Skip to content

Árijský původ

Květen 3, 2015
tags:
by

Úsvit lidských dějin následuje po soumraku předchozích dějin člověka. Zrod a zánik kompletních dějin lidstva není nepodobný samotným civilizacím či cyklu fyzického těla člověka. Říká se, že lidských život se skládá z dvanácti sedmiletých cyklů a v konečné fázi úpadku vyhasne kvůli nevyhnutelnému procesu fyzické smrti. Dějiny lidstva rovněž vyhasnou kvůli cyklické smrti, jež přichází v podobě přirozené, či v některých případech nepřirozené katastrofy. Toto je období, v němž vyhasíná veškeré předešlé vědění a je až na pár tajemných stop smazáno. Když se člověk zrodí, vzpomíná si jen velmi málo, pokud vůbec, na své minulé životy, především proto, že má nový mozek. Existuje pár šťastlivců, kteří si udrželi schopnost pamatovat si svůj minulý život díky probleskům paměti krve či psychické schopnosti.


„Při lidské analýze chápání sebe samotného je dobré vědět, odkud člověk pochází a kam směřuje.“ ………………..Edgar Cayce

Všichni současní muži a ženy, ať si to přiznají nebo ne, v sobě chovají úzkostný pocit, pocit hrozící zkázy postihující lidstvo a planetu, na níž plánujeme svůj každodenní život. Cítíme se tak, protože jsme s ní byli dříve spojeni, snad ve vzdálené prehistorické civilizaci. Naše krátkodobá paměť nás může izolovat od okamžitého potenciálního nebezpečí pod našima nohama, dokud si budeme přát ignorovat žhavou, bublající skutečnost pod naší zemskou kůrou, či  řítící se nahodilou hmotu, jež stále putuje nevypočitatelně vesmírem. Skutečnost, že na tomto světě žijeme a jsme v tuto chvíli při vědomí, není jen fenomenální, jedná se o úplný zázrak! Celá planeta Země má potenciál vybouchnout v kteroukoliv danou dobu, nebo se celé světadíly potopí do oceánu, nebo se roztrhnou vedví náhlým vychýlením osy, způsobeným posouváním ledu na pólech. Přední vědec, zabývající se podzemními jadernými testy, prohlásil, že nás dělí jen pár podzemních jaderných explozí od rozštěpení Země. I ta nejmenší změna teploty by dokázala zničit všechen lidský život. Pouštíme tyto hrozící katastrofy z hlavy, ale nikdy nevymažeme skutečnost, že takové děsivé případy se již dříve staly a stanou se znovu.

Krátkých deset tisíc let našich zaznamenaných dějin je stěží dostatek času na významnější zušlechtění lidstva, přesto by bylo směšné říci, že nyní žijeme ve vrcholném zlatém věku lidského vývoje. Naši velcí praotcové, kteří zbudovali velkolepé civilizace naší historické minulosti by se s odporem odtáhli kvůli tomu, co se z nás stalo po takových slavných a vznešených začátcích. Upadli jsme i duchovně a zneužíváme a znásilňujeme  planetu, na níž beztrestně žijeme. Mnoho genetiků věří, že civilizace zapříčiňuje, že lidské plemeno pomalu degeneruje, protože  umožňuje jedincům se špatnými mutacemi, aby žili a rozmnožovali se—kdežto v divočině by rychle zahynuli. Nejen že mnoho dnešní árijců se za árijce nepovažuje, většina nemá ani ponětí, že ono slovo označuje jejich jedinečný druh mezi lidskými rasami. Všechny knihy v dějinách vždy odkazovaly na bílou rasu jako na árijce, až do sedmdesátých let dvacátého století, kdy se vlastně objevilo celé to protibělošské stigma. Árijské rodiny mají postupně méně a méně dětí, zatímco tichá genocida, potraty a antikoncepční pilulky naprosto ničí jakoukoliv šanci na obnovu rovnováhy počtu našich lidí po celém světě, což jen uspíší úplný zánik naší rasy už v blízké budoucnosti

Jedním z nejdůležitějších vědeckých objevů 19. století byl ten, jenž oficiálně vysledoval původ všech indoevropských národů k árijcům, kdežto dnes nepřátelé našeho rodu pracují přesčas, aby našim dětem vymyli mozek, že árijci nejsou žádná rasa. Hlavních árijských větví je zhruba pět: Řekové, Latinové, Keltové, Teutoni a Slované. Pro pochopení původu a vývoje árijských kmenů je třeba znát něco o příčinách jejich vystěhování. Musíme se proto vrátit k posledním významným kataklyzmatickým událostem, které změnily geografii světa. Byla to doba velkého stěhování ras, doba, kdy se potápěly celé kontinenty a kdysi klidná, obydlená území světa zmizela a téměř byla zapomenuta pod mořem. Začněme s jednou z velkých civilizací předchozí historické éry, jež byla výrazně tajemná a nikdy neměla být zapomenutým kontinentem pod jménem Atlantida, protože od přeživších oné velké kataklyzmatické katastrofy přibližně před 11,600 lety získal náš současný západní svět světlo nejvyššího vědění a moudrosti, které stálo za novým Zlatým věkem a sedmi divy světa.

Člověk si může jen představovat strašlivou hrůzu, když by měl být svědkem potopení celého kontinentu. Je rovněž jen přirozené, že těch pár přeživších tíhlo k tomu, migrovat co nejdál a co nejrychleji, jak jim nohy či boty dovolí, od příšerné geologické pohromy. Na tyto árijské kmeny se později odkazovalo jako na Indoevropany,  kteří se pohybovali a  usazovali až na vzdálených severních a jižních okrajích. Hlubší studium Atlantidy a nejnovější věděcká fakta o nálezy se jí týkající lze nalézt v knize „Atlantis The Eighth Continent“ od Charlese Berlitze.

Na počátku naší nové historické éry již Atlantida neexistovala, nebyla však zapomenuta. Přežila v paměti árijských kmenů pod mnoha nejrůznějšími jmény. Podél severního pobřeží Afriky na ni starověcí árijští spisovatelé odkazovali jako na Atlantes, Atarantes a Atlantioi. Mořeplavci z Kartága ji znali jako Antilla. Welšané a Angličané tento ztracený ráj pojmenovali Avalon. Baskové, kteří dodnes věří, že jsou přímými potomky Atlantidy, ji nazývali Atlantika, Portugalci Atlantida, Španělé Atalaya. Babyloňané nazývali západní ráj Arallu. Egyptské hieroglyfy ukázaly námořní bitvy s Atlanťany, o nichž se zmiňují jako o „Amenti z ráje západního příbytku mrtvých a části božské sluneční bárky.“ Starověcí Arabové se zmiňovali o Atlantidě jako o Zemi Ad. Stejně dobře jméno nového člověka z křesťanské Bible, Ad-am, mohlo být odvozeno z oněch dvou. Povšimněte si ve slově Amenti jména Amen, protože se zdá být více než shoda náhod, že první egyptský bůh árijců se jmenoval Amen Ra. Křesťané ještě dnes zakončují své modlitby slovem ámen, z nichž většina nemá ani ponětí, že stále vzdávají poklonu Amen Reovi, jakož i Atlantidě. Tímto způsobem vzniká mnoho jmen. Např. Židé nazývají svůj národ Israel, což je kombinace tří bohů: Isis, Ra, El.

Po celém Mexiku a Střední Americe dál nacházíme zbytky vzpomínky na Atlantidu ve jménech Tlapallan, Tollan, Azatlan a Aztlan. Níže v Jižní Americe, ve Venezuele, konkvistadoři narazili na osadu zvanou Atlan, osídlenou lidmi, o nichž se zmiňovali jako o „bílých indiánech“. První průzkumníci Wisconsinu v USA objevili nedaleko jezera Michigan opevněnou vesnici, kterou její obyvatelé nazývali Azatlan.

Vikingové věřili, že Atli je úžasná země na západě a tam teutonské rasy umísťovaly Valhalu, tajemnou zemi sebeobnovování, bitvy, pití a hodování. Árijci, kteří po ponoření Atlantidy putovali na východ, se usadili v Baktrii, v nynější střední Asii. Tam se dle zpráv starověkých autorů  nacházel národ zvaný Arii a země známá jako Aria. Sem měl přijít árijský bůh Wotan (vyslovováno vo-tahn) s Ásy z oblasti dnešní Asie. Nedávné vykopávky v Číně odkryly mnoho hrobek, jež obsahovaly vysoké, světlovlasé árijce, což dodává důvěryhodnost oné otázce v dějinách. O starověkém árijském městě Tróji, nyní součást Malé Asie, se rovněž říkalo, že mělo vzdálené vazby s patriarchálním Otcem veškerenstva, Wotanem.

Po pádu Atlantidy se jméno Wotan vynořilo na mnoha rozličných územích, dokonce až ve vzdálené Jižní Americe. Pedro Corzo, který čtyři roky plachtil po peruánském pobřeží, podal zprávu, že všude v chrámech nalézal dřevěné či kamenné sošky boha jménem Guaton. Jméno znamená vichřice, což je obdoba teutonského jména Wotan, známého rovněž jako bůh bouře, a Májové ho nazývali Votan, Quetzalcoatal a Kukulcan, všichni byli známi jako světlovlasí a bílé pleti, vykazovali zarážející podobnost a ovlivňovali tehdy hlavní centra civilizace. Kukulcan se trochu podobá velké keltské, hrdinské, legendární postavě jménem Cuchulainn. Někteří badatelé věří, že historicky jsou Hermés a Wotan jednou a touž osobou, snad třemi v jedné, pokud přidáme Quetzalcoatala. Zdá se zřejmé, že někteří jedinci či možná několik vysoce inteligentních bytostí šířilo po potopě vysokou vědu a technologii Atlantidy v zbývajících hlavních civilizacích.

Základem árijského spiritualismu bylo primárně slunce. Tato idea nikdy neuhasínajícího ohně bezpochyby patř k nejstarší formě náboženství bílé rasy. Rané kmeny, které se usadily v Itálii, tam zavedly kulty Vestina ohně, jejichž další příklady se uvádí v mýtu o Prométheovi. Okřídlený sluneční disk byl ochrannou známkou raných árijských civilizací. Árijci byli vždycky bojechtiví jako bohové, které uctívali, stejně jako se věnovali zemědělství; všichni byli obdařeni zejména božským darem uměleckého tvořivosti, vysokého intelektu a důvtipu. .

Jméno árijec se odvozuje z indoevropského sanskrtského jazyka a znamená vznešený. „Árijec“ je korektním, platným názvem našeho druhu. Bílý znamená barvu, ne jméno, které definuje druh, Evropan je rovněž pojmenování místa,  ne druhu. Původ tohoto jména začíná u bohyně Europy. Většina je obeznámena s mytologickým příběhem o Europě a býkovi. Podobně Kavkazan nedefinuje druh, odvozuje se ze slova Caucus, což je název místa či oblasti na Kavkaze. Je to jako nazývat se rasou „Američanů“ a stejně tak směšné, název také nedefinuje druh, jsou to názvy pouhopouhých míst. Slovo „nežid“ (Gentile) má židovský původ v Bibli a používá se k označení  těch, co nejsou Židé. Opět se nejedná o rasu definující název specifického lidského druhu.

Árijská rasa měla vždy sklon se rozdělovat se na národy a dopouštět se docela běžné chyby v prohlašování, kdo takové národy jsou a čím jsme jako rasa. Je to stejné, jako když árijec v Kalifornii řekne, že je jiný lid než árijci žijící v New Yorku. Zeptejte se dnes kteréhokoliv árijce, jaké je rasy, a bude jmenovat některý národ v Evropě a nebo v horším případě řekne, že je Heinz 57, čímž řekne, že je od všeho něco. Někdo říká, že je Němec, Francouz a Skandinávec. Co to znamená geneticky? Všichni jsou teutonskou kmenovou větví árijce.

V Evropě existují pouze dva primární základní kmeny árijců, Keltové a Teutoni, všechny ostatní árijské kmeny jsou od nich dvou odvozeny. Rozhodně to není místo zvané Evropa, jež učinilo z árijců to, čím se za mnoho staletí naší historie stali. Byli jsme árijci, než jsme se tam usadili a za to jednoduše vděčíme vzdálenému árijskému původu a dalekosáhlému vlivu období migrace po pádu Atlantidy, který náš lid utužil a rozvinul  zdravý a silný charakter našich předků. Nemá tím být řečeno, že všichni árijci byli před velkým kataklyzmatem zazátkováni na samotném území Atlantidy, starověký Egypt s Atlantidou koexistoval a podobně se mnoho kmenů našeho lidu šířilo daleko široko mezitím. Zůstaly zachované egyptské hieroglyfy, které zobrazují velké námořní bitvy mezi Atlanťany a Egypťany.Vlastně se obě vojska nacházela vprostřed zuřivé bitvy právě v den, kdy se Atlantida potopila, což, jak již dnes víme, bylo v důsledku asteroidu, který narazil do země v oblasti Sargasového moře. Jako doklad velkého stáří Egypta slouží to, že přežil poslední velkou záplavu a posun osy. Dosud existují stopy po proudu slané vody v interiéru pyramidy v Gíze, což dokonce není  pyramida nejstarší.  Samotná Sfinga je mnohem starší než všechny pyramidy v Egyptě. Podívejte se na glóbus a uvidíte, že řeka Nil je jedinou řekou, která ústí směrem na sever. Že přežila poslední posun osy je rovněž zřejmé z toho, že horní Egypt se dosud nazývá dolní Egypt a dolní Egypt se dosud nazývá horní Egypt.

Jak se z árijce vyvinul Indoevropan? Rozhodně svou domovinu opustil, a to jako člověk odlišný od toho, kým se stal, když vkročil na evropskou půdu — v době, kdy se poprvé objevil v dějinách. Ani není trvale stejný. Řek se liší od Římana, Říman od Kellta, Kelt od Teutna, Teuton od Slovana. Přesto mají všechny árijské kmeny jeden společný jeden prvek, který je charakterizuje až k původnímu zdroji. Jedná se o genetickou fyziognomii, která charakterizuje árijský druh, tedy ne řeč či dočasné politické hranice, jak tomu věří mnozí, které to naučili současní deformátoři árijské kultury. Rasa se nemá určovat jen dle barvy kůže, jde o genetiku a ta charakterizuje DNA specifické lidské rasy. Existují árijci s kůží středně světlou až po tmavou. Existují Číňané s kůží od nažloutlé až po čistě bílou. Černoši mohou mít kůži od nejtmavší černé po hnědou, snědou a někdy se vyskytují i černoši albíni čistě bílí. Indiáni mohou mít kůži od načervenalé po snědě bílou až tmavě černou jako v Indii. Jak bylo zjištěno, indiáni žili spolu árijci v Atlantidě. Indián nebylo původní jméno používané k označení jejich rasy, za dnů Atlantidy byli všichni známi jako Toltékové.

Celý současný stav dnešní árijské kultury je skutečně špatný a alarmujícím způsobem degeneruje. Dostala se do poručnictví lidí, kteří jsou vůči sobě lhostejní, trpí nenávistí k sobě či jsou vůči ní dokonce nepřátelští, a jejichž duševní a morální postoje se drasticky liší od našich vznešených, rasově uvědomělých předků. V tomto klíčovém okamžiku dějin bojuje árijský člověk bitvu o svůj život, se stále přítomným přízrakem hrozícího zániku celého jeho druhu, jenž se před ním nejistě vznáší. Dle zprávy Imigrační komise Spojených států z roku 1911 se uvádí, že „Árijské ‚rasy‘ tvoří téměř polovinu populace Země, asi 700,000,000 z celkových 1,500,000,000.“ Za ani ne století se árijská rasa ztenčila na šokujících 8% světové populace a stále se zmenšuje, zatímco světová populace se více než zečtyřnásobila a převyšuje 6 miliard. Úvodní článek národního časopisu z roku 1960 uvedl, „Je to jedna z hádanek naší doby, proč Bílý člověk, pán světa od pólu k pólu, by se měl v krátkém úseku jediné lidské generace vzdát svého nároku, stáhnout se z pozice světové síly, aby dnes v panice utíkal odtud, kde ještě včera  nedotknutelně vládl.“

Pokud árijská rasa znovu nezíská kontrolu nad svými instinkty přežití, pak je zaručeně nevyhnutelné, že zmizí z povrchu Země během jednoho století, ale pravděpodobněji již během 50 let. Bitva, jíž je třeba čelit, není kvůli nějakému vnějšímu nepříteli, ale nepříteli v nitru sebe samého a našeho lidu. To zvláštní něco, co udělalo z našich předků doslova vládce země a rozvinulo se z původní, vrozené tužby. To ona tužba buduje výjimečnou chrabrost, působí, že muži riskují a nasazují život za větší slávu svého lidu. Taková tužba vždy patřila ke genetické charakteristice árijského muže, spolu s nezdolnou vůlí a biologickou určeností. Tuto tužbu lze možná přesněji vyjádřit jako „Jiskra vitality“.

Árijská rasa v minulosti určitě nikdy nebyla submisivní, a proto od úsvitu dějin vládla svou mocí. Pokud by měla zcela přijmout výživu cizího křesťanského dogmatu submisivity, nastavení druhé tváře, neodporování zlu, všichni lidé jsou stvořeni rovni, nebo universalistického a sebe nenávistného čehokoliv napadajícího nemocí liberálů, všichni zahyneme stejně jistě, jakože slunce zapadá na západě. Židovské náboženství a dějiny funguje pro Židy, není to však naše náboženství, ani naše historie. Nikdy nenalezneme cestu k naší árijské duši, pokud se budeme řídit židovskou mapou či cestou nebo systémem, který není náš vlastní. Pouze odvaha být silným a velkým lidem, odvaha k bdělosti navzdory všemu za právo a čest vaší rodiny, kultury a rasy. Toto naplňovalo naše předky jiskrou vitality, aby vytvořili divy světa! Alfa árijec či árijka musí rovněž zůstat otrlý, aby dosvědčoval svou pevnou nekonformnost před nesnesitelným a nevědomým světem, jenž je vždy připraven nás strhnout do bahna. Vždy mějte na paměti, že z obrušující, skřípavé třenice v ústřici vzejde perla. Není růstu bez protivenství a není život hodný žití bez vaší rasy, vašich etnických kořenů a oné vůle k bytí, což je vám dle božského práva samotným cílem!

Reklamy
komentáře 3 leave one →
 1. Andreos permalink
  Červen 11, 2015 18:39

  Lukáš Balabán
  Máte samozřejmě pravdu, že zatím se západní civilizace ještě více méně úspěšně rozvíjí, prosperita se zatím vcelku zvyšuje, dosahujeme nových technlogií atd. Já osobně nepatřím mezi nějaké hysterické katastrofisty vidící zhroucení civilizace za každým rohem a celkově věřím, že rozvoj civilizace je pozitivní věc, ale nejsem ani bezbřehý optimista. Můj názor je, že většina současných problémů, o nichž se dnes veřejně mluví, je buď řešitelná nebo nějak překonatelná, nebo jde dokonce jen o uměle vyvolané paniky. Do první kategorie patří podle mě možné budoucí problémy s některými zdroji (hlavně kovy), do druhé vyložené nesmysly jako globální oteplování nebo údajné mizení milionů živočišných druhů za rok (to jsou samozřejmě lži). Na druhé straně není vyloučeno, že by mohl v budoucnu nastat vážný problém s docházením zásob ropy a vůbec fosilních paliv – není jisté, zda se najde adekvátní náhrada.

  Bohužel se však přehlíží jeden zásadní problém spojený právě s civilizačním progresem, a to že civilizace samy skutečně vedou k eliminaci kvalit, počtů a identity národů, díky nimž vznikly. Zní to zvláštně a na první pohled paradoxně, ale je to tak. Ve skutečnosti je to ale logické: s růstem civilizačních vymožeností a životních možností lidé v civilizaci přirozeně omezují svoji reprodukci, přičemž platí, že čím inteligentnější, schopnější a kvalitnější jedinec, tím více, neboť nadanější lidé právě dokáží více racionálně uvažovat a cíleně svoji reprodukci omezovat, spíše se budou věnovat díky svým schopnostem kariéře, zálibám atd. Kromě toho pokles porodnosti ve vyspělých civilizací poklesne většinou natolik, že v konečné fázi zasáhne i méně kvalitní segmenty populace a národ vymírá jako celek. A nakonec, vyspělé civilizace přitahují svojí prosperitou i méně inteligentní populace ze zaostalejších částí světa, což znamená zaplavování země lidmi s nižší inteligencí, odlišnou mentalitou a kulturou. Tyto tři vlivy – dysgenika, depopulace a imigrace – pak vedou vyspělé civilizace ke zkáze (většina velkých civilizací minulosti padla právě z těchto důvodů).
  Pokles kvalit a nakonec i počtů původní populace kvůli těmto třem destruktivním vlivům pak logicky vede i ke stagnaci a posléze úpadku civilizačního progresu v všech oblastech – vědě a technolologii, ekonomice, umění, vzdělanosti atd.

  Dalším vlivem, který je ale specifický až pro dnešní moderní civilizaci, je, že podle všeho už alespoň ve vědě a technologiích už toho moc nového nebude vynalezeno a objeveno, neboť už moc není co. To samo o sobě (pokud by se udržela sama kvalita populace) by ovšem ještě nemohlo znamenat úpadek civilizace v této oblasti, pouze její stagnaci. Navíc některé oblasti, které nejsou omezeny vnější realitou, jako umění nebo filosofie, by se při udržení určité míry schopností a kvalit populace mohly zřejmě rozvíjet neomezeně dlouho.

  Nelze také nevidět, že existují už nyní, navzdory ještě existujícímu rozvoji některé známky úpadku – třeba tempo technologického progresu se snižuje, narůstají některé sociální problémy – hlavně mezi mladou generací apod.

  A dnes poprvé máme dostatek poznatků i studií, které již nastávající úpadek z těchto důvodů potvrzují.
  Otevřený úpadek inteligence (nebo alespoň stagnace či zpomalování nárůstu) byl již v některých vyspělých zemích Západu zaznamenán – s tím, jak postupuje dysgenický trend (méně inteligentní mají více dětí než více inteligentní) a jak zde končí Flynnův efekt (tj. zlepšování prostředí – hlavně lepší strava v době těhotenství a prvních letech dítěte – přispívající k lepšímu rozvoji mozku).

  Ve Spojených státech byl již zaznamenán značný pokles dynamiky růstu inteligence. IQ měřené Wechslerovými a Binetovými testy rostlo v USA mezi lety 1932 – 1978 o 3 body za dekádu, ale již jen o 1.7 bodu v období 1978 – 1995, což představuje pokles na 1 bod za dekádu.
  Kromě toho v SAT testech skóry v USA klesají už od 60. let.
  Kupříkladu v roce 1962 skórovalo přes 700 bodů ve verbální části SAT testu 19 099 studentů, v roce 1982 už jen 9392 studentů, přičemž v roce 1982 ho dělalo o 50 tisíc studentů více. (Vesměs šlo o bělochy.)

  V Norsku při testech inteligence u branců byl od 50. až do poloviny 90. let zřetelný nárůst skórů, avšak od té doby až do roku 2002 již žádný nárůst zaznamenaný nebyl.
  V Dánsku u všech mladých mužů ve věku 18-19 let odvedených na vojnu je od roku 1959 měřeno IQ. Mezi lety 1959 – 1989 rostlo IQ odvedenců o 3 body za dekádu. Mezi lety 1989 – 1998 vzrostlo jejich IQ již jen o 1.6 bodu, což znamenalo zpomalování růstu inteligence. IQ dosáhlo u odvedenců maximální hodnoty v roce 1998 a od tohoto roku do roku 2004 kleslo o 1.6 bodu, což znamená pokles o 2.7 bodu za dekádu; téměř stejně rychlý pokles inteligence, jaký byl předtím její nárůst. Podle jiných údajů kleslo IQ v Dánsku v letech 1979-2010 o 3.11 bodu, tj asi o bod za dekádu.
  V Británii byl zaznamenán pokles IQ u 11-12letých o 12 bodů mezi lety 1975 – 2003, což znamená úpadek IQ o 4.3 bodu za dekádu. Jiný výzkum ukazuje v Británii pokles IQ u 13-14letých o 7.5 bodu mezi lety 1976 – 2006, což znamená úpadek IQ o 2.5 bodu za dekádu.
  Obecně se zdá, že v Británii a Dánsku vzestup fenotypového IQ byl vystřídán úpadkem v 90. letech.
  Další studie potvrdila pokles IQ ve Finsku. Podle výsledků tří testů aplikovaných v letech 1988-2009 na tamních asi 25 000 tisíc branců ve věku 18-20 let jejich IQ stoupalo v letech 1988-1997 tempem 4 body za dekádu, avšak v letech 1997-2009 byl vzestup vystřídán sestupem o tempu 2 body za dekádu.
  V Nizozemsku byl zaznamenán úpadek IQ o 10.05 bodu mezi lety 1975-2005, tj. 3.35 bodu za dekádu.
  V Austrálii byl u 6-11letých zaznamenán mezi lety 1975-2003 pokles IQ o 3 body, tj. O 1.07 bodu za dekádu.
  Ve Francii kleslo IQ o 3.8 bodu mezi lety 1999 a 2008/9.

  Navíc podle některých metod – zkoumání reakčních časů – inteligence v Evropě klesá dokonce už přes 100 let.

  Další dysgenický vliv, a časem stále silnější, má rostoucí imigrace z třetího světa, tvořená většinou lidmi s nižším IQ než původní evropská populace. Zdá se, že v budoucnu bude dysgenická imigrace hrát v dysgenickém úpadku západních národů větší význam než dysgenika přímo v jejich řadách. Podle některých údajů třeba v Británii v roce 2050 poklesne podíl bílé populace na 56% a převážně proto (i když s přispěním dysgenického trendu v řadách domácí bílé populace) poklesne celkové IQ obyvatelstva na 95. V USA poklesne podíl bílého obyvatelstva v tomtéž roce na 45% a IQ celého obyvatelstva poklesne převážně z důvodu této změny v rasové demografii na 92.
  Z dysgenické imigrace pak plyne další dysgenický efekt, a to ten, že imigranti s nižším IQ mívají vyšší porodnost než domácí bílé obyvatelstvo. Třeba v USA upadá IQ podle některých údajů o 1.2 bodu za generaci, přičemž dvě třetiny připadají na odlišnou míru porodnosti jednotlivých rasových skupin, a jen třetina poklesu připadá na celkový dysgenický proces v celé populaci.

  Lidstvo samozřejmě upadá dysgenicky i jako celek – inteligentnější rasy a národy mají nižší porodnost než ty méně inteligentní – odhaduje se, že pokles globálního IQ je tak 1-1.3 bodu za generaci. Podle jedné studie v roce 1950 bylo průměrné genotypové IQ 92.75, v roce 2000 90.31, v roce 2050 podle odhadu bude 86.67. Z čísel je tedy patrný dysgenický úpadek lidstva, navíc pozvolna zrychlující): pokles IQ o 2.44 bodu během 50 let mezi 1950-2000 a o 2.58 bodu mezi 2000-2050.

  Časem začne IQ upadat i u národů třetího světa, i když zde zatím ještě většinou působí pozitivně Flynnův a depopulační efekt, které dysgenický úpadek inteligence v důsledku dysgenické fertility ve třetím světě ještě maskují. Ale časem stejně jako v prvním světě zde inteligence populace začne klesat (zdá se, že ve třetím světě je dysgenický proces silnější a celkově jsou zde populace méně inteligentní, takže pokles zde asi bude rychlejší než v prvním světě, na druhé straně v prvním světě bude stále silněji působit vedle dysgenicky v domácí populaci i dysgenický vliv imigrace).

  Stručné shrnutí budoucího vývoje od Lynna (s odkazem na Meisenberga): „Meisenberg (2009) suggests that this indicates that human intelligence has reached its biological limit in the economically developed nations, and that in the future the average intelligence of the populations will decline slowly as a result of dysgenic fertility. He writes that across the world “the IQ differences between countries are likely to shrink because of a continued Flynn effect in the less developed countries and perhaps, to a lesser extent, a slow decline of
  intelligence in the most advanced countries. Also economic differences between countries will become smaller. Because low fertility seems to be caused by high levels of education, intelligence and prosperity, the current fertility differentials between countries will also diminish in size. However, as more and more countries reach the end of the Flynn effect, the overall trend of the world’s intelligence is likely to become negative before the end of the 21 st century. Predictably, sometime during the 21 st century the average intelligence of the world population will go into stagnation and finally begin to
  decline”.
  Meisenberg’s pessimistic scenario seems inescapable. Within countries and in the world as a whole, intelligent people are having fewer children than the less intelligent. The presence of dysgenic fertility worldwide must mean that genotypic and phenotypic intelligence will decline within countries and in the world. The decline of the world’s intelligence and the prospect of a continuation of this decline must be a cause for concern. Intelligence is an important determinant of economic development, scientific and cultural achievement, health and many desirable aspects of the quality of life. All of these are likely to deteriorate as the world’s intelligence declines.“

  Když to všechno shrneme, tak bohužel západní a nakonec i celou lidskou civilizaci zřejmě skutečně čeká úpadek a nakonec katastrofa a zhroucení. Ovšem z úplně jiných důvodů, než o kterých se veřejně diskutuje. Přitom hrozby plynoucí z dysgenického úpadku lidstva jsou naprosto fatální a naprosto jisté – vědecky podložené – na rozdíl od více či méně spekulativních či dokonce úplně lživých údajných hrozeb, jimž se přitom donekonečna věnuje pozornost. Ekologičtí, protikapitalističí a jiní pesimisté se zřejmě vesměs mýlí, na druhé straně ale ani optimismus není vzhledem k údajům potvrzujícím postupnou ztrátu kvalit lidstva na místě. Až ztráta inteligence a dalších kvalit jako kreativita, altruismus apod. dosáhne určitého stupně, civilizace se začne hroutit a bude to znamenat kolaps ekonomiky, politického systému, vědy, kultury, prostě všeho.

  Poznámka: odkazy na konkrétní studie, články nebo knihy zde dám na požádání – do tohoto textu jsem je nedal, protože příspěvky s větším množstvím odkazů to nepouští.

 2. Červen 9, 2015 19:37

  Pár poznámek.
  „Říká se, že lidských život se skládá z dvanácti sedmiletých cyklů a v konečné fázi úpadku vyhasne kvůli nevyhnutelnému procesu fyzické smrti.“
  – Je zajímavé, že průměrná délka lidského života byla v různých obdobích historie různá a až v posledních 150ti letech se v globále zdvojnásobila, zásluhou rozvoje vědeckého poznání a tím i lékařské vědy. Takže, pokud je tvrzení o sedmiletých cyklech nějakým způsobem pravdivé, drtivá většina populace si po většinu doby, co lidé na tomto světě žijí, odkroutila tak tři až čtyři cykly, pokud nebudeme hovořit o všech těch, kteří se dospělosti ani nedožili, ať už v důsledku dědičných poruch, nemocí, úrazů či obecně nepříznivými podmínkami vyplývajícími z aktuální situace dané společnosti a sociálního postavení.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy
  – podkapitola Human Life Expectancy Patterns, citovány zdroje 11 – 37.

  „Přední vědec, zabývající se podzemními jadernými testy, prohlásil, že nás dělí jen pár podzemních jaderných explozí od rozštěpení Země.“
  – který vědec to prohlásil a kdy? prosím o konkrétní zdroj, aby bylo možno dohledat i kontext ve kterém to měl prohlásit.

  „Krátkých deset tisíc let našich zaznamenaných dějin je stěží dostatek času na významnější zušlechtění lidstva, přesto by bylo směšné říci, že nyní žijeme ve vrcholném zlatém věku lidského vývoje. Naši velcí praotcové, kteří zbudovali velkolepé civilizace naší historické minulosti by se s odporem odtáhli kvůli tomu, co se z nás stalo po takových slavných a vznešených začátcích. Upadli jsme i duchovně a zneužíváme a znásilňujeme planetu, na níž beztrestně žijeme.“
  – Západní civilizace se má, pokud jde o materiální blahobyt, nejlépe v historii. Zajistila si dostatek zdrojů, zažívá obrovský nárůst objektivního poznání, které neustále zkvalitňuje. Nebýt rozvoje vědy, jaký byl jen v posledních 50ti letech, veškeré pokročilejší technologie na bázi transistoru můžete škrtnout, stejně jako mnoho lékařských výdobytků, stejně jako mnoho věcí, které běžně používáte a považujete je za tak samozřejmé, že až při jejich ztrátě či poruše si uvědomíte svoji závislost na nich.
  Prostě a jasně, role člověka a přírody se mění. Člověk vytváří technopolis se všemi přínosy i nedostatky a to především proto, že většina lidí dá přednost delšímu životu v relativním pohodlí a jistotě před životem rolníka či řemeslníka dřívějších dob, který byl prakticky neustálým bojem o holý život s vyhlídkou, že když se někomu podaří dožít 40ti let, bude váženým kmetem. Nehledě na to, že ať se takoví zemědělci či řemeslníci nadřou sebevíc, jedna dobře zorganizovaná fabrika či velkostatek jsou schopné produkovat kvalitnější potraviny a zboží v tisícinásobcích. Nevidím ovšem důvod se obávat, že by civilizace spěla k nějakému globálnímu kataklyzmatu. Existují informace i nástroje k šetrnější implementaci lidské technopolis do biosféry této planety, jsou neustále vyvíjeny a zaváděny právě proto, abychom svou činností nezničili svět, ve kterém žijeme.
  Takže kdyby naši praotcové viděli, kam jsme to dotáhli, nemyslím si, že by byli příliš zklamáni. Jejich města jsou v porovnáni s našimi prťavé vesnice. Vytváříme monumentální architekturu a urbanismus, o kterém se jim ani nesnilo. Můžeme se přepravovat na delší vzdálenosti a mnohem rychleji než oni. Vyvinuli jsme zbraně tak ničivé, že válka jako taková v podstatě ztrácí smysl. Ale současně je pro nás příroda zdrojem mnohem většího poznání než kdy byla pro naše předky. To, co oni začali, my dovádíme k mnohem větší dokonalosti, než by oni kdy čekali. A v tomto procesu pochopitelně dochází ke změnám paradigmat, ve kterých přemýšlíme a také k redefinici sociálních rolí.
  Ve společnosti, kde je zdravotní péče na takové úrovni, že lidé už nepotřebují mít 10 dětí s tím, že se jich polovina nedožije dospělosti a další zemřou na úrazy a nemoci, lidé prostě tolik dětí mít nebudou. A krom toho, při současném rozvoji technologií by vyvstal problém s pracovním a společenským uplatněním pro všechny ty lidi. V současnosti se nepotřebujeme množit, je nás víc než dost. Tomu odpovídá i náš životní styl a naše cíle, přání a sociální role mužů a žen, které v posledních sto letech prodělaly sice výraznou, ale velmi dobře předvídatelnou a vysvětlitelnou změnu.

  „Mnoho genetiků věří, že civilizace zapříčiňuje, že lidské plemeno pomalu degeneruje, protože umožňuje jedincům se špatnými mutacemi, aby žili a rozmnožovali se—kdežto v divočině by rychle zahynuli.“
  – opět: kteří genetikové, kdy to tvrdili, v jakém kontextu? To si každý takhle může navymýšlet genetiky a vložit jim do úst různá slova.

  Zbytek článku už je vystavěn na nevědeckých zdrojích, které mi ze všeho nejvíc připomínají teosofii a podobné okultní myšlenkové proudy přelomu 19. a 20. stoeltí, které míchají v té době ověřitelná fakta s tehdejšími spekulacemi a fantazírováním, takže pro mě asi nemá cenu komentovat. Samotný mýtus o árijské rase má mnoho trhlin a existují objektivní příčiny, proč s tímto konceptem současná věda už neoperuje. A rozhodně nejde o organizovaný boj „těch zlých“ proti evropské potažmo árijské kultuře.

 3. Jiří Růžička permalink
  Květen 29, 2015 11:04

  Například u antikoncepčních pilulek se zaměňuje příčina a následek. Díky vývoji lidstva přestává být jak pro muže tak ženy lákavá představa velké rodiny s více než dvěma potomky. A stejně tak málo lakavá je představa sexuální zdržedlivosti.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: