Skip to content

Dvojí pohled na Tajemství run

Leden 17, 2012

Nedávno se na pultech knihkupectví objevil dlouho připravovaný a očekávaný titul „Tajemství run“ z pera otce armanismu, Guido von Lista. Rád bych na vydání této knihy jednak upozornil, protože se jedná o klíčové dílo tohoto autora, ale i reagoval na české vydání. Vedle nakladatelství Volvox Globator a Ar-Manu, v jejichž spolupráci toto dílo vyšlo, pochvalu zaslouží hlavně překladatel Jaromír A. Máša za poctivě odvedenou práci a zpracování rozsáhlého poznámkového aparátu, který navíc zohledňuje českého čtenáře.

Na druhou stranu, v našich končinách jako by se již stalo nedobrým zvykem díla, která by mohla vyvolat hysterické reakce ohledně historických souvislostí, raději preventivně doprovodit komentářem, v němž se kniha trochu pohaní, snad aby nebyl vydavatel nařčen z propagace něčeho vůči něčemu či někomu. Toto bohůmžel platí i o českém vydání Tajemství run. V její předmluvě od Marka Dluhoše se např. dočteme, že  Listovy ideje našly „…reálnou odezvu v nacistické ideologii se všemi jejími dalšími tragickými dopady“.  V závěru zase Milan Nekonečný hned v prvním květnatém souvětí Lista označuje za „…svérázného spisovatele mystifikací, které jsou vydávány za ,esoterní árijskou moudrost‘“, což v potenciálním kupci knihy samozřejmě může vyvolat dojem, zda má vůbec smysl si za 300 korun nějakou mystifikaci pořizovat. Nakonečný pak seznámení s autorem Listem korunuje závěrečnou větou, že „árijský mýtus zplodil nacismus a jeho nesmírné zločiny proti lidskosti“.

Že se jedná o poněkud české specifikum a knihy tohoto typu vychází v zahraničí s jinak vyznívajícím uvedením, bych rád doložil níže uvedeným článkem. Jedná se o překlad úvodu  k anglickému vydání jiné Listovy knihy (The religion of the Aryo-Germanic Folk), který napsal Američan Stephen Flowers (aka Edred Thorsson), přední odborník na runologii a germánský mysticismus. Flowers se ve svém úvodu vyslovuje k obsahu Listova díla i tendenčnímu spojování ariosofie s nacismem. Na rozdíl od českých autorů však kupodivu dochází k jiným závěrům. Mimochodem, Flowers opatřil úvodem i anglické vydání  Tajemství run, ale ten kvůli platnému copyrightu český vydavatel nepoužil a raději ji opatřil celkem zbytečnou kombinací předmluvy a doslovu.  Věřím, že zájemci v následujícím kratším, nicméně fundovaném úvodu naleznou více zajímavých informací než v „omáčce“ k českému překladu Tajemství run.

Intelektuální svět Guido von Lista fascinuje. List žil a prosperoval v opojné atmosféře Vídně konce devatenáctého století – tavícím kotlíku lidského ducha, z něhož vzešly ideje, které vládly dvacátému století. List byl především umělec – básník. Jakožto básník bylo jeho médiem slovo. Tento spisek „Náboženství ario-germánského lidu“ uvozuje meditací o větě: „Na počátku bylo slovo…“ Pro Lista je možná již charakteristické, že nezmiňuje v kontextu hluboké mínění Eddy o síle slova (Výroky Vysokého 14). Taková opomenutí byla v Listově díle běžná jednoduše proto, že nebyla správná doba na diskuse o germánské tradici v takto čisté formě. Listově mystickému světonázoru ve skutečnosti vládly teosofické doktríny, s nimiž kombinoval germánské údaje. Mnozí dnes v Listovi spatřují intelektuálního předchůdce, průkopníka, nicméně si myslí, že v duchu předloženém Listem můžeme my dnes být úspěšnější, než byl on schopen tehdy. V tomto stručném úvodu bych se rád  věnoval třem základním idejím: použivání lidové etymologie jakožto mystické techniky, teosofii v Listově ideologii a mýtu o „ariosofické“ vině na zločinech spáchaných národními socialisty. Pro všeobecnější úvod do ideologie Guido von Lista viz úvod k mému překladu Tajemství run (Destiny, 1988).

Listovská lidová etymologie jakožto mystická myšlenka

Jedním z originálnějších příspěvků Lista k učení o mystické myšlence je přijmutí indických doktrín o mystickém obsahu kořenových slov čili slabik (bijas) k vytvoření virtuální mystické vědy o lidové etymologii pro germánská slova. Lidová etymologie je běžným fenoménem. Jedná se o pokus nevěrců laiků odvodit (často s nádechem mystiky) původ slov či ukázat smysluplná spojení, vycházející z toho, že slova znějí stejně. Lidová etymologie může za to, že lidé kdysi uvěřili, že „wicca“ nějak souvisela s „moudrým“ [wise], patrně jen proto, že obě slova začínají na „w“. Je vždy jednodušší uvěřit lidové etymologii než etymologii odvozené z lingvistických či filologických údajů, založených na zavedených pravidlech diachronické jazykovědy jednoduše proto, že se zdá být necvičenému oku věrohodnější. List tuto ideu posunul ještě o krok dále ne tím, že by se soustředil na povrchnější úroveň, ale spíše na slova slabiku po slabice. Např. na str. 37 tohoto spisu se zaměřuje na staronorské slovo ljóssálfar, které je vlastně složeninou slov „světlo“ (ljóss) a „álfové“ (álfar) a mysticko-slabikově jej rozebírá: lio =  světlo; sal = svatost; far = plození sluncem, tj. „spása zplozená světlem a sluncem“. Tento způsob nevynalezl z ničeho, ale následoval metody, které ustavili indičtí mystici, kteří analyzují slova sanskrtu podobným meta-lingvistickým způsobem. Výsledkem je jakési mystické, nadracionální chápání jazyka, které je blízké tomu, jak kabalističtí mystici používají čísla a numerické hodnoty k chápání slov na jiné úrovni.

Teosofické charakteristiky Listovy ideologie

 Teosofická společnost je syntetickou a synkretizující mystickou školou, založenou v New Yorku roku 1875 především ruskou emigrantkou Helenou Petrovou Blavatskou (rozenou von Hahnovou). V následujících letech byla ustavena v německy hovořících zemích střední Evropy a ovlivnila v ní mnoho esoterních škol. Nicméně je třeba zmínit, že v teosofii toho bylo originálního velice málo. Jednalo se o syntézu prakticky všeho, co jí, pokud jde o mysticismus a magii, předcházelo. Zahrnovala propracovanou doktrínu o evoluci lidských ras a to, kam tento evoluční proces směřoval. A tyto ideje opět nebyly nové či Teosofii vlastní v roce 1875, avšak nalezly silný prostředek v dílech Blavatské, zvláště v její rozsáhlé Tajné doktríně (1888). Již na str. 3 tohoto díla List nastiňuje specificky teosofické ideje o rase: „…Třetí lidská rasa byla ještě oboupohlavní, a až s Čtvrtou rasou se mužské a ženské pohlaví rozdělilo, což je i nadále případ rasy Páté – naší vlastní.“ Na str. 23 List představuje teosofickou teoretickou ideu o tom, jak vyspělejší rasové duše „procitají dříve než jiné“ a tudíž získávají moc nad relativně nevyvinutými dušemi. Tyto koncepty v zásadě čerpají z teosofie a využívají teosofickou terminologii (např. „kořenové rasy“). Doktríny duchovní hierarchie obsahuje i germánská tradice, což lze zjistit  v textech různých staronorských bázní, např. v Písni o Rígovi (Rígsþula) v Poetické Eddě. Germánskou tradici však nelze interpretovat jako identickou s tradicí teosofickou.

Moderní mýtus o „ariosofické“ vině na nacistických zločinech

Více než jednou má dřívější práce o runových magicích raného 20. století a Guido von Listovi zapříčinila jednu či dvě kritiky mého opomenutí poukázat na to, že tyto esoterní ideje bezprostředně vedly k Osvětimi. Jedna německá akademička, Stephanie von Schnurbeinová, ve své Religion als Kulturkritik [(Winter, 1992) str. 136] poznamenala ohledně mého úvodu k Tajemství run:  „Dabei erwähnt [Flowers] an keine Stelle, daß List und die andere Ariosophen Vordenker des Rassenwahns des Nationalsozialismus waren…“ (V tomto díle [Flowers] nikde nezmiňuje, že List a ostatní ariosofové byli intelektuální předchůdci rasového šílenství národního socialismu…). Bere se jako samozřejmost, aniž by se vlastně kriticky zkoumalo, že ideje Lista, Lanze a dalších byly přímo implementovány do nacistické genocidy. Kritická analýza by však ukázala, že to nebyl tento případ. Především, nikdo nikdy nedokázal, že rasová politiky NSDAP vychází z tzv. „ariosofických“ idejí. Samotný výraz „ariosofie“ ukazuje na to, že byla vytvořena jako něco analogického ke své předchůdkyni, teosofii. Všechny rasové ideje obsažené v ariosofii lze vysledovat v teosofii, a dokonce ani „nejextrémnější“ ariosof, Lanz von Liebenfels (citovaný několikrát Listem i v této knize) nemůže být jakkoli prokázán jako antisemita srovnatelný s antisemitismem praktikovaným nacisty. Lanz nebyl k židům nepřátelský a spolupracoval s učenými židy na mnoha svých publikacích.  Pokud se jednotliví nacisté obeznámili prostřednictvím děl Lista a Lanze s mystickým učením teosofie, nečiní ji to zodpovědnou za jejich zločiny. Proč neobviňovat teosofii? Ve skutečnosti samozřejmě antisemitismus, jenž ovládal nacistickou politiku byl letitější a Středoevropanech hlouběji zakořeněný, než lze vysvětlit několika okrajovými díly mystiků a runových mágů. Kořeny nacistického antisemitismu spočívají v křesťanských církvích, katolické i luteránské, ale nejvíce v církvi katolické. To otcové katolické církve první vynalezli ideje o židech jakožto nepřátelské „rase“ a vedli antisemitskou politiku až k druhé světové válce i během ní. (viz David Kertzer, Popes Against the Jews [Knopf 2011]). Skutečná pravda o „okultních (= skrytých) kořenech nacistického antisemitismu“ je, že tyto ideje lze nalézt v doktrínách a učení křesťanství, ne germánského pohanství. Poválečné zdůrazňování „okultních“ kořenů těchto idejí je jednoduše záležitostí svedení historické pozornosti od letitého pachatele těchto idejí směrem k „strašákovi“, který je v současnosti vnímán jako příliš slabý, aby se sám bránil. Je bezpečnější vinit za dotyčné zločiny „mystické sekty“ a „pohany“, protože těchto lidí je jen málo a jsou historicky tak slabí, že se nemohou bránit (mnozí ani nemají zájem se „bránit“) a jen pár dalších (i ve jménu pravdy) povstane na svou obranu ze strachu, že budou strkáni do jednoho pytle.

V každém případě, díla Guido von Lista jsou zajímavá kvůli svému duchovního obsahu, spíše než politickému. Navzdory slabinám, které díla z našeho pohledu mohou mít, jsou často hodna pečlivého studia. Průkopníci a vizionáři, jakého představuje Guido von List, zůstávají typem lidí, jejichž slova se nikdy neoposlouchají.

     (zkráceno)

 Přeloženo z knihy The Religion of the Aryo-Germanic Folk (Runa-Raven Press, Texas 2005)

Reklamy
komentářů 5 leave one →
 1. Edwin permalink
  Březen 11, 2012 22:34

  Myslím, že Marek Dluhoš v tom úvodu zmiňuje více věcí, kvůli kterým je ta kniha pro čitatele přínosná. A že se v tom spojení s nacismem shodnou s prof. Nakonečným, ač jinak jejich chápání Lista je dost odlišné, to myslím také stojí za pozornost. Rozhodně předmluva i závěr napsané českými badateli především pro české čtenáře možná znamenají více, než jste tam zatím našel..

 2. Koukol permalink
  Leden 30, 2012 13:56

  Osobně než Flowerse upřednostňuju z runologů Jana Friese: 1) jeho výklad není tak zatížený minulostí 2) klade důraz na začátečníkovu kreativitu a spontální projev než otrocky opakovat již řečené

 3. Swantoviet permalink
  Leden 18, 2012 01:09

  Já jsem měl Guida von Lista za kus vola, který prznil furthank, ale dělal to za svý a nebyl to profesionáolní černoprdelník, kterého živí stát, jako třeba Jörga Lanze von Liebenfels, který poněkud pozapoměl, že jeho pastýř jaksi vizuálně nesplňoval tabulky. :-D

 4. Leden 18, 2012 00:00

  Už jí mam doma, chystam se na ní po Encyklopedii mytologie germánských a severských národů, tak jsem na to zvědavej, četl jsem zatím jen překlad z Vaší knihovny…

 5. Leden 17, 2012 22:09

  List byl velkým zastáncem Habsburské monarchie. To tedy o Hitlerovi rozhodně říci nemůžeme. Myslím, že kdyby List po smrti věděl, co praktikovali nacisté, tak rotuje v rakvi jak lodní šroub. Je ovšem pravda, že se nijak hezky nevyjadřoval o Slovanech a o Češích už vůbec. No, jo. Vždyt‘ jsme mu vlastně rozložili monarchii :-) Nicméně, některé jeho teorie jsou zajímavé a rád si onich zase přečtu. Histerie okolo všeho, co má něco společného s ariosofií a runama, je vážně směšná! Tak teda zakážeme používání run, protože s nima dělali nacisté… Fajn. A co zakážeme příště? Azbuku, protože s ní byly popsané cedulky v Gulagu?!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: