Skip to content

Je rasa platný taxonomický konstrukt?

Březen 6, 2012
by

Pozn. čes. překl.

Taxonomie je termín z biologie a označuje systematiku živočichů či rostlin. Systematizovat lze samozřejmě jen subjekty, které lze od sebe na základě nějakých znaků odlišit. Jako se však stalo v dnešní společnosti již zcela běžným ztotožňovat nacionalismus s nacismem, tak se i vědecké analýzy heredistů ohledně fyzických a duševních rozdílů mezi rasami s oblibou označují  za projev rasismu. S argumenty pro platnost hereditaristického názoru, tj. že za rozdíly mezi lidmi či jejich skupinami je zodpovědná dědičnost a geny, se  mohl český čtenář seznámit např. v knize Tabu v sociálních vědách, jejíž kompletní sken naleznete v sekci Knihovna. K tomuto tématu v ní nově naleznete  rovněž překlad článku „Je rasa platný taxonomický koncept?“  , jehož autorem je J. P. Rushton, z katedry psychologie na ontarijské univerzitě. Staví v něm z praxe shromážděná fakta proti sociálně deterministické teorii, že rozdíly mezi lidmi jsou bezezbytku dány pouze prostředím.  Rushotonovo závěrečné shrnutí článku Vám předkládáme rovněž zde.

Wolf

 tabulka

Evoluce rasových rozdílů

Podívejte se na všechny znaky v tab. 1. Tvoří vzorec. Běloši trvale dosahují průměr mezi orientálci a černochy v mnoha oblastech. Také skupiny s největšími mozky mají nejnižší výskyt dvojvaječných dvojčat! Proč? Odpověď spočívá v evoluci. Žádná čistě kulturní teorie nedokáže vysvětlit všechny tyto znaky pohromadě. Existuje nicméně na genech založené vysvětlení, které se jednoznačně týká vztahu mezi reprodukční snahou (výskyt dvojčat) a velikostí mozku. Vzorce vytváří to, co se nazývá „sled vývojových etap“. Vyvinuly se společně, aby zvládly životní zkoušky – přežití, růst a reprodukci.

Vysvětlil jsem rasový vzorec platný pro velikost mozku, inteligenci a další znaky za použití teorie genově podmíněnému sledu vývojových etap, kterou biologové nazývají r-K stupnice reprodukčních strategií. Na jednom konci této stupnice se nalézají  r-strategie, které se spoléhají na vysokou míru reprodukce. Na druhém konci stojí K-strategie, které se spoléhají na vysokou úroveň rodičovské péče. Tato stupnice se obecně používá ke srovnání sledu vývojových etap různých druhů živočichů. Použil jsem ji k vysvětlení menších, avšak reálných rozdílů mezi lidskými rasami.

Na této stupnici jsou orientálci více K-selektovaní než běloši, zatímco běloši jsou více K-selektovaní než černoši. Silně K-selektované ženy produkují méně vajíček (a mají větší mozky) než r-selektované ženy. Silně K-selektovaní muži investují čas a energii do svých dětí, spíše než do vyhledávání vzrušení. Jsou spíše „taťkové“ než „klackové“.

Rasové rozdíly dávají smysl také z hlediska lidské evoluce. Moderní lidé se vyvinuli v Africe asi před 200.000 lety. Afrikánci a ne-Afrikánci se pak asi před 110.000 lety rozdělili. Orientálci a běloši se rozdělili asi před 40.000 lety, někdy v období, kdy se v Evropě objevili první moderní lidé. Analýza DNA posloupnosti spolu se zkamenělinami a archeologickými důkazy dokazují tuto posloupnost, jak to činí vzorec znaků v tab. 1.

Čím severněji se lidé z Afriky dostali, tím obtížněji získávali potravu, nalézali přístřeší, šatili se a vychovávali děti. Skupiny, z nichž se vyvinuli dnešní běloši a orientálci, tedy potřebovali větší mozky, větší stabilitu rodiny a delší život. Avšak budování většího mozku vyžaduje čas a energii, tudíž je to vykoupeno menším vzrůstem, nižší úrovní pohlavních hormonů, nižší agresivitou a menší sexuální aktivitou. Docházíme tak ke vzorci znaků z tabulky 1.

Jaké jsou důsledky takového výzkumu? Jedním z nich je zjevně ten, že rasa je platný taxonomický konstrukt. Kdyby jím nebyla, neměla by žádnou  spolehlivou předpovídací hodnotu a  my bychom nenacházeli stejný rasový vzorec po celém světě a napříč časem. Skutečnost, že děti afrického původu se v průměru rodí s menším mozkem než děti evropského či východoasijského původu, bez ohledu na to, v jakém prostředí se nachází, umožňuje spolehlivé předpovědi jejich budoucích úspěchů ve vzdělání a povolání. Podobně skutečnost, že černoši mají po celém světě silnější pohlavní pud než běloši či východní Asijci, vysvětluje, proč se u černých Američanů, černých obyvatel Karibiku a subsaharských Afrikánců vyskytují pohlavně přenášené choroby v nejvyšší míře a proč se u východních Asijců vyskytují v ještě nižší míře než u bělochů.

Druhým důsledkem je, že „bílý rasismus“ není zodpovědný za všechny problémy společnosti. Nezdar černochů prostě neexistuje kvůli „bílému předsudku“. Má hlubší kořeny. Černošské děti se v průměru rodí s menším mozkem než bělošské či východoasijské děti. Poukázat na to neznamená vytvářet stereotypy , jde prostě o  zaznamenání faktů, jak jsou. Věda i justice po nás vyžadují, abychom hledali a říkali pravdu, ne abychom říkali lži a šířili omyl. Dalším důsledkem je, že musíme přijmout, že rasové rozdíly prostě nezmizí. Až dosud většina teorií behaviorálních  věd předpokládá, že všechny lidské populace vykazují rovnocenné schopnosti dosáhnout rovnocenných úrovní sociálního rozvoje. Potřebujeme přijmout existenci pokročilé různorodosti lidských populací.

Ti, co argumentují, že rasa je pouze sociální konstrukt, někdy tvrdí, že rasy neexistují, protože projekce lidského genomu dokazuje, že lidé mají 99% svých „genů“ společných. To je směšné. Lidské geny se z 98% podobají genům šimpanzů. Přesto si nikdo nemyslí, že šimpanzi vykazují stejnou inteligenci, velikost mozku či vzory sociálního chování jako lidské bytosti; vypadají i chovají se velmi odlišně. Člověk ve skutečnosti sdílí 90% svých genů s myší, což je také důvod, proč je můžeme používat při farmakologických testech. Podobně, ačkoliv muži a ženy jsou geneticky z 99% totožní, je bláznivé věřit, že pohlaví je pouze „sociální konstrukce“.

Mnoho nedorozumění vzniká proto, že existuje několik souborů genetických měření. Mnohem realističtější příběh vyplyne při pohledu na 3,1 miliardy základních párů, které vytváří 30.000 genů. Lidé se liší v 1 z 1.000 těchto párů. Každá změna v základním páru může gen pozměnit. Technicky se rozdíly v základním páru nazývají jednoduché nukleotidní polymorfismy (SNP). Rozdíly v základním páru jsou významné a SNP se kumulují v rasách. Jediná změna v základním páru pro hemoglobin např. zapříčiní srpkovitou anemii, kterou trpí mnoho černochů. Jiné rozdíly v základním páru mají vliv na IQ, agresivitu a duševní onemocnění. 3,1 miliardy základních párů poskytuje spoustu prostoru pro velké rasové rozdíly.

Stručně řečeno, stejný rasový vzorec by se nevyskytoval tak důsledně po celém světě a napříč časem, kdyby rasa byla pouhý sociální konstrukt. Pokud by se jednalo o konstrukt nemající smysl, neměl by schopnost předpovídat fenomény, jako je velikost mozku, vzrůst, délku života, zločinnost a stabilitu rodiny. Další důkaz také ukazuje, že rasa je biologickou realitou. Např. ohledávači mrtvol dokáží identifikovat rasu dokonce podle krve, vlasů či spermatu. Jak by to mohli dokázat, kdyby rasa byla jen sociální konstrukt? Vědecký důkazní materiál ukazuje, že v případě politicky korektní mantry „rasa je jen povrchnost“ se jedná o hluboké popírání.

 

Reklamy
komentářů 9 leave one →
 1. Andreos permalink
  Březen 8, 2012 19:18

  Pár poznámek
  1.Ta data jsou určitě z USA, protože praví afričtí černoši mají IQ tak 70 až 75; 85 IQ mají američtí černoši díky cca 25% admixture s bělochy a lepšímu prostředí v USA. Navíc se vliv bílého admixture projevuje i regionálně – černoši z amerického severu mají vyšší bílý admixture a mají IQ 88, černoši na jihu mají admixture jen cca 10% a mají IQ 80.
  2.K těm Asiatům bych dal u té kulturnosti nanejvýš střední úroveň, s bělošskými civilizačními výdobytky se ty jejich vůbec nemohou srovnávat.
  3.Ta tabulka je sama o o sobě dost zjednodušující – ve skutečnosti existuje, jak jsem uváděl, asi 9 základních ras, ne jen tři.
  4.K tomu tvrzení o vysoce nepřímé úměrnosti mezi genotypovými rozdíly a fenotypem – tj. že i malé genetické rozdíly vedou k velkým rozdílům ve fenotypu (jak bylo uvedeno, lidé a šimpanzi sdílejí 98%, možná až 98,5% společných genů, dokonce i tak od člověka odlišný tvor jako myš s ním sdílí 90% genů) je možné dodat i několik dalších argumentů.
  a.Nezáleží jen na genech samotných, ale i na míře jejich exprese – právě v tom se rasy hodně liší.
  Viz zde: http://aryanarchaeology.blogspot.com/2011/11/genetic-basis-of-race.html
  http://discovermagazine.com/2007/may/is-there-a-genetic-basis-to-race-after-all
  b.Nejde jen o obecnou genetickou vzdálenost, ale i o konkrétní genetické odlišnosti u klíčových rysů z hlediska fenotypu – například i když obecně mají běloši geneticky dále k severním Asiatům než třeba k semitům/Arabům, přesto inteligencí a mentalitou se jim podobají víc – právě proto, že přes celkově větší genetické rozdíly se od nich méně geneticky liší v těchto zásadních aspektech.
  c.V této souvislosti se objevil i manipulativní výzkum Lewontina, amerického (pseudo)vědce, co tvrdil, že většina genetických rozdílů je uvnitř ras (cca 85%) a jen menší procento mezi nimi (cca 15%). To je ale samozřejmě zavádějící tvrzení, protože ten výzkum byl manipulativní – myslím, že šlo o analýzu nedostatečného počtu lokusů – při zvýšení jejich počtu by se objevily mezi rasami větší rozdíly.
  Edwards na to poukázal ve svém článku – viz zde: http://www.goodrumj.com/Edwards.pdf

  Ad Orel
  1.S tou politikou jednoho dítěte je otázka, zda má jednoznačně dysgenický vliv. Omezuje totiž obecně porodnost nižších vrstev, které mají vždy tendenci mít více dětí. To by mělo mít eugenický efekt. Na druhé straně pokud platí, že se to přísně uplatňuje ve městech a ne na venkově (taky jsem to četl) a u menšin s nižším IQ, tak celkový efekt tohoto opatření bude asi opravdu dysgenický.
  2.Černoši mají podobně jako Asiaté a asi i jiné skupiny nižší odchylky IQ od průměru. Je o tom zmínka v jedné knize s IQ testy, kterou mám od E. Butlera a M. Pirieho a taky to potvrzují výsledky amerických černochů v SAT testech, které uvádí Charles Murray v knize příliš mnoho dobra. Malé odchylky od průměru tam vykazují i Hispánii, i když ne tak malé jako černoši. Na druhé straně v této studii američtí Asijci vykazují ještě větší odchylky než bílí, ale tito imigranti nejsou reprezentativní vzorek, nýbrž pozitivní výběr z původní populace a tyto výsledky tak nejsou směrodatné. Jinde jsem už o jejich nižších odchylkách četl – prý v úrovni IQ 180 a výše už mají Asiati 10krát méně lidí než běloši.
  3.Vietnamci u nás jsou asi hodně pozitivní výběr, Vietnamci jako celek ve své zemi mají IQ tuším jen kolem 95, tedy nižší než my. Číňani mají podle některých výzkumů IQ s námi zhruba srovnatelný nebo jen nepatrně vyšší – IQ 100 nebo 101 (podle jiných ho ale o pár bodů vyšší mají). Ovšem Japonci a Korejci jako národy mají asi opravdu o něco vyšší celkovou inteligenci – mají IQ asi tak 105-106. Nejvyšší IQ na světe je zjišťováno v Hong Kongu a pak taky v Singapuru, kde se koncentruje pozitivní výběr z již tak velmi inteligentních severních Asiatů.
  Něco viz zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality

 2. T.K. permalink
  Březen 7, 2012 17:02

  Jak už zmínil Swanotviet, hodnotit etnika z hlediska nadřazenosti/podřadnosti podle jakýchkoliv biologicko-genetických kritérií je absurdní, přestože rozdíly reálné jsou a z jejich popírání vzešlo a vzejde spousta „srandy“(kvóty, afirmativní akce,falšování dat etc.).

  Překladu článku by však prospělo oko korektora: jsem si třeba jistý, že v oddobí přes 100 nebo 200 tisíci lety opravdu o Afrikáncích mluvit nedá, na myších se testují spíše léky než drogové terapie(ty mají jistě dost ochotných testovacích subjektů i mezi lidmi zejména příznivci nové levice) a hovoříme spíše o ženském a mužském pohlaví než o sexu…

 3. Swantoviet permalink
  Březen 7, 2012 15:55

  Hamit se Semitem.

 4. Adonis permalink
  Březen 7, 2012 14:34

  A kdo je kroll? :-)

 5. Swantoviet permalink
  Březen 7, 2012 12:09

  rasou…

 6. Swantoviet permalink
  Březen 7, 2012 12:06

  Michal:
  Proč bychom měli být podřadnou rasa? Jsme prostě univerzální (chceš-li harmonický) střed všech měřielných a vážitelných hodnot, ovlivňujících tu konkrétní stategii přežití tohokonkrétního člověka. Nikdo není nikomu podřadný, černoši jsou více vyvinutí fyzicky a asiaté mentálně.
  Pro větší expresivní názornost: Černoch – ork až goblin, míšenec s bělochem – skurut, běloch – člověk, míšenec s asiatem – půlelf, asiat je elf a semité (Arabové, Aramejci) – kudúk. :-)

 7. Orel permalink
  Březen 7, 2012 02:51

  Ne, vzácný pane Michale Horte.

  Jednak v tabulce není uvedeno, ze které oblasti pocházejí dotyčná data. Dost možná je to z USA. Lidé, kteří odcházejí do ciziny, jsou v průměru schopnější a inteligentnější než ti, co zůstanou doma. Čím déle ten migrační proces trvá a čím větší podíl obyvatelstva do ciziny odchází, tím menší tento efekt je. Do USA odcházeli běloši vyloženě masově, v mnohem větší míře než Asiati. Jsou zdokumentovány případy, kdy se celé haličské vesnice nechaly ukecat židovským kořalečníkem, aby mu všechno levně prodaly a emigrovaly do USA.
  Je tedy logické předpokládat, že se v případě bělošské populace USA nejednalo o takový výkvět rasy jako v případě Asiatů. To by do jisté míry vysvětlovalo rozdíl mezi bílým a žlutým IQ z tabulky.
  Jde-li o data z USA, je třeba vzít v potaz rovněž průměrné IQ různých šikmookých národů. Nadprůměrně jsou v Americe zastoupeni Japonci, kteří prý mají spolu s Korejci nejvyšší průměrné IQ z Asiatů (106 oproti 105 v případě Číny, zde je však nutno poznamenat, že Číně možná kazí průměr různá nečínská etnika). V případě amerických a vůbec zahraničních Číňanů se jedná ponejvíce o obyvatele jižní Číny, kde bude podle všeho trochu nižší IQ. Tyto dva vlivy se nejspíš navzájem vyruší.

  Když ses zmínil o těch Vietnamcích, Vietnamci pobývající u nás budou nadprůměrně schopní oproti typickému Vietnamci. Údajně mimořádné výsledky jejich dětí ve školách budou dány také jejich nadprůměrnou pílí. Vietnamské IQ bude asi nižší oproti IQ severněji žijících šikmookých etnik (opět je třeba vzít v potaz, zda Vietnamcům nekazí průměr etnické menšiny z džungle a hor). Neřekl bych, že by proti nám Vietnamci jako celek byli nějaký zázrak, a to ještě nezapomeňme, že od nás spousta nejschopnějších lidí odcházela hlavně ve dvacátém století.

  Dále, příslušníci šikmookých národů méně vybočují z průměru. Je mezi nimi menší podíl jak nadprůměrně, tak podprůměrně inteligentních Asiatů (vzato relativně – i podprůměrný Asiat by se mohl rovnat nadprůměrnému Afričanovi) než u bílých národů. Jak je to s rozdíly ve výši IQ v rámci komunity u Afričanů, to by mě opravdu zajímalo. Pro nás z toho vyplývá, že bílý národ bude mít patrně vyšší počet skutečně vysoce inteligentních lidí než stejně početný národ šikmooký. A bohůmžel i mnohem větší počet pitomců.

  Tabulka nebere v potaz kreativitu apod. Tady Západ jasně vedl. V minulosti bílí lidé převácovali všechny ostatní, ne naopak. Jejich koloniální říše přetrvaly staletí. Po staletí dokázala hrstka dobrodruhů v Nizozemské Východní Indii kontrolovat nespočetné barevné masy, poslušna pokynů z mateřské země na druhém konci světa, kdežto celky jako arabský chalífát nebo mongolská říše se rozložily během sta let. Co dodat?

  Dysgenické trendy na Západě jsou zjevné. K něčemu podobnému dochází i v Asii. Specifickým prvkem v Číně bude politika jednoho dítěte, která je nejpřísněji formulována a nejdůsledněji vynucována v případě vzdělaných městských elit; a protože ti nejschopnější Číňané polezou z venkova do měst, tak bude tato politika působit v celé svojí přísnosti i na ně. Etnické menšiny, pravděpodobně jako celek s nižším průměrným IQ než Chanové, mají povoleno víc dětí.
  Eugenickým rysem politiky jednoho dítěte je, že ženu si seženou ti nejschopnější. Ale zdá se, že dcery si nechají spíš lidé, kteří mají možnost mít víc dětí, tedy nikoli městské elity. Takže zase negativní vliv.

 8. Rowan Morrison permalink
  Březen 7, 2012 02:17

  Michal hort:
  Takhle se to vůbec vykládat nedá. Nelze vytrhávat jen některá kritéria, je nutné na „věc“ pohlížet jako na celkovou schopnost prosazení se.

 9. Michal hort permalink
  Březen 7, 2012 01:43

  takže jsme vlastně podřadná rasa vůči větnamcům

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: