Skip to content

Dynasofie: Ideologie dle přírody

Duben 14, 2014

dynasophy_logoPozn. překl.: Článek níže jsem náhodou objevil při procházení souborů v počítači. Jedná se o úvod ke knize Dynasofie: Ideologie dle přírody. Přeložil jsem ho už před více než 8 lety a zatím nezveřejnil. Za tu dobu stránky hnutí Dynasofie přestaly fungovat. Tato skutečnost však nemá vliv na zajímavost témat, kterým se kniha věnuje. Překlady jejích kapitol, jejichž seznam se uvádí na konci článku kurzívou, se tu budou nepravidelně objevovat.

Wolf

Civilizace povstávají a hroutí se. Z období barbarství vstoupily velké společnosti do období expanze v oblasti geografie, obyvatelstva, produkce a znalostí. U všech se dále po období míru oslabila jejich vitalita a morálka a fyzicky upadaly, dokud nebyly zničeny vnějšími nepřáteli. Tento vzor zcela či částečně následovaly všechny civilizace světa, včetně sumerské, egyptské, mykénské, čínské, indické, mexické, andské, antické a blízkovýchodní. Nyní vyvstává otázka, zda stejný vzor následuje i civilizace západní. Ano, následuje.

Ekonomické symptomy, jimiž se projevuje společnost v úpadku, jsou: hromadění majetku, ubývání střední třídy, rostoucí zadlužení, vysoké daně, pokles výroby, růst finančních spekulací a utváření elit (globalizace). Zdá se vám něco z toho povědomé? Sociální symptomy zahrnují obrovská města, která odčerpávají z venkova lidské zdroje a bohatství, militarizaci, úpadek tradičního náboženství, úbytek obyvatelstva, multirasovost, a dokonce nahrazení staré krve, která civilizaci vytvořila. Budoucností západního světa je budoucnost lidnatých měst, kosmopolitismu, koncentrované politické moci, menší svobody, obřích monopolů a nízkého umění. Lze očekávat, že jediný světlý bod, technologická inovace, bude slábnout, jak se bude zmenšovat kvalita obyvatelstva západních národů spolu se smyslem pro národnost. Počátečním příznakem úpadku je ztráta víry ve staré náboženství, a současná západní civilizace je sužována problémy s morálkou, které vyvolávají rozkol a nesváry, dokonce násilí, na něž zavedené morální autority nemají rozumnou odpověď. Potraty, pyšné exhibice gayů, tolerantnost a liberální „ismy“, včetně liberalismu samotného, jsou záležitosti, které znepokojují muže a ženy vyznávající tradiční západní hodnoty.

Dynasofie (vyslovováno s důrazem na ‘a’) nabízí odpověď na úpadek Západu. Tento výraz znamená doslova „silná moudrost“ a je odvozen od starořeckého dynamikos, kořenu slov jako „dynamit“, a sophos, znamenajícího moudrý. Dynasofie znamená uvědomění si síly, která je vždy potřebná k zdolání zla, a že nevyhnutelně musíme vynaložit jistou energii, pokud máme žít jako čestné lidské bytosti. Tato dynamika se ze západního světa vytratila, takže správné a špatné se stalo relativním, a vhodné chování určuje to, co jedinci nejlépe vyhovuje. Výsledkem je společnost ovládaná morálními diktáty toho, co je nejjednodušší.

Od společnosti je neodlučitelná rasa, která ji vybudovala. Může přežít nehledě na materiální změny, které se objevují na Západě, ale kdyby měla bílá rasa zmizet, můžeme si být jisti, že z této civilizace zůstane jen jméno. Stejně jako u každé úpadkové civilizace objevuje se v západním světě nahrazování rasy. Již neexistují žádné bílé národy, které nejsou považovány za „multikulturalistické“, či se takovými nestávají z důvodu klesající porodnosti, přistěhovalectví z třetího světa a poměry mezi příslušníky různých ras. Toto bude poslední smrtící rána, stejně jak tomu bylo u předcházejících civilizací. Řím zanikl kvůli nedostatku Římanů. Proto, abychom zachovali zbytek západní civilizace a jeho rozvoj, je logickým závěrem, že musíme zachovat zbytek bílé rasy, který má pocit hrdosti na dědictví, které postačuje k tomu, aby neslo západní společnost do budoucnosti. Navíc musíme ospravedlnit ono zachování přirozeným právem, stejně jako položit intelektuální základy pro zachování celé budoucí civilizace. Toto jsou úkoly dynasofie.

Zachování bílého zbytku lze dosáhnout pouze fyzickým vydělením se onoho zbytku z úpadkové společnosti kolem něj. Dynasofie proto obhajuje bílý nacionalismus, který nemá být zaměňován s bílou nadřazeností. Několik oblastí bylo vyčleněno za možná centra bílého vydělení se: severozápadní státy Ameriky, západní Kanada a Austrálie. Všechny mají nízkou celkovou hustotu obyvatelstva. Ať už má být národ založen kdekoliv, je třeba povolat bílou populaci světa k migraci. Samozřejmě že jen malá menšina bude na toto volání reagovat, ale jako u každé migrace ti, kteří na ni odpoví, budou nejsmělejší. Z nich bude založena kolonie praktikující společný kapitalismus, jehož příkladem je úspěšný Mondragonův plán.

Civilizace povstávají v silně náboženských obdobích, jakým byl středověk, a upadají v obdobích bezbožnosti, v jakém se nachází náš současný západní svět. Náhoda? Vůbec ne. Druhým dynasofickým úkolem pro zachování budoucí civilizace je otázka chápání, a z tohoto důvodu jsou zde následující eseje. Jejich přečtení je nezbytné pro každého, kdo má zájem na zachování svého evropského dědictví:

Racionální etika: Mýtické náboženství bude v osvícené éře nevyhnutelně diskreditováno, takže etické učení musí mít racionální základ, aby bylo schopno odpovědět na takové zásadní otázky, proč je snadnější být špatný než dobrý. Když se pokoušíme odpovědět na tyto otázky, jsme vedeni k chápání přírody samotné a místu, které v ní lidstvo zaujímá. Zde je vysvětlena filosofie dynasofie, založené na přirozeném a ne nadpřirozeném, používaje srozumitelné analogie a závěry. Vytváří spojení mezi naším hmotným světem a lidskou přirozeností. Je snadnější být špatný než dobrý ze stejného důvodu, jako je snadnější ničit než tvořit. Stejně jako tvoření vyžaduje snahu a úsilí, vyžaduje je i konání dobra. Toto vysvětlení nepotřebuje žádný duchovní svět. Dynasofie tudíž poskytuje nový základ pro morální filozofii, jinou než jsou mystické doktríny zavedených náboženství. Neučí novou morálku. Dynasofie naopak prosazuje konzervativní hodnoty, dokonce je upevňuje, ale buduje je na na pevnějším základu, než je tomu u mytologií tradiční víry.

Přezkoumané křesťanství: Zde jsou odhaleny pohanské počátky tohoto západního náboženství, naznačujíce, proč by mělo být konečně odloženo. Křesťanství nicméně není odsuzováno kvůli tomu, že je vyznáváno, ale naopak kvůli tomu, že tradiční křesťanství vyznáváno není. Křesťanství zklamalo západní civilizaci stejně, jako všechna mýtická náboženství zklamala civilizace v minulosti. Zbožným křesťanům se doporučuje, aby nečetli více než tento úvod.

Podstata a úpadek civilizace: Ukazuje paralely mezi civilizacemi minulosti a naší vlastní civilizací a to, kde se v civilizačním cyklu nachází současný Západ. Esej poté pojednává o tom, jak se civilizace rodí a proč zanikají, odhalujíc úzký vztah, který mají vysoké kultury se svými náboženstvími, jež stály u jejich počátku.

Národní stát: Když víme, jaký blízký vztah má civilizace k náboženství, jak vytvoříme z tohoto vědění nový národ? Jeho vláda bude muset být něčím víc než jen demokratickým vykonavatelem vůle veřejnosti, a každému národu, který neuzná potřebu nezbytné autority, je určeno stát se odpadem. Proto se musí dát pozor na to, aby byly vymezeny síly a zajištěna rovnováha mezi osobními svobodami a požadavky trvalé společnosti.

Rasa: Právě jako Evropa vyrostla z úpadku říše římské, tak vyroste nová společnost z úpadku Západu, pouze nový národ nemusí opakovat chyby historie. Tato esej obhajuje bílý nacionalismus, což nemá být chápáno jako argumentace proti jiným rasám. Jak se obvykle stává, upřednostňování určité rasy je interpretováno jako odpor vůči rasám jiným, což je závěr nelogický, nicméně běžný.

Neutralizování gravitace: Dynasofické ideje působí v úpadkové civilizaci kontroverzně a vydělení bílého zbytku do odloučené oblasti Země možná nebude stačit k tomu, aby se vyhnul persekuci. Budoucí osídlení vesmíru, zvláště Marsu, by se nemělo přehlížet. Nic by ji nezlevnilo tak, jako neutralizování gravitace. Nesmysl? Zde je pádná argumentace, založená na časové dilataci, a experimenty Henry Wallaceho, jež ukazují, že to není nemožné. Základní principy „antigravitace“ jsou prezentovány kvůli nepatentovanému prostředku, jenž může učinit bohatým toho, kdo je schopen vyhovět požadavkům.

Webová stránka Dynasofie není míněna jako akademické cvičení, ale jako uvedení do živého hnutí. Pokud máte zájem se účastnit tohoto hnutí, bude vám zaslána žádost k vyplnění. Po zapojení se do Dynasofické ligy vstoupíte do kontaktu s dalšími ve vašem okolí, abyste spolupracovali v místní skupině. Skupiny se pravidelně setkávají, aby diskutovaly o ideách dynasofie a kvůli podpoře skupiny v šíření hnutí. Každá skupina pracuje samostatně. Neexistují žádné závazky; naším posláním je v dlouhodobém výhledu zvětšit společenství této stránky. Hnutí je plně financováno z darů.

Přeloženo z: http://www.solargeneral.com/dynasophy/

Reklamy
komentářů 19 leave one →
 1. Duben 22, 2014 17:41

  Lumix: Kdybyste otravoval, tak s Vámi konverzovat nebudu :-) Klidně si můžeme tykat, obvykle zde lidem raději vykám,aby se necítili dotčeni.
  Ony popsané vazby jako společný jazyk, kultura, nejsou samy o sobě transcendencí, ale prostředky, díky nimž je možno si ji uvědomit. Uvědomit, že s ostatními sdílíme něco jako např. společného ducha národa. Možná se shodneme na tom, že např. Rusové se jakožto národ liší od Němců, Němci zase od Italů a Evropané jako celek např. od Asiatů.
  Tohoto ducha národů buď vnímáme, nebo ne. Řeč, kultura, historie, atd. jsou projevy takového společného ducha. Můžete si tedy říct, že nic takového neexistuje, ale už svou existencí k takovému duchu přispíváte, ať chcete či ne. Na Vašem rozhodnutí to tedy nestojí :-)
  Jak jsme se shodli před pár komenty níže s B.S., transcendence není podmíněna náboženstvím. Nemusíte v ní tedy nic náboženského hledat. Pokud bych měl transcendenci vysvětlit vlastními slovy, je to pro mě něco, co mne jako jednotlivce přesahuje a na této vyšší úrovni zároveň spojuje s ostatními.

 2. lumix permalink
  Duben 22, 2014 11:17

  Souhlasím až na jediné-to,co osobu přesahuje, nejsou ty vazby,ale něco jiného. Zamysli se nad tímhle.Já (nebo ty) mluvím tímhle jazykem a já mám radši stejnojazyčné lidi, já jsem tuto emoci vygeneroval. Zdůrazňuji já, moje.Totéž se děje u historie, taky mám radši lidi, se kterými ji sdílím a je to moje rozhodnutí.Totéž u identity.Pokaždé jsou to moje city, moje emoce, ze kterých rostou vazby, o kterých píšeš píšete. Omlouvám se, až teď jsem si všiml, že si netykáme ;-) Moje pocity mě nemužou přesáhnout, když jsou moje.Mohu je nechat navenek projevit tím,že buduji zmíněné vazby.Mohu ty vazby vytvářet,mohu je ovlivňovat, šířit mezi jiné lidi, nechat je vyhasnout,zničit je, ale vždy z vlastní vůle. Zase to není žádná vnější náboženská pohnutka, nic nábožensky zjeveného, jen se to jako voda rozlévá po celém území od člověka k člověku.Ze zdroje vlastní psychiky si tak vytváříme klima.Ale děláme to my lidi a mezi námi to taky zustává, tak co je v tom náboženskýho?Neptám se proto, že bych vás chtěl přesvědčit o neexistenci přesahu, nejsem rozumář taky na „něco“ věřím, ale podle mě děláte chybu, když zbožšťujete bežné medzilidské vztahy. To je všechno,už vás nebudu otravovat.

 3. Duben 21, 2014 17:49

  Lumix: V pohodě, pohanství či vlastenectví jsou témata, která se tu často objevují, nicméně cílem webu je hlavně informovat a nezabřednout přitom do nějakého konkrétního -ismu nebo -ství :-)
  K Vaší otázce. Když se někdo narodí jako Čech, tak to ještě neznamená, že to pro něj něco znamená. Jiná je, pokud jedinec vnímá, že prostřednictvím toho, že s ostatními Čechy sdílí stejný jazyk, kulturu, historii, zemi, identitu, sdílí s nimi určité vazby, které jeho osobu přesahují a vytváří mezi příslušníky národa určitý vztah. Právě na uvědomění si těchto vazeb a vztahů staví národovectví, které tak, mého názoru, vyrůstá z duchovní podstaty. Pak lze i pochopit, proč se někdy mluví o mysticismu krve, rasy apod.

 4. lumix permalink
  Duben 21, 2014 15:32

  pro Wolfa-tak to se omlouvám, já jsem četl v  diskusi pod jiným článkem, že bratrstvi.net je pohanský a vlastenecký web. Co se týká hodnot, tak si myslím, že pro rozumáře muže být alternativou i jiné náboženství než pohanství, páč se narodili do stejného lidu jako budhisti, hinduisti, křesťani a další. Čechem se narodíš a nic s tim neuděláš, podle mě k češství, k národnosti nemužeš dojít během života jako třeba k morálním hodnotám. Čechem jsi od začátku. Národnost muzeš sdílet, to chápu. Mužeš si časem uvědomit, čím se lišíš od ostatních národů, to taky beru. Ale není mi jasný, co na národnosti, romantizující biologii, muže být náboženského nebo,jak Vy říkáte,duchovního? Asi jsem trochu natvrdlý, nebyl by nějaký odkaz na vysvětlující článek?

 5. B.S. permalink
  Duben 20, 2014 10:22

  Wolf: To se shodneme. Ohledně racionalismu, to že racionalismus nepopírá duchovno je spíš jeho potenciální funkce a můj předsudek. Dobrým příkladem toho, že racionalismus může pracovat sám proti sobě je kvantová fyzika a další mezní obory vědy, které neochotně ale přeci jen konstatují horizonty poznání ve kterých racionalistická metodika výkladu světa selhává.

 6. Duben 18, 2014 17:58

  B.S.: Asi se shodneme v tom, že transcendence není podmíněna náboženstvím. Vlastně za její projev považuji i národovectví. Tímto zároveň odpovídám i Lumixovi, v čem např. mohou ateisté-národovci a etničtí pohané sdílet, a patrně i sdílejí, stejnou hodnotu – v lidu, z něhož vzešli. Ti první čistě na genetické úrovni, ti druzí i v rovině duchovní. Proto tedy také Dynasofie může skýtat myšlenky, s nimiž mohou souhlasit i pohansky orientovaní lidé, jako je třeba Shaman.

  Náboženství je už konkrétní forma, která transcendenci dává nějaký rámec. Náboženství se bez transcendence neobejde. Zmiňované satori i samadhi jsou zase termíny, s nimiž přišel budhismus a hinduismus, tedy konkrétní náboženské systémy.
  Samozřejmě meditace jako praktika může být využita i v jiném náboženství. Brzy se tu objeví článek ohledně praktikování meditace v organizaci Wotansvolk.

 7. Duben 18, 2014 17:02

  Lumix: Mýlíte se, Svědci Jehovovi zcela otevřeně prohlašují, že se věnují evangelizaci „dům od domu“, aby tak navázali na první křesťany. Ono postávání s časopisy je pouze jedna z aktivit jejich evangelizace.
  Řekl bych, že o tomto webu stále platí to, co je uvedeno v sekci O nás, kde se pohanství nijak nezmiňuje:
  https://sarmatia.wordpress.com/myslenka/

 8. lumix permalink
  Duben 18, 2014 10:37

  pro Wolfa: heh to jehovisti taky jenom tak stojí na ulici, drží Strážní věž a nikoho prý nechytají na udičku. Ale nic ve zlém. Já jsem se zeptal, protože jsem tu někde četl, že toto je pohanský web. A podle tvého příspěvku mužou být hodnoty rozumářů a pohanů velmi podobné, dokonce alternující. Tak si říkám, jak to u těch pohanů chodí, není to nejaký zakuklený spolek ateistů?

 9. B.S. permalink
  Duben 18, 2014 01:44

  Wolf.: Víra vašeho konceptu je (nemýlím li se) konstituována vůlí – záměrem, předpojatostí tj. zaujetím definovat transcendenci tak aby vyhověla očekávání. Skutečná transcendce dle mého náhledu nemá s vírou co do činění – transcendence patří sama sobě a víra tak jak ji zná naše židovským vlivem zamemovaná kultura ji ze všech sil ohýbá přes koleno ale stejně se s ní míjí, protože ji usiluje spoutat do šablon a schémat, která ji nemohou obsáhnout. Co se týče satori či samadhi – to je mimo výchovu a rozhodně zcela mimo zavedené koncepty víry – nejsou to záležitosti vůle a imaginativní autosugesce, což jsou atributy, bez nichž se víra neobejde.
  Nejsem buddhista ani bráhman/jogín ani znalec těchto životních filosofií, ale mám za to, že pojem víra se na tyto metální techniky nehodí, protože jejich cílem je zbavit se volní manipulací s transcendencí, což je základním cílem/principem jakékoli víry.

 10. Duben 17, 2014 19:03

  B.S.: Dle mého názoru každopádně panuje mezi duchovnem a racionalitou střet v tom, že pro duchovno je nezbytně nutná idea transcendence, racionalita takový přesah odmítá. A pokud půjdeme do důsledku, víru nedokážete rozumem, nebyla by pak už vírou ale věděním :-)
  Když zmiňujete jogína či buddhistu, i ti přece museli ke svému přesvědčení nějakým způsobem dospět. Buď se do svého náboženství vlastně už narodili – protože jim víra byla předána rodiči, a pak o její relevanci sami ani nepochybovali – anebo k víře dospěli vlastní zkušeností a hledáním – v tom případě se však nějakým způsobem museli utvrdit v o tom, že zrovna tato cesta je pro ně ta správná. Aby svou víru mohli prožívat, museli se o ní nejprve sami přesvědčit. A tím se zase dostáváme k oné potřebě dokazování :-) Ne dokazování druhým, ale primárně sobě samotnému.

 11. Duben 17, 2014 19:00

  Lumixi, nevím, zda jsem Vaši otázku dobře pochopil. Případně ji prosím upřesněte. Pokud je mi známo, tak pohanství jako takové se nevěnuje evangelizační činnosti, takže nelze říct, že by o někoho konkrétně mělo zájem. Pohanské skupiny nanejvýš vykonávají osvětovou činnost a podávají informace, nejsou rybáři lidí, nefungují od toho, aby obraceli na víru :-)

 12. B.S. permalink
  Duben 16, 2014 22:30

  Mám za to, že duchovní život a racionalismus se nevylučují ani si vzájemně nekonkurují. Víra v těch intencích a asociacích jak ji do obecného povědomí vepsala de formující křesťanská péče je cestou mimo duchovní seberealizaci.
  Duchovně žijící člověk nevěří ale prožívá, původní pohané nebyli věřící v Bohy ale prožívající Bohy. Víra v intencích Abrahamické ideologické infekce je nástrojem odcizení se autentickému duchovnímu životu, Jogín v Samádhi, nebo Buddhista v Satori taky není věřící ale prožívající. Je se svým „Bohem“ zajedno a jsou mu buřt zcela podružné spekulace na téma dokazování reality Bohů – prostě je přímo zakouší jako danou věc kterou není potřeba hájit ani komentovat.

 13. lumix permalink
  Duben 16, 2014 22:29

  A to jsem se chtěl zeptat. Jak velký má etnické pohanství zájem o ty, co maj problém s náboženstvím ?

 14. Duben 16, 2014 20:20

  Rozumím, Shamane. Navíc čistě rozum či vědecké poznání vychází z aktuálního poznání, které se stále vyvíjí, ale často i mění, kdežto mýty jsou stálé a nadčasové a mohou nám v našem životě dobře posloužit nyní stejně jako předkům před 2000 lety.

  Dynasofie na mě zatím působí jako snaha o ukotvení v životě na základě rozumového vývodu, k němuž může sám dospět každý jedinec – tedy, aniž by bylo třeba přebírat nějaký světonázor, co již někdo vymyslel či sestavil. Proto je součástí knihy např. kapitola Přezkoumané náboženství, která se věnuje nevěrohodnosti křesťanství. Dynasofická liga totiž měla centrum v Kanadě, takže při střetu koncepce rozumu vs. víry vnímal autor knihy za nejdůležitější se vyjádřit právě k němu.

  Každopádně si myslím, že i na základě čistě rozumovém může jedinec dojít k hodnotám velmi podobným jako mají např. etničtí pohané, aniž by dotyčnému do jeho uvědomování zasahoval náboženský aspekt. A toto může být právě alternativa pro ty, kteří mají problém s akceptováním transcendence či duchovna obecně. Jejich světonázor je sice ochuzen o duchovní aspekt, který můžeme vnímat jako obohacující, ale to jim nevadí, protože oni se chtějí opírat pouze o to, k čemu mohou dospět rozumem a ověřit si či nejlépe ohmatat v reálném životě.

 15. Shaman permalink
  Duben 16, 2014 08:26

  Wolf: Tím, že se dyn. opírá výlučně o rozum, se tak nějak sama diskvalifikuje. Postupovat racionálně je sice chvályhodné předsevzetí, ovšem nereálné. Když se podíváme kolem sebe, spatříme z drtivé většiny vliv emocí na lidská rozhodnutí. I proto si myslím, že mýty, vyzbuzující hodně emocí, jsou od našich životů neoddělitelné. U např. filmu si člověk řekne: vždyť je to jenom film, realita je jiná (neříkám že film nemůže způsobit emoce). Mistři večerních zpráv v tom však mají výhodu: tupější člověk to bere jako realitu. I oni vlastně vytvářejí emoce, díky kterým ovlivňují (snaží se) veřejnost. Pak jsou tady různé mýty lidové. Např. co se týče stravy, řízení vozidla a pod. Je velice těžké mýty uvést do praxe, no o to těžší je pak tyto mýty „vymazat“. I proto na každém kroku slyšíme: vědci zjistili…a pak následuje nějaká blbost. Člověk si říká: vědec o tom přece ví víc než já. Ve skutečnosti člověk racionálně neuvažuje. Dělá rozhodnutí, která se ho bezprostředně dotýkají. A tím pádem je nutně ovlivněn emocemi. A i ti nejchytřejší mezi námi jsou pouze lidé, co mají své emoce. Myšlenky popsané v článku se mi velice líbí. Ovšem počítám s tím, že i tato racionalita byla vytvořena pod vlivem emocí. Např. strachu z vymření a pod. Nikdo neví co se přesně v budoucnu stane, a to nutně i nejrozumější teorie vývoje odesílá do říše mýtů.
  No a pokud jde o mýty náboženské, jsou pro nás jakýmsi bezpečným přístavem. Jistotou, která je majákem a (v naší skupině) respektovaným návodem pro naše chování. Pokud budeme mít štěstí a naše mýty nám dají odpověď na to jak žít a reagovat v současné situaci, přežijeme.

 16. Duben 16, 2014 00:05

  Tak je to zajímavé, to rozhodně ano. Hlavně ta myšlenka separatistických komunit.

 17. Duben 15, 2014 18:34

  Osobně mne jen těší, že je pro některé z vás duchovno v životě tak důležité. Někteří zdejší čtenáři jsou ovšem ateisté a přesto s různým typem „věřících“ mohou sdílet stejné hodnoty.
  Dynasofie se opírá výlučně o rozum, aniž by počítala s existencí nadpřirozena. Eseje z knihy Dynasofie tu mohou částečně působit jako protipól ke zde zveřejněným duchovně orientovaným článkům.
  Dynasofie se o pohanství zmiňuje jako o ideji, z níž křesťanství hojně čerpalo, aby poukázala na nepůvodnost křesťanství a obecně rozpor mezi vírou a rozumem. K pohanství jako takovému se samostatně nevyjadřuje.

 18. Shaman permalink
  Duben 15, 2014 10:16

  Článek se mi moc líbí. Nenašel jsem nic, s čím bych nesouhlasil. Trochu mi ale není jasné to kolem těch tradičních hodnot vs. mytologie. Kladu si otázku, zda mezi zavedená náboženství autor/ři myšlenek řadí i naše pohanství. Hodnoty od víry podle mě nejde oddělit.

 19. HailaR WodanaR! permalink
  Duben 14, 2014 23:38

  Duchovní svět potřebuji, takže toto učení nejspíš není pro mě. Ovšem jistých náznaků rasismu si v článku cením.

  Líbí se mi témata jako nadpřírodní svět, odmyslím-li ekonomickou stránku věci, tak člověk se rodí pánem nad přírodou a ne proto, aby se jí klaněl jakoby byl jen jedním z jejích druhů mezi ostatními druhy, jakoby byl srovnatelný dokonce se zvířaty (!) Ani nadřazenosti bílé rasy bych se nebál, vytváření elit atd. Úvaha, že „racionální etika“ a podobné bezduché proklamace nějak zastaví úpadek, se mi zdá, v době vyhroceného racionalismu a materialismu, poněkud úsměvná. Raději toho už nechám…..třeba se v dalších dílech ukáže, že dynasofii křivdím.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: