Skip to content

Paměti padlých andělů 2

Srpen 12, 2013

Stručná Biblická zpráva Genesis 6 vypráví o záhadných synech Božích, kteří měli zalíbení v dcerách lidských a ze spojení těchto Božanů s nimi vzešlo pokolení výjimečně nadaných lidí „obrů – knížat“ kteří v sobě nesli genetický odkaz svých Božanských rodičů.

Genesis 6/4 informuje ;  Obrové pak byli na zemi v těch dnech, ano i po tom, když vcházeli synové Boží k dcerám   lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.

Jak již bylo řečeno, tito Synové Boží zastupují na jedné straně domnělého „Hada z ráje“ Eden Samaela – Semjazu. A dcery lidské jsou totožné s biblickou Evou, která se s „Hadem“ spřáhla a přijala poznání – vzdělání, které jí nabídl a vzápětí , vrchovatou měrou poskytl . Tito vzpurní vzbouřenci  byli vypuzeni  z Eden a odkázáni k tomu aby se živili vlastní prací. Podle všeho byl Samaelův tým na tuto alternativu velmi dobře připraven, a „vyhnání z Ráje“ pro ně bylo spíše vysvobozením a možností jak svobodně bez peskování ze strany Edenských vůdců vybudovat společnost dle vlastních představ a idejí.

Z kontextu legend a historických evidencí vyplývá, že tito z Eden vypuzení budovatelé nové civilizace zahájili svoji civilizátorskou misi na pobřeží Černého moře předtím, než náhlá katastrofa učinila přítrž jejich úsilí a rozptýlila je do všech koutů Asie a Evropy. Archeologické evidence dokládají existenci vyspělé kultury v dané oblasti, která však byla zničena náhlou katastrofou.

Tou katastrofou byl proces Biblí prezentovaný jako „potopa světa“ nicméně tato potopa světa byla lokálního charakteru a její reálnou historickou paralelou bylo protržení Bosporské úžiny stoupající hladinou středozemního moře a následný vzestup hladiny Černého moře o zhruba 100 metrů.  To se odehrálo před zhruba 7600 lety, kdy v důsledku tání evropského ledovce hladina Středozemního moře nepřetržitě stoupala. Při svém vzestupu prorazila Bosporem a v podstatě spláchla vše živé v blízkém okolí a časem nepřetržitý příval mořské vody proměnil tehdejší sladkovodní jezero v současné Černé moře.

Podle Bible a příbuzných legend bylo společenstvo Edenských renegátů – Synů Božích smeteno vodami potopy, která tyto svévolné civilizátory stihla jako Boží trest a tato skutečnost nápadně koresponduje s osudem civilizace, která se rozvíjela u Černého moře, ale byla zničena přívalem vod. Podle legend byla potopa, která zničila kvetoucí civilizaci Božích synů aktem Boží pomsty za jejich zločiny a ukrutnost, avšak vzhledem k tomu, že se jednalo o ryze přírodní katastrofu, tak se údajná Boží pomsta jeví být účelovou myticko mravokárnou vsuvkou.

Bible vypráví o zkáze civilizace založené Syny Božími to, že byla kulturou tyranů a vrahů, kterou Bůh „spláchl“ proto, že ji pro její zločiny nemohl vystát.  Některé okolnosti skutečně nasvědčují tomu, že kultura Synů Božích v pozdním finále (přibližně 4000 př.nl.) skutečně zmutovala do podoby brutální až genocidně otrokářské despocie, nicméně údajná potopa světa v podání Bible a dalších známých zdrojů byla především mýticko populární dramatizací procesu, během něhož se vody Středozemního moře prodraly Bosporem, proměnily tehdejší sladkovodní jezero v Černé Moře a veškeré civilizátorské úsilí a úspěchy Synů Božích zalily zhruba stometrovým sloupcem slané mořské vody.

Nejznámější starozákonní verze příběhu o potopě vypráví o Noachovi, kterému se dostalo varování od Boha (v původní verzi Sumerů od Bohů) a který musel urychleně vybudovat Archu, která by zajistila přežití jeho rodu. Na Biblické zprávě o potopě je zajímavé a též podezřelé, že v jejím podání se Bůh rozhodl vyhladit pokolení synů Božích do posledního, ale v protikladu k tomuto tvrzení se, jak dokládá i sama Bible, Synové Boží na zemi vesele proháněli i po „vše živé hubící potopě“. Dokladem toho je sám legendární lovec Nimrod, kterého lze jednoznačně identifikovat jako příslušníka kmene Synů Božích – těch mužů na slovo vzatých.

Nimrod byl jedním Noachova rodu a genesis o něm říká, že on jest počal býti mocným na zemi , a – To byl silný lovec před Hospodinem. (Gen,10/8,9). Tato charakteristika je typickou pro Syny Boží, i oni byli stejně jako Nimrod siláky, obry, a též výjimečně intelektuálně disponovanými lidmi kteří, jak dokládá Bible a další legendy, stáli v pozadí zrodu všech pilotních civilizací starověku od Sumeru, Egypta, Harapské kultury a dalších.

Nimrod byl ostatně podle Bible zakladatelem civilizace v zemi Sinear, tedy oblasti starověké Levanty, potažmo Sumeru což plně zapadá do rámce civilizátorské iniciativy Samaelova týmu Edenských renegátů, kteří na vzdor Bohům založili civilizaci dle vlastních idejí a cílů.

Henochova kniha obsahuje pasáž, která popisuje Noacha jako potomka vyšších bytostí – synů Božích. Narození Noacha komentuje kniha Henochova slovy, které nikoho nenechají na pochybách o tom, že Noachův původ je úzce svázán s Elohim a Syny Božími. Byť se kapitola 106 snaží ze všech sil přizvukovat tradičnímu modelu podle něhož byly všichni na zemi přítomní a s ženami obcující  Synové Boží bez výjimky manifestem zla a špatnosti, tak Noe, který je zde jednoznačně obnažen jako dítě Bohů je od narození až po smrt prezentován jako jejich bezúhonný oblíbenec .

Noe byl sám Synem Božím a zplodil děti s domorodou ženou a není na rozdíl od ostatních Synů Božích, kteří měli styk se ženami, zařazen mezi prokleté odpadlíky. Tato okolnost dává přinejmenším tušit, že v pozadí celého „procesu“ se syny Božími stály jiné okolnosti, než ty, které uvádějí kněžstvem autorizované verze mýtů. Navíc z Noachova zářivě Božanského charakteru logicky vyplývá, že syny Božími byli – po otci, respektive po rodičích – zákonitě také Noachovi potomci což v biblickém kontextu Božího hněvu kompletně vyhladivšího Syny Boží, lidstvo a vše živé vodami globální potopy naprosto nedává smysl.

Zde je doslovný citát z Henocha 106 v němž je komentováno Noachovo zrození a jeho Božanský charakter

1. Po několika dnech vzal můj syn Metůšelach ženu pro svého syna Lámecha a ona od něho  otěhotněla a porodila syna.

2. Jeho tělo bylo bílé jako sníh a červené jako růže; vlasy na jeho hlavě, dlouhé kadeře, byly bílé jako vlna a jeho oči byly krásné. Když otevřel oči, rozzářil jimi celý dům jako slunce a celý dům se pak velmi projasnil.

3. Když byl vzat z rukou porodní báby, otevřel ústa a promluvil k pánu spravedlnosti.                                            

4. A jeho otce se před ním zmocnil strach, utekl a přišel ke svému otci Metušelachovi.

5. Pravil mu: „Zplodil jsem podivného syna, není jako člověk, nýbrž se podobá dětem nebeských andělů; je jiné povahy a je jiný  než my; jeho oči jsou jako sluneční paprsky a jeho tvář je překrásná.

Z citovaného textu je jasné, že Noe nebyl původním domorodcem ale zástupcem klanu Edenských renegátů, kteří nejen že nebyli postiženi totálním vyhlazením trestajícího Boha, ale naopak se jim dostalo předběžného varování, díky němuž na připravené Arše (Archách) dokázali shromáždit a ochránit to nejcennější co měli, a nebyli jako ostatní zaskočeni relativně prudce stoupající hladinou tehdy ještě sladkovodního jezera. Denně hladina stoupala asi o 15 cm a pobřežní krajina mizela rychlostí orientačně 2 km za den.

Jak již bylo řečeno výše, historické evidence dokládají výskyt a též náhlý zánik civilizace na pobřeží budoucího Černého moře před 7600 lety. Tato civilizace byla vyspělou zemědělskou společností, a paralelně k jejímu zániku se začalo objevovat skokově vyspělé zemědělství v různých částech Evropy a Asie což dokládá, že lidé, kteří se rozutekli před potopou, skutečně roznesli své znalosti do nových působišť, kde se znovu začaly rodit a rozvíjet zemědělsky orientované civilizace.

Židovské pověsti (Kniha 3,Potopa/5,Noach) uvádějí, že Noach po úniku před vodami potopy znovuzavedl resp. rozšířil zemědělský styl života  – viz;   Před Noachem se tu nesklízelo, co se zaselo; lidé seli pšenici, a sklízeli trní a bodláčí. Když však přišel Noach vrátil svět svému řádu: lidé sklízeli co zaseli;  seli a sklízeli pšenici, seli ječmen a sklízeli ječmen. Avšak nejen to, ale před Noachem pracovali holýma rukama. Proto také stojí psáno: úsilím, svých rukou; přišel však Noach a zhotovil jim pluhy a srpy, sekery a jiné pracovní nářadí.                                                                                                                      – což zapadá do mýticko historického kontextu vlivného společenstva civilizátorů – Synů Božích, kteří stáli v pozadí organizované neolitické revoluce coby přechodu od společnosti lovců a sběračů k společnosti usedlé, jejíž ekonomika je založena na zemědělství a která je základem pro vznik civilizace jak ji známe dnes.

 Zásadním synchronně historickým aspektem mýtických odkazů na Syny Boží, kteří v jejich podání vystupují jako ze všech nejmoudřejší bytosti, ( Rozumějme „Hada“ z Eden Samaela – Adama svůdce Evy dcery lidské ) je to, že dokládají přítomnost velmi vysokého svalnatého lidského typu, jehož jednoznačnou historickou alternativou je inteligence a fyziognomie člověka Kromaňonského, který ještě před tím než zmizel či byl asimilován evidentně stál modelem pro mýtickou postavu Syna Božího .

Reklamy
komentáře 3 leave one →
 1. B.S. permalink
  Srpen 16, 2013 16:24

  Franta: Tématem se zabývala řada autorů a Erich v Daniken není zrovna ideálním příkladem fundovaného přístupu a výkladu ale profláknutým a nyní opovrhovaným hochštaplerem.

 2. Franta permalink
  Srpen 16, 2013 12:40

  Pozdravuje Vás herr Erich von Daniken ….to co píšete bylo popsáno populárně a mnohem fundovaněji již před cca 60 lety. Heil.

 3. Gaul permalink
  Srpen 13, 2013 14:38

  Ahoj, mám několik postřehů pro autora. Obsah článku mne nijak neoslovil, mnohem zajímavější byla textová analýza. Prozatím mám k dispozici jen počty slov. Co do zásoby slov je text poměrně bohatý, za čímž je nepochybně dostatek četby. Výskyt slov nepřesahuje deset až na tyto výjimky:
  Syn – 28x
  Boží -27x (Bůh ale jen 2x)
  Civilizace – 16x + novotvar civilizátor, kdy koncovka -tor ukazuje na někoho kdo užívá nás-tro-je. (Také ve slovech traktor, motor, rotor, uzupátor apod.)
  Potopa – 12x
  Je to skutečná mantra a proto v ní cosi rezonuje.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: