Přejít k obsahu webu

Dynasofie – Rasa: Omyl multikulturalismu V

Duben 30, 2016
by

V

Nejistější ocenění rasy lze nashromáždit při opuštění akademických diskusí a jednoduchém výzkumu rasové úspěšnosti v dějinách. Když to učiníme, činy evropského bělocha nemají konkurenci. Mezi první záchvěvy uměleckého vyjádření vůbec patří cromagnonské jeskynní malby západní Evropy. Nejstarší člověkem vytvořená  stavba na světě se nachází v irském New Grange. Navykli jsme si smýšlet, že civilizace povstala v neevropských zemích, v Egyptě, Iráku a Číně, zatímco tehdy skomírala v barbarství a zaostalosti. Archeologická práce na starověkých megalitech západní Evropy dokazuje, že tento dojem je všechno, jen ne pravda, protože Evropa od nejdávnějších časů patřila k ohniskům lidské úspěšnosti. Nejznámějším starověkým místem je Stonehenge v jižní Anglii, ale je pouze jedním ze stovek, která se rozprostírají od Portugalska po Francii a Orkneje. Stonehenge bylo vybudováno ve třech obdobích, počínaje rokem 2900 př. n. l., tudíž je současníkem starověkého Egypta. Jeho pískovcové sloupy mají výšku přes 6,7 metru, váží každý 45 tun, kterážto váha byla dopravována po krajině bezmála 50 km, a jsou pro vizuální efekt kuželovitě vypouklé, což je stejná archeologická vytříbenost, kterou používali Řekové. Vrchní překlady vážící tuny mají zakřivení a jsou k pískovcovým sloupům upevněny kloubovými spojkami. Kameny ve vnitřním kruhu jsou rozestavěny tak, aby bylo možno přesně sledovat východ slunce v nejdelší den roku, což naznačuje jistou sofistikovanost, pokud jde o astronomické znalosti. Spekulovalo se, že vnější kameny byly rozestaveny tak, aby předpovídaly zatmění Měsíce a slunce, čímž by Stonehenge sloužilo jako primitivní nebeský počítač.

Pokud by se činy bělošské úspěšnosti od starověku omezily na Evropu a západní civilizaci, mohli bychom mít důvěru v názor, že bělošský pokrok pramení z nahodilých okolností, avšak tyto činy přesahují dějiny západní civilizace i Evropy a lze na ně narazit v rozličných zemích a klimatech. Sklon lidí podobných Severoevropanům rozpínat se a dobývat je jedním z jejich historických charakteristik, nejen v poměrně nedávných dobách, kdy kolonizovali zeměkouli, či v dřívějším kořistění Vikingů, ale rovněž v mnohem vzdálených časech, kdy zrzaví skýtští nájezdníci vedli nájezdy, během nichž se přehnali přes stepi Ruska do Afgánistánu, nebo když se Bible zmiňuje o severském typu jako o Amoritech, kteří pravděpodobně vpadli do Malé Asie od Egejského moře. Ve většině případů tam, kam pronikli, zanechali stopy po svém náboženství, společenském systému a jazyku, čímž zavdali podezření, že vnější okolnosti nejsou hlavním příspěvkem k lidské schopnosti povstat a vzkvétat.

Od dolního toku Dunaje, podél severní strany Černého moře táhne se na východ za Kaspické moře směrem k Asii velká plocha pastvin, již v dávných časech obývala putující populace. Po tisíce let lidé z této obrovské oblasti obsazovali sousední území. Specifická větev těchto lidí obsadila oblast na východ a severovýchod od Kaspického moře a podobně jako Semité ze sousedních okrajů pouště na jihu byli předurčeni sehrát důležitou roli ve společenském vývoji lidstva. Poslední migraci z velké travnaté stepi tvořily takové putující kmeny, které se rozšířily po Evropě i jižně do Indie, a jejich rodina jazyků se tak začala v moderní době nazývat indo-evropská.

Kolem roku 2500 př. n. l. se nejranější skupina těchto nomádů, Chetité, objevila na Středním východě. Do Úrodného půlměsíce přivedli koně, jako první na asijském kontinentu budovali působivou kamennou architekturu, a později založili říši, jež se stala v západní Asii vůdčí a byla vážným konkurentem Egypta. Jejich příbuzenství s Evropany lze vidět v jejich jazyku, např. “vadar” znamená “voda”.  Domorodci na jimi dobytém území samozřejmě nebyli téhož rasového původu, a nad touto vrstvou raných Anatolců se nájezdníci stali vládnoucí vrstvou, začleňujíce mnoho z cizího jazyka, zvyků a krve, což bylo u Indoevropanů běžné.

Východní kmeny nomádů, kteří se nazývali “Arya,” se kolem roku 1800 př. n. l. rozdělily na dvě skupiny, z jedné skupiny se stali Mitanni, Médové a Peršané, druhá skupina vstoupila do Indie. V obou případech se z nich stali vládcové poražených národů a tvůrcové civilizací. Jejich příbuzenství se západní linií Indoevropanů naznačují jejich jazyky, které vykazují podobnosti s moderními evropskými jazyky:

 

česky          německy           latinsky           řecky              staropersky        sanskrt

 

bratr             bruder              frater               phrater              bratar               bhratar

matka           mutter              mater               meter                matar                matar

otec              vater                  pater                pater                  pitar                  pitar

 

Árjové vtrhli do Indie mezi lety 1500 a 1400 př. n. l., kdy porazili lid dávné Harappské civilizace. Jejich posvátné knihy, védy, poskytují vodítko ke staré domovině Indoevropanů na východním Kaspiku. Árijské hrdinské písně nejsou nepodobné skandinávským ságám, zatímco spalování mrtvých byl u Řeků dříve čestným obyčejem, stejně jako je náboženským obyčejem v současné Indii. Indičtí árjové si byli mimořádně rasově uvědomělí vůči negroidním dásům, kteři tvořili ty nejnižší, či šúdrům, kastě původních čtyř kast. Z rasové rozdílnosti pramenilo, že rozvinuli kastovní systém 600 let po svém vítězství, jakožto prostředek zastrašování před postupujícím křížení. jednalo se o tentýž systém, jaký se vyvinul na americkém Jihu před Hnutím za občanská práva, dokonce se zákazy se vůbec dotknout. Hindské slovo pro kastu dodnes zůstává “varna,” což značí barvu. Náboženské texty sanskrtské Indie zapovídaly soulož mezi rasami a podávají jasný obraz rasového rozvrstvení:

“Muže nečistého původu, jenž nepatří do žádné  kasty, (varny, ale jehož povaha není) známa, jenž (ačkoliv) není árijec, má vzhled árijce, lze odhalit dle jeho skutků.“

“Chování nehodné árijce, drsnost, krutost a navyklé zanedbávání předepsaných povinností, prozrazují na tomto světě muže nečistého původu.”  (Manu X, 57, 58)

“Ze zkaženosti žen pochází zmatení ras; ze zmatení ras ztráta paměti; ze ztráty paměti ztráta chápání a z toho veškeré zlo.”  (Bhagavadgíta)

Poté, co se árjové ustanovili za vládnoucí třídu, Indie vykvetla ve významnou civilizaci, jež umožnila vyjádření brahmanské filosofii a spiritualismu, poezii, vědě, matematice a sanskrtské literatuře, avšak nehledě na předpisy proti rasovému míšení si krev nižších kast po několika staletích podmanila krev vládců a tělesný typ tmavých ras získal navrch, zatímco mírumilovně hubil árijskou vrstvu. Indie již nikdy znovu nedosáhla svých dřívějších schopností.

“Avšak království, v němž se rodí takoví kříženci poskvrňující čistotu kast, rychle zaniká spolu se svými obyvateli.”  (Manu X, 61)

Irán je další zemí, kde východní větev nájezdníků založila svou rasovou aristokracii, aby dosáhla pozoruhodných kulturních úspěchů. Název “Irán” se odvozuje od slova árijec. V jejich případě byl sražen na kolena starověký semitsko-chaldejský svět, včetně zničení Babylóna, které popisuje Bible. Dnes obyvatelé Persie, stejně jako Indové, již nepatří mezi pravé představitele indoevropské rasové linie. Obklopeni národy, které s nimi nebyly spřízněny, ponořili svou krev i tvořivost do lázně humanity a slouží modernímu světu jako názorný příklad. Kdekoliv existuje rasová menšina bez národních hranic, jež ji odděluje od ras početnějších, je její pohlcení větší populací pouze otázkou času.

Pokud obrátíme pozornost k západní větvi Indoevropanů, zjistíme, že do roku 2000 př. n. l. vstoupili na řecký a italský poloostrov. První Řekové byli Achájové, po nichž kolem roku 1500 př. n. l. přišli Dórové, přičemž oba kmeny patřily k bojovným nájezdníkům, které zničily mykénskou civilizaci a které do roku 1000 př. n. l. ovládly celý egejský svět. Řecké ságy popisují udatné řecké válečníky, jejichž jednotky, stejně jako v případě Peršanů a indických árjů, vedli hrdinové. Homér v Ilias popisuje některé rasové znaky raných Řeků:

“A nyní vidím celý zbytek světlookých Achájů, které jsem mohl dobře rozpoznat a pojmenovat.”

“Ne, přikazuji, abys přestal a neválčil, ani ukvapeně nebojoval proti světlovlasému Meneláovi, jinak budeš rychle přemožen jeho kopím.”

“Cožpak nevidíš, jak jsem světlý a vysoký? Pocházím z udatného otce a porodila mne božská matka.”

Bohyně Ahéna bývá popisována jako světlovlasá a světlooká, Héra zase s bělostnými pažemi. Heléni po sobě zanechali množství soch a postav, které vykazují své anatomické znaky, některé dokonce se stopami po barvě, aby daly najevo jejich rasový vzhled.

Ze všech ras a národů, jimž řecká civilizace mohla nějak přispět, ji převzala a dále rozvinula opět další indoevropská skupina. Nedlouho poté, co se Řekové vtlačili na svůj poloostrov, italické kmeny začaly uvědomovat atraktivnost rozehřátých kopců na jihu. Z jejich jména se odvozuje název Itálie. Podobně jako jejich východní příbuzní i oni své mrtvé spalovali a používali keramický design, jenž  mluví o původu jejich kultury ve střední Evropě. Nezdálo se, že mezi populacemi neindoevropského původu, kde se italické kmeny ocitly, působí jako nějaký vážný soupeř, zvláště proto, že šlo o nevzdělané barbary zvláště bez východní civilizovanosti, kterou značnou měrou disponovali jejich sousedé. Čím disponovali, byly charakterové kvality: neochvějná neotřesitelnost, neohroženost a neporazitelná a nezdolná odvaha. Tímto způsobem napsali dějiny Říma.

headsTváře antického světa (odshora doleva): básník Eurípidés (povšimněte si nápisu), terakotová hlava neznámého Římana, bronzová hlava z vraku řecké lodě, řečník Démosthenés

Reklamy
komentáře 2 leave one →
  1. Květen 13, 2016 23:32

    zajímavý článek

  2. Květen 3, 2016 14:55

    Velmi dobrý článek!

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: