Přejít k obsahu webu

Vanové a Ásové

Březen 23, 2013
by

Jedním z nejvíce matoucích aspektů skandinávské mytologie je, když se mluví o různých kmenech («rasách») božstev; Ásech [æsir] a Vanech [vanir]. O některých božstvech se dokonce říká, že jsou ettinského původu. Antievropští multikulturalisté přirozeně tímto argumentují, že bohové byli  «rasově  smíšení» a že naše náboženství bylo směskou různých náboženství.

Abychom rozuměli jazyku mytologie, potřebujete přirozeně znát jazyk, nebo alespoň mít k dispozici norský slovník a také schopnosti tento slovník používat.

Výraz æsir je množné číslo slova âss. Toto norské slovo se odvozuje z mladšího praseverského *ansuR, které se pro změnu odvozuje ze staršího praseverského *ansuz, jež se odvozuje z praindoevropského kořene*and-/ans-. Tento praindoevropský kořen se překládá jednoduše jako «duch» (jak je rovněž patrno v norském önd [«duch»]). Tudíž Ásové [æsir] byli duchové, a přesněji duchové definovaní později jako božstva.

Výraz Vanové [vanir] je množné číslo od vanr. Toto norské slovo se odvozuje od mladšího praseverského *wanaR, které se pro změnu odvozuje ze staršího praseverského *wanaz, jež se zase odvozuje z praindoevropského kořene *wan/wen. Tento praindoevropský kořen se překládá jednoduše jako «krásný». Tudíž vanové [vanir] byli duchové/božstva, vnímaní jako obzvláště krásní. Patřili k nim Freyr (*Fraujaz), Freyja (*Fraujon) a jejich matka Nerþuz (bohyně, jež se ve vikinském období změnila v boha jménem Njörðr).

Římské jméno Freyji bylo Venuše («krásná»), a její jméno se přirozeně odvozuje z téhož praindoevropského kořene *wan/wen.

Abychom pochopili, co to znamená, musíme si nejprve připomenout řecký mýtus o Paridovi, jenž dostal za úkol podarovat jablkem nejkrásnější z bohyní. Přirozeně jej předává Afroditě (= řecké Freyji/Venuši).

Pro vysvětlení výrazu ettin viz tento příspěvek [česky].

Mýty, Völuspâ (Vědmina věštba) sloky 21 – 24, nám sdělují následující:

21. «Ví, jak první
vražda v svět přišla,
když Gulveigu
oštěp proklál
a v síni Vysokého (tj. Óðinna)
ji ohněm sžehli;

třikrát sžehli,
třikrát zrozenou,
znovu a opět –
stále přec žije.»

[Protože anglický text, který používá v článku Vikernes, se dosti liší od českého knižního vydání, které zde cituji, uvádím níže pro lepší pochopení jeho výkladu původní pasáž v angličtině se svým překladem. – pozn. překl.]

21. «She remembers sacred folks [Ona pamatuje posvátné lidi]
first (best) in the world [první (nejlepší) na světě]
they the golden horse [zlatého oře]
pierced with a spear [probodli kopím]
in the hall of the tall (i. e. Óðinn) [v síni vysokého (tj. Óðinna)]
they burned her; [spálili ji;]

three times they burned her, [třikrát ji pálili,]
three times, she was born, [třikrát, zrozena byla,]
often, and not infrequently, [často a ne zřídka,]
but she still lives.» [stále však žije.]

Toto však není verš o «čarodějce» třikrát spálené ohněm, jak tvrdí učenci, ale popis vypalování trávy, což je technika používaná v zemědělství. Posvátní lidé, kteří jsou nejlepší na světě, jsou vítězové každoročních májových soutěží, nejznámějších z Řecka jakožto olympijské hry (což jsou jedny ze čtyř takových řeckých her), jež ve středověku zdegenerovaly do podoby rytířských turnajů. Mimochodem, v Norsku máme tyto hry dodnes jako dětské při oslavách 17. května. Vítězka těchto her (zvolená kvůli své kráse prostřednictvím jablka, jak zachycuje mýtus o Paridovi a Afroditě) třikrát píchla do pole posvátnou ratolestí (hůlkou); osila a zkropila pole, aby vyrostla úroda. Semena se vložila do temné půdy; říše smrti (= Ôðinnovy síně). Když spálili «zlatého koně» (zlatavou úrodu), zúrodnila půdu a oni mohli příští rok na stejném poli pěstovat plodiny. Tak se to opakovalo znovu a znovu.

22. «Heid ji zvali,
hostem kam přišla,
prorockou vědmu,
vládnoucí kouzly,
jež čarami mysl
kdekomu mátla,
vítána však vždy
byla všem nehodným.»

22. «Fair/light was her name [Plavá/světlá bylo její jméno]
wherever she went,[kamkoli přišla,]
a chosen woman good at predictions, [vyvolená žena, zběhlá v prorokování]
she performed sorcery, [čarodějství vykonávala,]
she knew the customs [obyčeje znala]
she played with the customs [s obyčeji pohrávala]
and was always well regarded [a vždy si ji považovaly]
amongst ill women.» [ženy churavé.]

Zde se popisuje krásná Májová královna, která dostala jablko od vítěze mužských soutěží. Byla vzdělána v čarodějství (medicíně) a přirozeně oblíbená u nemocných, které léčila a uzdravovala. Znala zvyky a ovládala je lépe než kdokoliv jiný.

23. «Tu vládcové světa
na stolce zasedli
přesvatí bohové
a přemýšleli:
zda mají Ásové
újmu splatit,
či odplatu budou
všichni bozi nést»

23. «Then all the powers went [Pak všechny síly dospěly]
to the seats of the end (i. e. the grave) [k sídlům konce (tj. hrobu) ]
the sacred gods, and agreed; [posvátní bozi a souhlasili]
either the spirits would [buď duchové]
suffer losses [utrpí ztrátu]
or were all the gods to [nebo měli všichni bozi]
own party/feast (strive).» [slavit/hodovat (soupeřit)]

Lidé (=bohové) šli k mohyle a doufali, že si zvolili pravou královnu a že nalezli pravého krále. Byl by to dobrý rok, pokud ano, a zlý, pokud by zvolili špatně.

24. «Oštěpem mrštil
do nepřátel Óðinn.
Propukla první
bitva ve světě:
Zbořeny byly
zdi hradu Ásů,
bojovní Vanové
vytrhli válčit.»

24. «Óðinn launched [Óðinn vrhl]
his spear into the crowd, [kopí své v dav,]
of sacred individuals [posvátných jedinců]
the best/winners of the world; [nejlepších/vítězů světa;]
the wooden wall was broken, [dřevěná stěna zlomena,]
the yard of the spirits, [dvůr duchů,]
the beautiful predicted the outcome of the battle, [krásní předvídali výsledek bitvy,]
they stood ready on the battlefield.» [připraveni stáli na bitevním poli.]

V poslední večer roku byli čarodějové symbolicky věšeni na jasany a zraňováni kopím.  Heimdallr zatroubil na roh, aby se mohyla otevřela (tj. aby se otevřela brána v tyčkovém plotu, která mohylu obklopovala) a byla připravena přijmout „bohy“. Krásné čarodějky věděly, co se stane a připravovaly se na nevyhnutelný ragnarök. Mohu dodat, že se nejedná o bitvu mezi bohy, ale bitvu bohů proti ettinům. Mezi dvěma různými «kmeny» bohů válka nikdy nebyla.

Pak tu máme otázku rukojmích, vyměňovaných po „bitvě“ (=soutěži). Njörðr je dán jakožto rukojmí Ásům, ale nezapomeňte, že Njörðr je ve skutečnosti bohyně  Nerþuz a je matkou Freyji –  stávající vítězkou soutěže krásy. Nerþuz je jinými slovy vítězkou z loňska a když prohrála s ženou považovanou za krásnější, než je ona, vrátila se mezi Ásy a byla proto mezi ně znovu připuštěna. Ano; znovu, protože již byla jednou z nich, než byla shledána nejkrásnější.

Hønir («vábnička [zpěvem]») a Mîmir («paměť», «vzpomínka») jsou prý dáni jako rukojmí Vanům, avšak Hønir je jen další jméno Freyra, takže on je jednoduše novým vítězem májových soutěží (nahrazujícím vítěze loňského). Stává  se Freyrem, tedy jedním z „nejkrásnějších“; Vanem. Bez Mîmira (moudrosti minulosti) je však bezcenným vůdcem, jak nás upozorňují mýty.

Loňský vítěz se ale (na rozdíl od loňské vítězky) nevrací mezi Ásy,  protože ho nový vítěz zabil. Aby jeho „čarodějná síla“ přešla na nového Freyra, je jím popraven. Ano; lidská oběť…

frejflowers2

Májový král a májový královna; vítězové májových soutěží; Freyr a Freyja

Ve vikinské době už Májový král (=Freyr) nebyl zabíjen, když byl nahrazován, ale místo toho nový vítěz sekl jeho modlu svým mečem – aby ho symbolicky zabil. Modla měla podobu sloupu, jako byl známý Irminsul Sasů. Když to vykonal a převzal úlohu starého Májového krále (či otce domu), musel učinit slib (známý v Norsku jako „Brageløfte“ [„vítězův slib“]) že se vydá na hrdinskou výpravu či vykoná nějaký jiný hrdinský skutek; pak sekl do modly a čím byl zářez větší, tím lepší bude jeho moc jakožto krále…

freyr3-334x486

Pohanská modla ze současnosti

Při takovém seknutím  do dřevěné modly, v ní často meč zůstane vězet, a pokud by se Májovému králi nepodařilo meč z modly vytáhnout (pouze rukou, kterou jí meč zarazil), svůj titul by ztratil!

Pokud by jej nevytáhl, bylo dovoleno muži, který skončil v Májové soutěži jako druhý, aby se pokusil meč vytáhnout, pokud jej však vytáhl, musel vykonat, co vítěz slíbil, když modlu sekl – jako např. sjednotit Anglii pod svou vládou… Pokud také neuspěl, mohl se pokusit další v řadě, a tak dále. Ten, kdo úspěšně vytáhnul meč z modly byl, jak tvrdili, vyvolen duchy, aby se stal Májovým králem.

Pokud jste dosud nepostřehli, kam mířím, opravdu byste si toho měli více přečíst o své kultuře. Ano, toto je skutečný původ mýtu o Arthuru Pendragonovi a meči zaseklém do „kamene“…

Mezi různými rasami bohů nikdy nebyla válka, nebylo žádné božské „rasové míšení“ nebo něco takového. Vše v naší mytologii pochází z našeho lidu. Vše je v souladu s naším pohanským náboženstvím. Vše je evropské! Dobré síly se nazývají Ásové, a když vyhrávají Májovou soutěž, tak Vanové a síly, které se snaží zastavit, někdy zničit a nejčastěji ovládat, jsou ettini.  Všechny tyto síly jsou v nás lidských bytostech, v mužích i ženách, klucích i holkách, starých i mladých. My jsme oni; oni jsou my. Prostě se ujistěte, že pěstujete dobré a potlačujete špatné, že otevíráte své srdce a oči světlu a uzavíráte vše před tmou – s výjimkou toho, kdy to potřebujete. Běda! Ano, potřebujeme rovněž ettinské síly, když potřebujeme svůj vztek, svou hrubou sílu, svou nenávist, svůj hněv, svou houževnatost, svou brutalitu, svou krutost a svou bezohlednost.

Nakonec pamatujte a pamatujte dobře, že není žádné „spásy“, jen Slávy a Spravedlnosti, které si pro sebe zajišťujete sami. Nejsou žádné „hříchy“ či „hanba“, pouze Čest! Není žádné „peklo“ či utrpení ve smrti, pouze věčné znovurození pro Ctihodné, v rodu, kmeni, lidu, rase a druhu. HailaR WôðanaR!

Varg Vikernes

1. února 2013

přeloženo z: www.thuleanperspective.com

Reklamy
One Comment leave one →
  1. Isvar permalink
    Březen 23, 2013 23:41

    Zde je jasně vidět, v čem je Vargova největší síla a jaký má ještě potenciál.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: