Skip to content

Wotansvolk

Březen 10, 2014
tags:
by

1202932504_normal_wotansvolkKdyž Pythagoras napsal, že „člověk je měřítkem všech věcí“,
nemyslel tím, že lidé jsou pány svého osudu; myslel tím,
že pro lidi, kteří věřili v bohy, bylo možné vše a že
lidé byli božími správci na Zemi. Slovy, která Platón připisuje
Protagorovi: „Člověk sdílí božské vlastnosti
a byl prvním ze všech tvorů, který poznal bohy, protože
sám byl s nimi spřízněný, a vztyčil oltáře a vytvořil
si jejich obrazy.“ Řekům musela Bergsonova proslulá teze, že
„vesmír je strojem na výrobu bohů“ znít
téměř jako fráze.“ ………………..Robert Paine

Od úsvitu lidské existence měly árijské kmeny množství matriarchálních a patriarchálních bohů. Ačkoliv se jména měnila, jejich podstata zůstává prakticky stejná. Tacitus ve svém spise praví: „hlavní bůh Germánů (Wotan) je tímž, co Merkur u Římanů“.
Starověcí Řekové ztotožňovali Wotana s Hermem. Stále rozšířenější se dnes na základě přibývajících historických nálezů stáva víra, že Wotan i egyptský Hermés byla jedna a táž bytost. Někdy ve čtvrtém nebo třetím století př. n. l. se árijský patriarchální bůh Wotan začal vynořovat do popředí jakožto hlavní božstvo Severoevropanů, zvláště Teutonů. Wotan nahradil původního Všeotce Týra a ještě vzdálenějšího Poseidóna, jehož říše sahala až do časů Atlantidy. Skandinávcům byl znám jako Odin, Angličanům jako Woden a Germánům jako Wotan. Dny v týdnu dostaly jméno po wotanských bozích Ásů a zůstávají do dněšních dnů. Neděle [Sunday] (Sun), pondělí [Monday] (Moon), úterý [Tuesday] (Tyr), středa [Wednesday] (Wotan), čtvrtek [Thursday] (Thor), pátek [Friday] (Frigga) a sobota [Saturday] (Saturn).

Na začátku první kapitoly knihy „Teutonská mytologie“ [„Teutonic Mythology“] od Victora Rydberga Ph.D., copyright 1906, autor tvrdí: „Již na počátku křesťanské éry výraz Germáni užívali Římané a Galové k označení mnoha kmenů lidí, kteří osídlovali hlavně rozsáhlé území na východ od Rýna a na sever od lesy pokrytými Hercynskými pohořími. Že tyto kmeny tvořily jednu rasu bylo Římanům zřejmé, protože všichni vykazovali nápadnou tělesnou podobnost; navíc bližší obeznámení odhalilo, že jejich četné dialekty byly všechno variace téhož mateřského jazyka, a konečně, že se podobaly svými zvky, tradicemi a náboženstvím.“

Pojmenování ‚germánský‘ a ‚teutonský‘ jsou jména árijských kmenů. Jméno teutonský se odvozuje od starověkého uctívání kmenem árijců, který si předcházel válečného boha známého jako „Tyr“ či Teu. Teutonští bojovníci byli ve vikinské době známi tím, že vyrývali na jeho počest runu Tiwaz (symbo Týra) do svých bitevních mečů, aby jim to přineslo vítězství a ochranu. O Teutonech se má za to, že byli zakladatelé a stavitelé Tróje. Rydberg ve své knize Teutonská mytologie také zmiňuje, že „Wotan byl trojský náčelník a když se v teutonské mytologii objevuje jako náčelník bohů, zdálo se nejpravděpodobnější, že byt totožný s trojským králem Priamem a že král Priam byl totožný s Hermem-Markurem.“ Dále autor Mladší Eddy mluví o trojském původu Odina a jeho lidu, měl oženit Thora s nejvěhlasnější trojskou ženou. nicméně tento sňatek není autorovou invencí. Tvrzení má starší základ a pokud se vezmou v úvahu všechny okolnosti, lze jej vysledovat do Německa, kde bohyně „Síf“ (Thorova manželka) byla v době rozšířeného árijského wotanismu rovněž známá jako Thor.

V dnešních dobách Wotan není jen výlučně bohem Teutonů, ale představitelem celé árijské rasy. Wotan je bohem krve a adaptabilní na moderní společnost, stejně jako byl na dávné časy. V praárijských civilizacích byla naše rase jednoduše jedním lidem geneticky definovaným jako árijci, což je pravda, a přesným označením naší rasy jakožto druhu. Během dlouhé historie se árijský lid rozdělil na mnoho kmenových náboženství a národů, což jen posloužilo k tomu, že nás rozdělilo jakožto pozoruhodnou sjednocenou rasu. Ti, kteří se dnes ztotožňují s Wotansvolkem, tak činí s vědomím toho, že se nejedná o název organizace, klub či spolek, ale v podstatě charakterizuje jedince árijského původu, kteří se dál drží původní praxe wotanismu a uznávají, že prvním a nejvyšším zákonem Přírody je zachování vlastního druhu.

Po dvou tisících let universalistického cizího náboženství, silou vnuceného árijským kmenům církví s státem, dnes čelí bílá rasa po celém světě reálné možnosti totálního vymizení jakožto druhu ve velmi blízké budoucnosti. Mísení je genocida. Rasová integrace je genocida. Nucená integrace je promyšlená a zákeřná genocida. Antikoncepční prášky, potraty a homosexualita, to vše působí proti našemu vzestupu jakožto rasy  a společně přispívají k vyčerpání naší populace více než nějaká válka a takto výrazně snižují naše šance na přežití. Schopnost držet se vzhůru mířící evoluční cesty přirozeného instinktu a biologické  determinace; vůle k vítězství a schopnost ji  prosazovat a zajistit, to odlišuje Wotansvolk od jiných relativně podobných etnických systémů víry.

Wotansvolk praktikuje to, co je známo jako „Devět vznešených ctností“: Odvaha, Čest, Věrnost, Pravda, Kázeň, Pracovitost, Vytrvalost, Sebedůvěra a Pohostinnost. Árijci už od raných dob se vždy vnitřně řídili základním etickým kodexem. V devátém století byl sestaven „Havamal“ (Výroky Vysokého) jakožto jedna z básní v Codex Regius Starší Eddy. Havamal nejlépe vyjadřuje nejhlubší podstatu a charakter árijství, jak jej praktikovali naši předkové. Pro jednodušší přístup a použití pro moderní dobu a potřeby se na konci 20. století zpřístupnila kompilovaná adaptace této etiky, známá jako:

„14 zákonů árijské etiky“:

• (1) Necti jiných bohů, krom těch vlastních tvému vlastnímu Lidu—-(Neboť cizí bohové tě zahubí.)

• (2) Přírodní zákony svědčí o božském plánu—-(Neboť svět přírody jest dílem Nejvyššího Tvůrce.)

• (3) Jednej vznešeně a statečně, vždy pečlivě zvažuj důsledky—-(Neboť následky tvých skutků přežívají i po tvém odchodu z Midgardu.)

• (4) Žij v realitě tohoto života; neměj strach ze svého osudu—-(Neboť strach jest pro blázny a zbabělce; udatný muž odvážně čelí rozhodnutí Noren.)

• (5) Miluj, chraň, rozmnožuj a podporuj svůj Lid—-(Neboť přirozený instinkt zapovídá mísení a samozničení.)

• (6) Buď čestný, buď disciplinovaný, buď tvořivý a věrný svým přátelům—-(Neboť árijský duch usiluje o dokonalost ve všem.)

• (7) Važ si své historie, odkazu a rasové identity—-(Neboť ti je svěřili tvoji předkové, s tebou padnou, s tebou se pozvednou.)

• (8) Cti památku svých známých a příbuzných, zvláště těch, kteří obětovali svůj život či svobodu za lid—-(Neboť tvá rasa žije dál prostřednictvím tvé krve a tvé vůle.)

• (9) Uznávej moudrost svých starších—-(Neboť každá chvíle vašich životů spojuje nekonečnou minulost s nekonečnou budoucností.)

• (10) Cti své druhy, zaopatři své děti a neveď hádky s rodinou, až než je čas spát—-(Neboť rodina je tvým smyslem a naplněním.)

• (11) Nechť je tvé slovo příbuznému rodem poutem z oceli—-(Neboť tvá věrnost jest tvou důstojností a silou.)

• (12) Buď lstivý jako lišky vůči nepřátelům a skrealingům—-(Neboť jejich cílem jest tvé vyhlazení.)

• (13) Ochraňuj, braň a , defend and pečuj o svou otčinu—-(Neboť tak žádá územní zákon Přírody.)

• (14) Žij v souladu s Přírodou a Lidem a neustupuj žádnému zlu—-(Neboť přežití rasy je tvým trvalým bojem.)

Vláda si udržuje moc a vliv pouze nařizováním falešných doktrín lidem, protože vědění nepatří k jejím atributům. Wotansvolk ponechává otevřené dveře nekonečnému vědění a z učení Výroků Vysokého a praxe wotanismu je nepopiratelně zřejmé, že nekoření v žádném typu strachu, ani strachu z boha, ani strachu ze smrti. Pro Vikingy, kteří kráčeli po Wotanově cestě, byla čest a chvála jako déšť na vyprahlé louce. Tehdy panovala silná víra, že skrze život naplněný neochvějnou odvahou a velkým činem a slavnou smrtí bude na muže vzpomínáno po mnoho generací. Wotansvolk také věří v nekonečnou inteligenci Nejvyššího Tvůrce vesmíru, přesahujícího naše božské etnické bohy a bohyně.

Protože generace našich hrdinných praotců kladly základy árijské kultury a existence, Wotansvolk uznává a posiluje ono dědičné pouto s bohem danou jedinečností, určením a přirozenými schopnostmi. Wotanismus povstává z mystické duše árijství, aby nás spojil jakožto jeden Lid, jeden Osud a jisté Vítězství! Volk je teutonsky „Lid“ [„Folk“], kulturu plodící, kulturu nesoucí součást rasy, která si vysoce cení původu, odkazu, vědění, duchovního rozvoje a  uvědomění. Z tohoto hlediska je wotanismus schopen dosáhnout vyššího stavu mysli, přesahujícího člověkem vytvořený náboženský aspekt ustavením základního Vědomí Lidu, jak individuálního, tak kolektivního. Pro osvíceného árijce dýchá celý vesmír samotným duchem Wotana a bohů Asgardu. Jakožto Všeotec árijství, Wotan zasahuje hluboko do našeho kolektivního vědomí a sjednocuje nás jako lid jedinečně etnicky, symbolicky a emocionálně, čehož cizí náboženství nejsou schopna dosáhnout. Prostřednictvím wotanismu nacházíme nejniternější charakter Duše Lidu a vyrovnané prosazení se v  celkovém řádu života. Wotanismus otevírá dveře skutečnému vnitřnímu chrámu projevení v podstatě naší bytosti, naší rasy a světa, v němž žijeme.

Reklamy
komentářů 11 leave one →
 1. Andreos permalink
  Březen 15, 2014 12:45

  Něco bych přidal do diskuse.
  Nejstarší indoevropané byli nejen jazykově a kulturně homogenním celkem, ale samozřejmě i rasově – byli to běloši, a to dokonce jediný bílý typ – nordický. Později ovšem svoji rasovou identitu během migrací ztráceli – buď míšením s dalšími bílými typy, což nic moc závažného neznamenalo, nebo s nebělochy, což znamenalo zničení jejich kvalit a identity.
  Dále je tedy ovšem důležité, že byli jen jednou z větví bílé rasy. Existovalo mnoho dalších neindoevropských (a samozřejmě nenordických) bílých skupin – kmenů, národů atd. Například nositelé kultury zvoncovitých pohárů v západní Evropě.
  K bílé rase nepatří Indové, Íránci, Afgánci atd. – to je jen politicky korektní demagogie dneška. Ty skupiny se výrazně liší v inteligenci, mentalitě apod; i moderní genetický výzkum to potvrdil.
  Důležitá je samozřejmě především rasová identita, ovšem ne ta původní indoevropská-nordická, ale obecně bělošská, a rovněž tak proto není úplně zásadní ide. jazyk a další rysy ide. kultury, neboť se týkaly jen indoevropské části bílé rasy; existovaly i neindoevropské bílé kultury a jazyky. Navíc se rozšířily během migrace indoevropanů i do mnoha nebílých oblastí, kde se pak s místními pomísili a jejich krev zmizela (a zůstal právě jen ten jazyk a něco z kultury), což z dotyčných ovšem nedělá skutečné indoevropany – běloch. Řekněme, že indoevropská kultura se týkala původně jen některých bělochů, ale svými rysy se v něčem podobala i neindoevropským kulturám – díky podobné mentalitě a inteligenční úrovni všech bílých skupin. A za další jen běloši – ti původně neindoevropští – zřejmě dokážou díky své společné mentalitě indoevropskou kulturu plně akceptovat a rozvinout. Každopádně na základě faktu, že základní je nejobecnější bělošská rasová identita jsme jednou skupinou společně i s těmi, co indoevropským jazykem ani nemluví – s Maďary, Finy, Estonci a Basky. Nejsme jedna skupina třeba s Indy – jsou odlišná skupina a jejich ide. jazyk a zachované torzo (navíc už poněkud zdeformované) ide. kultury/náboženství na tom nic nemění (např kastovní systém nebo hinduismus v Indii).

  K těm pojmům. Pojem Árijci skutečně označuje jako pojem jen buď kmen indoevropanů, co přišel do Indie, event. obecněji větev indoevropanů migrujícíh směrem na východ či jih (Peršané, Mitannci atd.); možná se to slovo u ide. kmenů užívalo méně často i na západě (viz název Irsko). Obecně bych ho ale nepoužíval, když bylo spjato jen s indoevropskými bělochy a ne s ostatními. Možná by se dalo akceptovat vzhledem k tomu, že později ho někteří rozšířili na bělochy obecně, ale jak jsem vysvětlit, není to přesné – a nadto je právě ten pojem před veřejností poněkud zprofanovaný, takže už jen z taktických důvodů by se ho podle mě jakýkoli „probělošský“ aktivismus měl vyvarovat, aby se pro veřejnost získal co nejpřívětivější tvář a zbytečně se hned tímto pojmem nediskreditoval.
  Pokud jde o pojem indoevropané – buď jde o konkrétní bílý rasový typ i jazykově-kulturní společenství v nejstarším smyslu – tj. původní indoevropští bílí nordici, nebo i obecněji o pozdější nenordické a původně neindoevropské bělochy, kteří byli jazykově (do značné míry) a kulturně (částečně) indoeuropeizováni. Ovšem i zde je to poněkud matoucí, neboť jednak ta indoeuropeizace nebyl kompletní (ne všechny kulturní zvyky předindoevropských bělochů byly zničeny a i naše ide. jazyky obsahují i předindoevropská slova a rysy – viz třeba řečtina), dále existují i běloši nemluvící indoevropským jazykem (viz výše uv. Maďaři atd.) a nakonec někdo by mohl namítat, že ani rasově to úplně nesedí, protože první indoevropané byli nordici a ne dnešní směsicí bílých typů. Každopádně proto, že pojem indoevropan má něco společného s rasou – buď přímo s nordickým typem nebo s bělochy obecně – píšu ho s malým „i“.
  Když to celé shrnu kolem a kolem, myslím, že nejlepší označení je jednoduše „běloch“ – je nejsprávnější i nejpřesnější právě ve své obecnosti. Pojem indoevropan je nepřesný, nejasný a nevšeobecný, pojem Árijec je nepřesný či možná dokonce nesprávný a navíc poněkud zdiskreditovaný.

 2. Březen 12, 2014 21:54

  Možná proto má dává smysl používat slovo árijec :-)
  S Indy máme společné jazykové kořeny, protože jsme s nimi obývali kdysi tutéž pradomovinu, ale např. s Maďary tyto jazykové kořeny nesdílíme. Z hlediska příbuznosti pokrevní však díky geografické poloze máme blíže spíše k oněm Maďarům než Indům, s nimiž už nějaký ten pátek nežijeme na společné hroudě. Z tohoto pohledu jsou nám současní Indové vzdálenější, protože se mísili s původními obyvateli. V té souvislosti je zajímavé, že v Indii dodnes 16% indické populace vykazuje čistě bělošské rysy a většinou se jedná o příslušníky nejvyšší kasty:
  https://sarmatia.wordpress.com/2013/04/17/arbinci-a-arijci-bili-tvurci-velkych-starovekych-civilizaci-potvrzeni-antropologii-i-moderni-genetikou-2-cast/

 3. Martin permalink
  Březen 12, 2014 21:28

  Hmmm …….. to bolo vtedy, ale dnes hovoria jedným z IE jazykov ako svojou rodnou rečou Indovia, Iránci, Afganci, Pakistanci, teda jazykmi indoiránskej vetvy. Len samotných Indov je okolo 1,2 miliardy, čo je viac ako počet obyvateľov Európy. Síce IE jazykmi hovorí z nich 70 %, ale keď k tomu pripočítame Iráncov je to dosť. Potom neviem, či je ešte DNES vhodné hovoriť o slove „indoeurópsky“, ako slove, ktoré označuje aj rasu.

 4. Březen 12, 2014 09:26

  Tak nevím, Martine, jestli sis ty doporučované články přečetl, když mi kladeš takovou otázku .Tak jen krátký výňatek z článku Miroslava Veselého:
  „Fakticky je tedy pojem „Árijec“ označení pro člena kmene Árjů. Je ovšem také pravdou, že již po staletí je pojem „Árijec“ synonymum pro Indoevropana – bílého člověka. Tady musím trochu odbočit. Jestliže někteří namítají, že slovo „indoevropský“ označuje lingvistickou skupinu a ne rasu, mají pravdu, ovšem jen z části. Pojem „indoevropský“ sice označuje lingvistickou skupinu, ale na druhou stranu touto řečí disponovalo po fyzické stránce vyhraněné etnikum. Ze starých evropských (a pozor – nejen evropských!) památek si můžeme s určitostí udělat představu o vzhledu Indoevropanů. Jednalo se o bílé lidi.“

 5. morgarath permalink
  Březen 11, 2014 22:01

  Jakto že Árijská rasa neexistuje? Možná vymírá, ale existuje. Je to ohrožený druh.
  Proč bychom měli být s Indy jedna rasa, jen že Árijci měli společný jazyk kdysi dávno pradávno… Teda dnes již zcela určitě ne, když je to tam smíchané…

 6. Martin permalink
  Březen 11, 2014 21:51

  Wolf:
  Nepoburuje ma slovo árijec. Len si myslím, že pojem „árijská rasa“ je nezmysel, pretože dnes už žiadna „árijská rasa“ neexistuje. A čo je to „árijská etika“ ?

  Ano, Árijec je Indoeurópan, t.j. príslušník národa hovoriaceho indoeurópskym jazykom, to viem dávno. Lenže, príslušné národy spadajúce do jednotlivých vetiev IE jazykov, nie sú rasovo jednotné. Sme snáď s Indmi jedna rasa, len preto lebo naše jazyky boli kedysi jedno a to isté ?

 7. Březen 11, 2014 17:05

  Martine, jestliže Tě slovo árijec pobuřuje, klidně si jej nahraď slovem Indoevropan, aniž by článek ztratil původní význam. Pak se Ti snad už nebude zdát, že článek vypadl z magazínu SS…
  Měl jsem však zato, že doba již pokročila, pokud jde o dostupnost informací (k čemuž snad skromně přispěl i tento web), a démonizace pojmu árijec již ztratila svou platnost. Proto jsem článek neuvedl vysvětlujícím komentářem, aby se neustále neopakovalo již několikrát vyřčené jinde.
  Vzhledem k Tvému komentáři však vidím, že někdo árijce stále směšuje výlučně s nacistickou rétorikou. Pro Tebe a další podobného mínění přidávám na vysvětlenou aspoň linky na dva články k tématu:

  http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Pojem_arijec_a_jeho_vyznam-Miroslav_Vesely.pdf

  https://sarmatia.wordpress.com/2011/02/09/rasovy-nacionalismus-a-arijci/comment-page-1/

  Každopádně, nazvat autora článku Rona McVana hlupákem, to je celkem smělé tvrzení. Bohůmžel si v Tvém připadě nemyslím, že bys takový závěr učinil díky bližšímu kontaktu s jeho tvorbou (ať už knižní či jinou uměleckou), ale právě na základě její neznalosti.

 8. Martin permalink
  Březen 11, 2014 13:12

  *..? Germáni, „Wot…

  Teda Germáni, ako vzoroví belosi.

 9. Martin permalink
  Březen 11, 2014 13:05

  Teda, žasnem koľko je hlupákov medzi bielymi vlastencami a ešte sa im aj dáva priestor na serióznych stránkach. Vy si skutočne myslíte, že takou rétorikou oslovia mladých ľudí ? Germáni, „Wotansvolk“, „árijská rasa“, „árijská etika“, článok ako keby vypadol z magazínu SS. Celé mi to pripadá ako chvíľkový úlet zopár fanatických idealistov, ktorí sa stavajú proti systému a nekriticky obdivujú všetko, čo systém proti ktorému idú, potlačuje. Ale za pár rokov vytriezvejú, a to árijstvo ich prejde. :-) A keď nie, tak doporučujem navštíviť psychiatrickú ambulanciu.

 10. morgarath permalink
  Březen 10, 2014 22:30

  Toto je pořádný motivační článek !!!

 11. Cj aka Elderofzyklons Blog permalink
  Březen 10, 2014 19:18

  Reblogged this on ElderofZyklon's Blog!.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: