Skip to content

Role žen

Říjen 22, 2013
by

Když dojde na roli žen, zdá se, jako bychom my Evropané měli velké potíže. Vlastně ani nevíme, jaká byla ve skutečnosti role žen v naší historii či pravěku, a jistě nespočívala v urozenosti. Role královen je zcela neznámá a často si ji zabírají, vytvářejí a využívají některé perverzní feministky, jiní vás prostě nechají, abyste si mysleli, že ženy jen měly vypadat hezky, stát se prostředníkem spojenectví s králem jiné země, rodit potomky, a proto je přece jen královna potřebná.

V souvislosti se zemědělci se více méně dozvíte, že museli zaplatit, aby své dcery vyvdali. Nakonec vysvětlí, že dnes je všechno lepší: vzdělané jsou i ženy, samy si vybírají manžela, nebo ještě lépe: rozhodnou se nevdávat, mohou pracovat, a ne se starat o své děti, samy mohou řídit početí, oblékat se, jak chtějí atd.

Úžasné. Klasická evoluční teorie.

Kromě toho nemusely za sebe platit, aby se vdaly, ženy prostě získaly dědictví, když se vdaly, tak jako syn zdělil půdu. Tradice a organizace společnosti měla zájem na tom, aby žena získala vysoce ceněné věci z domácnosti. Byl to rovněž způsob, jak sloučit tradice a zvyky obou rodin, aby se nikdo necítil ukřivděn či vykořeněn.

Ale počkat.
Urozené dívky, ty dělaly co?
Vzdělávaly se.

Říká se tomu „získat výchovu.”

 rnir_ipsn_011_1991_girls-at-the-piano1

Od časů starověku se dívky musely vzdělávat. Nevzdělaná dívka nebyla urozená. V urozených a buržoazních kruzích se až donedávna očekávalo, že žena uměla hrát skvěle na piáno a znala všechnu evropskou literaturu. Musely si rovněž osvojit vizuální umění. Ideálně měly znát několik jazyků, a v rozporu s tím, co dnes slýcháme (ale to se týká jen moderní a nezdravé filosofie a psychologie židovských zakouřených barů), bylo normální, běžné a velmi pozitivní, že zena byla schopna vést dlouhé filosofické rozhovory..

Tyto činnosti patřily např. za Ludvíka XIV.,k dennímu rozvrhu královny a jejích dam.

 vigeelebrun

Proč nám ale říkají, že se dívkám dostává vzdělání až od dvacátého století? Opravdu se pokouší, abychom tomu věřili, ale ve skutečnosti od dvacátého století se jim jen dostává téhož vzdělání jako chlapcům. Jedná se o zcela odlišnou věc.

Předtím se, vedle rodinných a domácích povinností (protože muži se učili povinnostem mimo domov), dívky učily starým textům, tradicím a filosofii, a božskému.
Čím vyšší bylo jejich postavení, tím více měly být vzdělané, ale totéž platilo i pro chlapce. Zemědělci nebyli schopni vzdělávat své dcery urozeným způsobem, stejně jako neměli možnost  učit své chlapce lovit nebo se stát rytířem.

 2974204043_1_3_xemisja21

Rolí královen, o které je známo málo (a o které se dnes málo projevuje zájem, protože se dává přednost klasické opozici silnější pohlaví/slabší pohlaví), bylo chránit minulost.
Od starověkého Egypta je role urozených žen přímo spojena s božským, mají zodpovědnost zajišťovat, aby se dodržovaly obřady a tradice. Jsou zodpovědné za pohřbívání mrtvých, přípravu rituálů a studium minulosti. Žena je svými instinkty, vlohami a touhami zakotvena v minulosti. Toto je Ísis (královna či urozená žena), jež hledá a sbírá pozůstatky Osiridova těla, a přináší je jeho bratrovi Anubisovi, aby je znovu spojil, mumifikoval a oživil.
Tato role je sama o sobě souhrnná. Žena rodí a udržuje.
Sofoklóva Antigona tuto roli rovněž jasně vysvětluje: Antigona raději umírá, než by nechala svého bratra nepohřbeného. Je přímo spojena s božským, které ji v jejím boji podporuje. Mrtví musí být pohřbení.

 fabre-francois-xavier-1766-183-oedipe-et-antigone-esquisse-907318-500-500-907318

Žena rodí život a je sama obrazem minulosti. Královnou Egypta byla Ísis. Ísis je jakožto královna zapuzena, aby se zajistilo, že trůn získá legitimní následník. Ona je strážcem a arbitrem hodnot a  tradic. Jak tedy víme,  královny se mohly a musely stát regentem, pokud král zemřel a dědic byl nedospělý. Toto má jednoduchý cíl: zabránit, aby se někdo silný trůnu zmocnil a udržel si ho. Žena, Královna, musí zajistit, aby zákonitý dědic nastoupil na trůn, ať je jeho věk či vzrůst jakýkoliv.

I v Bibli přináší žena ovoce vedění, a proto chápeme, proč Církev dělala vše pro to, aby ženy umlčela… Totéž je případ dnešního moderního náboženství: moderní věda a psychologie zobrazuje matku jako potenciální hrozbu dítěti, a je lepší, jak tvrdí, svěřit dítě od raného věku chůvě (nejlépe cizínce, aby se tradice navždy ztratily). Proto také tolik slýcháme o zaživa upálených pohanských „čarodějnicích“. Pokouší se tradice udržet a zachovat, a v reakci na své nejniternější instinkty je udržet, jak byly, až do smrti.

Tyto ženy uchovaly dávné příběhy Evropy a všechny evropské tradice tím, že je vyprávěly dětem a dalším, z generace na generaci, aniž by vynechaly slovo. Tyto ženy vždy na Jule zdobily dům a činí tak dodnes. Tyto ženy po tisíciletí připravovaly na Jule stejné medové koláče. Myslíte si, že jde jen o maličkosti? Opravdu se mýlíte. Protože tyto maličkosti, a skoro jen tyto maličkosti, nám umožnují vrátit se v čase do doby kamenné, až k nejstaršímu náboženství, jež existuje, až k pravdě o našich předcích.

 william-bouguereau-temptation-1880-png

Psaní, považované za mužskou záležitost, se objevilo se zánikem ženských povinností.  Klasické evropské příběhy se ztratily, jakmile byly zapsány. Předtím neexistovala potřeba je zapsat, protože se vyprávěly z generace na generaci, ženy svým dětem a královny králům.

Psaní byl rovněž způsob, jak Církev mohla kontrolovat, co se v rodinách vyprávělo. Rozvojem knih prostřednictvím mnichů Církev rozesílala už hotové příběhy, připravené k četbě a vyprávění. Než bychom vyprávěly tradiční příběhy, postarali jsme se o to, že rodiny a zvláště ženy čtou předepsané knihy. Stalo se běžným číst večer Bibli. Kniha tak zabila tradice a tradice se pokusila oživit v knihách prostřednictvím mužů, ale vyprávěná a líčena ženami, které je dosud znaly.

 peinture-bouguereau-meditation-enfantine-tableaux-jean-jacques-rio-galerie-arts-decoration-auray-golfe-morbihan-attention-a-la-peinture

Církev samozřejmě používala ženy k zachování a udržení svých vlastních tradic. To však nikdy nemělo úspěch. Křesťanství nebylo nikdy zcela křesťanské, a téměř všechny pohanské tradice se zachovaly až dodnes. Mírně upravené a většinou zkreslené, ale vlastně neskutečně podobné.

Žena se může chopit zbraně, ale nikdy se nevyrovná muži, jak by se to líbilo feministkám, ale učinila by tak jen proto, aby bránila božské a tradice. Toto je případ proslulé Johanky z Arku, moderní Antigony, která zachránila (božskou) korunovaci pravého krále. Vlastně jednala jako regent. Johanka z Arku nereagovala přímo na Církev, ale na božské.

 8_-_tableau_des_b-a_jeanne_darc1244108238

Královny byly patriotkami. Dohlížely na vládnutí a vybíraly umění. Královna musela pocházet z « dobré rodiny» a být náležitě vzdělaná ne proto, že to bylo pěkné, ale protože její role byla právě pamatovat si, chápat, zachovat, ovládat, udržovat a organizovat tradice.

Proto rovněž musela být vzdělaná ve všech uměních. Proto se také vždy věřilo mladým dívkám, zvláště pannám, a nemohlo se jim odporovat. Tato víra, tato Boží (božská) láska nebyla ničím jiným než čistým instinktem, věnovaným minulosti, předkům, pravidlům a tradicím. Pokud se nezabývaly jinými zájmy (láskou), považoval se tento instinkt za čistý a božský. Panny neslyšely hlasy, poznávaly svůj instinkt.

 william-adolphe_bouguereau_1825-1905_-_child_braiding_a_crown_1874

Církev se prostřednictvím honů na “čarodějnice” a jejich upalováním snažila za svého růstu v Evropě zbavit se ženského problému, ale neuspěla. Tváří v tvář tomuto neúspěchu prohlásila, že jsou ženy nebezpečné, zavírala je a umlčovala, a pak se pokoušela z nich udělat svého spojence, ale kvůli tomu Církev musela učinit velké ústupky. Křesťanství bylo nuceno stát se více evropštějším.

 William-Adolphe Bouguereau - Childhood Idyll (w/o frame)

Dnes se na to už zapomnělo, ale o to více se staví do opozice žena a muž a muž a žena, a muž se znázorňuje jako mučitel žen.

Zdůrazňuje se, že žena se nazývala slabší pohlaví. Slabší pohlaví, ano, bezpochyby.
Zdůrazňuje se, že žena se nacházela pod otcovským poručnictvím a poté poručnictvím svého manžela. To je věc pohledu. Žádná není pod poručnictvím ve smyslu otroka. Jsou chráněny, to je něco zcela jiného. Otec a manžel mají odpovědnost chránit ženu, tedy slabší pohlaví.
Zdůrazňuje se, že žena se považovala “dceru muže”: Toto je biblické převrácení, stejně jako s jablkem. Převrací porod, protože odmítají slyšet hlas ženy, která zosobňuje pro křesťanskou církev v prvé řadě nebezpečí.

Ne, žena nebyla politickou bytostí, s několika výjimkami, jež měly velmi specifické důvody, či přímo tradiční (jako Johanka z Arku). Ne, nebyla stvořena k vládnutí, a ano, byla stvořena, aby stála za mužem. Kdo by postavil ženu do čela? Není to pouze velmi nejistá taktika, ale také hanba. Král je vůdcem celé armády a vůdkyně by se nikdo nebál.

Pokud jde o ženské vášně, často pomlouvané, jedná se, dle mého názoru, o falešnou stopu. Samozřejmě, ženské vášně je mohou přímo zničit a často jsou neslučitelné s válkou a obranou (rolí krále), v níž mužské vášně (hněv) jsou často hnací silou, ale ve skutečnosti se vášně obou pohlaví ruší a završují, když se sloučí.

Muž zajišťuje obranu a ochranu minulosti, žena zajišťuje, že jeho hněv míří správným směrem. Co vlastně chrání a podporuje král, kromě svého království, rasy, tradic a předků? Žena pečuje o nitro a muž o vnějšek. Přinášet tyto kvality zaráz by nepůsobilo stejně efektivně.

Dnes však tyto dvě bytosti chybí. Svět není mužský ani ženský, jde o váseň, zhoubnou a slabou, protože obě pohlaví, spíše než aby si byli blízkými spojenci, se vykreslují jako stojící proti sobě, a to, navíc stupňujíce jejich vášně, oba nebezpečně mění.
Žena přišla o to, co patřilo k její  nejzákladnější rolí věnovat pozornost vášním, které ji přitahují a které všichni znáte. Muž přišel o svou základní roli věnovat pozornost vášním, které ho mohou přitahovat.

Krása ženy a vášnivá důležitost, kterou disponuje, je rovněž především nástroj  –  vedle čistě reprodukční sexuální přitažlivosti – k zajištění ochrany a k přivábení lásky k minulosti. Pokud je tato krása použita pouze pro sebe samotnou, je vulgární. Dnes se předkládá pouze tato krása (která již krásou není). Žena by neměla žít dle své krásy, ale používat svou krásu ve své základní roli.

Totéž se týká hněvu a ctižádosti, mužským vášním a důležitosti, kterou mohou mít, jde především o nástroj – vedle čistě reprodukční sexuální přitažlivosti – k jištění ochrany a obrany svých druhů, rodiny, země, rasy, předků a minulosti. Pokud jsou tento hněv a ctižádost použity pouze pro sebe samotné, jsou vulgární. Dnes se předkládá pouze tento hněv a ctižádost. Muž by neměl žít dle svého hněvu a ctižádosti, ale používat tyto vášně ve své základní roli.

Samozřejmě, že pokoušet se tyto dva prohodit, jak je to případ současnosti, je ještě horší. Jak se vysvětluje v článku Muž s moudrýma očima, muž by neměl být roztomilý, neměl by vzbuzovat soucit. Musí být tvrdý a vzbuzovat strach, a musí mít vousy, aby ukázal svůj věk a sílu, a ne vypadat jako dítě, jak to dnes chtějí. Na druhé straně, žena nikdy nesmí používat své vlastnosti k tomu, aby muže rušila, ale spíše ho vedla. Proto by se neměla schovávat, ale nikdy by neměla být vulgární.

 marie3

Je strašné vidět některé  “probělošské” aktivisty obhajovat skutečnost, že bílá žena je především svobodnou ženou a má právo chodit po ulici polonahá, když se jí zachce. Toto není, zač bojujeme, toto není svoboda. Nebojujeme za to, co nazývají “pokrokem”, bojujeme, abychom zachovali srdce svých předků.

Marie Cachet

5. března 2013

přeloženo z:  http://www.ancestralcult.com

Reklamy
komentářů 10 leave one →
 1. Listopad 5, 2013 20:10

  B.S.: zde několik zajímavých informací o Vikinzích v češtině, včetně zmínky o roli jejich žen: http://zoom.iprima.cz/clanky/10-veci-ktere-jste-nevedeli-o-vikinzich

  A tady v angličtině článek, který potvrzuje silné postavení žen ve vikinské společnosti a opírá se přímo o příklady ze ság: http://www.hurstwic.org/history/articles/society/text/women.htm
  V závěru odkaz na použité zdroje.

 2. B.S. permalink
  Listopad 5, 2013 12:58

  Je pravda, že se to nedá zobecňovat. Postavení ženy ve starém Římě a Řecku bylo nebe a dudy. Nebyl by nějaký relevantní odkaz na postavení žen u wikingů ?

 3. Shaman permalink
  Listopad 3, 2013 04:31

  BS: Hinduistické prostředí je velice široký pojem. Indie je obrovská a skládá se z mnoha kmenů. Všude jsou podmínky pro život i způsoby života jiné a tomu odpovídá i pohled na ženu. A není tomu jinak ani jinde ve světě. Třeba u Slovanů. Doporučuji knížku „Slovanské svatby“. Tradiční pohled na ženu byl u Slovanů velice pestrý od naprosté podřízenosti až k mnohomužství. A celé to způsobil pouze a jenom způsob života. Zajímavé čtení. Stejně si ale myslím, že pohled muže na ženu nelze vůbec zevšeobecňovat. Jinak se dívá na svou manželku muž, který je na podpoře a je na své ženě finančně závislý, jinak muž, který má naivní trubku, která není schopná samostatného myšlení, jinak když má doma „lehkou holku“, a jinak když je manželka schopná se v případě potřeby rozhodnout i sama, když se umí postarat o dítě , když je na ni zkrátka spolehnutí. A to platí i obráceně. Prostě osoba (bez rozdílu věku a pohlaví), která se chová úctyhodně si zaslouží úctu. Pokud se bude chovat jako trubka, nepomůže žádná propaganda (jak máme možnost denně vidět v médiích), furt to bude trubka.

 4. Listopad 1, 2013 17:00

  B.S.: Jestli spolu Árjové sdíleli společné duchovní kořeny, tak každopádně pouze do doby než se rozešli do jiných krajů. Arijská společenství v Evropě a Indii se tedy již vyvíjela oddělené a tedy rozdílně. Z tohoto důvodu se praxe evropského pohanství liší od hinduismu. To se mj. projevuje i v tom přístupu k ženám, které se ve starověké Evropě rozhodně jako přítež nevnímaly, na rozdíl od Indie, kde se takto často vnímají dodnes.
  Rozhodně neplatí, že evropské pohanství = hinduismus. Oba fenomény vykazují některé styčné body z dávné minulosti, ale jsou to podobnosti ze staršího, védského období, ne období hinduismu a buddhismu, a proto se např.pohanství antické od hinduismu liší, stejně jako třeba dnešní Evropan od Inda.

 5. B.S. permalink
  Listopad 1, 2013 01:12

  Wolf: Starověkou pohanskou společností byla i Indie a její vztah k ženám je konstituován ideovým odkazem Árjů. To jak zhovadile mnozí Hinduisté přistupujík ženám nezapadá do rámce ušlechtile nemysoginního pohanství.

  Trochu jsem v rychlosti zapátral na téma upalování satí – to je taky ušlechtilá Hinduistická (tradiční pohanská) paráda, a našel aspoň odkaz níž.

  http://is.muni.cz/th/145210/ff_b/Bak._diplom._prace.txt

  ….Dosud však v povědomí většiny Indů přetrvává tradiční názor na účel života ženy. Podle
  mnohých, a to nejen mužů, ale i žen, je sférou ženského života pouze rodina a domácnost.
  Průměrná žena má být podřízená svému manželovi a nestarat se příliš o veřejnou stránku
  života.[69] Toto tvrzení zdánlivě vyvrací již zmiňovaný fakt, že v Indii dosáhlo mnoho žen
  vysokého umístění v politice a veřejné sféře. Na takových postech se ale umístily jen ženy
  výjimečné, a to ojediněle. Podíl na tom, že byly muži přijaty a akceptovány, má hinduistický pohled na ženu jako bohyni. Tento postoj ale rozhodně není obecně aplikovatelná v běžných situacích každodenního života.

  III.1. Ženy jako méněcenné bytosti
  Žena je chápaná v mnoha ohledech spíš jako přítěž pro společnost, než jako rovnocenný partner muže. Žena má omezenou osobní svobodu a má být pod neustálou kontrolou muže. Považování ženy za méněcennou se dává najevo už při narození. Novorozené děvčátko není v rodině tolik vítáno právě kvůli obecnému názoru, který je v tradici pevně ukotvený, že žena zdaleka nedosahuje takové hodnoty jako muž. Chlapeček je v rodině vítaný z náboženských i ekonomických důvodů. Je schopný provádět náboženské rituály po smrti otce a zajistit jeho blažený příští život. Jako muž také pro rodinu přinese materiální zabezpečení. Zatímco s dívkou jsou spojeny pouze výdaje nejen za její živení, ale také výdaje spojené s věnem…..

  … No to je to k ženě uctivé Árjovské (Post Kurganské) pohanství v kostce.

 6. Říjen 31, 2013 22:58

  B.S.: Nesouhlasím s tím, že by zrovna vnímání ženy u nějakých kurganských hord ze stepí mělo prodchnout indoevropské tradice jako celek. Navíc se v tomto článku i jiných bavíme nanejvýš o starověku, ne pravěku.
  Pokud jde o mariánský kult, ani v něm není Marie ŽENOU, ale jakousi nadlidskou bytostí, viz její neposkvrněné početí či dogma o jejím ustavičném panenství.
  Obraz ženy, jakožto služebnice muže, v monoteistických náboženstvích typu křesťanství, judaismu a islámu se prostě liší od vnímání a postavení ženy ve starověkých pohanských společnostech, patrné je to už v samém základu, např. v mýtu o stvoření člověka. Něco jsem k tomu psal zde: https://sarmatia.wordpress.com/2013/07/27/postaveni-zeny/

 7. B.S. permalink
  Říjen 31, 2013 21:49

  Ještě odkaz k věci.
  http://slavonie.org/2013/07/10/pravek-podle-m-gimbutiene/

 8. B.S. permalink
  Říjen 31, 2013 21:43

  První věc co mně nakopla je …moderní a nezdravá filosofie a psychologie židovských zakouřených barů… Tak koukám, že Židi vynalezli i putyky a hospody, ze kterejch – střískaný a zhulený jak vopice – agitujou proti nám, to je docela srandovní novinka. Jinak, ohledně toho křesťanského misoginismu – šovinismu, je to kapku idealizovaný přístup. Status ženy a ženských Božstev byl v rámci indoevropském silně degradován již dlouho před nástupem křesťanství. Tento přezíravý postoj k hodnotě ženství byl integrální součástí Kurganských hord, které expandovaly Ruských stepí ještě v době zhruba 3000 př. nl. To u nich zdomácnělo povýšení mužských Bohů – mužů a pohrdání ženstvím. Formálně ženská Božstva jakž takž fungovala ale stejně tak formálně funguje i Panenka Marjá u katolíků – je to uctívané Božstvo ale ženský princip je v praxi stále méněcenný.
  Křesťanství se v podstatě jen dál vezlo na stejně pro-degenerativní dezinterpretaci hodnoty ženství, jakou nastolili již Kurganští patriarchové tisíce let před nástupem Židovského bludu o „žalostném pádu člověka skrze ženu“.

 9. Říjen 29, 2013 18:08

  Shaman: Máš pravdu, většina hrdinek v každodenním životě jsou běžné ženy. Ty, které máme kolem sebe a jsou nám životními oporami.
  Myslím si, že autorce šlo i o to, ukázat, že role ženy se doplňuje s rolí muže. Že obě pohlaví si jsou ve vzájemném doplňování se nezastupitelná.
  Téma se to může zdát triviální. Méně však už, když si člověk přečte podobné články o tom, že v moderní době se již zpochybňují tak základní a přírodou dané aspekty, jako je právě pohlaví: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/310890-ani-muz-ani-zena-nemecko-bude-uznavat-treti-pohlavi.html

 10. Shaman permalink
  Říjen 25, 2013 14:31

  Tohle by bylo na několik článků.
  Role žen v minulosti?
  No samozřejmě jinou roli měla žena zemědělce a jinou žena panovníka. To nelze srovnávat zrovna tak, jako nelze srovnávat roli muže-panovníka a muže-zemědělce. Hledání univerzálního vzorce je tedy spíš k smíchu.
  To platí i o vzdělání. Šlechta měla kromě jiného i reprezentční povinnosti a tomu mělo odpovídat i vzdělání žen v jejich kruzích. Žena zemědělce musela být také vzdělaná. Ano, nebo by snad někdo chtěl tvrdit, že pracovat s hospodářskými zvířaty, řídit domácnost v manželově nepřítomnosti, umět ošetřit drobná zranění dětí i zvířat, příprava základních léků atd. atd. nepatří pod pojem vzdělání? Uměla tohle Johanka z Arku, nebo Kleopatra?
  Takhle bych mohl dlouho pokračovat a postupně reagovat na celý článek, ale chtěl bych říct něco jiného.

  Co se týče žen a jejich role ve společnosti, nestavěl bych pomníky ani Kleopatrám, ani Johankám z Arku, ani královnám, ani vědkyním, ani političkám, a už vůbec ne filmovým herečkám či jiným umělkyním. NE!

  Postavil bych pomátník BĚŽNÉ ŽENĚ. Takové, která se v odpovídajícím věku stane maželkou a matkou, která doplňuje a podporuje manželství, která je jedním ze základních pilířů manželství. Ženě, která i v těžkých situacích dokáže svou oddanost rodině a sílu. Ženě, na kterou se všichni členové rodu mohou spolehnout a o které všichni ví, že si svou roli zastane se ctí. Takové ženě bych vzdal hold.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: