Skip to content

Dynasofie – Přezkoumané křesťanství III

Březen 29, 2015
by

Gautama Buddha se po své předexistenci v podobě nebeského ducha narodil královně Maye, která po jeho narození vystoupila do nebe. Legenda pokračuje tím, že při jeho narození zpívali andělé a že dle proroctví má vládnout světu. Po dosažení osvícení ho bůh tohoto světa pokoušel mocí nad světem a tělesností, aby nezačal kázat. Jeho doktrína zahrnovala Království spravedlivých, jež mělo být na Zemi ustaveno jakožto hmotná skutečnost, vyučoval v podobenstvích, které zahrnovalo marnotratného syna, a konal zázraky.

Indie v té době byla zemí groteskní sociální nespravedlnosti. Vládnoucí kasta kněžích-králů, brahmanů, si pro sebe vyhrazovala většinu privilegií a bohatství, činila veškerá nábožernská a občanská rozhodnutí a všechny zákony, a monopolizovala vzdělání. Vespod jejich společnosti se nacházeli šúdrové a vyvrženci, kteří vykonávali všechnu práci a byli skutečnými otroky, jejichž hlavním smyslem života bylo sloužit vyšším kastám. Nejhorším trestem. který mohl být na brahmana uvalen, bylo vypovězení, kdežto pokud  šúdra poslouchal recitování véd, nechal se mu nalít do uší roztavený kov; mohl být zmrzačen za sebemenší provinění vůči brahmanům a ubičován k smrti pro jakoukoliv záminku. Brahmani terrorizovali nejen na tomto světě,  předepsali také nejobraznější muka ve dvaceti třech peklech pro každého, kdo vyjadřoval nezávislost na  jejich vládě. Násilný odpor proti takovému kněžskému státu byl nemožný; přejatá metoda se odvozovala z brahmanského asketismu.  Masy zahájily stávku; sebevětší bití či bičování je nepřimělo, aby zvedli své nástroje, protože vedeni učením gainismu a budhismu se zříkali tohoto světa a požitkářských brahmanů. Doktrína o pekle se obrátila, aby byla vyhrazena pro ty, jimž odměnu skýtal tento svět. Nový asketismus vítal všechny rovnou měrou: šúdry, vyvržence, nevěstky, zloděje i vrahy. Budhismus představoval první universální bratrství utlačovaných a chudých na světě. Spolu s tím přišlo zavrhování zlata, dobytka, země, pohodlí i rodiny a sexu, které vedou k lopotě. Majetek se stal morálně znečištěným a mohl být očištěn pouze jeho odevzdáním chudým. Budhismus vyučoval pacifismus a nenásilí, návratu lásky místo nenávisti, laskavosti místo urážek, že člověk by neměl chovat žádný hěv ani vztek a že hřích spočívá spíše v touze než ve skutku. Usiloval pouze o obrácení, ne ovládnutí společnosti, a neznal žádné překážky v členství či pravidla vůči šíření doktríny. Budhističtí misionáři cestovali p ocelém světě, do Řecka, Egypta, Persie a Malé Asie,  která se v prvním století hemžila proselyty.

V Kristových časech tedy již byly na místě všechny ingredience křesťanství. Kvůli těmto podobnostem s již zavedenými doktrínami se mnoho badatelů uvažovalo, zda byl Ježíš Kristus skutečnou historickou postavou. Jejich skepsi nezmírňovali ani významní autoři té doby, kteří jeho existenci opomenuli zmínit.  Justus z Tiberu byl původem Galilejec, který žil těsně po Ježíšově smrti, o jeho životě však neříká nic. Josephus v jedné pasáži ano, ta se však považuje za podvrh, protože křesťané prvních dvou staletí se o ní nezmiňují, a napsal ji křesťan, kdežto Josephus byl farizej. Zmiňuje se však o Janovi, Ježíšově bratrovi, a Ježíšovu existenci potvrzují Tacitovy Letopisy 15: 44.  Jedná se však o zprávy spíše sporé, pokud mělo jít o muže, jehož narození zapříčinilo, že v Betlémě bylo každé dítě pod dva roky zavražděno bezbožným králem Herodem (Matouš 2:16), o čemž se nikde jinde zpráva neobjevuje, ani už nebyl král Herodes naživu, když k této události mělo dojít; jehož narození ohlašovala hvězda, kterou mohli rozeznat mudrci z Východu a následovat ji (Matouš 2:2); jehož sláva se šířila po celé zemi (Lukáš 4:14); jehož smrt způsobila, že se země otřásla, skály pukaly, chrámová opona se roztrhla vedví, a dokonce povstali mrtví svatí, kteří byli později spatřeni v Jeruzalému (Matouš 27:51-53).

Očividné rozpory, které se mezi čtyřmi evangelii objevují, rovněž nepřispívají k hodnověrnosti příběhu. Kristův rodokmen u Matouše a Lukáše se neshoduje, oba udávají rozdílný počet generací a jmenují v rámci jeho rodiny i Josefa, ačkoliv Kristus neměl pocházet z Josefova masa a krve. U Matouše se Ježíš rodí v domě před Herodovou smrtí, navštívili ho mudrci a rodina uprchla do Egypta. U Lukáše se Ježíš rodí ve stáji za guvernéství Cyrenia, navštívili ho pastýři a neuvádí se žádná cesta do Egypta. Po ukřižování Matouš popisuje, jak dvě ženy, Máří Magdalena a další Marie, objevují prázdnou hrobku, Ježíš je potkává na jejich cestě, aby o tom pověděly učedníkům, a přikazuje, aby učedníci šli do Galileje, a  k nanebevstoupení dojde z hory v Galileji. U Marka tři ženy, ony dvě Marie a Salome, najdou v hrobce mladíka, který jim přikáže, aby řekly učedníkům, že mají odejít do Galileje, a k nanebevsotupení dojde z místnosti. Dle Lukáše vidí v hrobce dvě ženy dva muže, kteří je informují o vzkříšení, Ježíš se zjevuje učedníkům na shromáždění a říká jim, aby počkali v Jeruzalému, a k nanebevstoupení dochází z Betanie. U Jana je Máří Magdalena sama, když objevuje prázdnou hrobku, Ježíš k ní promlouvá zvenku, a k nanebevstoupení dochází u Galilejského jezera.

Lze očekávat, že mezi evangelii bude nedostatečná shoda, protože všechna byla napsána léta po událostech, Markovo mezi lety 60 a 67, Janovo ne dříve než roku 120, všechna byla původně napsána řecky a žádné očitým svědkem.  A tato prodleva znamenala dostatečnou možnost, aby na původním příběhu, ať už byl jakýkoliv, důkladně zapracovali mysli již prosycené mýty a zkazkami existujících věr. Neposkvrněné početí je nepochybně takovým přídavkem. K nejranějším křesťanským sektám patřili ebionité, kteří byli křesťanskými Židy. Jejich spisy nezmiňují zrození z panny. Jejich verze Lukáše 3:22 zněla: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil. Dnes jsem tě zplodil.“ (zvýrazněno autorem). Pro ebionity byl Kristus Synem Božím pouze v duchovním smyslu a stal se Synem při křtu. To vysvětluje, proč Kristův rodokmen zahrnuje Josefa. Pozdější formulace citátu byla z křesťanské Bible odstraněna po roce 400. Důvod je jasný: aby odpovídala konceptu neposkvrněného početí a učinila křesťanství přijatelnější pro pohany, kteří byli zvyklí, že spasitelé jsou božského původu.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: