivněni.“

  Rozličné popisy Ummān-mandů (termín pro válečníka nebo vojenskou jednotku odvozen ze sumerštiny nebo akkadštiny) ze starověké Mezopotámie zjevně potvrzují historickou existenci migrujících vojenských skupin a elit nejrůznějších původů od 21. století pnl. do 500 pnl.

  Navíc se zdá, že dokonce i přímo mezi semitskými kmeny a národy se prosadily nordické R1a1 elity (Ibid.): „Oblasti v Eurasii, kde jsou Ummān-mandové zdokumentováni, ukazují dva geograficky odlišné hlavní proudy s korelací k různým předkům Kurdů: obsah velké většiny možných výchozích bodů, odkud Ummān-mandové vzešli, je koncentrován na severu nebo severozápadě Mezopotámie, kde mluvčí ‚kurdského komplexu‘ geneticky zdědili nejvyšší procenta R1a1 ze svých předků, a v poměrně menším počtu na severovýchodě, kde přítomnost cizích ‚mandu‘ – vojáků z Deru v jižní Mezopotámii také potvrzuje tradici semitských migrujících vojenských elit do oblasti pohoří Zagros, starověké země Gutejců. Historicky věrohodné klínopisné zdroje o Ummān-mandech splňují genetické časové kalkulace pro rozšíření R1a1 v eurasijských teritoriích prezentovaných Anatolem Klyosovem. Na jejich základě z nich dochází ke dvěma závěrům: první: vypadá to, že Ummān-mandové potvrzují migrující R1a1 elity: ‚Doba migrujících R1a1 kmenů z oblastí jižního Ruska na jih přes Arménii do Anatolie, (severozápadního Íránu?) a Arábie zdá se identicky odpovídá době ve starověkých zdrojích o Ummān-mandech (…).‘ (…) … časové kalkulace pro dvě hlavní migrační vlny R1a1 elit z Asie před oblasti jižního Ruska jižně přes Arménii do Anatolie, 2240-1140 [Chetité], a z menší části do dnešního severozápadního Íránu, 2200/2000-1600 pnl., jak propočítal Anatol Klyosov, stejně jako druhá hlavní vlna R1a1 do severozápadního Íránu okolo 800-700-600 pnl., zdá se podporuje závěry lingvistiky, které popisují na sobě nezávislé různé procesy ‚indoeuropeizací‘. (…) Ummān-mandové jsou vyobrazeni jako migrující vojensky organizovaní ‚lordi‘ /kmeny/skupiny/jednotky/žoldnéři různého původu, identity a pozadí.“

  Mezi ně spadají Akkadové, Amorejci, Churrijci, Novoasyřané, Kimmeriové, Skythové, Novobabylóňané, Médové a Achajmenovci, zakladatelé Persie.

  Těžko lze samozřejmě tvrdit, že všechny uvedené kmeny byly nordické. U některých je to jisté – zejména u Skythů, Kimmeriů, Médů a původních Peršanů. Další z nich zřejmě byly složeny převážně ze semitů, eventuálně ze semitů a bílých mediteránů. Nicméně zdá se podle všech indicií pravděpodobným, že v mnohých z nich se prosazovala jako vůdčí element R1a nordická elita.

  Například Moscati (1969, s. 31) uvádí, že Churrijci, Kassité a Chetité mají společnou indoevropskou složku v části obyvatelstva, ve vládnoucích vrstvách.

  Dá se předpokládat, že i po pádu Sumeru zejména mezi babylónskou a asyrskou šlechtou existoval silný bílý (asi mediteránní) element. Proslulý asyriolog Pinches dokonce poznamenává (1906): „Stěží lze pochybovat, že Sumero-Akkadové byli nesemity jasně čisté rasy.“ (I když to je asi přehnané tvrzení.)

  Nyní pro toto tvrzení existuje i silná genetická indicie. Jak uvádí Klyosov, dnešní potomci Asyřanů jsou zřejmě těsně spjati se sumerským bílým arbinským genofondem (červen 2011): „Mnozí dnešní Asyřané, potomci dávných Sumerů, stále mají jejich R1b1a2 haplotypy.“ A dále (květen 2012): „Asyřané jsou jednou z nejstarších přeživších skupin, která je potomkem, jak je předpokládáno, historických Sumerů. Mezi Asyřany je R1b hlavní haplogrupa, ve studovaných vzorcích dosahuje 40 %; haplogrupa J je na druhém místě s 11 % a ostatní dosahují pouze jednotek procent (Lashgary et al., 2011). Tak vysoká procentuální hodnota R1b je v jižní Mezopotámii velmi neobvyklá.“

  Sargon, zakladatel semitské akkadské říše, podle některých sám nebyl semita, ale nordik, event. bílý mediteránní typ ze sumerské šlechty. Podle studií jeho reliéfů údajně lze rozeznat zbytky červeného barviva užitého pro zobrazení barvy jeho vlasů (cf. Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient, 1969, p. 93). I v jeho případě existuje domněnka, že zdůraznění, že vládne nad „černohlavými lidmi“ může být zdůrazněním světlé pigmentace jeho vlasů. Nordická identita Sargona je ovšem velmi nejistá: dobová podobizna z Ninive, údajně jej zobrazující, ukazuje jasný semitský rasový typ.

  O příliv bílé nordicko-árijské R1a krve mezi mezopotámské elity se mohli postarat i Gutejci, kteří zničili akkadskou říši a byli podle některých vědců tvořeni nordickým rasovým typem (Woolley, 1929; Gelb, 1944). Podle filologů byl jejich jazyk příbuzný indoevropskému jazyku prokazatelně nordických Tocharů.

  Chamurappi, zakladatel babylónské říše, je popisován jako „bílý král“, vládnoucí nad „černohlavými lidmi“, tj. možné zdůraznění kontrastu s jeho vlasy, které mohly být světlé. I podle jeho vyobrazení na stéle lze usuzovat, že byl bílým (nordickým či mediteránním) a nikoli semitským rasovým typem.

  Asyrská královna Aššuršharat, manželka Assarhadona, byla zřejmě nordický a světlovlasý rasový typ (Friedrich Delitzsche, Babel and Bible, 1906, s. 23). To potvrzuje i její vyobrazení na dobovém reliéfu.

  Dokonce existují domněnky, že i mezi hebrejskou elitou se prosazovali lidé bílého nordického typu, jejichž krev pocházela z admixture s Chetity a Amorejci (Gayre, 1937). Podle některých indicií byl tak například světlé pigmentace a bělošského vzhledu král David a dokonce i Ježíš byl podle některých apokryfů popisován jako světlovlasý a modrooký (i když čistě bílým typem asi nebyl).

  Jednou z indicií v tomto směru může být, že semitsky mluvící Amorejci, o nichž se obecně míní, že i rasově šlo o tmavší semitské typy, možná byli ve skutečnosti původně indoevropský kmen. Okolo roku 1300 byli Egypťany popisováni jako světlovlasí a modroocí. Na druhé straně je možné, že byl tento kmen smíšeného složení, nordický jen zčásti a byli tedy v něm přítomni i semité a bílí mediteráni. Nicméně se zdá, že alespoň jeho vůdčí vrstva byla skutečně nordická (podle některých tvrzení ovšem nordické přimíšení získal až míšením s Chetity).

  Klyosov nicméně uvažuje i o možnosti, že některé z těchto elit byly ve skutečnosti tvořeny arbinskými bělochy. „Nicméně, [popsaný scénář] také souhlasí s R1b1b2, která migrovala do Evropy přes Malou Asii z Kavkazu a mohla (což je ale méně pravděpodobné) přijít z Íránu do Evropy před asi 4500 lety. Nacházeli se na Kavkaze před 6000 lety, na Středním východě před 5500 lety (možná Sumerové, a v Libanonu) a v Malé Asii ve zhruba stejném čase, před 6000-5500-5000-4500 lety. Jejich hlavní síly pravděpodobně prošly Malou Asií před 4000-3600 lety, ale někteří mohli zůstat.““

  Viz i zde: https://sarmatia.wordpress.com/2013/04/29/iv-uspechy-a-elity-islamskeho-sveta-vyvstaly-z-genetickeho-dedictvi-arbincu-a-arijcu/

  Tam jsem sepsal nějaké poznatky o tom, že mezi semity a obecně orientálci vykazovaly a ještě do jisté míry dodnes vykazují jejich vůdčí a nadané elementy často bělošské rysy:

  „Kromě toho existují v tomto směru indicie i z hlediska moderní genetiky. Klyosov se zmiňuje podrobněji i o pozdějších migracích do Anatolie, na Přední východ a na Arabský poloostrov, které znamenaly nový příliv bílé R1a krve a vznik nových kultur (únor 2012): „Nebyly součástí dávných migrací před 12 – 9 tisíci lety, ale spíše vojenskými expedicemi (árijské) R1a1 z ruských plání na jih do Anatolie, do země Mitanni, a na Střední východ a Arabský poloostrov před asi 4000 – 3600 lety.“

  Viděno prizmatem genetiky, v islámském světě byly politická aktivita a rozvoj kultury závislé na převážně bělošských elitách složených z dřívějších R1b bělochů a pozdějších bílých R1a imigrantů. (Obecně se zdá, že dokonce i mezi semitsky mluvícími kmeny a národy hrála vůdčí roli bílá elita patřící ke skupině R1a, event. i k R1b, už v předislámských dobách – viz výše kap. II).

  Vůdčí vrstvy islámského světa tedy spadaly do bílého genofondu a Klyosov se zmiňuje o R1a běloších (zřejmě nordicích – viz dále Coon), kteří jsou potomky bílých R1a nájezníků ze severu (Ibid.): „Jak bylo zmíněno dříve, dnes je v těchto regionech mezi 3 až 9 % R1a1, mezi nimi členové slavných kmenů jako Quraish/Quraysh (Muhammad, zakladatel islámu, se narodil v Quraysh kmeni), Al Tamimi (Banu Tamim) a další.“

  Sám zakladatel islámu Mohammed byl popisován jako světlé pleti a rusovlasý (Guillaume, 1987, s. 726). Dodnes jsou rusé vlasy a vousy jako součást Mohammedova vzezření muslimy ctěny (von Schwerin, 1960, s. 27).

  Jeho manželka Aisha byla popisována jako světlá, rusovlasá, event. i blond (Baltzer, 1934, s. 206; Lewis, 1990, s. 36; Vollers, 1910, s. 91).

  Abu Bakr, otec Aishy a první islámský chalíf, byl popisován jako štíhlý a světlé pleti (Günther, 1930, s. 163).

  Chalíf Ali, první Muhammadův bratranec a zakladatel šíitské větve islámu, byl proslulý svými blond vlasy (Grant, 1981, s. 84-85; Lewis, 1990, s. 36).

  Mnoho španělských chalífů mělo rovněž světlou pigmentaci. Enrique Sordo (1962, s. 24): „Většina chalífů byla světlovlasá nebo rusovlasá s modrýma očima, což naznačuje převahu berberské nebo germánské krve.““

  Coon např. k nordickým typům v islámském světě uvádí (1939, kap. XI, sekce 2): „Nordicky vpadající lidé se obvykle vyskytují v sociální vrstvě, z níž pocházejí civilní úředníci a náboženští vůdcové, a není jen náhoda, že uznaní potomci Proroka jsou světlejší pleti a vykazují větší evidenci blondismu než zbytek populace. Mohli by možná být nordickým elementem spojeným se svatými rodinami, které vstoupily do regionu z Hejazu v časných postislámských časech.“

  A dále (1939, kap. XI, sekce 14): „Běžní Arabové obývající města jsou jen málo odlišní od jejich pasteveckých a zemědělských krajanů, ale toto pravidlo rozhodně neplatí pro aristokratické rodiny. Tito princové-obchodníci jsou někdy blond a nordického vzhledu; další z nich vypadají jako aristokraté z Mekky v Arábii.“

 9. Březen 9, 2017 16:26

  Človeče buď človekom! Aj v intimite!

  Vopred upozorňujem, že tento text je určený iba ľuďom, ktorí akceptujú duchovný rozmer bytia. Mnohí z nich sa totiž domnievajú, že ak uzavrú cirkvou posvätený manželský zväzok znamená to, že pri uspokojovaní svojej telesnosti môžu v rámci neho robiť absolútne čokoľvek. Že úplne všetko, čo činia pri plnení svojich manželských povinností je tým pádom prípustné a počestné.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/clovece-bud-clovekom-aj-v-intimite

 10. Pagan permalink
  Únor 26, 2017 10:03

  Andreos-To jsem si vždy myslel a co Aramejci,jak to bylo s nimi? :-)

 11. Andreos permalink
  Únor 24, 2017 18:31

  https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/430381-v-jizni-africe-se-rozhorely-protesty-proti-migrantum.html

  A pak že jsou „odporní xenofobové“ jen běloši – a to v tomto případě jde o protesty černých proti černým. Navíc při tamních protestech proti imigraci už vícekrát přišli nějací přistěhovalci o život. Stát se to v kterékoli bílé zemi při demonstracích proti barevným přistěhovalcům, to by byl rachot.

 12. Pagan permalink
  Únor 16, 2017 20:43

  Smutná realita…https://www.youtube.com/watch?v=4jT5bYLTzIs

 13. Andreos permalink
  Leden 12, 2017 20:24

  Něco o indoevropském vlivu v Asii:
  https://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/52-3/mallory.pdf

 14. oto permalink
  Leden 12, 2017 18:47

  O hlbokých duchovných príčinách súčasného svetového diania

  Tento text je pokusom o postihnutie prvotnej príčiny a posledného dôsledku veľkého svetového diania, ktorým má byť zotročenie národov a zredukovanie ľudstva samozvanou elitou na takzvanú zlatú miliardu. Áno, za fatálnej nevedomosti vyššie spomínaných skutočností sú jednotlivci i celé národy ako ovce nenápadne, ale isto tlačení k nastoleniu nového svetového poriadku nadvlády elít nad absolútne zotročenými masami.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1701/o-hlbokych-duchovnych-pricinach-sucasneho-svetoveho-diania

 15. Andreos permalink
  Leden 10, 2017 17:08

  Hele, to je zajímavé – původní Féničané, alespoň rasově, byli původně běloši, ne semité – potvrzeno geneticky:
  http://marchofthetitans.com/evolutionary-out-of-africa-theory-gets-dna-jolt/#!/dna-phoenician/

  „Muž z Byrsy“ je nositelem vzácné, ale evropské haplogrupy U5b2c1.

  „Professor Matisoo-Smith said the findings provide the earliest evidence of the European mitochondrial haplogroup U5b2c1 in North Africa and date its arrival to at least the late sixth century BC.
  “U5b2c1 is considered to be one of the most ancient haplogroups in Europe and is associated with hunter-gatherer populations there. It is remarkably rare in modern populations today, found in Europe at levels of less than 1 percent,” she said.“

  „Previous research has found that U5b2c1 was present in two ancient hunter-gatherers recovered from an archaeological site in northwestern Spain, Professor Matisoo-Smith said.
  “This result not only provides the first direct ancient DNA evidence of a Phoenician individual but the earliest evidence of a European mitochondrial haplogroup, U5b2c1, in North Africa,” the research paper continues.

  The paper said that items buried with the skeleton dated from the late sixth century BC. The first indication that he was not Semitic came with a cranial analysis, the paper said: “An osteological analysis of the young man from Byrsa, or Ariche, as he has become known, determined that he was approximately 1.7 m tall and aged between 19 and 24 years, and a craniometric analysis indicated likely Mediterranean/European ancestry as opposed to African or Asian.”

  With reference to the DNA results—extracted from a rib bone the team was allowed to study—the paper said that “Haplogroup U5 is considered to be one of the most ancient haplogroups in Europe and is believed to have arisen there.

  “It is not uncommon in Mesolithic European populations, particularly those from Central and Eastern Europe.

  “Haplogroup U5b2c1 has been identified in both La Braña 1 and 2, the 7000-year-old remains recovered from the La Braña-Arintero site in León in Northwestern Spain. All of the reported U5b2c1 carriers are of presumably (if not specifically stated) European ancestry, from Spain, Portugal, England, Ireland, Scotland, the United States, and Germany.”

  “While the U5b2c2 sequences all originate in Central and Northwestern European or likely derived populations (e.g. US Caucasian), and the U5b2c sequences in GenBank originate in Germany and England respectively (both samples from Family Tree DNA), it is likely that U5b2c originated in Central/Northwestern Europe,” the paper said, adding that additional

  DNA results indicated a close relationship to one living person in Portugal.
  The paper then points out that it is “unlikely” that the subject of the study was directly descended from colonizers from Lebanon, “as the haplogroup U5b2c has not been identified in our modern Lebanese samples or in ancient (early Neolithic, PPNB) remains from the Levant.”

  The man’s origin is therefore from Europe, the paper goes on: “Given that haplogroup U5b2c1 has not been previously reported in North Africa, we suggest that the ancestry of our young man is likely traced to some population across the Mediterranean, which is consistent with his proposed European cranial traits.”

  Zde i podrobnější studie, z níž Kemp čerpá:
  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155046

  Zde píšou: „While some of the reported modern individuals carrying the U5b2c1 haplogroup today are found in the Iberian peninsula, they are also found in Britain, Germany, the United States, and undefined “Europe”, so we cannot say with certainty that the haplogroup is more than European. However, the highest frequency of the haplogroup U5b today is in the Iberian peninsula and U5b2c1 was also present there in Mesolithic hunter gatherers.“

  Ostatně i podle koster se zdá, že patřili k bílému mediteránnímu typu (viz Coon, 1939). Heyerdahl (1983) se zmiňuje, že někteří Féničané byli možná dokonce velmi světlí a blonďatí.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: