Skip to content

Árijský bojovník

Květen 17, 2014
tags:
by
Tací jsou ti, které si vybírá Wotan, einherjerové; shromažďuje je z širokého rozpětí árijských kmenů, bojovníky nejodvážnější z odvážných, aby věrně strážili náš lid, v ruce zbraň, připraveni k bitvě………
Velké národy se shodují s etnickými bohy a hrdinskými mýty svého lidu. Každá výrazná kultura začíná mocným tématem, které povstává z předměstského venkova a nese se městy umění, intelektu a literatury. Pouze v hrdinských časech bojovníků dosahujeme mnišství velkého stylu a nejvyššího symbolu úplného vítězství prostoru nad časem; to bojovník se stává asketou a patří přirozeně do lidových mýtů a hrdinských legend,  ne rodilý snílek a slaboch, ani učenec, který pracuje na morálním systému v bezpečí zdí své pracovny.

Genetika je základní ingrediencí pro vývoj druhů. Nicméně příroda často dokazuje, že samotná genetika nezaručuje přežití. Spolu s kypícím zdravím, silou a inteligencí si musí vysoce rozvinutá rasa pro své přežití rovněž udržet a pěstovat primární vůli a životní sílu, a to nejen jako jednotlivci, ale jako výrazný druh a kultura.
„Bojovní a mírní.—— Jste ve svém ústrojí člověkem s instinktem bojovníka? Pokud ano, vyvstává druhá otázka: jste instinktivně útočným bojovníkem nebo obranným bojovníkem? Zbytek lidstva, všichni, kdož nemají instinkt bojovníka, chce mír, chce soulad, chce „svobodu“, chce „rovnoprávnost“: toto jsou jen různé názvy a úrovně téhož. Jít tam, kde se nikdo nemusí bránit…..“ …………..Friedrich Nietzsche
Kde se na této planetě nachází místo, kde se nikdo nemusí bránit a bojovat za svou svobodu a právo na život? Projděte si odborně a pozorně stránky celé lidské historie a uvidíte, zda budete takové místo moci najít. Existuje takové místo dnes s naší politickou korektní, vřelou a mlhavou demokracií, v níž „všichni si jsou rovni“? Demokracie je lež, která tápe ke zkáze! Ráj vždy spočívá ve stínu mečů, tak tomu na této planetě vždy bylo a vždycky bude. Ve skutečnosti se to bude jen zhoršovat, čím víc bude planeta přelidněná a boj o zem a omezené zdroje se stane každodenní realitou.Veškerý život je vůlí k moci, organický život je ustavičný zápas lásky a války. Sexualismus a masakrování jsou ruku v ruce. Život je stále pokračující boj a mír jen náhoda, přechodný luxus plně zaplacený v ceně mnoha životů. Moc bude rozhodovat o všem v budoucnosti jako rozhodovala o všem v minulosti. V životě rasa sílí svou vůlí k přežití, nebo zmírá kvůli jejímu nedostatku; třetí možnost neexistuje. Jakkoliv krutý se tento svět může zdát, je to tvrdé pravidlo přírody a našeho vesmíru. Existence celého lidu závisí na živé podstatě kolektivní vůle a biologické určenosti každého druhu v rámci lidstva. Všechny historické události světa vyjadřují rasový instinkt sebezáchovy. Světové dějiny jsou obrázkem živého světa, do něhož se árijský člověk vidí vetkán svým narozením, původem a potomstvem, a který se snaží pochopit z tohoto světa nepocházejícím cítěním, které řídí jeho osobní životní osud.
Prostřednictvím vazby velké rasy s osudem, tempem a časem árijská rasa předvedla nejpozoruhodnější příklad umění války a vytvořila ty nejlepší dobyvatelé, vůdci, mechanizované armády a bojovníci. Souběžně s tím vytvořila nejvyšší civilizace a rozvinula výtvarné umění, vědu a technologie, kam až dosáhnou lidské možnosti. Jako zatím nikdy v dějinách musí dnes árijský člověk čelit reálné možnosti úplného rasového zániku. Lidé zřídka umírají kvůli vítězným či prohraným válkám, ale častěji kvůli ztrátě oné vitální síly vzdoru, která je nejzásadnější obranným mechanismem lidí, Vůle k přežití a Vůle k moci! Obě jdou ruku v ruce, ale jak usuzoval Nietzsche:
„Tento svět jest vůlí k moci — a nic mimo to! A vy sami jste vůlí k moci— a nic mimo to!“Každou sekundou každého dne se nám budoucnost pro naše děti rozplývá před očima v  rostoucím neúprosném náporu, který vyplývá z nucené integrace, přistěhovalectví, míšení ras a  tiché, ale extrémně účinné masové genocidy árijců, která pramení z potratů a antikoncepčních pilulek. Kombinace účinků potratů a antikoncepce zabije více árijstva než jakákoliv válka.Ať se nám to líbí nebo ne, žijeme pod diktátem tyranizující „mocenské elity“ motivované penězi, která považuje árijskou národnost za přímou hrozbu jejich získání světové nadvlády. Jsme tudíž svědky probíhajícího úpadku evropských národů a dříve prospěšné etiky zakládajících otců kdysi árijské Ameriky. „Mocenská elita“ dále nemá žádný zájem o blaho planety, jejíž zdroje dál beztrestně znásilňují a devastují. Mnozí iniciátoři a hybatelé „mocenské elity“ jsou sami árijci, kteří prodali svůj rod v lehkovážné touze po penězích a osobní moci.
„Nenávist za nenávist a soucit za soucit, oko za oko a zub za zub, pohrdání za pohrdání a úsměv za úsměv, lásku za lásku a lest za lest, válku za válku a žal za žal, krev za krev a úder za úder.“ …………..Ragnar Redbeard
Při své obecné snaze vzdorovat železné logice přírody se dostáváme do sporu s principy, jimž sami vděčíme za svou existenci jakožto lidské bytosti. Ti, kdo mají znalosti a vlastní plán akce, ujmou se vlády. Dokud dědičné kvality Árijce zůstanou netknuty, síla a smělost našich praotců může být v dnešní době vzkříšena prostřednictvím kolektivní síly myšlenky a Vůle.
Nejšťastnější a nejproduktivnější lid se se skládá z dobře integrovaného celku intelektuálních, duchovních etických a organických aktivit. Abychom se vybavili nezbytnostmi nepostradatelnými pro přežití, expanzi a vzestup naší Rasy a kultury, musíme nejprve obnovit kořeny a základ lidových mýtů svého etnika, tradic a původní duchovní víry; protože toto utváří charakter a podstatu zdravé, živoucí rasy.Za druhé, pokračovat ve vedení války proti svým vlastním lidem, jak to dokládá minulost, znamená rasovou sebevraždu a téměř šílenství. Panárijství je vitální! Všichni jsme lidé mnoha rozmanitých kultur a národů, ale stále jsem jedním lidem! Dnešní árijský bojovník musí pracovat ustavičně ve snaze dobít vitalismus a přirozené instinkty všech segmentů našeho druhu, které byly kdysi tak vlastní našim vznešeným předkům. Každý živý tvor svým životem sleduje nějaký cíl, i když je mu onen cíl neznámý. Jakožto rasa máme Bohem dané právo zůstat svrchovanými a sledovat své nejvznešenější cíle a hodnoty jakožto lidé a nejvyšší potenciál jakožto jednotlivci, bez odsuzování či sebeviny na nás směřovaných těmi, kdo náš rod nenávidí. Vše lze shrnout v jednu jednoduchou zkratku „O.R.I.O.N.“ (Our Race Is Our Nation) [Naše rasa je náš národ].
Významný vojenský generál Carl Von Clausewitz ve svém spise prohlásil: „Lidé si nesmí nikdy cenit ničeho více než důstojnosti a svobody své existence; že je musí bránit do poslední kapky krve; že není svatější povinnosti a nelze poslouchat vyššího zákona; že hanbu zbabělého podrobení se nelze vymazat; že jed podrobení se v krvi lidu přenese na jeho děti a ochromí a  podlomí sílu pozdějších generací; že čest lze ztratit pouze jednou; že za většiny okolností je lid neporazitelný, pokud bojuje duchaplný boj za svou svobodu; krvavý a čestný boj zajišťuje znovuzrození lidu, i když byla svoboda ztracena; a že takový zápas je símě živote, z něhož nevyhnutelně vykvete nový strom.“Německý filosof Alfred Rosenberg ve své knize „Mýtus dvacátého století“ uvedl: „Pouze Mythos a jeho formy jsou skutečně živé. Proto toto jsou muži ochotni zemřít.“ Etničtí bohové našeho lidu stále zůstávají hluboko zakořeněni v naší psýché a v naší DNA jsou pořád součástí toho, kým jsme. oni samotní nám slouží jako naši společníci, učitelé a božští rádcové a naše posila v časech pochyb a slabosti. Můžeme se snažit, jak chceme najít se v cizích kulturách a náboženstvích, naše vlastní etnické bohy můžeme opustit, ale nikdy je nevymažeme z toho, kým jsme! Tisíc let cizí semitské křesťanství v temné období, které samo vytvořilo, vytrvale zabíjelo a mučilo árijské etnické pohany ve snaze zcela zničit pravé bohy našeho lidu, ale nakonec je jen posílilo. Dnes je pohanství nejrychleji sílící duchovní cestou na planetě.Ve své knize Rosenberg řekl ve věci árijských bohů toto: „Wotan obětoval oko, aby mohl mít účast na nejhlubší moudrosti. Jakožto věčný poutník symbolizuje věčně hledající a stávající se severskou duši, jež nedokáže sebejistě ustoupit Jehovovi a jeho zástupcům. Umíněná aktivita vůle, která se nejprve tak drsně žene severskými zeměmi v bitevních písních o Tórovi, přímo ukázala při svém prvním objevení se  vrozenou, usilující, moudrost hledající, metafyzickou stránku Wotana Poutníka. Tentýž duch se však znovu zjevuje s velkými, svobodnými Ostrogóty a zbožným Wulfilou. Rovněž se v souladu s dobou zjevuje v utuženém rytířském řádu a  velkých seversko-západních mysticích, jak se to ukazuje u jejich největšího ducha, Mistra Eckeharta. Když se ve Fridrichově Prusku oživila u  Hohenfriedbergu a Leuthenu duše, která kdysi zrodila Wotana, znovuzrodila se rovněž v duši učitele při chrámu Sv. Tomáše, Bacha, i v Goethovi. Z tohoto pohledu se naše tvrzení bude jevit hluboce oprávněné, totiž, že hrdinská severská sága, Bachova kompozice Pruského marše, kázání Eckeharta a monolog Fausta jsou pouze různé zkušenosti jedné a téže duše. Jedná se o výtvory téže vůle. Jedná se o věčné síly, jež se prvně sjednotily pod týmž jménem Wotan a jež později získaly podobu ve Fridrichu Velikém a Bismarckovi. Dokud tyto síly působí, dokud se severská krev mísí se severskou duší a vůlí, severský člověk zůstane aktivní a bude fungovat v mystické jednotě. Toto je nezbytný předpoklad každého charakteristického stvoření.“
Árijský bojovník může dokázat cokoliv, za co je ochoten zaplatit cenu. Konkurence s rostoucí hodností slábne. Duch Achillův, Leonidův a Alexandrův stále zůstává zakořeněn v naší krvi. Wotan a bohové Asgardu na nás stále shlížejí a  posuzují naše skutky zde v Midgardu. Na všechny Árijce, kteří zůstávají věrni svému rodu a svým bohům, čeká místo v síních Vysoké Valhaly. Ti, kteří se pozvednou výše a dál, získají svou hodnost mezi Wotanovými elitními bojovníky (einherjery). Jistě ne každý bude v jednom krátkém životě kdy schopen dosáhnout vznešených výšin našich nejvýznamnějších věhlasných hrdinů. Není však důležitý pouze samotný cíl, ale i usilování! Usilování dosáhnout cíle, po němž toužíme, to je důležitý a podstatný faktor, který určí naši úroveň přesvědčení, odvahy a odhodlání. Nechť naši silní povstanou! My povstaneme s nimi!
„Člověk dnes vidí, že zatímco je žádoucí usilovat co nejvíce o mír, věřit v trvalý mír je iluze, jež s sebou přináší něco horšího než válku— válku plus porážku, drancování, znásilňování, zabíjení civilistů, ztrátu svobody, smrt země. Oprávněná válka je nezbytná válka, válka, jež udržuje to horší než válka co nejdál.“ …………………….Machiavelli
Reklamy
komentáře 4 leave one →
 1. Květen 26, 2014 15:56

  Ewige: Od Lanea v dohledné době nic v plánu ke zveřejnění není. Byl by tip na nějaký konkrétní článek?

 2. Ewige permalink
  Květen 25, 2014 19:05

  Uveřejníte rovněž úvahý a práce od davida E. Lanea.? Ron McVan byl jeho velmi blízkým přítelem…a myslím,že mnohé z jeho článků stojí za publikování :-)

 3. B.S. permalink
  Květen 19, 2014 23:51

  Wotan obětoval oko, aby mohl mít účast na nejhlubší moudrosti. Jakožto věčný poutník symbolizuje věčně hledající a stávající se severskou duši, ….
  Wotan – Odinův zákrok na svém sebereflexním systému má zatraceně hluboký symbolický a obecně nepochopený význam, ale to si zaslouží samostatný článek.
  Jinak pointa článku má moje sympatie a souhlas – autor evidentně vidí za roh a byť Jehovu nemusí, tak vnímá, že i skrze křesťanství prosakovalo něco původně archaicky numinozního na čem lze budovat ryze bělošskou kulturu.

 4. Květen 18, 2014 02:17

  Konečně to má štávu, jsem spokojen.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: