Skip to content

Spoutaný Prométheus

Září 13, 2015
tags:
by

Člověk se učí pomalu metodou pokusu a omylu, že žádný zisk v materiálním světě se nemůže rovnat ani špetce uvědomění mystického vědomí. Všechen růst probíhá pomalu a neúprosně. Jakákoliv snaha protlačit tělesný růst za jemu určené hranice nevyhnutelně končí katastrofou. Podobně jakákoliv snaha uspíšit duchovní růst musí končit nezdarem. Slovo růst naznačuje pohyb, akci, tvoření a vývoj. Co však znamená růst pro člověka? Znamená to mít více peněz a drahých hraček než vaši sousedi? Větší dům? Tělo jako Herkules? Větší národ a průmysl než jiné země? Možná víc bomb? O růstu přemýšlíme jako o podstatě života. Rodíme se jako nemluvňata a rosteme do dospělosti, ale až tento tělesný růst skončí, co pak? Doveďme tuto otázku do jednoznačného závěru. Pokud jde o lidstvo, jediný smysluplný růst, jakožto jedinců a lidí,  je rozvíjení vlastního duchovního já, podvědomé mysli a kolektivní mysli. Člověk musí jasně chápat, že toto je klíčový prvek rozvoje či evoluce bytosti. 

Účelem těchto řádků je snaha probudit dlouho potlačovaného rodového ducha, vůle a předurčení árijského muže a ženy. Vy jste pokladnicí neskonalých schopností. Kolik toho dokážete vstřebat, bude záležet na vás. Vy sami jste měřítkem vlastní svobodné vůle. Jak daleko dokážete dospět a završit svůj cíl a hledání, můžete rozhodnout jen vy sami.

Uvažte tyto skutečnosti. Poprvé v dějinách vaše rasa čelí velmi reálné možnosti kulturního vymazání a úplného vyhlazení. Nejen že znepokojivě klesla árijská porodnost, ale  stále vzrůstající nucená integrace, imigrace a míšení generuje vyrovnaný, pokud ne rychlejší, kurz směrem k úplnému zničení veškerého árijstva. Neurážejte svou inteligenci říkáním, že tomu tak není. Nedělejte ze sebe blázna myšlenkami, že se nejedná o klíčový problém. Nenamlouvejte si nic. A neurážejte ty odvážné předky, kteří zemřeli za zachování vaší budoucnosti, tím, že vás to nezajímá! Vytrvalá a zdánlivě nepřemožitelná árijská rasa, budovatelé nejmocnějších civilizací na Zemi, držitelé božské tvořivosti, jež vybudovala Divy světa, těch nyní ubylo, jsou rozděleni, apatičtí a pronásledovaní vlastním pokrevním příbuzenstvem. Podobně jako mocný titán Prométheus, odsouzený za to, že přinesl světu božské dary a vědění, se naší odměnou staly okovy. Jsme dnes přikováni ke skále nemístného soucitu, zatímco se nám nepřátelé zahryzávají do životních orgánů. Nejsou to však jiné rasy, kdo ukul naše okovy, jsme to my sami, kdo utváří naše vlastní zničení. Dovolili jsme, abychom se stali štvanci ve svých národech a vládách. Jako rasa umíráme, není tomu však proto, že bychom měli nějak menší schopnost inteligence než naši předchůdci, byli slabší či méně bojovní. Je tomu proto, že umírá náš duch! Opustili jsme své pravé etnické bohy, hledajíce duchovno a smysl života  na všech nesprávných místech. Pokud dáváte přednost slepotě, nechte oči zavřené. Pokud dáváte přednost hluchotě, nechte uši zavřené. Pokud jste však moudří, otevřete dokořán okno své etnické duchovní duše, abyste si uvědomili mocnou a ohromnou sílu, jež je Wotanovou vůlí, jež váš dokáže posílit a povzbudit a probudit váš vrcholný potenciál v tělesné i duchovní oblasti.

Křesťanské církve jsou plné árijského lidu, který vyslovuje cizí náboženskou doktrínu, jíž sotva rozumí, a ve svých srdcích nevěří, velebí bohy a hrdiny, kteří nejsou jejich. Opakují zastaralé úryvky a opotřebené modlitby, které již dávno ztratily svůj smysl a které popírají všechen rozum, logiku a přirozený instinkt. Opravdové náboženství žije životem a chápáním přírodních zákonů, člověka a vesmíru. Opravdová modlitba je něco, co přichází mimoděk od srdce. Není tím, co člověk sám určí, že na to záleží. Je tím, co člověk dělá, přesné stanovení je pro hmyz! V oné hypnotickém, stádní honbě za materialismem a prestiží se sami okrádáme o ten dar nejcennější, sílu myšlenky. Staré úsloví praví, že pokud člověk věří v peklo, už v něm je. Slovo „hell“ [peklo] pochází z anglosaského „helan“, skrývat. Proto odvozené podstatné jméno „hell“ jednoduše znamenalo místo úkrytu neboli hrob. Árijstvo si vytvořilo vlastní peklo bráněním původnímu duchovnu a biologické určenosti, což je nejklíčovější posilující prvek pro přežití rasy. Bez něho není žádné dědictví; není kultury, rasy ani národa. Co je však nejhorší ze všeho, není žádné pokrevné spřízněné jednoty a kolektivního vědomí, z nichž mohou zdraví lidé čerpat svou sílu a smysl.

Jako jsou lupou zesílené sluneční paprsky schopny vyvinou vysoký žár, tak to dokážou i duševní a tělesné energie člověka, pokud se náležitě zaměří, projeví síly, o nichž se nikdy ani nesnilo! Než vůbec můžeme usilovat o přebudování vitálního lidového vědomí, musíme nejprve zvládnout to, co tvoří naši osobní, individuální sílu. V každém z nás se skrývá dynamo neomezené energie.

Zjevně, a o tom není sporu, pod naším tělesným oděvem je člověk duchem a tento duch motivuje každý život, jako je kolektivní duch schopen motivovat celou rasu lidí.  V celém stvoření funguje jen jeden hybatel, a tím hybatelem je „myšlenka“. Existuje jen jeden Stvořitel, a tím stvořitelem je Vesmírná podvědomá mysl, neboli Bůh.  Podvědomá mysl je nejsilnějším tvořivým nástrojem vesmíru; překlenuje čas i prostor, projevuje se z podstaty a dosahuje ke všemu vědění. Pro mysl člověka není nic nemožné, protože vědomá mysl ovládá mysl podvědomou a podvědomá mysl je všemocná. Podvědomá mysl má za své zdroje veškeré vědění a moudrost, co existuje, a veškerá věda a okultismus jsou jednoduše využitím mysli, v níž vše žije a pohybuje se a pojímá naše bytí. Nejdůležitější funkcí podvědomé mysli je projevit jádro myšlenky do formy či okolnosti. Pokud hledáte magickou formuli, jež by váš život navedla do správné koleje, zde ji máte:

„Myšlenka plus Přesvědčení rovná se Projevení“

Vědomá mysl je očividně zanedbatelná ve srovnání s podvědomou myslí. Vědomá mysl si pamatuje velmi málo a za naší krátké životnosti si stěží osvojí základy myšlenky a je sotva schopna se vypořádat se svým bezprostředním okolím. Máme zde situaci sluhy a pána, a jakkoli se to může zdát překvapivé, pánem je vědomá mysl. Podvědomá mysl učiní jen přesně to, co jí řekne mysl vědomá. Není to však jednoduchá otázka instruování podvědomé mysli, aby okamžitě reagovala na to, co má udělat. Nefunguje to takto přímo, ale musí  být naprogramováno, tj. vědomá mysl musí přesvědčit podvědomou mysl o jejích potřebách a touhách. Komunikační přenos mezi vědomou a nevědomou myslí působí prostřednictvím systému pozitivních a negativních pobídek. Staré úsloví v bojových sportech praví, že pokud začnete se svým soupeřem zápas a ptáte se sami sebe, zda vyhrajete či prohrajete, už jste prohráli. Pokud chováte nějaké pochyby mezi vědomou a podvědomou myslí, pak můžete očekávat vratký a nejistý výsledek. Komunikace mezi oběma musí být křišťálově čistá a probíhat s přesvědčením. Dále, pokud si připustíte být produktem situace, pak každý nezdar, který vás potká, vás přesvědčí o neúspěšné realitě. Navíc, a aniž byste si toho byli vždy vědomi, učiníte zoufalství, nejistotu a neštěstí svými stálými společníky.  Ani na minutu nepomyslete na to, že situace utváří člověka, člověk utváří situaci! Naplňujte podvědomou mysl pozitivními pobídkami a neustále je posilujte, bez ohledu, jak nepříjemná může vaše existující situace být.  Úspěch není výsledkem tvrdé práce, je výsledkem správného smýšlení. Bohové vás netrestají; trestáte se sami.

Jaký je smysl života zde v Midgardu? Existovat? Určitě ne! Je to hledání osvícení, získaného z vyššího mystického vědění, rozšíření vědomí, neustálého dosahování výše, navenek i uvnitř, k jednotě s Přírodou i Vesmírem skrze naše bohy a lid, co  stále zdokonalují projevování naší bytosti a druhu.

Forma je jen důsledek vědomí, a vědomí je jen důsledek myšlenky, a myšlenka  je jednoduše kontakt a výpůjčka od vesmírné inteligence, jež nabývá nad vším.  Myšlenka vytváří formu. Hmotu formuje inteligence. A co je důležitější, inteligence je v hmotě!

Protože inteligence musí být vědomá, je nezpochybnitelným faktem, že jsme obklopeni živým vesmírem, že vědomí spočívá ve všem. Koncepce a myšlenka jsou alfou a omegou veškeré existence, a my si neseme všechny tyto ingredience v našem tělesném bytí. O jakou větší výsadu by kdo mohl žádat? Naši staří předkové rozeznali tyto možnosti a používali je k vybudování zázraků, jež přesahují chápání. Vlastnit takové vynikající zdroje a zvolit si neproduktivní, neinspirovaný život ovládaný situací, je téměř opovrženíhodné.

„Bohové nám prodávají vše dobré výměnou za snahu.“
………………………….Hérodotos

Rychle se řítíme chaotickým časoprostorem, rotující změtí obrovské spletitosti, která se točí na křehkém balancujícím bodě, odkrývajíc citlivost přírodních měřítek. Árijská rasa se začala podobat stárnoucímu přeborníkovi, který po nekonečných vítězství objevuje první den zranitelnosti. Všechno se zdálo tak snadné, když naši soupeři stáli před námi, muž proti muži, když se naši skuteční bohové hlasitě ozývali v našem nitru a my dokázali rozumět své nepřemožitelnosti. Nyní se stal nepřítel neurčitým. Začali jsme být nejistí, rozdělení a bez ducha. Namísto přirozené, vnitřní jistoty v sobě chováme nepřirozenou vinu, rozpaky a omluvu za naši dřívější pozici alfa rasy. Ano, stal se pro árijského člověka smutným, pokud ne ostudným dnem Nejsou to naši nepřátelé, kdo nás učinil slabými. Ne! Dobrý nepřítel lidi vyburcuje a nakonec je posílí; jsme to my, naši vlastní lidé, kdo nás učinil slabými. Stali jsme se sobě nejhorším nepřítelem a katem. Nemylte se v tom! Existuje jen jedno řešení kritického dilematu a tím je okamžitý návrat k onomu prameni, z něhož se rodí všechny velké rasy, etnickému středu našeho bytí, které se nalézá v našich mýtech a z něhož prýští naše duchovno, kultura a jednota. Naši etničtí bohové existují v samotné podstatě naší DNA. Pokud tomu nevěříte, pak studujte počátky každé velké starověké árijské civilizace.

Někteří řeknou, že musíme nejprve zachránit Zemi, na níž žijeme. Dovolte mi položit tuto otázku: Jak záleží na tom, zda Země přežije či zanikne, pokud dříve vymřeme? Koho zajímá, zda naše náboženství a kultura přežije, pokud dříve vymřeme? Biologická předurčenost, přežití druhů, je prvním zákonem Přírody a z tohoto hlediska se vše buduje na sobe ve správném pořadí, cihla po cihle. Jakoby smyslů zbavení se klameme závěrem, že můžeme ignorovat božský plán Přírody, nepouštějíce se onoho s časem se ztenčujícího, slabého vlákna svobody, za jejíž zachování naši předkové bojovali a umírali.

Pokud studujete wotanismus z akademických zájmů či pro zábavu, bylo by lepší, pokud byste hned přestali a věnovali se logaritmickým tabulkám, vyšší matematice či internetu. Jen váš nesmrtelný, k předkům sahající duch zde nalezne potravu. Pokud nedokážete pochopit extrémní naléhavost chvíle, hledání skutečného života a smyslu na této planetě, odpovědi vás jen minou a zanechají vás znovu v bezcílné prázdnotě nekonečného prázdného prostoru, temna a neznalosti.

Co člověk jen usuzuje, Bůh ví. Co Bůh ví, Bůh tvoří. Co Bůh tvoří, to člověk vnímá. Co člověk vnímá, tomu věří, že existuje vně jeho samotného a existuje ve světě kolem něj. Pravdou však je, že to existuje v jeho nitru, protože to existuje v Kosmické Mysli a vše z této mysli spočívá v nitru člověka, když se jeho vědomí rozšíří, aby to pochopilo.

Jak se smířit se světem, který je absolutně lhostejný vůči našemu rasovému imperativu a etice každé naší rasy? Odpověď je zcela prostá: To nemůžeme! Uvědomme si tedy smysl našich úkolů a způsob, jímž lze k řešením dospět, vyvodit je a problémů se zbavit. Uložil nám Přírodní Zákon, „přežití druhu“ a vůle našich bohů, abychom naplnili osud, který jen my sami můžeme dokázat a musíme naplnit. První krok k probuzení a projevení naší bytosti znamená rozumět fungování vědomé a podvědomé mysli a upotřebit toto vyšší chápání a sílu pro větší blaho našeho lidu.  Zůstaňte otevření svým bohům; jsou vám světlem a jsou zde proto, aby vás vedli. Z nich jste zrozeni a oni z vás. Dokud v ně věříte a důvěřujete jim—–nezklamou vás.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: