Skip to content

Nacionalismus – často kladené otázky III

Srpen 10, 2014
tags:
by

IV. Časté omyly

——————–

 

1. „Jste rasisté!“

Zatímco chápání, že rasa je kultura, etnicita, odkaz, národ, tvoří součást nacionalismu, je to jedna část nacionalismu a bez rozumného respektu k jiným a ke kulturnímu sebeurčení, který je součástí jakéhokoliv zdravého nacionalistického postoje, se rasa stává dominantní ožehavou otázkou, o níž se nade vše ostatní přemýšlí v paranoidní, působivé reakci, ať už antirasistické či pro-rasistické. To, co dnes nazýváme „rasismem“, čili rozeznávání evolučních rozdílů mezi kmeny, je přirozené všem lidem, ale pouze ti stateční to přiznají.

2. „Jste nenávistní!“

Pro jakýkoliv státní systém je důležité být asertivní, pokud jde o vykonávání toho, co je zdravé, v té souvislosti i tvrdé či násilné, nehledě na to, jak to může být druhým nepříjemné. Nicméně je pochybné, že by nacionalisté byli vedeni nenávistí.

 

3. „Jste antisemité!“

Každá skupina má svůj národní charakter, ať už je v jejím národě aktuálně přítomen či ne. Každá skupina musí mít své národní území jakožto svůj domov, včetně Semitů (Židů, Arabů a mnohých obyvatel Středního východu). V kontextu semitského nacionalismu jsme pro-semitští.

Ze stejného důvodu by však žádný národ neměl dovolit cizímu obyvatelstvu, aby se na něm usídlil, s výjimkou přechodných návštěv, a ve svých národech si nepřejeme cizí kultury, což u mnoha kmenů (afrických, asijských a zvláště indoevropských) vylučuje semitská náboženství, psychologii či filosofii. Semitská náboženství, jako je judaismus, křesťanství nebo islám, semitské kultury jako judaismus a semitské rodokmeny patří do semitských národů. Toto je férový a rozumný postup, protože každá kultura, včetně indoevropských kmenů, si zasluhuje právo na svou kmenovou autonomii.

Někteří řeknou, že nacionalismus vylučuje Židy, protože od prohry války na území Izraele se toulali světem v diaspoře, žili u hostitelských národů, kde praktikovali kulturu, náboženství a duševní postoj semitského národa. V myslích těchto lidí je antisemitské upírat těmto uprchlíkům domov; z pohledu nacionalisty musí každý kmen chránit svou identitu ve své domovině, tudíž Izraelité se musí vrátit do Izraele, aby vytvořili nový národ na jednom konkrétním území.

„Egypťané uctívají mnoho zvířat a obrazů nestvůrných tvarů; Židé mají ryzí pojetí Božstva, jakožto jedné podstaty. Profánními nazývají ty, kteří vytváří podoby Boha v lidské podobě z materiálů podléhajících zkáze. Věří o té Bytosti, že je nejvyšší a věčná, nelze ji vypodobnit ani nepodléhá rozkladu. “ Tacitus o judaismu

 

4. „Jste konzervativci!“

Konzervativec je moderní definice, jež znamená někoho, kdo v liberálním systému zahrnuje tolik tradičních hodnot, jak je to jen možné. Pro nacionalisty se jedná o paradoxní postoj, jenž kašle na národ a kulturu, konzervativec nemá žádné opodstatnění pro obranu společnosti před degenerací v potyčce s rasovým míšením, sociálním přeprogramováním a redukováním kultury. Tudíž žádný nacionalista není konzervativec, ačkoliv nacionalisté jsou z povahy věci nejsilnějším argumentem pro Tradici a tradicionalismus.

 

5. „Jste liberálové!“

Liberalismus vzešel z víry v rovnostářství, čili rovnosti všech lidí v politickém či náboženském smyslu, a stal se praktický během průmyslové revoluce způsobem k přesvědčování mas, že byly „posíleny“, zatímco ve skutečnosti měly ještě méně síly, aby kdy změnily systém kolem sebe. Liberální ideje jako demokracie dosahuje konsenzu v čemkoliv, ale nejnižší společný jmenovatel se mění nepravděpodobně, tudíž jedinec získává „panem et circensus“ [chléb a hry] spolu se sentimentálními reformami, založenými na velkých výrocích, vyznačujících se emocionální stejností, ne logikou. Žádný nacionalista není liberál, ačkoliv nastavením svých cílů nacionalismus zahrnuje mnoho liberálních reforem jako: ekologie, rozmanitost, ochrana kultury a tolerance jedinečných názorů jiných skupin.

V historické chronologii lze vývoj liberalismu vysledovat až ke svému původu v židokřesťanských náboženstvích, která hlásala rovnost člověka a důležitost jistých „velkých absolutních výroků,“ jako morálka a soucit a rovnost a společenská neutralita, nad hodnotami předcházejícího řádu, jako kmen, čest, spravedlnostz a nezávislost. Protože nepocházíme ze semitského kmene, vnímáme, že není adekvátní přijímat semitská dogmata, ačkoliv Semité jsou očividně vítání, aby tak činili, pokud tak cítí.

 

6. „Nikdy ničeho nedosáhnete!“

Nacionalismus byl převládajícím systémem na Zemi až do pax judaica, který začal přijmutím křesťanství, jakožto oficiálního náboženství Římské říše, přičemž tvůrce předchozí éry definovali historici jako pax romana. Pax judaica byl domovem nejvíce frustrujících a ničivých události v dějinách, včetně neomezovaného průmyslu pohlcujícího přírodní ekosystémy, kulturního a etnického rozkladu a globalistických supersil a korporací s bezprecedentní kontrolou národních států a jednotlivců. Změna je nevyhnutelná a nacionalismus prospíval mnohem déle, než kdy „internacionalismus“, tudíž je vhodné, když jakožto druh přepneme zpět k předchozímu pracovnímu modelu, s některými změnami, aby zůstal aktuální.

 

7. „Existuje důkaz, že rasa neexistuje!“

Názor LNSG:

Toto jsme slyšeli už mnohokrát; všechny argumenty proti rase, které dosud předložila mainstreamová společnost se točí kolem sémantických idejí ohledně rasy. Ty lze tedy snadno zamítnout při pohledu na předkládané argumenty, navzdory okázalému „důkazu“ (faktům a tabulkám nesouvisejícím s aktuální otázkou rasy), jak jej ukazují tzv. intelektuálové.

 

A. „Musí existovat gen barvy kůže, který rovněž zahrnuje inteligenci“ – omyl: rasa je soubor znaků spojených pouze svou přítomností u reálných populací světa. Nejedná se o symbolizovanou, označovanou či znakem indikovanou věc v rámci lidského druhu. Jde o existující skutečnost, jaké znaky se akumulovaly v jakých lokalitách u každého kmene (jakožto opak symbolu či indikátoru toho, jaké musí být seskupení těchto znaků – které lidé musí uvést. Kmeny se podobají neandrtálcům a kromaňoncům: různým evolučním větvím téhož organismu, přispívajícího rozdílnou specializovanou DNA. Jak můžete vidět, tento argument proti rase a jejím variantám se snaží zmást čtenáře sémantickými záležitostmi a pak za budování těchto sémantických záležitostí klamnou argumentací, připisovanou těm, kteří věří v rasu, strhávají „strašáka“ a tvrdí, že rozšířením vyvrací původní argumentaci.

Skvělým příkladem toho je „neměření člověka“ Stephen Jay Gouda, jehož základní argumentaci proti rase lze shrnout takto: „Protože neexistuje jasný indikátor rasy, či jasné vazby mezi těmito indikovanými znaky v samotných genech, žádná rasa neexistuje.“ Toto je jasně mylný závěr, protože všichni rasisté starší tradice ukázali, že seskupení znaků je samo o sobě to, co rasu definuje, aniž by bylo vyžadováno nějaké symbolické potvrzení ze strany DNA, protože seskupení již existuje produkováním jedinců s onou DNA.

 

B. „Vědci soudí, že rasa neexistuje.“ – není to pravda, ačkoliv někteří se ozývají, že to tvrdí. Patologové dokážou identifikovat lidské kosti dle rasy a rasy dosahují stejných statistických výsledků v testech IQ, bez ohledu na socioekonomické prostředí. Dále, existuje mnoho vědců, kteří věří, že rasa nejen, že existuje, ale je důležitým biologickým a sociálním determinantem, ale tito, jak se zdá, nejsou zvýhodňováni publikačním mediálním či vládním průmyslem.

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/listmania/list-browse/-/1HMMZ63NZISL/

 

C. „Bílá rasa je netolerantní!“

Pokud by Indoevropané měli jako plošnou politiku „netoleranci“ vůči jiným rasám, museli by vyhubit ostatní rasy za použití technologií vyhrazených bílým společnostem, když měli možnost. Nevyhubili a ve skutečnosti odráželi nájezdy jiných kmenů z Evropy a v rozumné míře povolovali smíšené sňatky a přestěhování občanů, k čemuž docházelo během běžného obchodování s jinými národy; dokud globalistický program nezačal rozvíjet ideu „jedné světové rasy“ a kultury, důvody Indoevropanů, aby začali rasovou segregaci, byly malé. Dnes však obchodní a mediální kultura hrozí, že sloučí rasy do uniformních znaků, eliminujícíh veškerou národnost a jedinečnost místních populací.

 

D. „Měli byste cítit vinu za to, co bílí dělají!“

Indoevropané navrhli a zorganizovali kulturu Ameriky a Evropy a zbudovala ji téměř výlučně bílé dělnictvo (otroci, kterých z těchto dělníků bylo méně než milion, zodpovídali velmi málo za tento pokrok). Není důvod cítit vinu za úspěchy svých předků, ani usuzovat, že dávat parádu těchto úspěchů těm, kteří je sami nedokázali vytvořit, není nic jiného než symbolické gesto ze soucitu, které zhoršuje problém po aplikaci krátkodobého, přechodného řešení.

 

E. „Rasismus byl vynalezen proto, aby ospravedlnil otroctví!“

Pokud „rasismem“ míníte „rasové uvědomění v sociálním a ekonomickém kontextu,“ může v tom být něco pravdy, protože ekonomické systémy působily proti nacionalistickému modelu, zatímco „rasismus“ kvůli módnímu ospravedlnění za model otroctví. Nicméně se podívejme na definici rasismu dle slovníku:

 

1 – Víra, že rasa zodpovídá za rozdíly v lidském charakteru či schopnosti a že konkrétní rasa je nadřazena jiným.

2 – Diskriminace či předsudek vycházející z rasy.

http://dictionary.reference.com/search?q=racism

 

Tato forma myšlenky existovala mnohem dříve a dle našeho názoru je vlastní každému druhu a jeho uzavřeným podskupinám, rasám. Pro vymezení se je třeba bránit se plození a tedy si všímat, co je na druhých skupinách odlišné. Démonizace nechtěných znaků u druhých je poučná pro lid v tom, jak žít jakožto členové oné kultury, i užitečná v tom, že brání každému v tom, aby se stal průměrem, což z povahy konfliktních znaků redukuje jakýkoliv typ souhrnného uspořádání, produkujícího jedince se zpola nahodilými znaky. Toto je důvodem, proč bylo křížení s neandrtálci na území Evropy minimální a proč starověké civilizace v Řecku, Indii, Africe, Středním východě, Asii a Americe byly přísně rasistické při vytváření kastovních systémů a rasových hierarchií.

 

„O Germánech samotných bych věřil, že jsou původními obyvateli a že jsou prakticky bez

přímesi cizí krve, která by se tam dostala od příslušníků jiných národů, ať už by přišli jako

dobyvatelé, nebo jako hosté, protože kdo chtěl v dávných dobách změnit sídlo, nepřecházel

po zemi, ale jezdil na lodi. Plavidlo z našich krajů se však jen vzácně vypraví na onen

nesmírný Oceán, rozlévající se do nedohledna a patřící tak říkajíc už jinému světu. Vždyť

také, i kdybychom nechali stranou nebezpečí bouřlivého a neznámého moře, kdo by měl chuť

opustit Asii, Afriku nebo Itálii a vystěhovat se do Germánie s krajinou bez půvabu, podnebím

drsným a způsobem života a celkovým vzhledem smutným pro každého, kdo tu není doma.

Starobylými písněmi, které jsou jejich jediným prostředkem, jak si připomenout minulost,

oslavují Germáni boha Tuistona, zrozeného ze země. Přisuzují mu syna Manna, praotce a

zakladatele jejich národa, a Mannovi zas tři syny, podle nichž se nazývají Ingaevonové sídlící

nejblíž k Oceánu, Hermionové ve vnitrozemí a Istaevonové, což jsou všichni ostatní. Některí

tvrdí, vždyť s dávnými časy lze nakládat libovolně, že bylo víc božích synu a víc názvů

kmenů – Marsové, Gambriviové, Suebové, Vandiliové, to prý jsou pravá starobylá jména.

Naproti tomu název Germánie prý je nový, daný teprve nedávno, protože si ti, kteří první

překročili Rýn a zahnali Galy, dnešní Tungrové, tenkrát říkali Germáni. Toto jméno patřící

jednomu kmeni, ne celému národu, ponenáhlu prevládlo, takže pak nejdrív jménem Germáni

označovali všechny poražení, myslím že ze strachu, a brzy si tak říkali i oni sami..“ – Tacitus, Germánie

 

– závěr –

Reklamy
komentářů 10 leave one →
 1. josef permalink
  Únor 27, 2015 15:33

  …Informovat mladé holky o tom, že se vstupem do manželství s člověkem jiné rasy zároveň sníží možnosti uplatnění se jejich potomků v životě, a to tím, že se zprůměruje IQ směrem dolů…….hodne pitome

 2. Srpen 29, 2014 17:31

  No, abych se po čase zase ozval… Vždycky jsem byl spíše individualistický a nerad se scházel ve skupinách, měl jsem raději svůj vlastní klid, atd., ale samozřejmě že jsem chtěl taky někam patřit. Jak ale pročítám jednotlivé nacionalistické weby, a pak se pár lidí sejde u piva, na demonstraci, či kdekoliv jinde, je to jako nebe a dudy. Jak všichni všude píší, prohlašují skvělá slova o věrnosti, hrdosti, o odvaze a cti, slova co by se dala tesat do kamene, haha, ale pak se člověk s těma lidma setká osobně a chovají se zcela jinak, než jak o sobě deklarovali na netu. Což o to, takhle se chová většina, ale přijde mi, že právě nacionalisté by si za svými názory a prohlášeními měli stát, ne?! Jak to pak dopadne, když se místo věrnosti a cti, kterou by měli dopřávat svým partnerkám, někteří manželkám, se následně po fotbale, po demonstraci, nebo jen po práci ožerou jak hovada a jdou balit kurvy na diskotéky??? Možná to někomu připadá hloupé, naivní, myslet si, že člověk bude věrný své partnerce, protože když ona mě podvádět nesmí, jinak bych ji za to rozbil hubu, ale já se ožrat a balit kurvy můžu? Co to je za falešnou morálku? A že je to dneska běžné, že to dělá každý, no tak co? Nemají být nacionalisté nositelé Světla v dnešní době Temna? Neměli by se chovat čestně, pokud to o sobě prohlašují na netu a ne jen tam? Neměli by se chovat jinak, než to tupé stádo, kterým tak rádi opovrhují?
  Právě toto mě napadlo při pročítání toho skvělého článku „Proč ženy odmítají bílý nacionalismus?“ když je plno (ne všichni, ale ta nejviditelnější většina) nacionalistů, kteří se chovají naprosto stejně jako každá zdegenerovaná lidská troska, co myslí pérem a ne hlavou, kteří nedokáží potlačit svoje primitivní pudy a chovat se čestně jako muž a ne jako puberťák, který poprvé viděl nahou ženskou a od té doby nemyslí na nic jiného. Chovají se naprosto stejně jako ti, jimiž tak rádi opovrhují, jen se maskují za nacionalistická hesla a fráze.
  Další věcí je alkoholismus a cigarety, i když u některých jsem viděl i marihuanu, ale to byli spíše výjimky… Zkoušel jsem na pár měsíců být straight edge, něco jsem si o tom přečetl, a docela mě to chytlo. Chtěl jsem vědět, jestli to zvládnu, nepít, nekouřit (nekouřil jsem vlastně nikdy a drogy mě taky nějak neberou, haha), jak dlouho to vydržím, atd… Hned poté následovaly reakce stylu „ty ses zbláznil?, ty jsi nemocný?“ atd., no jejich život (alespoň těch, které znám osobně a z vyprávění) se skládá z chlastání a kouření cigaret, balení kurev po diskotékách a občas zapojí své mozky i pro nějakou užitečnou věc. Nechci ovšem odsuzovat alkohol, nakonec jsem to stejně nevydržel a skoro po dvou letech naprosté abstinence začal pít, no bylo to hodně zajímavé, v té době mě dokázaly položit dvě dvanáctky na letní zahrádce:-D Nechci znít jako asketa, nemám nic proti alkoholu, každý se rád napije, jenže není možné vysedávat v hospodě většinu života, a když se někdo rozhodne jít proti davu, jakýmkoliv způsobem, neodsuzovat ho, naopak snažit se ho podpořit, docela sem si pročistil organismus za tu dobu abstinence, nebolela mě hlava, cítil jsem se svěží atd., ale proč z odmítání alkoholu a návykových látek dělat hned konec světa?
  Asi poslední věcí, co mě začala vadit, i když ze začátku mi přišla fajn, je agresivita na demonstracích. Snad pokaždé se po skončení jakékoliv demonstrace, pochodu či čehokoliv jiného lidi semknou v dav a jdou si to „vyřídit“ s policajtama, s cikánama či s kýmkoliv dalším, kdo je v dosahu. A když je policajti nepustí na cikány, na levičáky, pustí se oni do nich, začnou po policajtech házet kameny, vše co mají po ruce. Jasně, přišlo mi to fajn, policajti jsou zlí a dělají pro systém, mlátící obušky své živitele, tj. daňové poplatníky, atd., no ale jednou se mě kámoš zeptal, proč se tak chováte, jako zvěř, jako cikáni, ne-li hůř, cikáni se po demonstracích rozejdou domů (i když taky ne vždy), ale vy jste přece lepší než oni, jak na svou stranu chcete přivést další lidi, normální lidi, jak je chcete zaujmout a získat jejich podporu? To mě donutilo zapřemýšlet a zjistil jsem, že takové chování opravdu následováníhodné není. I když policajti zůstávají nadále zmrdi, tím, že po nich hodím dlažební kostkou nám nepřinese úspěch v podobě sympatizantů, úspěch ve volbách, či nerozšíří naše řady o další členy. Tedy o obyčejné lidi, ne o tupé primitivy, kteří si chtějí na někom vybít agresi.
  A i když jsem chtěl tímto skončit, napadla mě (pro mě momentálně nejdůležitější věc) co mi vadí na dnešních nacionalistech. Jejich shovívavost, tolerance či u některých dokonce i obhajoba křesťanství, jakožto nositel kultury, civilizace a pokroku. Je smutné, že u většiny nacionalistů převládá názor, že před příchodem křesťanství na naše území zde lidé žili jako primitivní negramotná polozvířata. Jejich obhajoba husitů, že něco dokázali, což o to, asi něco jo, ale podívejme se na husitskou církev dnes, kdy její představenstvo pořádá procikánské demonstrace, kdy se nacionalisté nestydí společně stanout před sochou sv. Václava jako letos o Prague Pride a společně ji „bránit“ před buznama a pedofilama, i když je církev takových deviantů plná a i když samotná církev (je jedno jestli katolíci nebo protestanti) protestují i proti nacionalistům, jak jsem se kolikrát na demonstracích setkal.

  To vše mě nutí přemýšlet, jestli opravdu je nutné se někde angažovat, jestli se s někým organizovat, spolupracovat, či jít si svou vlastní cestou, kašlat na všechny kecy o tom, jací nacionalisté nejsou hrdinové, kteří nás spasí od všeho zlého a přitom se sami chovají jako zvěř. Pokud někde existuje nějaká organizace, nebo spolek nacionalistů pohanů, kteří nejen žvaní o hrdosti, věrnosti a cti, ale opravdu se tak chovají, kteří nemají záliby pouze v bezuzdném pití a šukání, ale jde jim i o něco víc, rád se k nim připojím.
  Kdo dočetl až do konce, toho obdivuju, že se neunudil k smrti, ale takhle prostě vidím dnešní nacionalisty já, jak jsem se o nich dozvěděl z osobní zkušenosti či z vyprávění. Samozřejmě se tak nechovají všichni, já taky nic takového netvrdím, jen jsem žádné opravdové muže v tomto hnutí nepotkal, a to jsem poznal jak fotbalové chuligány, tak radikální neonacisty, vysokoškoláky, puberťáky, pracující dělnickou třídu i podnikatele.

  Nacionalistou zůstávám dál.
  HailaR WodanaR!

 3. lajmilhuli permalink
  Srpen 14, 2014 12:53

  Zde tedy musím dodat, že na můj odklon mají rváči v ulicích či „uskupení různých kvalit“ až druhořadý vliv.

 4. Srpen 13, 2014 10:40

  Jak tu čtu komentáře, tak odklon od nacionalismu se někdy dostavuje na základě toho, kdo a jak jej projevuje v reálu. Ať jsou to rváči v ulicích či na stadionech na straně jedné, nebo politická uskupení různých kvalit na straně druhé. Ale zosobňují tyto skutečně nějak ideu vlastenectví, z něhož nacionalismus vyrůstá? Kdysi jsem tu na to téma napsal úvahu (https://sarmatia.wordpress.com/2010/03/24/vlastenectvi-dneska/), vybírám z ní závěr:

  „Jako by se zcela zavála zlatá střední cesta, která vnímá vlastenectví jako cit ne naučený, ale již vrozený, který lze výchovou rozvíjet, ale také zadusit, ona cesta, která staví na základní jednotce vlastenectví – národu. Protože vlastenectví znamená především lásku k „rodné hroudě“ a lidu, jenž z ní vyšel a obývá ji, k hmotné a duchovní kultuře, kterou zde věky vytváří, snahu o zachování charakteru těchto tradičních hodnot i pro budoucnost a ztotožnění se s ostatními příslušníky národa, které spojuje společný původ, kultura, jazyk a historie. Tyto základní principy tvoří pilíř, o nějž se opírá idea vlastenectví, patriotismu, národovectví, nacionalismu, či jak ji chcete nazývat, to vše nad tím je jen nadstavba, která bez této podstaty zůstává ubohým vlastenčením.“

 5. lajmilhuli permalink
  Srpen 12, 2014 11:12

  Omlouvám se, předcházející příspěvek je určen morgarathovi.

 6. lajmilhuli permalink
  Srpen 12, 2014 11:11

  Ano, celkem souhlas, jenže já už nacionalista asi nejsem. Ať už se sdružuju nebo nesdružuju. Pokud pominu pohyby na politické scéně, které jsem zmínil, stav, ve kterém se nachází vnitřní osobní život nacionalistů jako jednotlivců, skutečnost, že nacionalismus je koaliční slepenec směrů, z nichž každý je ve skutečnosti pro jinou věc než zbytek ostatních, tak mám ještě několik, závažnějších, problémů, z nichž asi nejdůležitější je tento: nacionalismus už mně nevyhovuje jako směr, kterým bych na politické úrovni mohl projevovat svůj světonázor.
  Co se týče těch vůdčích osobností- teď žádné ani nepotkáš. Budeš muset svůj vývoj vzít do vlastních rukou a sám se takovou osobností stát.

 7. Shaman permalink
  Srpen 12, 2014 10:58

  Demonstrace jsou pouze jedna z možností. Jinou cestou je ignorace a klid. Ignorace současného diktátu shora. Prostě ignorovat multikulti propagandu. Najít si partnera/ku stejné rasy, kašlat na hollywoodske smíšené filmy, reklamy a videoklipy kde poskakuje spousta afričanů, připravit dítě na to, že ve škole a v životě uslyší bludy apod. A dále zvýšení informovanosti. Informovat mladé holky o tom, že se vstupem do manželství s člověkem jiné rasy zároveň sníží možnosti uplatnění se jejich potomků v životě, a to tím, že se zprůměruje IQ směrem dolů. Pokud si nenajdou třeba severoasiata apod. Prostě kdo nemá možnost projevit svůj názor, nebo z nějakého důvodu nemůže, ať si žije svůj život podle svých hodnot. Ignorovat současnou propagandu je na první pohled málo, no ve skutečnosti hodně, co může rodina v dnešním režimu (tak jako i v minulém) dělat. Taky se udržovat v psychické i fyzické kondici. Každý má totiž právo jen a pouze na to (i když to získal vlastním úsilím) , co si dokáže ubránit. Ať už se jedná o majetek, nebo názor.

 8. morgarath permalink
  Srpen 11, 2014 21:13

  Člověk může být nacionalista a přesto se nesdružovat s nějakými sympatizanty, radikály či politickým hnutím… Taky si uchovávám své myšlenky a názory ale přesto i mě vývoj nějak zavál pryč od potřeby se ostatními scházet a vyřvávat na demonstracích, i když i na to mám dobré vzpomínky. S tím ubíráním plynu souhlasím, na druhou stranu to může souviset i s tvrdými zákony a hony na čarodějnice, s medializovanými případy, atd. Ale i tak se mi zdá, že jsem nepotkal v hnutí nějakou osobnost, nějaký vůdčí typ, který by opravdu věděl o čem mluví, který by stál za následování, který by se choval prostě jinak než nějaká banda opilých chuligánů, kterých je mezi nacionalisty většina…

 9. lajmilhuli permalink
  Srpen 11, 2014 15:44

  Nacionalismus už pomalu opouštím. Zvláště poté, co mainstream integroval jeho rétoriku a sami nacionalisté značně ubrali „plyn“. Mám-li nacionalisty nějak krátce onálepkovat, tak jsou to trochu radikálnější liberálové, nic víc. V globálu jsou tedy prorežimní, alespoň pro mě. Těch pár rasistů a antisemitů už mezi nacionalisty nepočítám, je to jiný „šuplík“.

 10. Cj aka Elderofzyklons Blog permalink
  Srpen 11, 2014 13:50

  Reblogged this on ElderofZyklon's Blog!.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: