Přejít k obsahu webu

Válečný tanec

Květen 25, 2016
tags:
by
„Tanec ve všech svých formách nelze vyloučit
z osnov veškerého vznešeného vzdělání.“
……………..Friedrich Nietzsche
Rituální tanec je již dlouho v árijských dějinách ideálním prostředkem překlenujícím propast mezi tělesným a duchovním světem. Tanec slouží mnoha lidským emocím a symbolickým vyjádřením etnika. Za rituálním tancem stojí starobylá víra, že prostřednictvím rytmického pohybu těla člověk promlouvá přímo s bohy, předky a kolektivním nevědomím svého lidu. Ve starověkém Egyptě ženy tančily zahaleny na počest bohyně Eset. Točící se závoj sloužil jako symbol srpku měsíce. Rozevírání a uzavírání závoje symbolicky představovalo Esetin závoj, protože přísluší tajemným mystériím, které také mohou být odhaleny či skryty. Egyptská bohyně Hathor byla známa jako bohyně lásky, tance a krásy a jako skoro dvojče Eset.

Západní svět většinou považuje tanec za příležitostnou kratochvíli a zábavu. V dávných časech měl však tanec velkou důležitost a smysl.  Jednalo se o uspořádané pohybové vyjádření veselosti duše, které mohlo dále vytvářet vědomou snahu stát se součástí lidské možnosti přesahujících sil,  jež řídí naše osudy. Na duchovním stupni se z něj stalo obětní obřad, kouzlo, modlitba a prorocká vize. Naši dávní předkové vnímali tanec jako velmi seriozní aktivitu celého kmene. Jednalo se o lidový zlatý hřeb všech významných příležitostí, přesahující naše pouta se zemí. Tancování pro bohy bylo ve starověkých chrámech zcela běžné. V Egyptě faraónové tancovali před bohy a bohyněmi při provádění posvátných obřadů. Dalo by se říci, že tanec je ve své podstatě vyjádřením života na vyšší úrovni.“Taneční umění funguje jako zdroj všech umění, která se nejprve projevují v člověku.
Umění stavby či architektury jsou počátkem všech
umění, která spočívají vně člověka; a nakonec splývají v jednotě“
………………….Havelock Ellis

Pro vzdálené bojovníky árijské historie byl tanec prostředkem k zajištění vítězství v bitvě. Starověcí řečtí bojovníci např. praktikovali jezdectví, lukostřelbu na voze, šerm, boj mečem, vrh diskem, zápas, hod oštěpem a různá umění boje, aby zahrnuli válečné formy tance, podobné kata. Tento řecký válečný tanec se postupně rozvinul v to, co se stalo později známým jako „Pyrrhický tanec“, etnickým tématům se věnující válečný tanec se zbraní či bez. Název se odvozoval od stejnojmenné hrdinské válečnické postavy, „Pyrrhy“. Sokrates tvrdil: „Kdokolivěk vzdává poctu bohům tancem nejlépe, ten nejlepším jest ve válce“. Válečný tanec byl významnou součástí výcviku mladých řeckých bojovníků a byl přirozený romantice a vášni  boje. Pyrrhický tanec se v kombinaci s bojovým uměním pankrátion rozvinulo prostřednictvím olympijských her do jedné z prvních významnějších forem árijského bojového umění.V rané řecké mytologii byla třída válečníků, známá jako „Corybantes“, zuřiví ozbrojení tanečníci, kteří strážili Dia kojence. Panovala víra, že tito zvláštní ošetřovatelé, kteří děsili nepřátele řinčením kovu, ovládají uzdravující magické síly. Ozbrojeni mečem a štítem se střetli při tanci kolem Diovy kolébky, aby jeho otec neslyšel, jak křičí. To velký bůh Pan, ztělesnění přírody, byl oslavován jako autor a režisér posvátných tanců,  které prý ustavil, aby symbolizovaly obíhání nebeských těles. V Homérově Illiadě se měl Hektór na začátku souboje vychvalovat: „Já však znám boje dobře a znám mužebojstvo vražedné; na pravo znám, tolikéž znám já v levo štítem otáčeť vyschlým, tak lze mi jest se potýkati nezdolatelně; do vřavy znám tolikéž vniknouti koní velerychlých, znám reje opěšalý lítému prováděť Aréu“ [Illias v překladu Antonína Škody. Oproti němu je v  anglické verzi „rej“ přeložen jako „válečný tanec“ – pozn. překl.]

Při provádění tradičního válečného tance bývá často oblíben meč. Ačkoliv mnoho  mečových tanců se dnes vykonává pro účely zábavy, má se za to, že se původně jednalo o rituály, oslavující a podporující mužství, vítěžství a plodnost. Meče lze používat více jako rekvizity než zbraně. Ohledně Pyrrhických tanců, při nichž se tancem vyjadřuje boj, však panuje víra, že pocházejí z falešných bitev mezi jednotlivými skupinami, představujícími protikladná roční období nebo plodnost a neplodnost.

Ve Skotsku se dnes něco na způsob pyrhického tance tradičně zachovává v podobě mečového tance neboli Gillie-Callum (název dle nápěvu, který jej doprovází), který se provádí nad dvěma  protáhlými skotskými dvousečnými meči za doprovodu dud. Vstupovat mezi dva skřížené meče, či meč a pochvu, nebo třeba skřížené kole či trubice má původ v tanci vítězství. Gillie-Callum je dnes stejně populární mezi Skoty v Americe, stejně jako tomu bylo ve Skotsku.

Proslulí válečníci berserkové z vikinské doby byli známí tím, že prováděli tradiční válečné tance, před bitvou divoce pokřikujíce se zdviženými zbraněmi. V záchvatu surového, zvířecího vzteku se ‚rozehřívali‘ do extrémní míry, zaplaveni tajemnou a nepřekonatelnou silou. Nejasná vzpomínka na tyto tance přetrvala vikinskou dobu, když byly předváděny při oslavách Yule. Dvě skupiny tancovaly v kruhu, bijíc holemi do svých štítů a křičíc: ‚Yule, Yule, Yule!‘ V každé skupině měli na sobě dva muži kožešinu a masky.

Na Faerských ostrovech v severním Atlantiku se hrdinská minulost vikingů udržuje naživu v lidových baladách, zpívaných jako doprovod složitých tanců v kruhu. Říká se, že některé tyto balady trvaly tři dny a noci, vyprávějíc nekonečné příběhy o vikinské neohroženosti, zatímco se nepřetržitě tančilo a zpívalo tak dlouho, dokud si dotyčný pamatoval slova a udržel nit.

Pyrrhičtí tanečníci třímali své meče, aby ukázkou zbraní vytvářeli fascinující vizuální vzory a efekty. Přirozeně existuje mnoho variací a typů válečných tanců, přesto sdílí podobné vlastnosti, např. nejčastěji je vykonávají výlučně muži, jsou velmi stylizované, dokonce i když zobrazují boj, a častěji pocházejí z nemytologických zdrojů. Většina dnešních árijských tanců se datuje až k předkřesťanským rituálům na počest mužnosti, vítězství a zimy, noci a dne, a věřilo se, že přeskoky a vysoké kopy měly symbolicky zajistit růst. Pyrrhické tancování se v moderní době ve velké míře opírá toliko o samotné geometrické vzory a postrádá prvek dramatického boje válečníků. Vyvolávají vzrušení trvalým rozvíjením vzorů a metrickým rytmem bubnu a krokování.  V těchtoi tancích meče nejsou zbraněmi jako spíše prostředky spojení a sjednocení tanečníků. V horských oblastech Evropy se mečové tance  [hilt and point sword dances] hojně vyskytují v severním Španělsku a provinciích Baskicka a také v Rakousku. Všude tance sdílejí základní formace a typy kostýmu a hudby, ačkoliv jsou zřejmé regionální odlišnosti.

Rituální tance s mečem obvykle postupují v kruhu ve směru pohybu slunce nebo se v kruhu provádějí. Nicméně např. mečový tanec z Flamborough se narovnává  v podélné formace. Rovnoběžné meče se postupně zvedají a sklápí, zatímco tanečníci pod nimi a nad nimi procházejí, ‚Reed‘ či hej v kruhu s pozvednutými meči a ‚Threedling‘ s dvojitými oblouky nad hlavou. Při finální vítězné figuře ‚Lock‘ jsou meče spojeny do tvaru hvězdy, pak vedoucí při tanci hvězdu ukazuje, nebo skupina vytváří zámek kolem krku onkrétního účastníka a vytváří ve směru hodinových ručiček figuru ‚Rose‘. To vede k napodobení setnutí hlavy, poté ke vzkříšení, které symbolicky následuje. Podobné tance se také prováděly ve starověku za účelem zasvěcení.

v intenzivnějších formách pyrrhického tance lze často dosáhnout stavu extáze. Řecké slovo ‚ekstasis‘ znamená ‚stát stranou‘. Velké hnací síly těla a citů dokážou stimulovat mysl k vyšší duševní vizi mimo své já. Člověk je naživu a jeho mysl a tělo obsahují energii a v souladu s tím vesmír jako celek a každá jeho jednotlivá součást obsahují energii. Pyrrhický tanec po celou árijskou historii sloužil jako prostředek v tomto splynutí sil a uvolňuje duševní já od fyzického, pozemského světa. Panuje víra, že umění hrát nalezlo svůj původ v extatickém tanci starověkých dionýských obřadů.

Kombinace sluchového a vizuálního zážitku spolu se zájmem o dramatický projev vždy vyvolává v publiku fascinaci. Takto vyvolaný dojem je dále prohlubován krásnou a obrazotvournou komplexností formy a rytmu. V každém aranžmá, od mainstreamových představení po pohanské obroditelské obřady, dál instinktivní prvky pyrrhických tanců stimulují účinkující a okouzlují publikum svým důmyslným fortelem a krásou provedení. Podmanivá magie této mystické živosti,  geometrie pohybu a prvotní podstata, zakořeněné hlubokov našem lidovém mýtu a odkazu, činí z pyrrhického tance významnou součást naší árijské lidové tradice.

„Tanec je nejvznešenější, nejpohyblivější, nejkrásnější
umění, protože se nejedná o pouhý překlad či abstrakci
života; je životem samotným“ …………..Havelock Ellis

 

 

 

Reklamy
One Comment leave one →
 1. Květen 26, 2016 00:26

  Zajímavé.

  Kdysi mě Fíba upozornil na ukázku z knihy Otomara Dvořáka Neuvěřitelné jevy a podivuhodné bytosti (2007; str .265). Zde ji přepisuji:

  „Velice starobylého původu je jistě také pastevecký tanec, který měl vyhánět z domů zlé démony, a proto ho Valaši pořádali v každém stavení při vánoční kolední obchůzce. Je velice jednoduchý a můžete si ho zkusit sami.
  Muži obcházejí kruh směrem doprava, při každém třetím kroku pokleknou na jedno koleno a udeří holí o zem uprostřed kruhu. Kruh musí mít samozřejmě průměr širší než dvojnásobek délky holí, aby se uprostřed nesrážely. Údery vytvářejí zvláštní monotónní rytmus a pohyb všech se postupně synchronizuje. Zajímavý pohled je na tento kruh z nadhledu, protože vypadá, jakoby vždy poskočil o čtvrt otáčky, a vzápětí z jeho obvodu vystřelily do centra sbíhající se paprsky a jejich setkání v jediném bodě je provázeno dunivým třeskem. Je to tvar zvaný „zubaté slunce“. Když se však tance zúčastní jen čtyři muži, pak byste při pohledu od stropu užasli: pod vámi by se trhavě otáčela svastika – hákový kříž !
  Pastevci přitom do rytmu zpívají některou ze zbojnických písní, např. „Hop, chlapci pod šable aj pod obušky“, což nasvědčuje tomu, že šlo původně o tanec válečný, původem patrně z Balkánu.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: