Skip to content

Probuzení Evropy a zrození Západu – z doby Temna ke světlu Civilizace

Listopad 30, 2015

darkevic_argonautistredovekuÚryvek z knihy Vladislava Petroviče Darkeviče „Argonauti středověku“, Panorama, Praha 1984. Text mírně zkrátil a místy lehce poupravil Andreos.

Středověká civilizace se zcela přirozeně rozvíjela, intenzita tohoto procesu, jeho vliv na hospodářství a kulturu Evropy nebyl ovšem ve všech obdobích rovnoměrný.

Rozptýlené skupiny obyvatelstva raně středověké Evropy 6. – 9. století žily poměrně izolovaně. Ojedinělá, uzavřená střediska kultury se vytvářela při knížecích dvorech, klášterech, při biskupských rezidencích. Vládlo naturální hospodářství a každý statek, každá vesnice se vším potřebným zásobovaly samy. Pro trh nebyly určeny ani výrobky kvalifikovaných řemeslníků, ti plnili objednávky králů, prelátů a velmožů. V takových podmínkách převládl dálkový obchod. Z daleké ciziny bylo přiváženo vzácné zboží, vyměňováno pak bylo za výrobky, které se vybíraly v podobě daní od poddaných. Zámořské výpravy se ve skutečnosti dotýkaly jen feudalizující se společenské elity.

Délka transkontinentálních tras byla úctyhodná. V 9. století pronikali evropští kupci ze španělských a jihofrancouzských přístavů do zemí al-Hind (Indie) a as-Sin (Čína). Bohatý odbyt pro cenné zboží, zakoupené na Dálném východě, nacházeli jak v Byzanci, tak i ve Franské říši. Tito kupci poznali tak dokonale suchozemské i mořské trasy protínající oblasti arabského chalífátu, Střední Asie, Indie a Číny, že byli nezřídka pověřování doprovodem vyslaneckých misí na Východ. Poutníky a misionáře podněcovaly náboženské pohnutky. Již ve 4. století konali galští stoupenci křesťanské víry poutě do Palestiny. V 6. století vyprávěl muž jménem Theodor biskupovi Řehoři Tourskému o tom, že pronikl až ke křesťanům v Indii.

10. století – „století krve a ohně“ – vzestupu civilizace a cestování příliš nepřálo. Cesty a přívozy byly v rukou loupežných rytířů a band. Nájezdy kmenů z východu, skandinávských pirátů ze severu, arabské loďstvo ve Středozemním moři, hlad a epidemie – všechny tyto hrůzy vytvářely neklidnou, emocemi zbarvenou atmosféru blízkosti „konce světa“. Vize budoucnosti byla zamlžena útrapami.

Zlom nastal v 11. století. Na politické aréně Evropy dominovaly Svatá říše římská a francouzské království, spoutavší feudální anarchii. Ve Španělsku pokračovala reconquista. Stabilizace společenského života, zakládání četných klášterů a clunyská reforma vedly k bouřlivému tvůrčímu rozmachu. „Tři léta po roce tisíc se téměř všude, zvláště v Galii a v Itálii, začaly přestavovat kostely. Říkalo se, že svět ze sebe strhl hadry a cáry staroby a oděl se do bělostného hávu chrámů.“ (Burgundský mnich Raoul Glaber) Stará města se znovu probouzela k životu, nová byla zakládána, vznikala centra řemesel a obchodu. Na cestách bylo opět bezpečněji, což mělo za následek oživení pohybu.

12. – 13. století je obdobím bouřlivého rozkvětu evropské kultury. Mění se styl i rytmus života. Ve všem je cítit pohyb nových myšlenek a čerstvé tvůrčí energie. Křížové výpravy, vznik mocných mongolských států na Východě, to všechno probouzelo nový zájem o zeměpisné poznávání světa. Individuální putování se zdá zanedbatelné vedle výprav grandiózních rozměrů – křížových pochodů. Hned za vojáky následují do země zaslíbené kupci a poutníci, jsou navazována nová obchodní spojení a vytvářejí se nová odbytiště. Evropané se dostávají do styku s kulturou jiných kontinentů. V Byzanci a v Sýrii se tvoří latinské kolonie, Středozemní moře brázdí flotily italských republik. Profesionální kupectvo Benátek, Janova a Pisy má monopol na obchod s Levantou, sídlí v přístavech Alexandrie a Konstantinopole.

Mladé měšťanstvo, plné sil, svým racionalistickým přístupem přetváří celou strukturu středověké společnosti. Řemeslo, přecházející z klášterů do rukou světských řemeslníků, se stává výnosným a váženým zaměstnáním. Prohlubuje se jeho specializace, zdokonaluje se technika, zvyšuje se počet druhů výrobků. Mistři, organizovaní do cechů, přecházejí od výroby na zakázku k výrobě pro trh. Města již nejsou tak mlčenlivá a zachmuřená jako za raného středověku. V křivolakých uličkách, pod pestrými vývěsními štíty u dílen a obchůdků, u krosen i těžkých selských povozů naložených balíky se zbožím se tísní davy lidí, všude vládne čilý obchodní ruch.

Upevňují se kontakty mezi zeměmi a oblastmi. Mezinárodní obchod přechází do rukou mocných kupeckých organizací. Příkladem může být vytvoření hanzy v Pobaltí – spojení obchodních organizací několika měst. Systém komunikací se stává složitější, zdokonaluje se doprava, les ustupuje novým cestám. Na proslulých trzích v Champagni se scházejí Francouzi z Bretaně, Provence i Gaskoňska, Němci z jižního Německa a Porýní, Vlámové, Italové, Španělé i Angličané. Zvláště přitažlivá pro obchodníky byla kosmopolitní přístavní města jako například Bruggy.

12. – 13. století je obdobím duchovního probuzení Evropy. Vertikalismus gotických katedrál, schopný skloubit v sobě hloubku duchovního obsahu se střízlivostí technického výpočtu, to je znamení revolučního rozmachu celé kultury. Rozvíjí se školství, jsou zakládány univerzity. Pokrokoví myslitelé se v urputných disputacích pokoušejí o „racionalizaci iracionálna“: ve filosofii postavit logiku a rozum proti slepé víře, v přírodních vědách dát přednost experimentu před autoritou. Roste zájem o intelektuální hodnoty antiky, přichází doba renesance. Trubadúři a minnesängři opěvují dlouhé májové dny a vytouženou lásku. V jejich jásavých, zvučných kanzónách zní radost z objevení světa, která vyzývá na souboj chmurný asketismus. Vonící jaro s kvetoucími zahradami, svěží zelení luk a s trylky slavíků v hustém keři – to není jen plané poetické klišé, to je jaro obrozené schopnosti člověka vnímat.

Gotický umělec se vůbec nevyhýbá přírodě, v pozemské kráse vidí výraz duchovní dokonalosti. Hmotný svět, hodný obdivu, není už jen symbolem něčeho nadpozemského a ideálního, stal se hodnotou sám o sobě. Obdiv k přírodě prozrazují bohaté motivy flóry a fauny na gotických katedrálách.

Nový vztah k přírodě se projevuje i na samotných lidech. Vzrůstá vědomí vlastní důležitosti, neopakovatelnosti osobnosti. Gotičtí sochaři nastoupili cestu hlubšího odhalení složitého vnitřního světa člověka. Jejich nejlepším dílům je vlastní jemný psychologismus, hlubší oduševnělost.

Sama doba, hledající a neklidná, vytvářela člověka nového typu. Člověk už není jen hříčkou v rukou Boha a osudu, podroben slepé víře a iracionálnu; stává se důstojným sám o sobě, nebojí se již užívání vlastního rozumu a svobodné aktivity. Jsou to podnikavci, obchodníci, cestovatelé, dobrodruzi, lidé přemýšlivého, zvídavého a nepokojného ducha. S člověkem renesance mají společnou neposednost, strach z duši ubíjející jednotvárnosti, tvůrčí sílu, neukojitelnou žízeň po poznání. Vzplanutí směrem nahoru (gotika) je neoddělitelné od úsilí, směřujícího do dálek. Soustředěná pozornost k okolnímu světu budí ovšem i zájem o země neznámé. Zvídavý, věčně hledající duch, zosobněný u Danta v obraze Ulixe, vábí do lákavých dálek oceánů. Štíhlá loď Odysseova uniká do prostor Atlantiku tam, kde se za Herkulovými sloupy rozkládá oblast nepoznaná a zapovězená. Do dosud neprobádaných oblastí se však vedle cestovatelů a objevitelů pouští i lidé intelektu na poli vědy, filosofie a umění.

Tento nový, průbojný, energický a racionální člověk je natolik oslněn svou silou, že je odhodlán postavit se i všemocnému osudu – to je ideál člověka nové historické epochy.

 

Reklamy
komentáře 2 leave one →
  1. Bohuslav Svatoš permalink
    Prosinec 2, 2015 03:08

    Zajímavý vhled, díky za něj.

  2. Prosinec 1, 2015 00:38

    Je celkem příznačné, že se novodobé dějiny obchodnického stavu vyvíjely paralelně s křesťanskou kulturou. Ti různí kupci, šejdíři, podnikavci apod. moc nevadili a jejich přítomnost byla považována za přirozenou. Proto se dnes mohli objevit i nejrůznější šmejdi a už nejen cesty a přívozy jsou v rukou loupežných rytířů a band. :-)

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: