Skip to content

Jak kvetoucí bílé civilizace směřují k vlastnímu zániku a jak předejít zániku definitivnímu v nadcházející době globálního temna

Červen 21, 2012
tags:
by

I. Pády bílých civilizací

Vyspělé civilizace jsou vytvářeny tvrdými, pracovitými, inteligentními, kreativními lidmi. Pokud by se společnost skládala jen z nich a opírala se jen o fakta, rozum a morálku, její civilizace by nikdy nezemřela. Stále by se jen rozvíjela skrze vědu, technologii, kulturu, moudrost, prosperitu a harmonii spojující pokrok s řádem.

Od počátku věků má však lidská civilizace několik velkých nepřátel. O to mocnějších, že jsou pevně zakořeněny jak v samotném řádu světa, tak v samotné lidské psychice a přirozenosti. Rozvinutá společnost je složena z elity a ostatní masy lidí, která je dále rozdělena na několik tříd – od stále kvalitní vyšší střední třídy až po naprosto nekvalitní spodinu. Elity mají díky svému rozumu, pracovitosti a agilitě tendenci k regulaci sexuality, k rozvoji kariéry a omezování reprodukce. Zpočátku, v barbarských dobách rodící se civilizace, je však elita ještě nedotčená kariérismem, změkčilostí a luxusem rozvinuté civilizace, naopak je díky svému statutu i reprodukčně favorizována. Nabývání moci i bohatství ale vede ke zpohodlnění, luxusu a odvádění pozornosti od rodiny a rození potomstva. Ženy z elit často co nejvíce omezují reprodukci.

Úpadek porodnosti mezi římskou aristokracií, který započal už v Cézarových dobách, byl hlavních příčinou zmizení nejschopnějšího elementu, který vytvořil římskou civilizaci a impérium. Existuje mnoho dochovaných svědectví o dlouhodobém úpadku porodnosti mezi urozenými římskými patricii a mizení celých patricijských rodů. Vůdčí element, jehož schopnosti byly pro vytvoření a udržení římské civilizace a impéria klíčové, byl zničen. A když zmizel, vzal si s sebou obojí do hrobu.

Naopak nižší třídy a zejména spodina díky své nízké úrovni inteligence, sebeovládání a morálky dává snadněji průchod svým pudům a emocím. To vede k sexuální nevázanosti a promiskuitě nízkých tříd a jejich vysoké porodnosti. Sex je také pro nízké třídy jedinou levnou a dostupnou „zábavou“. Chudoba, tvrdé poměry, nízká inteligence a neodpovědnost však do určité doby eliminuje porodnost nižších tříd a spodiny. Když však civilizace dosáhne určitého stupně humanity, technologie a bohatství, selekční tlaky přestávají fungovat a porodnost i počet přeživších dětí z nekvalitních elementů vzrůstá. Ve stejné době, kdy civilizace dosáhne vysoké úrovně umožňující vzestup spodiny, naopak porodnost elity obvykle upadá. Řím pozdní doby úpadku byl zaplaven nejen cizinci a otroky, ale i vlastní luzou, „proletariátem“; její název se odvíjí právě od faktu, že děti byly jediným, čeho měla dostatek.

Ač to může znít překvapivě a podivně – civilizace tedy může za snižování genetických kvalit populace. A o čím vyspělejší civilizaci se jedná, tím silnější destruktivní trendy jsou a tím více se přibližuje vlastnímu konci. Situace na současném Západě, kde elity vymírají nejrychleji a spodina jediná má porodnost nad populační obměnou, platnost tohoto principu opět potvrzuje.

Toto pravidlo platí nejen mezi třídami v civilizaci, ale i mezi civilizacemi a populačními skupinami jako celky. Vyšší, kulturnější a vyspělejší civilizace mívají nižší porodnost než zaostalé civilizace. Rasy s vyšší inteligencí mívají nižší porodnost než rasy s nižší inteligencí. Často pak vzniká demografická nerovnováha – populační přebytky nekulturních oblastí s nižší inteligencí se tlačí do kulturních oblastí s vyšší inteligencí, jejichž populace vymírá a prostor se vyprazdňuje. Tento trend je samozřejmě silně motivován prospěchářstvím – masy z chudého světa si chtějí užívat životního standardu, který byl vytvořen inteligentnější rasou. Vzestup sentimentální změkčilosti u elit v pozdní době dekadence pak úpadek jen urychlí. Vede je k šíření ideologií o „rovnosti“, „solidaritě“ a „bratrství“, které vedou k otevírání hranic a podporování imigrace, ke ztrátě povědomí o vlastní rasové a kulturní identitě a míšení s cizinci. Elity také v dobách úpadku často mluví o „dorovnání počtů“ domácí populace, která vymírá, a o „ekonomickém přínosu imigrace“ a „levné pracovní síle“.

Od počátku věků tak bývá obvyklým scénářem, že domácí inteligentní rasa dysgenicky upadá, vymírá, je zaplavována imigrací cizích ras – obvykle s nižší inteligencí, mísí se s nimi, společnost je dezintegrována na domácí populaci a přistěhovalce, domácí elity a střední třída mizí, domácí populace se integruje s imigranty, společnost je zaplavena domácí i cizí spodinou. S početním úpadkem domácí populace i jejích genetických kvalit a nárůstem méně inteligentních přistěhovalců a míšenců upadá i sama civilizace, i když až se zpožděním. Progres, který se opírá o menšinu ubývajících tvůrčích lidí a v minulosti dosažené výdobytky, může pokračovat desetiletí, někdy i déle poté, co začala kvalita, kvantita a homogenita domácí populace upadat. Ale jak úpadek pokračuje, zákonitosti demografie a genetiky začnou převažovat a civilizační progres se zastaví. Po nějakou dobu se však udržuje civilizace alespoň na dosažené úrovni. Jak však kvalita a homogenita populace upadá ještě hlouběji, není po jisté době už schopna civilizaci udržet ani na úrovni dosažené předcházejícími generacemi. Civilizace pak upadá do zaostalosti, chudoby a chaosu, kolabuje a nakonec navždy mizí. Až na pár výjimek tímto způsobem, jen s různými obměnami a kombinacemi zmíněných vlivů a procesů, zmizely všechny velké civilizace minulosti – takřka vždy vytvořené bílou rasou. Dnešní vymírající Západ, obklopen plodnějšími populacemi a zahlcován plodnějšími přistěhovalci a menšinami, je nyní v situaci ještě se rozvíjející, ale vnitřně již upadající civilizace. Není možné věřit dnešním optimistům zaklínajícím se ekonomickým růstem – jde o rozvoj založený na dosud zachované míře genetických kvalit, které však rychle upadají. Při hlubším pohledu jsou známky úpadku víc než patrné.

V minulosti se rovněž – avšak ne moc často – stávalo, že kulturnější populace byla pobita nebo vyhnána početnější a zaostalejší masou skrze invazi nebo povstání. Motivem bývá opět kořistnické prospěchářství, agresivita zaostalých populací nebo destruktivní rovnostářské ideologie. Tak byl zničen Sumer „zlatého věku“, kvetoucí Mayská civilizace nebo prosperující San Domingo.

Ale jsou zde i další okolnosti, k udržení civilizace nepřátelské. Nejsou to jen jasná pravidla genetiky, demografie a obecné vlivy inteligence a lidské přirozenosti. Jsou to i konkrétní psychologické charakteristiky lidí, které se projevují zejména ve vyspělé a stratifikované společnosti.

Jak bylo řečeno, rozvinutá společnost je složena z elity a ostatní masy lidí, která je dále rozdělena na několik tříd. Pro většinu lidí je přirozená větší či menší míra prospěchářství, které je buď čistě individuální, nebo skupinové, odvíjející se od příslušnosti jedince k nějaké skupině. Pro elitu je charakteristická vysoká inteligence, tvořivost, agilita a iniciativnost, které jsou hodnotnými lidskými vlohami. Nicméně, mohou být použity i velmi negativním a destruktivním směrem. Pro masy, zejména jejich nižší třídy, je charakteristická větší či menší míra omezenosti, podprůměrné inteligence, neodpovědnosti, lenosti a pasivity. Mezi nízkými třídami a spodinou je vysoký výskyt sociálních patologií, mentální zaostalosti a celková sociální dezintegrovanost a kulturní zaostalost – potenciální hrozby každé civilizaci. To jsou základní psychologické vzorce, jimiž se vyznačuje každá vyspělejší sociálně diferencovaná společnost, a které se odvíjejí od přirozeného rozdělení vrozených vloh v populaci.

Obecným základem a základem přežití každé vyspělé civilizace – vedle tvůrčí elity – je její genetická jedinečnost – tedy rasa, demografické počty, genetické kvality a jasně určená kulturní identita. Prostředkem k jejich udržení je rasová homogenita (endogamie a rasově homogenní populace), dostatečná porodnost, udržování genetických vloh národa (absence dysgenického trendu), udržování kulturní identity, vitální hodnoty, které tyto pozitivní trendy podporují, vůle k sebezáchově a udržování stabilního území, na němž skupina žije.

Naneštěstí, negativní způsob užívání vloh elit a negativní vlastnosti mas jdou často proti těmto základním vitálním principům. Elita dává před zachováním svého národa často přednost vlastnímu prospěchářství týkajícímu se moci a bohatství, díky své inteligenci si vymýšlí „světanápravné“ ideologie mající předělat svět podle jejich představ a které se vyznačují válkychtivostí, despotismem, fanatismem, či touhou zničit přirozený řád odvíjející se od nerovnosti lidí co do vloh, které jsou pro jejich civilizaci ve skutečnosti zhoubné. A s vysokým stupněm civilizace navíc často elita degeneruje směrem k sentimentální změkčilosti, jejímž nejlepším příkladem je politicky korektní fanatismus moderní doby. Masy se pak kvůli své nižší inteligenci, pasivitě, manipulovatelnosti a prospěchářství stávají figurkami na šachovnici elit, které je ve jménu svého prospěchářství, ideologií nebo kvůli pseudohumanistické změkčilosti využívají. Kupříkladu se pod vidinou zisku bohatství se masy snadno nechávaly vmanipulovat do válek, které pak způsobily demografické i materiální ztráty na straně obránců i samotných útočníků.

Mocichtivost, válkychtivost a ziskuchtivost vládnoucích elit i ovládaných mas přispěly k zániku všech velkých civilizací minulosti. K tomu se pojí i další vlivy – ideologická zaslepenost elity i ostatní populace, pohodlnost elity i ostatní populace a omezenost a manipulovatelnost podprůměrně inteligentní části populace. Jak uvidíme, ve šlépějích těchto vlivů leží trosky velkých zaniklých civilizací minulosti.

Už první vyspělé civilizace byly negativně zasaženy mocichtivostí elit, které hnaly své národy do válek, způsobovaly jim nenapravitelné demografické ztráty a halily své záměry do hávu války „za vlast“ nebo „pro bohy“. Nebo své poddané pro válku získaly vidinou kořisti. Sumer nebo staré Řecko, patřící k jedné rase a civilizaci, byly rozděleny na samostatné městské státy a jejich elity s vidinou moci a bohatství posílaly vlastní obyvatelstvo do válek mezi sebou samým. To, jimi zmanipulováno, zřejmě často i souhlasilo. Výsledkem byly ztráty v řadách vlastního národa a jeho oslabení, které značnou měrou přispělo k pádu obou velkých civilizací. Peloponéská válka i následující desítky let vnitřních konfliktů jsou hlavním viníkem pádu starého Řecka, když způsobily zdrcující depopulaci, zejména mezi schopnějšími elementy. Síla Řecka byla hloupostí jeho vlastních politiků a vojevůdců podlomena a celková slabost i snahy o obnovení populace vedly k otevření se přílivu cizinců. Dílo zkázy po válkách a imigraci cizinců dokončil Alexandr a jeho následovníci. Makedonci, původně na rozdíl od Řeků té doby ještě válkami a míšením nedotčení, mohli svojí krví slávu Řecka alespoň načas obnovit. Alexandr se však místo usazení svého národa v Řecku a obnovy jeho počtů i krve vydal dobývat svět. Ztráty ve válkách a taženích v Orientu stejně jako ztráty Makedonců a Řeků, které tam usadil a kteří se rozpustili v místní populaci, jen prohloubily demografický propad. I římský národ byl ve jménu moci, ve jménu neustálého rozšiřování impéria zasažen ztrátami v neustálých válkách a odlivem svých nejschopnějších lidí do vzdálených imperiálních držav. Tak město Řím ovládlo polovinu tehdy známého světa, ale i kvůli populačním ztrátám nakonec ztratilo sílu uhájit jen sebe sama.

Ve středověku mocichtivost elit vehnala Francouze a Angličany do stoleté války. Po celých sto let se tyto dva velké národy navzájem vybíjely, aniž bylo čehokoli dosaženo. Po dvě staletí byli Španělé nejsilnějším národem světa, který vytvořil globální impérium a podrobil si velkou část Evropy. Síla a vitalita španělského národa však byla, vedle jiných vlivů, podlomena i neustálým odlivem dobyvatelů a kolonistů do zámoří, který způsobil drastický pokles populace. Těchto výprav se navíc zpravidla účastní ty nejaktivnější a nejnadanější elementy. Španělsko přišlo o obrovské množství lidí i svých nejlepších mužů i v po dvě staletí trvajících evropských válkách, vedených mocichtivostí a náboženským fanatismem. V zámoří i na evropských bojištích ztratilo ve jménu Boha, moci, bohatství a slávy možná až třetinu populace a s ní i výkvět národa. K odlivu šlechty do zámoří přispíval i její útlak králem a k odlivu ekonomicky schopných lidí (řemeslníků a obchodníků) drtivé zdanění. Brzy poté, co byly počty, inteligence a energie španělského národa vážně postiženy, se španělská moc zhroutila navždy. Přibližně stejný scénář, jen v ještě drastičtější podobě, postihl i Portugalsko.V éře raného novověku zemřelo mnoho evropských mužů na bojištích Evropy,  když je panovníci vládnoucí ze svých honosných paláců používali jako figurky na šachovnici a pro své čistě mocenské zájmy tak plýtvali krví vlastního národa.

Za Napoleona se Francie vydala dobývat svět; během 23 let válek po celé Evropě přišla o miliony mužů, často těch nejlepších, a na konci válečné éry se její populace propadla a natrvalo ztratila demografické a ekonomické evropské prvenství.

Obě světové války ve 20. století tvrdě zasáhly bílou rasu na evropském kontinentu, která v nich ztratila desítky milionů svých nejlepších mladých mužů, většinou ještě dříve, než zanechali potomstvo, a další desítky milionů mužů i žen kvůli souvisejícím příčinám, čímž definitivně odsunuly Evropu z prvního místa na světě v oblasti politické, vojenské a ekonomické síly. Mocichtivost a válkychtivost elit společně s manipulovatelností mas znovu a znovu vítězily nad principy sebezáchovy a rozumem.

Ani utopický humanismus a kosmopolitismus moderní doby nebyl už v dobách dřívějších věcí úplně neznámou. Když se v římské říši začalo šířit křesťanství, učilo o naprosté rovnosti lidí před „Bohem – Stvořitelem“, o všelidském bratrství. Před starou moudrostí vědy a filosofie antického světa a před realistickou vírou v nerovnost lidí dávalo přednost iracionální víře, obracelo se k chudým a nevzdělaným. Proto se nejdříve šířilo mezi nejméně vzdělanými, nejnižšími a nejchudšími vrstvami – mezi otroky, cizinci a spodinou z domácího obyvatelstva. Časem se však i se svojí utopickou ideologií začalo šířit i do středních a vyšších tříd. Tato změna smýšlení od víry v nerovnost lidí v jejich vlohách a od římského nacionalismu, který uznával jen rodilé Římany jako občany, ke kosmopolitnímu univerzalismu a rovnostářství byla jednou z příčin zmizení římského národa a pádu jeho impéria. Řím nezničili barbaři, morální dekadence, hospodářský kolaps ani přebujelé daně a byrokracie, jak se tvrdí. To byly jen symptomy skutečného problému. Řím byl zaplaven „chudými duchem“ z řad cizinců, otroků a proletariátu domácího obyvatelstva. Římská říše se stala zdegenerovaným multikulturním a multietnickým obrem, v jehož kotli se původní Římané dokonale rozpustili. Kolaps římské civilizace a zmizení římského národa se staly nevyhnutelnými. Rostoucí daně a přerozdělování byly populistickou odpovědí zbývající elity na materiální chtivost nízkých tříd a na potřeby rostoucí armády ve snaze udržet si moc a udržet pořádek. Hospodářský úpadek, narůstající chudoba a morální dekadence byly způsobeny úpadkem genetických kvalit populace. Rostoucí anarchie kvůli množící se spodině vyvolala tlak ze strany státu po větší míře kontroly a byrokracie k zachování řádu. Ale žádné systémové opatření nemohlo změnit skutečnost, že genetické kvality se z populace vytratily. Moc v pozdní době úpadku převzala a pořádek udržovala armáda, složená z geneticky kvalitních Keltů a Germánů, neboť původní Římané již vymírali, zdegenerovali a nahrazovali je potomci otroků a cizinci, s nimiž se také mísili. Pravý Řím byl zničen dříve, než první barbar vstoupil do jeho bran. A bojovníci z řad samotných barbarů v římské armádě pomáhali udržet impérium při životě právě proti barbarským kmenům dlouho po tom, co samo ztratilo vitalitu.

Podobně i Egypt pozdější doby Nové říše, kdy expandoval do světa, doznal změny v definici národa. Egyptská národní hrdost byla nahrazena kosmopolitismem a brzy byl zaplaven cizinci ze zaostalejších etnik. Původní egyptský národ zmizel a stará egyptská civilizace se zhroutila navěky.

Když byla populace starověké Hellas zdecimována desítkami let vnitřních válek, vládnoucí elity v mnoha městských státech se ještě více otevřely imigraci barevných cizinců k dorovnání populace. Výsledkem bylo promíšení původních bílých Řeků s barevnými přistěhovalci a definitivní pád toho, co z jejich civilizace po válečné devastaci ještě zbylo. Další ránu zbývajícím bílým Řekům pak představovala Alexandrova kosmopolitní politika, když cíleně integroval již tak míšením zčásti poznamenané Řeky s rasově pomíšenou perskou masou, v níž se rozplynula stará nordická perská šlechta. Národní povědomí se vytratilo, a když pak v době Alexandrových následovníků nastal odliv posledních talentovaných a vesměs bílých Řeků do Orientu a Egypta a následně i celkový pokles porodnosti, který se patrně týkal opět těch nejnadanějších, bylo dílo zkázy dokonáno. Řecko ztratilo bílou populaci, která vytvořila jeho civilizaci, a ta se zhroutila navěky. Po zmizení původního národa zde zbyly zdegenerované a smíšené masy, které byly v následujících staletích zaplavovány dalšími rasově smíšenými migracemi a invazemi. Ze starých Řeků téměř nic nezbylo. Ruiny paláců a chrámů v dnešním Řecku jsou jen němými připomínkami dávno zmizelého národa.

Světanápravné ideologie kosmopolitismu a univerzalismu hlásající všelidskou rovnost a bratrství sehrály podstatnou roli ve zničení Řecka, Říma, Egypta i dalších civilizací. Chtivost moci a bohatství často vede elity a někdy i průměrnou domácí masu k sebedestruktivnímu připuštění imigrace cizinců do vlastní země.

Dokonce už egyptští faraoni prvních dynastií za Staré říše začali do země zatahovat první cizince – většinou černochy – jako levnou pracovní sílu pro své stavby a jako vojáky pro své mocenské cíle. Za Střední a zejména za imperiálně-kosmopolitní atmosféry Nové říše trend zatahování cizinců stejně jako jejich dobrovolná imigrace ještě zesílily a někteří cizinci dokonce dosáhli vysokých postů přímo na královském dvoře. Od časů Ramesse II. a III. byl původní bílý egyptský národ imigrací natolik dezintegrován a egyptská populace natolik dysgenicky zasažena míšením, že egyptská civilizace se zhroutila a už nikdy se nevzpamatovala.

Řecko i Řím byly rovněž těžce zasaženy krátkozrakou ziskuchtivostí a pohodlností elit i celé domácí populace, když dopustila cílený hromadný příliv cizinců, aby za ni s nízkými náklady pracovali. Brzy se cizinci stali natolik početnými, že dezintegrovali do té doby homogenní domácí populaci, začali se s ní mísit, snižovat genetické kvality obyvatelstva a nakonec vyšší porodností domácí i přečíslovat. Společně se ztrátami ve válkách, emigracím domácích obyvatel a přednostnímu vymírání domácí elity bylo zatahování a integrace cizinců do původní populace hlavní příčinou pádu starých civilizací Řecka a Říma.

V Římě se zatahování cizinců týkalo dokonce samotného Senátu – motivací byla mocichtivost příslušníků římské elity. Zatahováním cizinců z podrobených vzdálených krajů do Senátu si mnozí přední Římané zajišťovali politickou podporu. Od počátku 3. století se římský Senát stával stále více nesourodým multietnickým tělesem, které se skoro na ničem neshodlo.

Zatahování cizinců jako levné pracovní síly a žoldnéřů z důvodů krátkozraké ziskuchtivosti, mocichtivosti a válkychtivosti je jedním z nejdůležitějších vlivů při pádu velkých civilizací minulosti.

Moc je jedním z nejsilnějších motivů lidského jednání a jsou lidé, kteří o ni usilují za každou cenu. Vybíjení se navzájem v bojích o moc většinou zasahuje ty nejlepší z národa – ty, nejinteligentnější a nejagilnější, kteří o moc často usilují. V Sumeru i Řecku se elity často vybíjely kvůli nadvládě nad městskými státy – uvnitř i mezi nimi. Bojům o moc mezi patricii a císaři i mezi patricii navzájem padlo za oběť mnoho lidí z řad těch nejlepších Římanů. I to přispělo k pádu jejich civilizací. V Rusku se mocichtivá šlechta navzájem pobíjela. Car Ivan Hrozný dal pobít většinu šlechty, aby nebyla jeho moc ohrožena. Na Britských ostrovech za války růží se skoro celá stará aristokracie vybila navzájem.

Mocichtivost elit nemusí zdecimovat jen je samé, může těžce zasáhnout i kvalitu celého národa. Irsko kdysi disponovalo vysoce nadanou dynamickou populací. Jeho vzdělaná elita – křesťanští mniši – ještě za Doby temna počínajícího středověku zachránila mnohé z antické vzdělanosti. Po jistou dobu bylo Irsko nejgramotnější a nejvzdělanější částí Evropy s jedinou sítí klášterních škol. Irští mniši-misionáři hnáni svým zápalem pronikli už v 6. století dokonce až do Ameriky, dlouho před Vikingy a Kolumbem. Později se však Irsko dostalo pod britskou nadvládu, a její tvrdé podmínky vyvolaly několik vln masové emigrace do zámoří, jichž se účastnila hlavně nadaná část obyvatelstva. Irský národ byl kvůli mocichtivosti anglických vůdců těžce zasažen, když odešla většina lidí z vyšších vrstev. Dnes Irsko patří k nejzaostalejším částem Evropy. Jeho moderní ekonomika byla založena jen díky přílivu cizích investic a znalostí.

V českých zemích byla inteligence několikrát těžce zasažena perzekucí, vězněním i popravami kvůli mocichtivosti představitelů cizích zemí, kteří chtěli, aby byl národ bez vůdců a snadněji ovladatelný. A ještě více přímo nepostižených příslušníků elity samo uteklo před nesvobodou. Stalo se to po Bílé hoře, za protektorátu i za komunismu, který se zde udržel tak dlouho hlavně díky mocichtivosti bolševiků v Moskvě.

Mocichtivost elit se velmi negativně projevuje v diktaturách, kde neomezení vládci mohou bez zábran potlačovat jakýkoli odpor. To samozřejmě vede ke ztrátám nejen mezi elitou, ale může to početně zasáhnout i národ jako celek. Mnoho lidí z různých národů skončila na popravišti nebo zemřelo v pracovních táborech jen proto, že se dopustili skutečného nebo jen domnělého odporu vůči totalitní vládě ve své zemi. Zejména ruští bolševici v tomto vynikli, když zavraždili desítky milionů Rusů během své vlády a snížili tak počty ruského národa. Také čínští komunisté během Maovy éry způsobili smrt desítek milionů lidí. Mocichtivost elit i ovládaných mas někdy dokonce úplně zničila celé vyspělé civilizace i s jejich populací. Mínojská civilizace na Krétě a Trója byly zničeny Achájci, Chetitská civilizace byla zničena mořskými národy a posléze Asyřany.

Elity se také nejvíce pouštějí do nebezpečných dobrodružství, z nichž se mnohdy už nevrátí a ochuzují národ o své kvality. Po dvě staletí evropská šlechta plýtvala svou krví na křižáckých výpravách na Předním východě. Germánská šlechta po staletí krvácela při taženích císařů Svaté říše římské na Apeninský poloostrov, když si ji chtěli podrobit a nechat se korunovat v Římě. Jak bylo již řečeno, téměř celá šlechta Španělska a Portugalska navždy zmizela v koloniích nebo zemřela na evropských bojištích. Řecko a Řím přišlo o mnoho nejschopnějších lidí kvůli jejich odchodu do kolonií, resp. imperiálních držav. Odliv elity, která vždy vyniká nad průměrnou masou energií a aktivitou, v rámci zahraničních válek, kolonizací a imperiálních expanzí je dalším vlivem, který dysgenicky poznamenal mnohé národy.

Někdy tento proces může zajít tak daleko, že civilizaci to stojí život.

Stará perská nordická aristokracie, která vytvořila Perskou říši, se ve jménu rozšiřování své říše rozptýlila natolik, že se nakonec zcela rozpustila v ovládaných a mnohem početnějších masách místního lidu. Persie tak zanikla. Helénská civilizace v Orientu, kterou tam rozšířil Alexandr, závisela na malém počtu Řeků a Makedonců, které zde rozptýlil. Tato žalostná menšina se však skrze míšení s místními a nižší porodností nakonec v místní mase úplně rozpustila a tím orientální větev řecké civilizace zanikla navždy.

Zpohodlnění a změkčilost je jedním z dalších rysů upadajících civilizací. I to je důvod, proč ženy z vyspělých civilizací – zejména z jejich středních a vyšších vrstev – se vyhýbají těhotenství a rození dětí – před námahou a problémy těhotenství a mateřství dávají přednost pohodlí neplodnosti. Je známo, že Sumerové, Řekové i Římané postupně omezovali svoji porodnost, čímž jejich civilizace ztrácela sílu a dynamiku, zatímco rostl počet přistěhovalců za hranicemi i uvnitř země. Velmi podobně je na tom i dnešní Západ.

Lidé z vyspělých civilizací mají i tendenci se vyhýbat manuální práci a vůbec činnostem s nižšími výdělky. Dávají přednost přílivu cizinců, aby to dělali za ně. V dřívějších dobách byly některé vyspělé civilizace dokonce úplně závislé na otrocích a cizincích; vyspělé a civilizací změkčilé národy zaplavily vlastní zemi masami cizinců, aby na ně pracovaly. V pozdějších dobách se národ stává i obecně změkčilým, „překultivovaným“, a zejména jeho elity pak často začínají hlásat ideologie utopického humanismu o bratrství všech lidí bez rozdílu, rovnostářství, solidaritě s chudými národy a žádoucí „obohacující“ imigraci. Současné západní elity jsou přehnaným humanismem naprosto ochromené.

I překultivovanost a přemrštěná humanita vrcholně rozvinuté civilizace tak hraje roli v imigraci cizinců a poklesu porodnosti u původního obyvatelstva, zejména jeho nejnadanějších elementů.

Elity pro zisk moci a bohatství mnohdy i cíleně podporují růst nižších tříd a přistěhovalectví, čímž však jen dále stimulují dysgenický trend, míšení a vytlačování domácí populace, jedny z hlavních příčin zániku civilizací. Vládci chtějí moc, popularitu a bohatství. Ekonomická elita chce bohatství a zisk. Představitelé vládnoucího náboženství chtějí vliv, úctu a profit. Tedy – vládci chtějí ovládat co nevíce lidí, chtějí daňové poplatníky a vojáky, ekonomická elita chce dělníky, pracovníky a zákazníky, klérus chce povolné ovečky a plátce desátek. I to přispívalo v minulosti ke snižování genetických kvalit populací, které vytvořily velké civilizace. Dodnes platí, že církve přitahují lidi se spíše nižším vzděláním a zároveň je nabádají k vyšší plodnosti. Populistické sociální programy a podpora porodnosti státem, které jsou plošné a nezohledňují kvalitu, zvyšují porodnost hlavně u nízkých vrstev, které rození dětí berou jako příležitost k obohacení. Politické elity často podporují imigraci ke zvyšování počtu obyvatel a ekonomické elity chtějí přistěhovalce jako levnou pracovní sílu ke zvýšení zisků, přičemž zcela zapomínají na otázku genetických kvalit a odlišnou rasovou i kulturní identitu přistěhovalců.

Na scéně historie se brzy zjevil další nebezpečný fenomén, který zasáhl demografické počty i genetické kvality některých národů – náboženský fanatismus.

Ten přispěl, společně s jinými vlivy, k odlivu evropské šlechty na Přední východ v rámci kruciát. A mnoho jejích příslušníků se z po dvě staletí trvající kampaně nevrátilo. Náboženští fanatici měli značný podíl i na zničení španělské moci. Zatímco jedna část výkvětu španělského národa umírala a ztrácela se v zahraničí, k čemuž ostatně přispíval i právě náboženský fanatismus, druhá část, nadaní lidé s kritickým rozumem, odmítající jejich tmářská dogmata, kteří zůstali doma, byli vězněni, vyháněni, emigrovali nebo dokonce skončili na hranici. Náboženský zápal pronikl španělskou společností natolik, že mnišské ideály „odevzdání se Bohu“ se široce rozšířily a mnoho dalších mužů a žen s nadprůměrnou inteligencí, která se vždy pojí s větší schopností sexuální inhibice a obětováním pro vyšší ideály, vstupovalo do mnišských řádů a klášterů. Mnozí z nejlepších lidí Španělska tak umírali bezdětní a jejich vlohy zmizely navždy. Nejkvalitnější část španělské populace byla těžce zasažena nejen válkami v Evropě a emigrací do zámoří, ale i náboženským dogmatismem.

Kvůli náboženským válkám, které vyvolali náboženští fanatici a do nichž se masy nechaly vmanipulovat, a kvůli následné mocichtivosti a ziskuchtivosti, které se s nimi vždy pojí, přišla bílá rasa o obrovské množství lidí. Především za třicetileté války v první polovině 17. století, která zpustošila část Evropy, v některých oblastech, zejména dnešního Německa, dosahovaly ztráty třetiny, možná až poloviny obyvatel. Už předtím kvůli náboženské nesnášenlivosti byly v rámci husitských válek zpustošeny české země a populační ztráty, navíc se opět týkající spíše kvalitnějších segmentů populace, dosahovaly možná až celé poloviny obyvatel.

Stejný trend pokračoval i v moderních dobách, kdy náboženské fanatiky nahradili fanatici ideologičtí. Vyšší třídy jsou vždy nebezpečím pro totalitní ideologie, neboť mají větší smysl pro svobodu a morálku, nebývají příliš nakloněny nesvobodě, zabíjení a destrukci ve jménu „Dobra“. Také bývají díky nadprůměrné inteligenci kritičtějšího smýšlení a nejsou oproti masám tak snadno zmanipulovatelné ideologickými dogmaty. A, jsouce hlavními držiteli bohatství a moci v starém režimu, jsou první obětí totalitářů jako „vykořisťovatelé“, „boháči“ a nositelé starých a „zkažených“ institucí a morálky. Zejména levicové ideologie se vyznačují touto destruktivní rétorikou, která často vyúsťuje v likvidaci starých elit. Nízké a nevzdělané vrstvy, na které destruktivní ideologie apelují, jsou levicovými a totalitními fanatiky snadno ovladatelné, neboť jejich ideologie jim dává ospravedlnění a motivaci k průchodu jejich agresivity a závisti.

Husité v 15. století v českých zemích zmasakrovali podstatnou část elit. Jakobíni v 18. století zdecimovali starou francouzskou aristokracii. Bolševici ve 20. století vybili velkou část nejnadanější části ruského národa. A zasáhli i výkvět jiných národů, například na Ukrajině. V Katyni povraždili výkvět polského národa. Německý nacismus rovněž postihl tamní elitu. Kulturní revoluce v Maově Číně zasáhla vzdělanou část národa. V Kambodži Pol Pot ve svém hrůzném rovnostářském experimentu zlikvidoval prakticky celou vyšší i střední třídu.

Nicméně, jsou to právě vyšší třídy, z nichž se na první pohled paradoxně vůdčí elementy destruktivních hnutí a ideologií rekrutují. V elitách se vždy vyskytuje určité procento lidí, kteří si díky smyslu pro morálku, který je rozšířen hlavně ve vyšších vrstvách, oškliví „nespravedlnost“ světa a mají výčitky kvůli vlastnímu bohatství. Mnozí z nich jsou však motivováni také touhou po moci a po předělávání společnosti podle svých představ. A jejich vysoká inteligence jim umožňuje koncipovat ideologie mající vytvořit „lepší zítřky“. Vysoká inteligence elit, ač je obecně velmi cennou vlohou, se tak může pro národ stát velmi nebezpečnou, pokud ji začnou užívat k obhajobě amorálních cílů nebo k vytváření a obhajobě ideologií, které jsou pro národ destruktivní.

Ideový fanatismus v náboženství a politice ilustruje věčný problém lidstva – sklon k utopickým idejím a vizím, kterým velmi často dává přednost na úkor skutečných fakt a z nich rozumem vyvozených závěrů. Ideologický dogmatismus a omezenost fanatiků a ignorantů se nejfatálněji projevuje právě neschopností zamezit vlivům vedoucím k úpadku civilizace, i když fakta a závěry rozumu jsou zcela evidentní. To se projevilo již mnohokrát – počínaje právě náboženskými fanatiky v minulosti a konče dnešními politicky korektními dogmatiky. Destruktivní ideologie vyznávané fanatiky z elit a zmanipulovanými masami ničí civilizaci buď nevědomky, jako komunismus nebo křesťanská inkvizice, nebo ji ničí dokonce cíleně, i když si to nejsou ochotny připustit, jako dnešní univerzalisticko-rovnostářská ideologie. A vždy posilují atmosféru ignorance, kde se dogmatikům neuznávajícím fakta a rozum dobře daří a manipuluje masy. Fanatici parazitující na omezenosti mas a z toho plynoucí převaha dogmatismu a ignorance – to všechno má na civilizaci vždy velmi destruktivní vliv. Dnešní pro bílou rasu naprosto destruktivní ideologie hlásající rasovou uniformitu, univerzalismus, rovnostářství a multikulturalismus je svou nesnášenlivostí, omezeností a neschopností uznat fakta jen novodobou obdobou křesťanské inkvizice dávných časů.

 Nejobecnějším a fatálním vlivem při pádu civilizací, společným jmenovatelem tohoto temného jevu, je absence povědomí o rasové/genetické identitě, udržení genetických kvalit a nutnosti demografického přežití

Absence uvědomění těchto zásadních věcí nebo jeho ztráta je obecně nejpodstatnějším vlivem při pádu velkých bílých civilizací minulosti. Tato nevědomost se univerzálně pojí s připuštěním všech uvedených příčin, které způsobily zánik národů a jejich kultur. Kdysi, bez moderních poznatků vědy, si nebyli lidé vědomi fatálních důsledků rasy a genetiky na společnost a civilizaci. Nicméně, většinou se nechali instinktivně řídit vrozeným etnocentrismem a alespoň dočasně pak svoji rasovou identitu chránili pod záštitou národa, rodového nebo kastovního systému. Nakonec však bariéry padly, zvítězil barvoslepý univerzalismus a bílí zakladatelé civilizací byli pohlceni barevnou masou. Tak zanikl Sumer, Egypt, Řecko, Řím, Indie, Persie a mnoho dalších. Zisk levné pracovní síly, vojáků k mocenským cílům, imigrantů k dorovnání či posílení počtu domácí populace, prostý nedostatek vůle k zamezení přistěhovalectví nebo dokonce „humanita“ tak byly nadřazeny uchování genetické integrity rasy a národa.

Někde dokonce, například ve Španělsku či Portugalsku, toto povědomí ani nikdy neexistovalo. Bílý a nebílý mediteránní typ, hlavní složky jejich obyvatelstva, na pohled sobě poměrně podobné, se postupně mísily, a to je hlavní důvod trvalého úpadku obou kdysi mocných národů. Ztráty u bílé části obyvatelstva ve válkách a koloniích by mohly oba národy postupně napravit novými populačními přírůstky, ale míšení negativně poznamenalo jejich genetické kvality navždy. Také v Jižní Americe rasové uvědomění ustoupilo křesťanskému univerzalismu a mnoho přistěhovalých bělochů se smísilo s pokřtěnými indiánskými ženami, čímž byl dán základ pro zaostalost Jižní Ameriky ve srovnání s Amerikou Severní, kde se vytvořila rasově homogenní bílá populace.

K masové imigraci a míšení se vždy jako další úpadkový trend přidružoval i pokles porodnosti a dysgenický trend, neboť ani otázky počtu a kvality domácí populace související s přežitím její civilizace nebyly dostatečně brány na zřetel. Někde existovaly už za dávných dob i bez dostatečných znalostí v oblasti genetiky a demografie – jen na základě požadavku sebezáchovy a zdravého rozumu – snahy tyto negativní trendy zvrátit. Ve Spartě nebo u starých Germánů existovaly eugenické praktiky podporující udržování kvalitního genofondu. Někteří římští císařové, počínaje už Augustem, se zase snažili zvrátit úpadek porodnosti rodilých Římanů, zejména patriciů. Všechny tyto praktiky i snahy ale byly pro nedůslednost v uplatňování i přesvědčení nakonec odsouzeny k nezdaru a zapomnění.

Kombinace cizí imigrace, míšení s přistěhovalci, vymírání a dysgenického trendu, spojená s absencí vědomí vlastní identity, s absencí znalostí o rase, genetice a demografii, a s nedostatkem vůle k sebezáchově, tak nakonec zničila všechny velké civilizace minulosti.

II. Cesta k záchraně

Dnes je na obzoru dalším kolaps, jehož stín se dnes vznáší nad Západní civilizací a bílou rasou. Vymírání, dysgenický trend, početní vzestup menšin, masová imigrace z třetího světa a míšení s přistěhovalci ničí bělošský genofond a kvality, které stojí za vznikem Západu i většiny předchozích velkých civilizací. Současná situace je ale mnohem vážnější – dřívější bílé civilizace byly jen lokální a tak dávné kolapsy bílých civilizací byly jen dílčími epizodami v dějinách bílé rasy – deprimujícími, ale ne fatálními. Dříve vždy existovali nějací bílí barbaři s nedotčenými a tvrdým životem „vylepšenými“ genetickými kvalitami, kteří prošli procesem kultivace a pochodeň civilizace pozvedli znovu. Po pádu bílých civilizací v Orientu převzali štafetu civilizace Řekové a Římané a po pádu těchto civilizací obyvatelé severnějších částí Evropy. Dnes však směřuje k zániku celá bílá rasa. Pokud ta zanikne, bude to navždy a Západní civilizace se stane poslední kapitolou jejích velkolepých dějin. Neexistují již žádní bílí barbaři, kteří by převzali pochodeň civilizace. Bílá rasa nikdy nečelila tak všeobjímající masové imigraci cizinců jako dnes. Za současného demografického a imigračního vývoje nebude na konci 21. století na světě země s bílou většinou (snad se zanedbatelnou výjimkou Islandu). Nikdy dříve nevykazovala bílá rasa tak tragicky nízkou porodnost, která nestačí ani na udržení jejích počtů. A známky zlepšení nejsou na obzoru, naopak porodnost ve většině západních zemí dále upadá. Nikdy dříve také nečelila bílá rasa dysgenickému trendu ve vlastních řadách, který je dán vysokým stupněm bohatství, technologie a humanity na dnešním Západě. Ani zde nejsou známky obratu na obzoru. Nikdy dříve nebyla celá bílá rasa tak všeobecně zasažena míšením s přistěhovalci, které je stále na vzestupu a dále oslabuje její genofond. Nikdy dříve nebyla v bílých civilizacích situace nastavena v oblasti sociálních systémů, humanity, moderní medicíny a otevírání hranic tak výhodně pro preferování a početní nárůst přistěhovalců, nebílých menšin i bílé spodiny jako je tomu na dnešním Západě. A nakonec, nikdy dříve nebyla žádná bílá civilizace tak absolutně sevřena a ovládnuta ideologickými fanatiky a ignoranty, jejichž ideologie pod rouškou na první pohled líbivých, ale laciných, lživých a naprosto utopických tezí vede bílou rasu a její Západní civilizaci přímou cestou ke zničení.

Současná krize se navíc netýká jen samotné bílé rasy. Lidstvo dysgenicky upadá jako celek a hrozba pro Západ je o to vážnější. Celkový vzestup ekonomické úrovně, humanity (rozvojová pomoc, sociální systémy) a vědy (v tomto případě zejména medicíny) vedl k naprostému potlačení přírodní selekce, která vytvořila genetické kvality lidstva. Dnes celosvětově platí, že čím méně inteligentní populační skupina a sociální vrstva, tím více dětí má. Tak je nyní svět zaplavován podprůměrně inteligentními lidmi přinejlepším a mentálně retardovanými přinejhorším. Nelze věřit naivním optimistům, že pouze svobodná společnost, trhy a demokracie samy vždy zajistí natrvalo prosperitu a rozvoj. Je vždy třeba i druhý pilíř, na nějž tito zcela zapomínají – dostatečně geneticky kvalitní populace a existence tvůrčí elity. Nejsou-li v populaci dostatečné genetické kvality, pak není nic, co by společnost povzneslo ke kultuře, řádu a bohatství, i když existují vhodné podmínky. Kolaps lidské civilizace je tedy vědeckou jistotou. Stejně jako nelze věřit naivním optimistům, že progres a prosperita budou pokračovat, nelze však věřit ani apokalyptickým dogmatikům, kteří se mýlí v příčinách úpadku a straší nás kolapsem ekologickým, hospodářským nebo morálním. Na těchto problémech může být něco pravdy, ale nepředstavují zdaleka tak zásadní riziko, jakým je početní a dysgenický úpadek bílé rasy i dysgenická katastrofa postihující celé lidstvo. Bílou rasu tak ohrožují nejen demografická nebezpečí uvnitř jejich vlastních zemí a cizí imigrace, ale i pravděpodobné zhroucení systémů ve většině zemí světa v budoucnosti, které slábnoucí bílou populaci vystaví ještě masivnějším migračním a ekonomickým tlakům.

Jen obrat k vědě, vědecké etice, faktům a rozumu nás může vést k rozeznání toho, co je skutečně podstatné. Po nesčetných minulých zkušenostech s mnoha příčinami, které znovu a znovu ničily velké civilizace, i na základě moderních poznatků z genetiky, antropologie, demografie, psychologie a sociologie dnes již konečně můžeme skutečným nebezpečí čelit a nadcházející kolaps odvrátit. Prvním krokem k obrácení se k principům věčného přežití, k vítězství rozumu a nastoupení cesty k sebezáchově by muselo být podlomení vlivu fanatiků a ignorantů, jejichž ideologie dnes svírají Západ. A trvalé uznání, že rozum a fakta jsou jediným správným východiskem ke koncipování kroků k naší záchraně. Moudrost požadavků sebezáchovy, která plyne z poznaných fakt, kritického rozumu a skutečné morálky, která dokáže dohlédnout konečné důsledky každého jednání, musí zvítězit nad každým úmyslem nebo nevědomostí, které jsou s ní v rozporu. Odpovědí na narůstající hrozby je racionální a dobře míněná populační, eugenická a migrační politika, mající uchovat bílou rasu a její Západní civilizaci při životě. Tedy udržovat bílou rasu v dostatečných počtech, zabránit dysgenickému trendu, udržovat genetické kvality bílé populace nebo je i vylepšovat, zastavit masovou imigraci z třetího světa a přimět již přítomné nezápadní přistěhovalce k odchodu do zemí jejich původu.

Tím může být nejen udržena existenční kontinuita bílé rasy, ale může díky udržení svých počtů, své homogenity a využití eugeniky svoji Západní civilizaci trvale povznést na mnohem vyšší úroveň.

Je však takový optimistický scénář vůbec reálný? Od našich dnešních elit nemůžeme čekat žádnou záchranu ani řešení našich problémů. Jsou zaslepeny a ochromeny rovnostářstvím, multikulturalismem a kosmopolitismem. Jen my sami můžeme zabránit nadcházející zkáze, jen my sami si můžeme pomoci. Nikdo to za nás neudělá, naše dnešní „elity“ už vůbec ne. Pro Západ a bílou rasu jako celek asi již není záchrany. Demografické a imigrační trendy jsou pevně dány a jen těžko se samy změní.

A jaké jsou vyhlídky v oblasti ideové, která by mohla negativní trend skrze změnu myšlení a jednání zvrátit? Ani zde nejsou závěry nijak optimistické. Nad lidmi s kritickým rozumem a smyslem pro fakta dnes mají navrch fanatici, dogmatici a ignoranti všech možných názorových směrů. Naši politici, akademici a novináři jsou k naší budoucnosti buď lhostejní nebo kvůli ideologické politicko-korektní zaslepenosti našemu zániku nevědomě napomáhají a nebo si náš zánik dokonce otevřeně přejí. Ale i značná část veřejnosti sebevražedným idejím politické korektnosti věří a další části je náš osud lhostejný. Co je horší, i většina takzvaně „prozápadních“ politiků a intelektuálů je naprosto zaslepena ideologií biologického rovnostářství a environmentalismu, která tvrdí, že rasy jsou stejné a vše v člověku je determinováno prostředím. Proto tito hovoří pouze o „západní kultuře a hodnotách“, ale zcela zapomínají na její skutečný zdroj – bílou rasu a její genofond, z něhož její mentalita, inteligence a tedy i Západní civilizace pocházejí. Proto nejsou proti imigraci principiálně a nevadí jim narušování bělošského genofondu a homogenity, nýbrž jsou pro „selektivní“ imigraci a „asimilaci“ přistěhovalců i menšin, což však jen dále posiluje trend likvidace bělošské biologické identity a je zřejmě ještě horší cestou než multikulturní separatismus, který dává možnost alespoň část bílé rasy zachránit. Tito „prozápadní“, ale ve skutečnosti protibělošští a tudíž protizápadní dogmatici vykládající západní civilizaci v barvoslepě univerzalistickém duchu jsou stejným nebezpečím jako politicky korektní fanatici. Pokud jde o naivní optimisty a apokalyptické dogmatiky – ti první jakékoli známky úpadku odmítají vidět a ti druzí vidí nebezpečí na nesprávné straně. Jsou tedy beznadějnými omezenými ignoranty, o něž se při snaze o sebezáchovu rovněž nelze opřít.

Kapitulace před tím vším, co se děje, může pro některé bělochy nepřijatelná i přes všechny těžkosti a nemožnost změnit celkovou situaci, a proto musí zvolit jinou cestu. Tou je cesta skupinové autonomie pro ty, kteří o záchranu bílé rasy a její kultury stojí.

Zdrojem inspirace pro bělošský separatismus a sebezáchovu mohou být křesťané ve starověkém Římě nebo některé větve křesťanství v USA, které rovněž nastoupily cestu kulturní autonomie.

Buchanan píše: „Pokud Amerika přestala být dobrou zemí, v níž jsme vyrůstali, čím jsme povinováni vládě? Odpověď naleznete v Matoušovi 22,21: ‚Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.‘ Tradicionalisté by měli napodobit římské konvertity. Impérium se stále těšilo jejich loajalitě, tradicionalisté však začali vidět jejich kulturu jako úpadkovou. Únik měl zásadní význam. Proto se oddělili od starých druhů a zvyků a vytvořili ve vlastních rodinách a společenství konvertitů novou křesťanskou kulturu. Zůstali loajální k římskému impériu, ale odštěpili se od jeho pohanské kultury. (…)

Amenité se odštěpili. Ortodoxní židé se odštěpili. Mormoni se odštěpili za dlouhé namáhavé cesty k Velkému solnému jezeru pod vedením Brighama Younga. Katolíci přestali v 19. století posílat své děti do státních škol a dávali je do farních škol. V osmdesátých letech 20. století začali evangeličtí a fundamentální křesťané vytvářet alternativní kulturu a paralelní instituce – křesťanské školy, televizní show, časopisy, rádiové stanice, televizní společnosti, knihkupectví a nakladatelství. Miliony dětí navštěvují katolické a křesťanské školy, přes milion se jich učí v domácí škole.“ Komentátor týdeníku Wanderer James F. Fitzpatrick v článku pro katolické konzervativce píše: „Budeme se muset vyrovnat s životem subkultury a se vším, co z toho plyne. (…) Alternativou je naše smíření se s novou Amerikou, již formují hollywoodští obchodníci s pornografií. (…) Tato kapitulace je nemyslitelná.“

V USA již existují i bělošské separatistické komunity – křesťanské i pohanské. Jejich politický či náboženský extremismus však nevzbuzuje mnoho nadějí pro plnohodnotnou obnovu západní kultury. Bílý člověk potřebuje ke svému rozvoji svobodu.

Jak tedy začít? Jaké první kroky mohou být učiněny?

Internet může spojit společenství lidí stejného přesvědčení a poskytovat informace nezmanipulované postmoderní dogmatikou. Nezávislá média na síti mohou podlomit informační monopol politicky korektního hlavního proudu. Cílevědomá výchova v rodině může vyvažovat všeobjímající propagandu politické korektnosti za domovními dveřmi. I selektivní výběr knih, filmů či pořadů v televizi může být jednou z forem odštěpení. Uvědomění si, že současná propaganda prokazatelně zamlčuje některé skutečnosti, může být dobrým motivem k posílení přesvědčení o správnosti požadavku bělošské sebezáchovy. Hledání a nalezení dalších utajovaných faktů může tuto motivaci a přesvědčení jen posílit. Pro rozšíření obzorů o zásadních tématech týkajících se udržení západní a bělošské identity je nutný obrat k myslitelům, aktivistům a vědcům, kteří se otevřeně zabývají o vlivu genetiky na člověka i na rozdíly mezi populacemi a kterým osud bílé rasy není lhostejný. Tito lidé jsou dnes pod tlakem politicky korektních fanatiků a potřebují podporu. Pro získání co nejširší podpory mezi veřejností je vhodné přesvědčování racionálními argumenty a kultivované vystupování. Probělošský aktivismus by měl zapomenout na nacismus, Ku-Klux-Klan nebo skinheads – pokud se bude prezentovat jako pokračovatel těchto hnutí a idejí, většinu lidí jen odradí. Zejména zisk vzdělaných a inteligentních lidí schopných vzdorovat politicky korektní demagogii věcnými argumenty je velmi důležitý. Ti mohou vytvořit alternativní elitu vůči dnešním politicky korektním elitám, které ovládly Západ. Pro budoucí záchranu bílé rasy v těžkých dobách civilizačního kolapsu budou velmi důležité i schopnosti přežití mimo vyspělou společnost a ubránění se násilnické spodině (survival), a není tak od věci se o ně začít zajímat. Stejně důležité je pro sebezáchovu i utužování bělošské identity, separatismu a soudržnosti.

Jedním z požadavků, který však může být státem napaden, je požadavek na utváření bělošsky exkluzivních organizací s orientací na západní kulturu. Možná se to zdá být radikální, ale takové organizace mají na Západě kromě bělochů všechny rasové skupiny. Huntington se logicky ptá: „Jestliže existují skupiny hájící zájmy hispánské nebo černošské komunity, proč by nemohly existovat organizace hájící zájmy příslušníků bílé rasy?“ Koneckonců je to právě západní tradice pluralismu, která umožňuje svobodné zakládání hnutí, která si sama mohou určovat účel existence a podmínky členství. Autonomie jednotlivců i skupin je hodnotou, která by měla být oživena jako výraz vzdoru rozrůstající se státní byrokracii, která za nadvlády politické korektnosti všem vnucuje multikulturalismus a podobné „moderní“ myšlenky. Probělošsky orientovaným lidem je v dnešní době vstup do politiky zcela zapovězen. Je však možné alespoň prozatím uvažovat o samosprávě na nejnižších úrovních mimo oficiální státní aparát, která by v rámci možností měla na zřeteli požadavky bílého přežití. S rostoucí nespokojeností veřejnosti s menšinami a imigrací nelze v budoucnosti vyloučit vzestup probělošsky orientovaných lidí i do vyšší politiky. To by mohl být základ pro politické vedení bílých separatistických komunit, které na Západě časem začnou pod tlakem imigrace a vysoké porodnosti přistěhovalců vznikat.

Základem k přežití je vedle separatismu pochopitelně dostatečná porodnost zajišťující existenční kontinuitu skupiny do budoucna. Inspirací mohou být některé náboženské skupiny, které se vyznačují velkou demografickou dynamikou. Jejich náboženská rigidnost ale nenabízí potenciál k obnově vyspělé kultury.

Pokud jde o problém dysgenického trendu a eugeniku, jestliže ji současné západní státy neumožní, je možné v rámci bělošských komunit uvažovat o kulturně-eugenických praktikách a podpoře porodnosti svých nadanějších členů, jako to dělaly židovské komunity po staletí. Toto je rozhodující program pro zachování naší existenční kontinuity a pro všechny, kterým není vlastní sebezáchova a dědictví lhostejné. Temná budoucnost ani nedává jinou možnost, pokud si zbylí odhodlaní běloši budou chtít své genetické a kulturní dědictví udržet. Dysgenický trend probíhající ve všech populacích, vymírání inteligentních populačních skupin a populační exploze těch s nízkou inteligencí povede k pádu nejen Západní, ale i celé lidské civilizace.

Odhodlaní bílí lidé tedy musí v současnosti vytvářet společenství spojená moderními komunikačními prostředky a vlastními médii, a v budoucnu pod tlakem přistěhovalectví vytvářet soudržné homogenní komunity kvalitních bělochů (nejlépe zřejmě v řídce osídlených oblastech) pro udržení naší jedinečné identity, uchovávat poznatky jak pro umění přežít v nadcházejícím kolapsu civilizace, chaosu a záplavě neinteligentní kriminální spodiny, tak poznatky z vědy (zejména genetiky) a techniky a uchovávat i rozvíjet západní kulturu jako její dědictví. Dnes poprvé s internetem a moderními komunikacemi se inteligentní a odhodlaní bílí lidé z celého světa mohou konsolidovat, organizovat, připravovat a tak využít příležitosti k největšímu průlomu v historii. Do doby, než bude možné rozvinout biotechnologie a skutečnou novou civilizaci na troskách smíšeného a dysgenicky zdegenerovaného lidstva, se musíme soustředit na schopnost přežít v době globálního temna, obranyschopnost, utužovat odhodlání k udržení identity a separatismus, uchovávání našeho kulturního dědictví a na demografický růst a eugenický výběr v rámci přirozené reprodukce. Tím budeme moci položit budoucí demografický a genetický základ pro novou civilizaci, která díky izolacionismu, ideovému důrazu na udržení identity a homogenity a silné obraně nikdy nepodlehne imigraci, míšení či invazi zvnějšku, což bude důležité po dobu temna, kdy budou bílé komunity čelit náporu migrací a nájezdů barevné i bílé spodiny. Avšak po skončení doby temna již vnější nebezpečí asi ani nebude existovat – velká většina zdegenerovaného lidstva během doby temna vymře v civilizačním kolapsu a následném chaosu, který vznikne kvůli jeho nízké inteligenci, lenosti, kriminálním sklonům a neschopnosti se uživit. Jeho zbytek, který dobu temna nějak přežije, může být sterilizován, zabit při sebeobraně nebo uvězněn či popraven za páchání kriminality.

A po zmizení všech potíží a nebezpečí nadejde čas k vytvoření nejvyspělejší civilizace, jaká bude kdy moci být vytvořena. Na nejvyšší možnou míru využitím eugeniky rozvine bělošské genetické vlohy pro inteligenci, kreativitu a idealismus, které ji pozvednou na novou, dnes zcela nedosažitelnou úroveň. Přiměřený demografický růst, dostatek mladých lidí a eugenické zlepšení zdraví populace jí zajistí expanzi a dynamiku. Díky využívání eugeniky, biotechnologií a řízené demografii nová civilizace nikdy nezhyne vnitřní degenerací či vymřením. Bude si neustále udržovat sílu a energii, na věky bude dále růst skrze svobodnou ekonomiku a společnost, které poskytnou volnost pro rozvoj eugenicky vylepšených vrozených kvalit každému svému členu.

Tato vize není produktem žádné z utopických či totalitních sociálně inženýrských „světanápravných“ ideologií, které jsou neuskutečnitelné a končí vždy špatně, ačkoli na první pohled tak může vypadat. Na rozdíl od ideologických nereálných pseudovizí je založena na vědě: zákonitosti genetiky a demografie jsou pevné, věčné a neměnné. S inteligentními, kreativními, čestnými a pracovitými lidmi se systém řádu, odpovědnosti a svobody, systém spojující morálku, prosperitu a rozvoj vytvoří sám od sebe, přirozeně a natrvalo. Eugenikou vylepšené a v lidech pevně zakořeněné genetické kvality – ve svobodné společnosti dávající prostor jejich uplatnění – budou věčným garantem vyspělosti nové civilizace, která bude trvale růst skrze prosperitu, vědu, technologii, kulturu a moudrost. Věda, technika, umění, filosofie, ekonomika – vše se dostane na dnes zcela nedosažitelnou úroveň a rozvoj bude rychlejší než kdykoli předtím. Autoritářské přístupy budou moci být omezeny jen na to, co zajišťuje přežití civilizace – genetiku, demografii, hodnoty a vůli k jejímu udržení. Eugenikou vylepšená vysoce inteligentní bílá společnost bude navždy osvobozena od náboženských a politických fanatiků, sociálních inženýrů, totalitářů a ignorantů, které nebude potřebovat, a stejně tak od kriminálníků, mentálně zaostalých a spodiny, nebude jí od nich hrozit nebezpečí ani nebude muset řešit problémy s nimi spojené. V případě přežití některých nebílých populačních skupin i po globálním kolapsu civilizace bude třeba samozřejmě trvat i na naprostém odmítnutí imigrace a nekompromisním separatismu. Důraz na udržení homogenity by měl být dostatečně motivován jak požadavkem uchování bílé rasy jako unikátní entity, tak odstrašující zkušeností s nebílou imigrací z minulosti.

Podaří-li se tuto vizi uskutečnit, bude to největší posun v kvalitě lidské civilizace – bude pozvednuta bez rizika dalšího úpadku na věky k nevídaným výšinám.

Reklamy
komentářů 77 leave one →
 1. Asgard permalink
  Srpen 11, 2012 06:04

  Lukáš
  Ano, to by bylo určitě zajímavé zjistit. Osobně se domnívám, že každý by měl jasně prokázat společenskou užitečnost a ne parazitovat na milodarech ostatních. Nemám morální problém donutit lenocha tvořit hodnoty. Druhou věcí je zajistit, aby se postižených lidí rodilo co nejméně, s čímž může eugenika výrazně pomoci (taktéž s pozdvihnutím idealismu, jak dokladuje Andreos). Samozřejmě je jasné, že i většině postižených se dá nabídnout práce, která zajistí smysluplnost jejich života. Jen je třeba, aby narostla pracovní místa, která vytvářejí pozitivní hodnoty (žádné machinace, spekulace, přetáčení elektronických peněz a jejich vysávání z ostatních bez protihodnoty, …) a peníze budou skutečným prostředkem jejich směny. Dále, a to je to nejklíčovější, je nutné dostat do čela kvalitní manažery a osvícence, pro něž bude vedení společnosti posláním a nic jiného je nebude zajímat. S tím úzce souvisí i zlomení moci úvěrového otroctví nadnárodních elit, které vlastní přírodní zdroje a výrobní prostředky, které pak není možno spravedlivě a hospodárně využít, a společnost komplexně modifikují dle svých soukromých potřeb (zde jasným návodem na zlepšení stavu bohužel nedisponuji).

  Postižený není samozřejmě více jak zdravý, jen by si nad postiženým, zvlášť ne nad tím, který takto dopadl ne vlastní lehkovážností a přičiněním
  (což často souvisí s riskováním v souvislosti s nedostatkem adrenalinu a dokazováním s něčeho, popř. poživačným životem), někdo ohrnoval nos.

 2. Srpen 10, 2012 23:37

  Přiznám se, že by mě samotného zajímalo, jaké procento bezdomovců tvoří lidé ochotní pracovat, navíc s určitou mírou osobní zodpovědnosti. Je to nedávno, co jsem se rafl se známým při jedné debatě, kdy jsem poukazoval na pokrytectví a pseudohumanismus dnešní společnosti, kdy všichni litují postižených (tělesně, duševně), ale nad bezďákem si každý odfrkne. Přijde mi, jako by zdravý jedinec byl méně než postižený. A výsledek byl takový, že jsem vypadal jako někdo, kdo by postižené rovnou střílel – což neschvaluji, zvláště když se do této situace může dostat prakticky kdokoliv z mých blízkých.

 3. Asgard permalink
  Srpen 10, 2012 23:24

  Adolf Ulrich Veleboj Fionnlagh
  No to je jasné, ale jak vidíš, tak systém nenabízí práci paušálně (jak píše Andreos, není na ní automatické právo). Znamenalo by to zajistit alespoň možnost veřejně prospěšných prací, s tím, že tyto typy prací nebudou společensky člověka deklasovat a nesníží jeho důstojnost.

 4. Červenec 19, 2012 21:53

  Přemýšlím proto nad mechanismem, jak odfiltrovat ty, kteří se chtějí zapojit od těch a nemají dostatečné schopnosti od „nefachčenků“.
  Naprosto jednoduše. Přijde se k nim a položí se otázka, zda-li chtějí makat.

 5. Asgard permalink
  Červenec 18, 2012 23:16

  Andreos
  Ad Bakalář Děkuji za info, úplně se stydím. Knihy od něj mám všechny čtyři, ale ještě jsem se k nim podrobněji nedostal. Chabou omluvou budiž pracovní vytížení v posledních letech.

  „Podle mě když je někdo chudý, tak je to většinou tím, že nechce pracovat nebo nemá dostatečné schopnosti a ne „systémem“ nebo nějakým proradným kapitalistou – to je ostatně častá výmluva chudých menšin“ „Stačí vcelku normální školství, produktivita se ve státně-direktivně řízené ekonomice nikdy neudrží pouze s jistým důrazem na zachování vlastní rasy, národa, civilizace, nic víc. K těmto věcem není třeba ani totalita ani nějaká fanatická indoktrinace mladé generace – stačí, když na těchto zásadách elity prostě trvají“ „ Udržet nadšení je dle mého názoru v totalitě nemožné. Když lidem nařídíte jen prostě posvátně věřit jedinému správnému světonázoru a znemožníte jim o něm diskutovat nebo pochybovat, tak se to nakonec změní v pokryteckou šaškárnu jako každá totalita.“

  K výše uvedeným argumentům
  .
  S výmluvami máte pravdu, ale osobně se mi nelíbí, že se musím dívat na žebrající, zapáchající, otrhané osoby. Přemýšlím proto nad mechanismem, jak odfiltrovat ty, kteří se chtějí zapojit od těch a nemají dostatečné schopnosti od „nefachčenků“. Ti první mají, dle mého názoru, ve vyspělé společnosti nárok na slušnou existenci (nikoliv být příslušníkem elity), s těmi druhými bych se moc nemazal-nemají právo obtěžovat druhé.

  Hovořil jsem s pár lidmi, kteří znají osobně absolventy Napoly a potvrdili mi, že absolvování této instituce bylo zárukou pro další kvalitní odborný rozvoj, čili vytvoření elity po odborné, hodnotové, výkonnostní, fyzické i odpovědnostní stránce. Domnívám se, že zase o takovou „totalitu“ nešlo (např. ve srovnání se Severní Koreou), spíše o vybuzení nadšení, vůle, poslušnosti a úcty k autoritě (byla to prestiž a studenti si skutečně vážili toho, že na této škole mohou studovat) v mladém člověku ve spojení s osobní odpovědností a touhou být odborníkem, skutečně platným dané pospolitosti. Samozřejmě o pangermanismu a striktní poslušnosti jedinému „neomylnému „vůdci a až k agresivnímu chování nemusíme diskutovat. Formováni elit tímto způsobem s rizikem určitého pokrytectví je dle mého názoru, už s ohledem na přirozené zachování i fyzické a zdravotní stránky elit na vysoké úrovni a účinnější než chtít, aby „elity na zásadách prostě trvali“ (jak toho docílit-zde asi narážíte na genovou manipulaci?). Domnívám se, že určitými prvky se lze inspirovat, globálně též rodinnou politikou. Beru, že situaci by mohla zlepšit cílená genová manipulace, korelaci vyššího IQ a nižší kriminalitou jste podložil dostatečně. „stačí vcelku normální školství“ je diskutabilní-můžete být konkrétnější? Ano, každý názor je třeba podložit fungováním v praxi a je třeba se jiných názorů nebát a v diskusi ukázat, že ten centrálně zavedený je správný (ad „Když lidem nařídíte jen prostě posvátně věřit jedinému správnému světonázoru,…“). Množství vynálezů bylo jen kvůli válečnému stavu? Ale máte pravdu, že v minulosti žádná totalita zatím neskončila dobře.

 6. Andreos permalink
  Červenec 17, 2012 11:18

  Asgard
  Odpovědi:
  a.Shodou okolností se IQ Eskymáků věnuje Bakalář v knize Tabu v sociálních vědách. Obecně – není automatické, že čím chladnější prostředí, tím vyšší IQ, i když většinou to platí.
  Možné odpovědi: 1.Příliš krátká evoluční doba (do arktické Ameriky se dostali až před 10 tisíci lety).
  2.Chudé arktické prostředí neposkytovalo stimul pro rozvoj inteligence – od jisté úrovně inteligence již nebyla selektivní výhodou (pro přežití zde nebyl moc rozdíl, zda měl člověk IQ 110 nebo 130). Podle mě třeba proto, že bylo sice tvrdé, ale vcelku předvídatelné a ne moc náročné na vymýšlení toho, jak přežít.
  3.Důležitější byla selekce na jiné vlastnosti než IQ – třeba dobrý zrak.
  4.Jednostranná strava nepodporující optimální rozvoj mozku – plus podnětově chudé prostředí – to už jsou ovšem environmentální vlivy.

  b.Kdyby se dluh použil jen na vybřednutí z krize, pak by to skutečně fungovat mohlo a mohl by se i splatit. To je pravda. Avšak později by stejně nastal úpadek z důvodů přílišné regulaci státem, byrokratizací atd. Byrokracie a stát nejsou „kvalitním managementem“ – stát je prokazatelně nejneschopnější ze všech podnikatelů. Bydlení a ošacení vám nejlépe zajistí efektivní ekonomika – tedy kapitalismus. V nich toto normou, a to na nejvyšší úrovni. Pokud je někdo nemá, tak jeho vlastní vinou. V prosperující společnosti se mají uspokojivě i ti s relativně nízkými příjmy. Pokud jde o práci – nic jako automatické právo na ni neexistuje. Napřed po něčem musí být přirozená poptávka, která nějaké produktivní místo dokáže skrze útratu zákazníka zaplatit. A samozřejmě musí existovat i dostatek schopných lidí takové pracovní místo vytvořit. Taková je realita – pracovní místa nelze jen tak vyčarovat, protože si někdo usmyslí, že na ně existuje „právo“. Ale opět – nakonec zase jen v dynamických kapitalistických ekonomikách je nejnižší nezaměstnanost a práci (produktivní) má skoro každý a je i dost peněz pro ty, kteří jsou zrovna nezaměstnaní.
  Udržet nadšení je dle mého názoru v totalitě nemožné. Když lidem nařídíte jen prostě posvátně věřit jedinému správnému světonázoru a znemožníte jim o něm diskutovat nebo pochybovat, tak se to nakonec změní v pokryteckou šaškárnu jako každá totalita. Národní jednota se dá udržet prostě jen vhodnou migrační politikou a nacionálním étosem. Produktivita se ve státně-direktivně řízené ekonomice nikdy neudrží.
  Obecně represe a emigrace elit Německo poškodily – odešli mnozí vědci, umělci a spisovatelé, i když to obecně nebylo tak hrozné. Třeba v Rusku to bylo mnohem horší. Byli mezi nimi i Židé, ovšem jak jsem řekl, já je neodsuzuji kolektivně, takže i odchod mnohých byl pro Německo podle mě ztrátou.
  Samozřejmě odchod některých vyloženě protinárodních elementů mezi elitami – to byli hlavně marxisticky orientovaní intelektuálové a často Židé – nebyl z hlediska národních zájmů špatným krokem. Ti pak v USA vytvořili podvratnou Franfurtskou školu.
  K tomu bych dodal i vlastní stanovisko. I když je mi potlačování názorů proti mysli, v krajním případě, když jde o přežití národa, je možné o jistém omezení uvažovat. Ostatně to se podle mě dá ospravedlnit – pokud tohle někdo propaguje, tak to není jen názor – je to vlastně aktivní výzva k jednání vedoucímu ke zničení společnosti (které dnes skutečně probíhá), z níž přitom vzešel a za vše jí vděčí. Čili je to pokrytecké a zničující – i pro ty, kteří s takovými názory nesouhlasí – takže v jistém smyslu je to narušování práv druhých. Takže je fakt, že by vlastně bylo fér tyto exoty vyhostit do třetího světa – tam si pak mohou užívat multikulturního soužití s barevnými, jejichž imigraci podporují, co hrdlo ráčí.
  Ohledně Napoly – ovšem zde šlo opět o příliš totalitně, ideologicky a stádovitě pojaté vzdělání. To skutečné vzdělanosti nesvědčí. Stačí vcelku normální školství, pouze s jistým důrazem na zachování vlastní rasy, národa, civilizace, nic víc. K těmto věcem není třeba ani totalita ani nějaká fanatická indoktrinace mladé generace – stačí, když na těchto zásadách elity prostě trvají. Navíc k tomuto tématu jsem se tady už před časem vyjadřoval – základními vitálními principy mě by se podle mě měla zabývat nějaká nejvyšší rada státu stojící nad běžnou stranickou politikou, která je na to moc krátkozraká. A měly by být i v ústavě. To je ideální kompromis mezi krátkozrakou demokracií a totalitou, která sice často vidí dál, ale stejně nakonec vlastní národ nějak poškodí a zdegeneruje. Do určité míry to tak třeba v USA 20. let bylo – kdy v otázkách rasy, imigrace, národní integrity, eugeniky atd. dávala politická elita prostor poradcům a odborníkům jako Stoddard, Grant, Davenport, Laughlin a další. Stoddard běžně míval projevy na slyšeních amerického Kongresu. A fungovalo to. Díky těmto odborníkům prošel v roce 1924 Johnsonův-Reedův akt, který zastavil imigraci lidí neevropského původu. Také byly prosazeny sterilizační eugenické zákony. Je tedy třeba ne přímo totalita, ale jakási kooperace mezi politickými a odbornými elitami v klíčových otázkách přežití.

  Ještě k jedné věci, co jste o mně psal – netvrdil jsem, že ekonomické hledisko je pro mě jediné směrodatné a není pravda, že nemám sociální cítění. Jen si za prvé myslím, že to s ním zas není možné přehánět. Podle mě když je někdo chudý, tak je to většinou tím, že nechce pracovat nebo nemá dostatečné schopnosti a ne „systémem“ nebo nějakým proradným kapitalistou – to je ostatně častá výmluva chudých menšin. A za druhé – nejlepší cestou k prosperitě národa – včetně jeho nižších vrstev – a dostatku peněz na přiměřené sociální jistoty je prosperující ekonomika – tedy kapitalismus.
  Ke Lhotákovi – je mi líto – to jsou levičácké, téměř komunistické tlachy – nic pozitivního k tomu říci nemohu. Například nevím, proč by se mělo všechno do mrtě zdaňovat – s penězi zacházejí lidé sami nejlépe – s vlastní motivací a na vlastní odpovědnost – než rozhazovačná byrokracie bez motivace a živená z eráru, která má na své projekty stejně jen to, co lidem sebere.

 7. Hibern permalink
  Červenec 11, 2012 15:03

  Pri podobných úvahách sa žiaľ väčšinou operuje len s vedeckými faktami, nech už akokoľvek overenými alebo nie, a teda viac či menej materialistickým postojom, a pozabúda sa na skutočnosť ľudskej podstaty, to jest jej duchovného základu, duchovnej bázy tak človeka ako aj prejaveného vesmíru.
  Z tohoto pohľadu nie je nezaújímavé sa pozastaviť a popremýšľať nad zákonom duality, vládnucom v ríši hmoty a možnosti zjednotenia protikladov. Či je teda vôbec možné v prostredí, ktoré nás obklopuje dosiahnuť stav, o ktorý sa autor usiluje. Vždy to zrejme bude len o približovaní sa (optimu) a udržiavaní rovnováhy.

  O našich vlastných dejinách s istotou (zhruba) poznáme len obdobie od éry pokresťančovania takže nemôžeme tvrdiť, že by tu niekedy existovala plne funkčná civilizácia. Samozrejme isté indície nasvedčujú tomu, že slovansko-árijská civilizácia bola v hlbinách času na ďaleko vyššej (aj spravodlivejšej) úrovni ako naša(?) dnešná a mám svoje dôvody tomu veriť. Toto však bolo možné len všeobecne akceptovanou duchovnou koncepciou, na ktorej táto spoločnosť fungovala, rástla aj padala.
  S článkom ako takým v podstate súhlasím ale do jeho záverov mi nedá nedodať, že budúcnosť bielej rasy môže byť zachovaná len a len znovuobjavením duchovných hodnôt a následne cností, aplikovanými v dennom živote (tu a teraz). Nie len vzdelávaním mäsa ale aj ducha vedie jediná cesta vpred, štúdiom a praxou toho, čo nám Predkovia zanechali napr. vo východných učeniach, to zn. meditácia a jóga. Žiadnymi mocenskými prostriedkami ani spoznávaním sveta okolo, nedosiahne civilizácia udržateľnosť vývoja bez rovnováhy s duchovnou prácou a uvedomením každého jednotlivca ako samotného základu svojej existencie a trvalého pokroku.

 8. Andreos permalink
  Červenec 10, 2012 13:12

  FlamingMoe
  Měl jste možnost svoje nonsensy korigovat – vzhledem ke svému zaslepenému dogmatismu jste však tu možnost opět nevyužil.
  1.Když já mluvím o kvalitních a nekvalitních běloších, tak to má svoji relevanci – v obecných objektivních kritériích jako výše IQ, schopnosti, morální integrita. Když takto rozlišovali totalitáři, tak naopak upřednostňovali ty nekvalitní – fanatiky, ignoranty, bezzásadové kariéristy – a komunisti navíc upřednostňovali „proletariát“ – ty nejméně schopné, nevzdělané a chudé. Do určité míry to platí i pro křesťanství. A naopak totalitáři často likvidují ty nejkvalitnější – nejinteligentnější a nejschopnější, jak už jsem vysvětlil v článku. Takže vaše srovnání je naprosto nepravdivé a postavené na hlavu. Nikoho já masakrovat nechci – jde o to, že až se systém zhroutí, tak spodina prostě vymře, to jen vyplyne přirozeně ze situace. Půjde především o nebílé populace s nižší inteligencí, ale že se k nim přidruží i nějaká bílá underclass, nelze vyloučit – když víme, že bílá rasa dysgenicky upadá, tak si nějaká početnější skupina nekvalitních bělochů vznikne.

  2.Když přirovnáváte moji vizi ke komunismu a křesťanství, tak ukazujete jen vlastní zaslepenost a naprosté nepochopení problému. To jsou ideologie, které nemají téměř žádný smysl pro realitu a už vůbec ne pro vědu – jejich teze jsou v mnoha ohledech doslova antivědecké. Například křesťanský univerzalismus nebo komunistické rovnostářství jsou úplně mimo – naprosto ignorují vědecká fakta týkající se vrozeného etnocentrismus ras a velkých vrozených rozdílů v inteligenci a dalších vlastnostech u ras a sociálních tříd.
  Naopak moje představy vycházejí pouze z vědeckých fakt a obecně nepopiratelně daných zákonitostí reality. Když se vylepší genetické kvality jako inteligence nebo altruismus, tak to automaticky vede ke zvýšení vzdělanosti, technologického progresu, zvýšení ekonomické úrovně, snížení kriminality atd. – prostě proto, že se přirozeně projeví působení určitých vylepšených a v člověku pevně daných genetických vloh. Když má někdo rozvintuí vlohy pro to, aby se nechoval kriminálně, tak se nechová kriminálně. Když má někdo vlohy pro IQ 140, tak má IQ 140.
  Reálné příklady: v minulosti klimatické podmínky na severu vedly de facto k eugenice – tj. selekci genů pro vyšší inteligenci, altruismus apod. Výsledkem je, že v Evropě je o cca 30 bodů vyšší IQ než v Africe – a v souladu s tím je zde mnohem nižší, kriminalita, korupce, sociální patologie a mnohem vyšší civilizační, ekonomická a vědeckotechnická úroveň. Podrobněji toto studoval Lynn a našel silné pozitivní korelace mezi IQ daného národa a pozitivními sociálními ukazateli a silné negativní korelace mezi IQ a negativními ukazateli. Tj. obecně čím vyšší IQ, tím lépe na tom daná společnost je.
  Ostatně i u nás je to patrné z hlediska sociálních vrstev – segment lidí s IQ 90 a méně má mnohem vyšší kriminalitu, výskyt sociálních patologií a chudoby a mnohem nižší vzdělanostní úroveň než segment lidí s IQ nad 130. To vše je doloženo empirickými výzkumy.
  Takže abych to shrnul, pokud by se eugenikou podařilo zvýšit průměrné IQ populace třeba na 130, tak by celá společnost na to byla na tom z hlediska všech ukazatelů jako dnešní segment populace s IQ 130 – velmi nízká kriminalita, chudoba, sociální patologie, nezaměstnanost, zato vysoká vzdělanostní a intelektuální úroveň, vysoká úroveň altruismu a morálky atd.
  Přičemž by to nebyl takový problém. S použitím moderních biotechnologií jako selekce embryí by se dle Lynna dalo IQ populace s každou novou generací zvýšit o 15 bodů – tj. průměrné IQ 130 by mohlo u bílé rasy s IQ cca 100 být dosaženo už za dvě generace.
  I přirozená eugenika v rámci normální reprodukce může mít výsledky, byť ne tak velké a rychlé – to je případ Aškenázských Židů, v jejichž komunitách měli porodnost po celá staletí ti inteligentnější, což jejich IQ zvedlo podle různých odhadů o 10 až 25 bodů.
  Polopatičtěji už to říci nedokážu. Jinak si prostudujte příslušnou literaturu – některé publikace a autoři byli uvedeni.
  Takže, vážený pane, laskavě – přestaňte tady demagogicky a fanaticky mlžit a srovnávat tyto představy s komunismem a KONKRÉTNĚ A VĚCNĚ odargumentujte, proč by to nemělo jít.
  Samozřejmě nevěřím, že změníte názor – vzhledem k vašemu fanatismu – ale ostatním chci ukázat, co je to fanatismus a ignorance, o níž v článku píšu, v praxi. Jste jich dokonalou ukázkou. Jak tedy říkám – buď to vyvrátíte skutečně racionálně a věcně bez demagogických obecných frází nebo budete dál demagogicky mlžit a pak už není co dodat.

  3.Státy se časem zhroutí jako celý systém. Zákonitosti genetiky a demografie jsou dány jednou provždy – tudíž za současného migračního, demografického a populačně-genetického vývoje je to jistota. Jen je otázkou, jak rychle a jak konkrétně ono zhroucení kde bude probíhat. To je samozřejmě otázka, ale stane se to. Nebo snad chcete zákonitosti genetiky a demografie popřít?? Pokud ano, pak svoji předpověď vezmu zpět – dřív ne. Do té doby tedy opět mohu říci jen tolik, že jste fanatik a ignorant, který neuznává tak základní věci jako principy genetiky a demografie.
  Nic jsem demagogicky v této věci nezmanipuloval – jakmile IQ populace klesne na nějakou hodně nízkou úroveň, což se při současném vývoji nepochybně stane, tak populace nebude schopna poskytnout státu dostatek kvalitních lidí, peněz, vybavení a infrastruktury, aby mohl fungovat. To je přece jasné. Zvlášť pokud jde o vypasený stát dnešní doby, kdy pohlcuje polovinu toho, co jeho občané vydělají a ještě je mu to málo a je v deficitu. Už v dnešní době jsou západní státy dlouhodobě neufinancovatelné, čehož jste si asi nějak nevšiml.

  4.Pokud jde o separatismus – tady nemá cenu se donekonečna dohadovat o příkladech. Současný vývoj jinou než separatistickou variantu nepřipouští. A pak se prostě ukáže kdo s koho – tedy pokud se vůbec nějaká skupina bělochů zorganizuje k sebezáchově a separatismu. Pak se buď kriminální většině ubrání, nebo podlehne. To se dá dnes těžko říci. Ale myslím si, že pokud bude dostatečně početná, organizovaná, inteligentní a schopná, mohla by to dokázat. Ale dle mého názoru je to jediná reálná možnost, jak se zachránit.
  V Kongu myslím šlo o velmi malý počet bělochů, kteří navíc nebyli připravení, organizovaní, opevnění atd. Takže se těžko mohli ubránit. V Mexiku chaos skutečně narůstá, nejde o žádný souboj mocenských struktur. Když už, tak jde o válku mezi státem a drogovými kartely, která skutečně ten chaos umocňuje. Nicméně i bez ní tam chaos narůstá a narko-mafie je jen jedním z jeho důsledků. Tam situace jen ukazuje, jak spodina dokáže podlomit státní moc, která ani s armádou není schopní zajistit kontrolu nad územím a pořádek. S vysokou porodností tamní spodiny to bude časem jen horší. A situace by tam mohla být ještě horší nebýt toho, že spousty své nejchudší spodiny se Mexiko zbavuje tím, že jim pomáhá v imigraci do USA, protože neví, co s ní.
  Jak se já budu bránit – ?? Nechápu, co je to za nesmyslnou otázku. Mluvím o vzdálenější budoucnosti, kdy už asi žít nebudu, a o separatistických komunitách, které se budou bránit.
  Já nikomu křížit plány nebudu ani nechci – a ani vize o tomto není. USA, Írán atd. ať se mezi sebou klidně řežou, mně to nezajímá – jelikož při tom všem zapomínají na to, co je skutečně podstatné – rasu, demografii a genetiku. Takže tyto země tak jako tak časem zdegenerují – kupř. USA imigrací, dysgenickým trendem a vymíráním většiny bílé populace – na tyto zásadní problémy vláda USA zvysoka dlabe a místo toho si pořád chce hrát na supervelmoc, kterou už ale právě pro svoji ignoranci zásadních problémů nebude. Brzy bude po supervelmoci. Moje představa je taková – a to jsem taky psal, s odkazem na citaci Buchanana – že formálně-politicky mohou bělošské komunity zůstat loajální ke své zemi, aby se s ní nedostaly do konfliktu – ale separovat se hodnotově, kulturně a demograficky. A samozřejmě nevyvolávat konflikty ani nepokoje – jen trvat na právu na vlastní životní styl v soukromí – ve svých rodinách, domovech, na svých pozemcích. Stát – a to dokonce ani ten totalitní, a už vůbec ne současná demokracie – nemůže ovlivnit, čemu soukromě věříte, jaké hodnoty vyznáváte v rodinném kruhu a především nemůže ovlivnit, s kým se stýkáte, kolik máte dětí a zda preferujete lidi vlastní rasy. A jak jsem řekl, takové enklávy v USA existují, dokonce narůstají – a nikdo je právě pro jejich bezproblémovost a separatismus nenapadá. Politická elita USA je zaslepená mocí a globálním vlivem, takže o tohle se nestará. Je jen třeba tyto elity nedráždit a nechat na pokoji – jejich krátkozraká omezenost jim jednou zlomí vaz. Jednoho dne se politická elita USA probudí a zjistí, že vládne etnicky dezintegrované a zchudlé zemi třetího světa, která pozbyla svoji sílu. Což samozřejmě zjistí i ostatní a už nebude zdaleka tak mocná.
  Separatismus dává šanci, protože v době, o níž mluvím, žádné státy patrně existovat nebudou – to už jsem vysvětlil. Budou existovat masy spodiny, proti které však snad bude šance se ubránit. Samozřejmě nelze vyloučit, že v nějaké formě se některé státy udrží, ale kvůli propadu genetických kvalit svých populací půjde o slabé a dezintegrované pseudostáty podobné dnešním diktaturám nebo banánovým republikám ve třetím světě, které by neměly být dostatečně silné, aby dobře vyzbrojenou, organizovanou a početnou enklávu bělochů mohly ohrozit. Navíc je otázkou, zda takové státy vůbec budou existovat – i ty dnešní chudé státy ve třetím světě sebe a svoji populaci udržují i díky rozvojové pomoci ze Západu a přejímáním západních technologií, což v éře chaosu už k dispozici mít nebudou.

  5.Přirovnávat moji vizi ke komunistickým nebo křesťanským představám o dokonalé budoucnosti je opět jen vrchol demagogie. To jsou představy úplně odlišné a navíc úplně mimo. Křesťanství mluví buď o konci světa a posledním soudu nebo alespoň (tedy alespoň jeho dnešní politicky korektní hlavní proud) o pozemské solidární a mírové harmonii mezi národy. To první je dokonce jen fantazie a to druhé je naprosto nerealistické.
  Komunismus mluví o třídním boji a dosažení beztřídní solidární společnosti, což je představa vzhledem k nedostatku altruismu v lidech a hlavně kvůli velkým rozdílům mezi lidmi naprosto směšná.
  Naopak moje vize je argumentačně a vědecky naprosto bezpečně podložena, jak jsem vysvětlil v bodě 2.
  Nekvalitní lidé skutečně nebudou – ale to proto, že to budou opravdu nekvalitní lidé, kteří pro svoji nekvalitnost nebudou schopni sebeuživení a kvalitních lidí, kteří by jim pomohli skrze sociální dávky apod. prostě nebude dostatek. Tedy – nejde vlastně ani o žádný cílený projekt – to bude jen logické vyústění dnešního vývoje. Myslíte, že třeba obyvatelé cikánských osad na Slovensku by přežili bez sociálních dávek a potravin, které jim poskytuje majorita? Přičemž majorita vymírá a osazenstvo osad se naopak množí. To nemůže jít už z podstaty věci donekonečna. Jednou bude bílých lidí tak málo (navíc i bílá majorita bohužel v budoucnu poněkud dysgenicky upadne a zestárne) a Cikánů požadujících dávky tolik, že se systém zhroutí – dávky nebudou, Cikáni půjdou drancovat a rabovat a zbylým bělochům nezbude než se bránit. Pak se buď ubrání, většinu jich zabijí a zbytek vymře, nebo se neubrání, běloši budou pobiti, Cikáni rychle spotřebují co nadrancují a pak stejně vymřou. To je jedna ukázka toho, jak bude zřejmě vypadat budoucnost – tedy pokud ještě před zhroucením systému nevymřou a nezdegenerují i samotní běloši, což se taky může stát. Je tedy třeba s tím vším, co nastane, počítat.
  Pokud jde o to, kdo by pak vládl – to je jistě třeba taky promyslet. Ale v těžkých dobách se k moci obvykle dostávají skutečně kvalitní lidé. Samozřejmě pokud by nějaké bílé enklávy přežily dobu temna, pak by se na základě minulých zkušeností mělo trvat na nějaké změně v e stylu vládnutí ve srovnání s dneškem – především v tom směru, aby vedle běžné politiky stát řešil i základní principy přežití vlastní rasy a národa. Pokud tedy nějací běloši přežijí, pak by na základě zkušeností měli mát pochopení pro takovou reformu politických priorit. Proto taky píšu o nutnosti vštípit lidem, kteří jsou ochotni něco pro záchranu bílé rasy udělat, poznatky o genetice, demografii, rasových rozdílech, eugenice apod.
  Já svoji představu stavím na zjištěných vědeckých faktech a dosavadním vývoji a základě toho koncipuji nějakou představu, jak tomu všemu čelit. Asi není dokonalá, ale nic lepšího mě nenapadlo. Pokud máte něco lepšího, tak to sem dejte. Čímž se dostávám k mé otázce – samozřejmě jste vůbec neodpověděl, jak byste chtěl bílou rasu a Západ zachránit jako celek. V tomto ohledu jste nebyl schopen předložit byť jednu jedinou smysluplnou myšlenku.
  Jestli pořád máte na mysli, že se zachráníme jako celek, tak asi tak tisíckrát víc mimo než já. Jelikož za prvé všechny bělochy natrvalo přesvědčit, aby začali jednat tak, aby se zachránila bílá rasa v dnešní podobě, je zhola nemožné. A za druhé – všechny argumenty, které proti mně používáte, jsou proti vám samému použitelné ještě mnohem víc. Jestli půjdete do ulic a budete nás chtít zachránit a ještě zřejmě nastolit nějakou totalitu k naší spáse – tak právě to vyvolá za prvé výsměch a nepochopení značné části veřejnosti a za druhé zásadní odpor počínaje naší vládou a cizími vládami i mezinárodními vládami konče. Opravdu nevím, jak byte něco takového udělal. Nebo si snad myslíte, že když s něčím takovým půjdete veřejně ven, tak to odpor politických korektníků a státu nevyvolá??? Moje vize je právě v tomto realistická – není síla k tomu aby se bílí lidé chtějící sebezáchovu postavili otevřeně na odpor ani není síla přesvědčit většinu veřejnosti. Proto je třeba zvolit poklidný neprovokující separatismus přesvědčených. Jiná možnost za současné situace není.

  Na d-fens nic poslat nemohu a vaše zmínka o něm ukazuje, že jste opět něco nepochopil. D-fens je web zaměřený pouze na obranu západních hodnot a kultury, ale je takový ten univerzalisticko-barvoslepý „prozápadní“ web, který neuznává rozdíly mezi rasami a nutnost bělošské sebezáchovy (tamní autoři rozlišují lidi jen individuálně – „stejný metr pro všechny“, rasové hledisko jim nic neříká) a odmítá i třeba eugeniku jako „sociální inženýrství“.

  Jinak obecně musím konstatovat – opět vcelku plané řeči, ale odpověď na moji jedinou otázku (zatímco já odpověděl na všechny) – tedy váš business plán – nikde. Jen naprosto nerealistické vize o záchraně bílé populace jako celku – tedy pokud jsem to správně pochopil, čímž si vlastně nejsem jist, protože vy jste nejenže nebyl schopen dát dohromady jedinou konstruktivní myšlenku jak na to, ale dokonce jste ani nebyl schopen napsat, co vlastně chcete. Jediné, co jsem zaregistroval, byly poblouzněné a směšné řeči o tom, že se vynoří nějaký nacionalistický Mesiáš, který nás všechny jako mávnutím kouzelného proutku spasí.

  Cituji: „jednou se objeví skutečný nacionalista“ – ano, my ostatní nejsme skuteční nacionalisté, my jsme jen truhlíci, že ano
  „půjde svou cestou“, „bude to diktátor“ – ano, po všech zkušenostech s nacismem a komunismem se za tímto diktátorem na tu „jeho cestu“ celá naše veřejnost s bezmezným nadšením jen pohrne
  „bude oslovovat lidi, národ“ – ano, a tento nacionalistický Mesiáš a Superman v jedné osobě s diktátorskými manýry konečně všechny bílé lidi bezvýhradně a natrvalo přesvědčí o své pravdě – včetně naprosto ignorantské části veřejnosti i politicky korektních fanatiků
  A pozor – nedopadne jako Hussajn, Miloševič nebo Kaddáfí – tomuto super-diktátorovi jistě vláda USA, EU, NATO, OSN, Čína, Rusko, levice, pravice, politici, média, židé, arabové, asiaté, černoši, křesťané (což mi bylo opakovaně vytýkáno) nezkřiví ani vlásek, nebudou proti němu nic mít, natož proti němu podnikat, ba naopak – dokonce mu uctivě ustoupí z cesty, aby mohl naši záchranu v naší zemi či dokonce na celém Západě v poklidu zrealizovat.

  Takže moje otázka trvá: Jak přesvědčíte všechny bělochy, co na světě jsou, aby natrvalo a nekompromisně učinili takové kroky, aby se bílá rasa zachránila jako celek v dnešní podobě a aby v tomto přesvědčení setrvala navěky?
  A k tomu tedy ještě jedna: Jak to uděláte, aby vám do té „celobělošské“ záchrany žádná vláda, lobby, etnická skupina nezasáhla?

  „Nečekám, že mi alespoň teď odpovíte něco inteligentního.“ Ale pane, arogantními řečmi své příspěvky nevylepšíte. Když nejsou argumenty, nic to nezachrání. Tím spíše, že si sám odporujete – mně vytýkáte nerealističnost mých vizí na základě přirovnání, která jsou demagogická, jak jsem vysvětlil, a přitom ty vaše jsou ještě mnohem více nerealistické. A tedy vaše představy se dají smést ještě mnohem lépe a to dokonce i vašimi vlastními argumenty. Takže o inteligenci a promyšlenosti diskusních příspěvků bych na vašem místě opravdu pomlčel, když vám unikají základní souvislosti a objektivita (kupř. já si musím lámat hlavu s vládou USA, i když moje separatistická varianta právě počítá s vnější loajalitou a nevyhledáváním konfliktů, zatímco váš vybájený diktátor si s ní hlavu dělat nemusí). Nedomyšlenost a argumentační dvojí metr vašich příspěvků je opravdu neskutečný.
  Také – hrajete si, že vy máte tu jedinou správnou představu (kterou jste ale nebyl schopen definovat) k záchraně našeho národa a rasy jako ten správný nacionalista – ale na druhé straně mně vyčítáte „panáriský rasismus“ a xenofobii. Tak ani nevím, co vy vlastně jste – nacionalista nebo multikulturalista? Možná jste opravdu jen hulvát, co mě napadá ze všech možných stran, což ovšem jeho příspěvky činí vnitřně rozpornými.

  „Ode mne máte nadobro pokoj.“ Alespoň tuto laskavost mi prokažte.

 9. FlamingMoe permalink
  Červenec 9, 2012 17:42

  Andreosi, vy sám zde mluvíte o „bílé spodině“, kterou budete „v rámci obrany“ masakrovat z pozice „kvalitního“ bělocha. Nemluvte proto s lítostí o bratrovražedných válkách, vy sám se takovým konfliktům nevyhýbáte. Pokud je mi známo, i tehdejší vůdci se stejně jako vy cítili jako ti nejlépe osvícení. Z této pozice potom demagogicky rozhodovali o tom kdo je a kdo není lepší, „kvalitnější“ člověk. S těmi „nekvalitními“ pak neměli soucit. Stejně jako vy.

  Pořád nechcete pochopit, že vaše vize je jen další kopie demagogických utopistických vizí, s jakými pracovalo například křesťanství. Křesťanství mluví o věrcích a bezvěrcích, „kvalitních“ a „nekvalitních“ llidech. „Kvalitní“ lidé se mají zachránit separací od „bezbožného světa“ v životě plném odříkání a mají vyčkávat na „Apokalypsu“. Po ní pak tito „kvalitní lidé“ povstanou a z popela vytvoří Ráj na Zemi, dokonalou společnost.

  Moje apely na racionální uvažování jste přehlížel a nemám pocit, že by se váš fanatismus a vaše demagogie daly změnit. Otázku stávajících mocenských struktur jste přešel demagogickým prohlášením „nebudou existovat“. Pár let starý osud „separovaných“ bělochů v chaotickém Kongu jste ignoroval. Místo toho zde fanaticky lpíte na separaci a snažíte se mne demagogicky přesvědčit příklady z USA. V USA ale žádná občanská válka, nelítostný násilný boj o nadvládu nebo nenávistné, pomstychtivé hromadné útoky neprobíhají. V Kongu proběhly.

  Dáváte mi příklad Mexika, jak bude vypadat ten váš „chaos“. Ale v Mexiku to není žádný chaos. V Mexiku se jedná o boj mocenských struktur, které vy neustále demagogicky ignorujete. Jedná se o mafiánskou mocenskou strukturu, která disponuje takovým bohatstvím, že je schopná ovládat velikou část Mexika díky korupci a díky boji proti další mocenské struktuře, státnímu aparátu. Mojí otázku, jak se budete bránit těmto lidem, jste demagogicky označil za „stupidní“. Až vám drogový mafiánský boss uřízne vaši chloubu, pochopíte moji narážku na agresivce s obušky. Pochopíte, co je to racionální uvažování. Tyto struktury mají peníze a za ty peníze si platí své soukromé armády a likvidují s jejich pomocí své konkurenty. Každý utopista, který jim zkříží plány, skončí jako řada politiků a policistů v Mexiku. Když zkřížíte plány USA, skončíte jako Miloševič, Husajn, Kaddáfí, Asad. Pořád je to konkurenční boj o nadvládu nad trhem. Ať už s ropou nebo drogami nebo něčím jiným. Vy jste v tomto boji totální nicka.

  Separatismus vám dává šanci, než si vás mocenské struktury nevšimnou. V Amazonii žily místní kmeny hodně dlouho izolovaně, než si mocní vzpomněli, že by šel prales vytěžit a následně vzniklý prostor přeměnit na zemědělskou půdu.

  Vy tu mluvíte o chaosu, ze kterého vzejde do té doby utlačovaná menšina, osvobodí se a začne žít v duchu rajské budoucnosti. Křesťanská utopistická ideologie hovoří o tom samém. Komunistická demagogická utopie mluvila o dělnících, kteří budou tak dlouho utlačovaní, až dojde k bodu zlomu, chaosu a z něj vzejde nový člověk. Osvobozený dělník, který bude zbaven všech „nekvalitních lidí“, útlaků a negativ minulosti, který začne žít v tom samém duchu rajské budoucnosti, jako tvrdí křesťané a jako tvrdíte vy.

  Všechny utopistické demagogie zní velmi pěkně na papíře. Do doby, než je někdo nezačne brát vážně a nezačne v jejich duchu vraždit ostatní. To je ten jedinec, o kterém jsem mluvil já. To jsou ti bossové na nejvyšších žebříčcích mocenských struktur, jejichž existenci vy demagogicky ignorujete a popíráte. Aby se vaše fanaticky obhajovaná utopie hned po zveřejnění nerozpadla jak domeček z karet.

  Kvůli těmto lidem byly položeny ty mé „stupidní“ otázky, jak tyto jedince lačnící po moci a majetku nepustíte ke kormidlu. Vy, stejně jako komunisté a křesťané mluvíte o tom, že „v našem ráji tito lidé nebudou“ a proto je nebudete muset odstavovat od moci. Vaši naivitu a jistotu bych chtěl mít.

  Nečekám, že mi alespoň teď odpovíte něco inteligentního. Pokud ovšem budete i nadále přesvědčen o bezvadnosti vašich vizí, pošlete je na web d-fens. Ten je zaměřen kapitalisticky, pravicově, přesto hodně politicky nekorektně (tedy zcela podle vaší chuti) a má mnohonásobně větší návštěvnost (kolem 10tis./den). Jestli nejste posera a vážně máte takové jasnovidecké schopnosti jak tvrdíte, dejte to těm vašim „racionálně uvažujícím, inteligentním“ lidem k přečtení. Na d-fens jich chodí plno. Určitě zabodujete.

  Ode mne máte nadobro pokoj.

 10. Isvar permalink
  Červenec 9, 2012 13:41

  Podobný nájezd FlamingMoeů a WolfSolentů zažil nedávno i web Pohanského kruhu. Všimli jste si ? :-)

  Andreosi, také jsem Vaším kritikem, ale naprosto z jiných důvodů než uvedení pánové. Já Vašemu rasovému přístupu fandím.
  Ovšem opravdu si nejsem vědom toho, že bych Vás urážel. Takže prosím:neházejte mě s nimi do jednoho pytle.

 11. B.S. permalink
  Červenec 8, 2012 13:06

  WolfSolent : můžete se jako erudovaný biolog vyjádřit k pointě a obsahu článku Tajemství Adamova žebra… na těchto stránkách.? Šetřit mne nemusíte, jsem splachovací.

 12. Andreos permalink
  Červenec 8, 2012 10:56

  Jinak mohu s uspokojením konstatovat dvě věci:
  1. věcně nikdo můj článek nevyvrátil, „kritici“ se zmohli akorát na urážky, čímž jen potvrzují svoji argumentační impotenci,
  2. je stále jasnější, že nic jiného než separatistická varianta nebude přicházet v úvahu. S fanatiky, ignoranty a urážlivými hulváty jako FlamingMoe nebo Wolf Solent to ani jinak nepůjde, od těch je dobré se separovat. Ani to nebude ztráty – jestli Wolf Solent má být sociolog a biolog, přičemž se zmohl jen na výsměch a urážky (věcná či dokonce odborná debata mu zřejmě nic neříká, asi ani neví, co to je), tak takoví lidé nikomu rozumnému chybět nebudou.

 13. Andreos permalink
  Červenec 8, 2012 10:35

  Wolf Solent
  Jediné blábolení jste tady zatím předvedl vy – a to konkrétně urážlivé řeči bez jediného argumentu. Nejde o to, jak jsou které teorie staré, ale zde jsou pravdivé. Navíc teorie vztahující se k tomu článku moderní věda jednoznačně potvrzuje (velký vliv genetiky na inteligenci apod.).

 14. Červenec 7, 2012 22:32

  Vážení, vynechme lichotky i urážky. Chci jen říci, že jako biolog a sociolog jsem přečetl ten původní blábolivý článek (omlouvám se, ale jinak to nelze říci, nikde jinde než na tomto blogu by neobstál) a pak jsem trochu četl komentáře, jako obvykle „bloudivé“, plné osobních výpadů apod. Rozbor je chabý, závěry utopické, jako obvykle a za tím vším i za „komentáři“ převládají megalomanské úvahy o důležitosti vlastních „koncepcí“, které jsou bohužel zcela mimo. Je to jako na podobných webech opravdu marginální folklor a kdyby to nebylo myšleno tak smrtelně vážně, bylo by možno se aspoň zasmát, ale ono to zase není ani vtipné. Přemýšlel vůbec někdo o podstatném smyslu takových blogů ? Nechci se nikoho dotknout, ale dnes si kdokoliv, bez jakékoliv erudice, založí jakýkoliv blog, obvykle s nějakým honosným a farizejským názvem (např. bratrství, realizované jako neustálé „dětinské“ rvačky) a publikuje tam pseudovědecké „teorie“, asi tak sto let staré. Co takhle trochu sebekritičnosti a sebenáhledu ?

 15. Andreos permalink
  Červenec 7, 2012 14:09

  FlamingMoe
  Ještě jedna drobnost. Fanatici a ignoranti prý jediní „chtěli bojovat proti nepříteli“?? Kde jste to vzal??? Ti se nakonec projevili jako ti největší nepřátelé nás samých, když nás vtáhli do série bratrovražedných válek a destruktivních totalitních experimentů. Jsme to my sami – bílá rasa – která kvůli nim nejvíc utrpěla – demograficky, dysgenicky i hodnotově – i kvůli nim teď nemáme vůli hájit sebe sama – kdo chce, je obviněn z „neonacismu“.
  Bez nich jsme mohli být početnější, kvalitnější a pojmy jako rasa, národ, důraz na rasovou homogenitu, hrdost na západní hodnoty by nebyly zdiskreditovány.

 16. Andreos permalink
  Červenec 7, 2012 13:45

  Tady je ještě úvodní věta k bodu šest – nějak se něco zaseklo ve wordu:
  „6.Nějací kvalitní běloši mohou přežít, pokud se budou držet toho, o čem jsem psal – důraz na“ – dále viz už text … separatismus, dostatečná porodnost, soudržnost, survival-dovednosti. Izrael přežívá díky vysokým genetickým vlohám a schopnostem Aškenázské části své populace …

 17. Andreos permalink
  Červenec 7, 2012 13:39

  Asgard
  Na Vaše dotazy odpovím někdy během příštího týdne. Nemám čas pořád na vše odpovídat a z nesmyslů hulváta FlamingMoe mě už brní hlava. Takže pro tuto chvíli se omlouvám.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: