Skip to content

Dynasofie – Podstata a úpadek civilizace V

Říjen 16, 2015
by

Takovýmto uznáním důležitosti náboženství v rostoucí vyspělé kultuře poznáváme, že ho nelze ignorovat jakožto napomáhající sílu při vzestupu a rozkvětu civilizace. Z pohledu společnosti má náboženství tyto důsledky: 1) dodává vnitřní motivaci pro iniciativu jedince i masy, jež přesahuje okamžité osobní zájmy, 2) směřuje pozornost lidí k specifickým cílům a připravuje je na jednotnou akci, 3) poskytuje celé společnosti ‚světonázor‘. Hlavní je to, že oddanost Věci odděluje člověka jakožto jedince od egoistických tužeb a staví ho do služeb něčeho nad jeho já. Lidé prostoupení ideologií jsou obětaví a pohlíží na osobní  uspokojení jako na mrzké, na zaujetí materiálnem jako na pošetilost. Žádnou sobeckou či egoistickou motivaci nelze ztotožnit s Věcí a je proto druhořadá, či dokonce dílem ďábla. Veškeré snažení se podniká pro „pro slávu Boží” a  každé nenadálé štěstí, vítězství či postup se odehrává z “Boží vůle”. Tím, že se jedinci ztotožní s kolektivním společenstvím oddaným svaté Věci, sdílejí touhy onoho společenství a nalézají prosté lidství, prosazující hrdost, naději, důvěru a hodnotu. Kde je ideální koncept, tam je ego oslabené; kde je smysl života, tam je estetická motivace; kde je smysl pro sounáležitost, tam je energie pro masový čin. Na toto uvědomění si důležitosti náboženství pro společnost jsme zde neupozornili jako první, stalo se tak už mnohokrát, a nejpříměji  tak učinil Jim Nelson Black, autor díla When Nations Die [Když umírají národy], který zjistil, že ať už v Indii, Číně, Palestině, Řecku, Kartágu, Africe či Jižní a Střední Americe bylo základem velkých společností náboženství, a když z životů lidí zmizelo, jejich společnosti skončily.

Pokud jde o to, proč, poskytuje vodítko teorie chaosu.Jde o matematickou teorii, která vešla ve známost v nedávných letech a popisuje nelineární dynamické systémy, jako je turbulence kapalin. Jejím nejpřekvapivějším objevem je, že k tvoření v přírodě dochází křehkou rovnováhou mezi silami stability a silami nestability, ve vzájemném vztahu mezi řádem a chaosem, přičemž tyto zákony tvoření vzoru jsou universální, matematika je stejná všude. Můžeme očekávat, že civilizace je téhož původu, smysl, který bychom měli hledat, stejnou souhrou stability a nestability uvnitř své struktury, a skutečně ji nalézáme v pnutí mezi jedincem s jeho svobodami, jakožto zdrojem chaosu, a sociální ideologií, jakožto zdrojem řádu. Pokrok civilizace pochází z rovnováhy mezi těmito dvěma silami, z jedince, který je nakonec původcem objevu a vynálezu, a z ideologie, jež poskytuje sociální motivaci a strukturu. Národ silných individualistů bude vyžadovat silnou ideologii, která z důvodu jejich individualismu bude produkovat dynamickou společnost, ale rovněž z důvodu jejich individualismu bude bez silné ideologie o to víc dekadentní a destruktivní civilizací, kterou budují. K sociálnímu pokroku nedochází v barbarském státu, ani v stabilních ideologických režimech. Je to soulad mezi svobodou a podřízením, poddajnost, kterou vyspělé kultury rozvíjejí. Můžeme předpokládat tyto obměny:

silný individualismus + silná ideologie ⇒ dynamický pokrok

slabý individualismus + silná ideologie ⇒ stagnace

silný individualismus + slabá ideologie ⇒ úpadek, barbarství

slabý individualismus + slabá ideologie ⇒ zvířecí existence

Příkladem prvého by byl západní svět do poloviny 20. století, příkladem druhého ideologické režimy islámských a komunistických zemí, příkladem třetího dnešní Západ, a příkladem čtvrtého by byla většina oblastí třetího světa.

Oddanost velké Věci může být mimořádná, ať už je duchovní povahy, jako křesťanství, či světské, jako komunismus. Lidé dávají na své křížové výpravě v sázku tělo i mysl, život, údy i majetek. Jídlo a sex jsou druhořadé. Dokážou se vysmívat mučení. Protože fanatik si myslí málo o osobním blahu v porovnání s vírou, nemůže přisuzovat zájmům lidstva velký význam, tudíž když vidíme, jak se masové hnutí šíří, ať už křesťanství, islám, fašismus či komunismus, vždy teče krev. V mysli věřícího vládnou zájmy a cíle Věci zájmům jedince či lidstva. Vše kromě Věci se stává postradatelným. Příklad toho, jak tyto psychologické důsledky Věci potlačují předpokládaný účel Věci samotné, dává křesťanství. Biblické křesťanství zdůrazňuje lásku, rovnost, odpuštění a  pacifismus. Praktikované křesťanství opovrhovalo pohanem a „ztraceným“, kázalo o silném pocitu viny a rozpoutalo nejkrutější války v dějinách. Fundamentalističtí křesťané dnes vroucně očekávají, že žijí v „posledních časech“, období morů a válek, kdy bude vyhlazena většina lidstva. Svědkové Jehovovi připustí raději smrt svých dětí, než by jim umožnili krevní transfuzi. Zde zaujímá první místo ideologie, ne lidské zájmy. Totéž by se dalo říci o komunismu, kde bez ohledu na jeho zdůrazňování lidského bratrství jako Věc nepřikládalo váhu likvidaci milionů.

Taková masová hnutí se možná historicky neobjevují pouze kvůli ideologii, ale kvůli katalytickým podmínkám, které lidi emocionálně připravují na přijmutí víry. Chudoba, zvláště nová chudoba, je traumatizující a může být líhní sociální změny, pokud idea inspiruje lidi obnovenou nadějí. Právě v období západoevropského středověku, bezprostředně po pádu západořímské říše, kdy mysli Evropanů byly čistými tabulkami se vzpomínkou na obě říše a zapomenuté barbarství, kdy lidi pohlcovala drtivá chudoba, kterou křesťanství nechalo vzklíčit v něco víc než duchovní filosofii. To tehdy, během osmdesáti let od opatství Saint Denis po Beauvais vyrostly v krajině západní Evropy největší gotické katedrály. Ačkoliv sociální podmínky středověku nepřetrvaly, následné náboženské projevy v evropské historii naznačují přenos hluboko zakořeněné masové ideologie po celé generace, který dal dnes zřídka používaný název: křesťanská civilizace.

Pokud psychologický motiv Věci je v životě civilizace klíčový, ztráta tohoto motivu musí být rovněž významná. Při pohledu na cyklus vysoké kultur skutečně zjišťujeme, že vysoká kultura v každém případě upadala po věku skepticismu vůči staré víře. Všechny vyspělé kultury mají značný vliv na intelektuální vývoj, což dokazují kalendáře, matematika, spisovatelství, vynálezy a vědecké bádání. Důvodem není pouze vzdělání a šířící se vědění, město samotné je duševním stimulem, protože přináší osobní sebejistotu a dává možnost snadnějšímu přenosu idejí, než je tomu u vesnického společenství. Rostoucí intelektuální zjemnění civilizovaných lidí je nevyhnutelně staví do konfliktu s mystickými a iracionálními vírami jejich předků. Nejhorlivější ‘hlásné trouby Bible’ jsou dnes tvrdě tlačeni k tomu, aby ve světle moderních znalostí svou doktrínu racionalizovali,  málo jich dnes věří, že žena vzešla z mužova žebra, a tento konflikt nebyl ve starověkých společnostech méně patrný, jakmile byly přírodní fenomény pochopeny jako přirozené události, které lze předvídat. Zdá se na např., že v Řecku Thalés vypudil bohy z nebe tím, že předpověděl zatmění slunce a prohlásil, že nebeská tělesa se pohybují v souladu s pevnými zákony. Sofisté se otevřeně chopili vědecké výzvy a přímo se stavěli proti víře v bohy, kvůli čemuž je často vyháněli z měst a pálili jejich knihy.

Reklamy
One Comment leave one →
  1. UnholyBohsvat permalink
    Říjen 20, 2015 00:43

    -Žádnou sobeckou či egoistickou motivaci nelze ztotožnit s Věcí a je proto druhořadá, či dokonce dílem ďábla.
    – Jasně souhlas, ale když se náboženství stane pracovním nástrojem něčí sobecké či egoistické motivace = manipulace stádem ve jménu „náboženství“ ve prospěch něčího ega a vysaje osobnostní/duchovní/životní sílu obětí takto pojaté karikatury smyslu náboženství, tak nastane vyhoření a úpadek společnosti protože „náboženství“ se stalo nástrojem právě té té zlé moci, kterou mělo zlikvidovat. Je to poněkud trapné, ale právě náboženství obecně (bez ohledu na konfesi) si vydobilo status zloděje kříčícího chyťte zloděje. Slouží totiž sobeckým egoistickým manipulátorům, kterým náboženství slouží k tomu aby egoismus a sobectví nikdy nezemřelo.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: