Skip to content

Indie – dvojí vzestup a pád bílé civilizace – čtvrtá část

Prosinec 28, 2011

II. Od Árijců k Mogulům – éra bílých (převážně nordických) migrací do Indie

1.Árjové – nordická migrace do Indie

Někdy okolo 2000 pnl. se dávají někde v oblasti mezi nebo na sever od Černého a Kaspického moře do pohybu velké migrační vlny dynamických bojovných nájezdníků – indoevropanů, rasově původně nordiků. Tato událost měla zásadní vliv na běh dějin lidstva a jejím prvotním důsledkem byl vznik prvních starověkých indoevropských států a říší v celé Přední Asii, západní Číně, později i v Evropě – a rovněž v Indii.

Samozřejmě je otázkou, jakého rasového původu byli indičtí indoevropané, tedy Árijci. Bez nejmenších pochyb můžeme na základě studia koster říci, že původní indoevropané byli nordického typu a nebyli tedy pouze „jazykovým“ či „kulturním“ společenstvím, jak hlásá moderní politicky korektní demagogie. Nicméně při svých migracích se nordičtí indoevropané mísili s jinými bílými typy nebo i s nebělochy a některé z pozdějších skupin Indoevropanů již nordické nebyly nebo byly nordické pouze částečně – je tedy rozdíl mezi původními nordickými indoevropany v rasovém smyslu a pozdějšími nenordickými bílými Indoevropany ve smyslu jazykovém a kulturním. Tento problém se o určité míry týká i Árijců – tedy otázky, zda šlo opravdu o čistě nordickou skupinu. Nemáme totiž dochovány jejich kostry a ani literárních či uměleckých památek, které by potvrzovaly jejich nordický původ, není mnoho. Nicméně, Árijci vtrhli do Indie v poměrně časných dobách, kdy od hlavní vlny stěhování nordiků z jejich pravlasti proběhlo jen několik staletí a kdy tedy míšení původních indoevropských nordiků s jinými typy nemohlo zajít příliš daleko. A dostupné indicie, ač ne příliš hojné, jejich minimálně převážně nordický původ potvrzují. Totéž se týká i pozdějších nájezdníků a národů, které ve šlépějích Árijců migrovaly do Indie v pozdějších dobách.

Indicie nordického původu Árijců můžeme rozdělit na antropologické, genetické a kulturní.

Antropologické indicie

O tom, že Árjové jsou v rámci indoevropanů stejná větev jako Keltové, Germáni, Slované atd. se explicitně zmiňují např. Klíma (1977, s. 12): „Árjové byli v indoevropské rodině takovou větví jako Slované, Keltové, Germáni, Baltové, Italikové, Řekové a ještě jiní.“ Totéž píše Bič (1990, s. 78). O původně nordické identitě Germánů nebo Slovanů píše Coon (1939, odd. VI., kap. 6. a 7.) Ke Slovanům kupříkladu (kap. 7.): „Slované, stejně jako všichni indoevropsky mluvící lidé, u nichž jsme byli schopni určit původ, byli původně nordičtí, a v jejich raných pozůstatcích, v regionech, které byly studovány, není žádný náznak početně převažujících brachycefalních rasových příměsků, které jsou dnes považovány za typicky slovanské.“

Coon rovněž uvádí, že nordici příchozí do Indie zřejmě byli nějak spjati s jejich východní větví, která migrovala na východ do Asie, přesněji že byli její součástí – přinejmenším antropologicky. Tento východní nordický typ, z něhož pocházely kočovné stepní kmeny jako Skythové, Kimmeriové či Sarmati, se vyznačovaly z kosterního hlediska jistými specifickými rysy, zejména nízkou lebeční klenbou (1939, odd. VI., kap. 5.).

A tamtéž shrnuje studium kosterních pozůstatků asijských nordiků a zmiňuje se o jejich spojitosti s Indií: „(…) důležité série koster z časného železného věku z oblasti Sevanu v Arménii, pravděpodobně spadající první fáze první poloviny 1. tisíciletí pnl. a tudíž pravděpodobně časnější než Skythové v Evropě nebo nanejvýš časově odpovídající jejich prvnímu objevení, jsou přesně stejné jako více dolichocefalní element u Skythů a ukázkově nordický. (…) Tyto série slouží ke dvěma účelům: ukazuje, že nordický typ ovlivnil osídlení Arménie a umožňuje definovat íránskou variantu nordického typu, který mohl být stejně tak obsažen v osídlení Persie a Indie. Navíc je velmi podobný, metricky i morfologicky, kosterní skupině časných Germánů a tato téměř úplná shoda vytváří paralelu mezi dvěma geografickými extrémy původně jednotné rodiny.“

V poznámkách Coon navíc zmiňuje studii pojednávající dokonce o dodnes žijících zbytcích nordiků východního typu v hornatých oblastech severozápadní Indie (1939, odd. VI., kap. 5., pozn. 68): „Nepublikované série žijících lidí z hornatých regionů severního Pundžábu a severozápadní hraniční provincie, které budou publikovány Dr. Gordonem T. Bowlesem, úzce odpovídají metricky i morfologicky specifikům toho typu.“

To ostatně není jen indické specifikum; zbytky lidí nordického typu se dají nalézt i na dalších místech v jižní části Asie. Smith (1932, s. 189) o kdysi migrujících nordicích a náznacích či zbytcích jejich dávné přítomnosti v Asii uvádí: „Jestliže uznáváme Rusko za jejich původní domov, museli se pohybovat na východ, stejně jako na jih a na západ, neboť tvoří značný element v obyvatelstvu Turkestánu a střední Sibiře. V rané čínské literatuře čteme o lidech se zelenýma očima, kteří museli na Číňany působit velkým dojmem. V Pamíru a Hindukúši nacházíme lidi se světlým vlasem, modrýma očima a bledou pletí, kteří nápadně kontrastují s ostatní masou obyvatelstva.“

V Pákistánu dodnes existuje několikatisícový kmen Kalašů, jehož mnozí členové se svým vzezřením podobají Skandinávcům (Svět 8/2011, s. 24-25).

A existuje několik konkrétních nálezů lidí nordického typu z míst v Asii, které jsou relativně blízko oblasti, kudy Árijci táhli do Indie v době velkých migrací indoevropských kmenů a skutečně se jedná o lidi nordické subrasy.

Nalezené mumie Tocharů v poušti Takla Makan v západní Číně jsou zcela nepochybně nordického typu. Haughton (2007, s. 352) popisuje zjištění Dr. Maira: „Fascinující bylo, že všechny mumie měly obličeje s evropskými rysy: plavé nebo hnědé vlasy, dlouhé nosy a protáhlé lebky, štíhlou a relativně vysokou postavu a velké, hluboko posazené oči. (…) Mair a jeho tým odebrali z těl vzorky DNA, které prokázaly, že mumie skutečně patří k evropské rase.“

Kumar (1973) na základě studia koster v Kurganu rovněž potvrzuje nordické charakteristiky pohřbených: „Převažují tam urostlí dolichocefálové s úzkými, orlími nosy a právě tak úzkým obličejem, který vypadá mnohem jemněji a ušlechtileji než u robustních kromaňonských lidí z Dněperské pánve.“

Kilian (1983) zdůrazňuje rozdíly v obličeji nordiků (úzký) a kromaňonců (široký) a potvrzuje nordickou rasovou bázi starodávného indoevropského etnika: „Snad smíme vycházet z nějaké těsnější prvopočáteční afinity přinejmenším podstatné části Indogermánů s nordickou rasou.“

Coon (1939, odd. VI., kap. 8., 3. odst.) na základě antropologického výzkumu shrnuje: „Zásadním bodem (…) je, že indoevropské jazyky byly kdysi spojeny s jediným (…) rasovým typem, a že tento rasový typ byl starodávný nordik. To jsme určili na základě studia kosterních pozůstatků lidí, o nichž víme, že mluvili těmito jazyky v čase přímo nebo téměř odpovídajícímu době jejich počátečního rozšíření z jejich několika center.“(7)

Herbert Hope Risley v roce 1901 na základě etnologického výzkumu (in Mackenzie, 1913) došel k závěru, že v severních regionech Indie lze u mnoha obyvatel dodnes z antropologického hlediska nalézt znaky nordického typu – jsou „dolichocefalní (dlouhohlaví)“, mají „rovný, výrazný (leptorhynní) nos, dlouhý, symetrický úzký obličej“, jejich pleť je „velmi světle hnědá“.

Ještě dodnes lze příležitostně spatřit mezi nejvyššími indickými kastami/vrstvami znaky dávných Árijců v podobě světlého zabarvení očí nebo i vlasů. Nicméně už nejde o původní Árijce, většinou již svoji světlou pigmentaci ztratili skrze míšení. Avšak stále se u nich vyskytují některé bělošské/nordické fenotypové stopy.

Jen velmi malé množství současných Indů s velmi světlou pletí a často i světle zbarvenýma očima a/nebo vlasy se může považovat za skutečně přímé potomky několika vln nordických imigrantů.

I dnes také platí, že severní Indové jsou světlejší pleti, častěji vykazují světlejší pigmentaci očí, jsou vyšší – a sever Indie je také rozvinutější. Naopak chudší jižní části země jsou obydleny tmavší částí obyvatelstva, která více vykazuje australoidní a negroidní rysy.

V této souvislosti můžeme podotknout, že severojižní rasová dichotomie v indickém obyvatelstvu se stala trvalým rysem indických dějin a zejména v minulosti, kdy byly rasové rozdíly mezi severem a jihem větší než dnes po tisících let míšení, hrála v historii země velkou roli. Jižní Indie, osídlená už odedávna tmavým obyvatelstvem, byla vždy poněkud stranou politického a civilizačního dění na severu, kam směřovaly bílé migrace. Miltner (1978, s. 47): „Severní Indie byla vždy dějištěm nejdůležitějších událostí, jež ovlivňovaly historii celé země; tu se tvořila jádra všech velkých indických říší, sem nejdříve pronikali cizí vetřelci. Zajímavé je, že vpády a nájezdy v Indii směřovaly téměř vždy ze severu na jih; a jen vzácně, a to ještě bez trvalejších úspěchů, z jihu na sever.“

Genetické indicie

Invazi Árijců náležejících k bílé rase potvrzují dokonce i genetické výzkumy. Ještě dnes, s odstupem 3500 let, je možné nalézt u vyšších indických tříd a kast podstatný podíl genetického dědictví, zejména po mužské linii (chromozomy Y), což souhlasí jak s tím, že příchozí Árijci byli sociální elitou, tak s tím, že šlo převážně o muže – kočovné válečníky.

Cooke (1999): „Jako nesmazatelný podpis přetrvávající stovky generací, geny, které vstoupily do Indie, když dobyvatelské hordy pronikly dolů ze severu před několika tisíci lety, jsou stále zde a zůstávají rozšířeny na vrcholu kastovního systému, objevili vědci. Analýzy mužských Y chromozómů a genů skrytých v malých organelách buněk zvaných mitochondrie, ukazují dnešní genetické otisky, které souhlasí se zaznamenaným dějinným scénářem starověkých indoevropských válečníků dobývajících Indii. (…) Genetické stopy jsou konzistentní s historickým scénářem, v němž invadující Kavkazoidé – především muži – zavedli kastovní systém a zabrali vyšší sociální pozice, zatlačujíc původní populaci, která byla podobnější Asijcům, do nižších kastovních pozic. Výzkumníci z Univerzity v Utahu a Andhra Pradesh Univerzity v Indii použili v svých analýzách dvě sady genů. Jedna sada, z mitochondrií, je založena pouze materálně a může být určena pouze k určení ženské linie. Druhá, na mužském Y-chromozomu, je dána pouze paterálně a tak ukazuje mužskou linii. (…)

Data tedy naznačují, ‚že zde byla skupina mužů s evropskou afinitou, která byla převážně odpovědná za invazi před 3000 nebo 4000 lety,‘ prohlásil genetik Lynn Jorde z University of Utah. (…) V mitochondriálních genech u žen je jasně viditelné pozadí tvořené asijskými geny. ‚Všechny kasty byly podobné Asijcům, ovládané populaci, která byla původně podmaněna.‘ Ale dodává, ‚když si vezmeme DNA z Y chromozomů, uvidíme úplně odlišné stopy. Nižší kasty jsou více podobné Asijcům a vyšší kasty jsou více evropské než asijské.

Navíc, ‚když se podíváme na různé skupiny v horní kastě, skupiny s největší podobností Evropanům ze všech je kasta válečníků, kšatrijové, kteří jsou stále na vrcholu hindských kast, společně s brahmány,‘ sdělil Jorde. ‚Avšak brahmáni jsou z hlediska Y chromozomů nepatrně více podobní Asijcům.‘“

Otázkou zůstává nepoměr mezi Y-chromozomy a mitochondriální DNA, pokud jde o míru obsahu evropských genů. Výsledky by naznačovaly, že nájezdníky byli jen muži a tudíž se začali mísit s domorodci hned v první generaci. Avšak je zřejmé, že i v pozdějších dobách existovali v Indii nesmíšení běloši, v malé míře tam existují dokonce dodnes, takže mezi nordiky migrujícími do Indie musely být i nějaké ženy, byť v menšině. Je možné, že ženy nordického typu se do Indie dostávaly i v rámci pozdějších migrací a invazí (Kušánové, Peršané, Sakové atd.).

Je třeba upozornit, že v tomto výzkumu se ale mluví obecně o evropských genetických stopách, nikoli specificky o „nordických“. To by zřejmě vyžadovalo další a důkladnější výzkum.

Jasnou bělošskou identitu potvrdily i výzkumy DNA u tarimských mumií Tocharů, kteří společně s Árijci pocházeli z pradávného indoevropsko-nordického společenství a kteří i později ovlivnili dějiny Indie (viz dále). Proto může sloužit odhalení jejich genetické a rasové totožnosti jako indicie původu samotných Árijců (viz studie Victora Maira et al., zveřejněno 2005).

Na západě Číny v oblasti Linzi (např. mezi Ujgury) lze dodnes nalézt bělošské rysy a nezanedbatelný podíl bělošského genofondu u nich nalezly i moderní genetické výzkumy (viz studie Li Wanga et al., 2000). Odlišná etnická identita Ujgurů je dodnes trvalou příčinou separatismu, napětí a konfliktů s místními etnickými Han-Číňany a čínskou vládou.

DISKUSE – sporné otázky            

Upozornění: v tomto oddílu se pouštím na pole téměř čisté spekulace a pouze kladu různé myslitelné možnosti plynoucí z nepřímých indicií a nedostatečných poznatků.

Árjové – skutečně čistě nordický kmen?

Přesto však nelze s jistotou tvrdit, že příchozí Árjové byli běloši čistě nordického typu. Při své cestě ze své prastaré domoviny z plání okolo Černého a Kaspického moře jistě mohli absorbovat nějaké další bílé typy. Víme, že v té době bylo území, přes které procházeli, obydleno značným počtem mediteránů a zřejmě i nějakými alpinci. Alpinci se zřejmě vyvinuli v dnešním Turkestánu – tedy v místě poblíž krystalizační oblasti nordiků a rovněž tak poblíž trasy jejich migrace do Indie.

Když Árijci migrovali do Indie, museli projít oblastmi, které byly v té době osídleny početným mediteránním obyvatelstvem se skupinami armenoidů a alpinců. Je možné, že během svého putování nějaké tyto nenordické elementy absorbovali.

Smith (1932, s. 189) uvádí, že poté, co se s oteplením klimatu po skončení doby ledové rozpustily ledové bariéry v Asii, došlo k míšení mezi nordiky a alpinci, jejichž asijská krystalizační centra jsou si poměrně blízká. Je tak možné, že i Árjové byli jedním z kmenů, jichž se částečné smíšení s alpinci týkalo.

Coon (1939, VI. odd., kap.) uvádí: „(…) především nelze dojít k závěru, že termíny nordik a Indoevropan jsou neoddělitelné. Indoevropští mluvčí se od okamžiku jejich prvotního rozšíření začali mísit s dalšími národy a specifické spojení mezi jazykem a rasou v této podobě v dnešní době již do značné míry zmizelo.“

Jistým vodítkem může být, že u mnoha nordických kočovných středoasijských kmenů byly nalezeny i brachycefální, většinou zřejmě alpinské (později i mongoloidní) typy.

Celkově snad můžeme říci, že do Indie příchozí Árijci byli původně buď opravdu čistě nordičtí, nebo u nich nordický typ převažoval, ovšem s menšinou jiných bílých typů.

V některých literárních památkách – viz např. Pantanjali (in Mahabhashya, ii. 2.6, 150 pnl.) – jsou bráhmáni popisováni jako „zlatovlasí“ a světlé pleti. Avšak jinde ve zmíněném textu jsou popisováni i jako tmavovlasí. Interpretace je obtížná. Může to znamenat, že příchozí běloši nebyli pouze nordického typu, nýbrž že obsahovali i jiné, tmavovlasé bělošské elementy (mediteránní, alpinské, armenoidní).

Není však ani vyloučeno, že i tak mohlo jít o nordiky – ne všichni nordici musí mít nutně světlé vlasy.

Jako pravděpodobná se jeví varianta, že takto popisovaní brahmáni již nebyli čistě z přistěhovalého etnika, nýbrž již zčásti smíšení, a to buď se zbytky mediteránních bělochů nebo i s tmavšími nebělošskými typy nebo v nějakém poměru s oběma skupinami. Pro to by svědčila i skutečnost, že kastovní systém byl zaveden až poté, co se již do určité míry árijští přistěhovalci začali mísit s místními.

příště: Barvy kast – rasový indikátor?

poznámky

(7) To je také jasný důkaz proti dnešní politicky korektní demagogii, která se snaží lidstvo co nejvíce „sbližovat“ a tvrdí, že Indoevropané byli pouze jazykovým a kulturním společenstvím. A že tedy všichni od Indů až po Evropany a Američany jsou vlastně „jeden indoevropský lid“. Ve skutečnosti byli původní indoevropané nejen běloši (tím je myšleno evropští běloši), ale dokonce jen jednou jejich – nordickou – podskupinou.

Tak tedy ani dnešní bílí Evropané a Američané už nejsou původními nordickými indoevropany (nordický rasový typ jednoznačně převažuje už jen v populaci Švédska, Norska, Dánska a Islandu), tím méně tmavší populace na východ a jih od Evropy. Jde pouze o to, že převzaly jejich jazyky, resp. že jim byly původními indoevropskými nájezdníky vnuceny.

Je však velký rozdíl v tom, že v Evropě se nordičtí indoevropané smísili s geneticky příbuzným bílým obyvatelstvem, takže schopnosti takto smíšení populace zůstaly zhruba na stejné úrovni jako u obou těchto bílých skupin před jejich smíšením. (V severní Evropě bylo kvůli nehostinnému podnebí a odlehlosti jen málo původních obyvatel, takže se příchozí nordici neměli příliš s kým mísit a tudíž jen zde si udrželi svoje nordické rysy.)

Naproti tomu v oblastech na jih a zejména východ od Evropy se nordičtí indoevropané smísili s tmavšími nebílými populacemi a tak zmizela jejich kultura, schopnosti a samotná identita.

Zůstaly zde jen jejich jazyky a něco málo z jejich kultury a náboženství.

Reklamy
komentářů 56 leave one →
 1. Alexandr permalink
  Leden 9, 2012 15:03

  Vladislav: moje mail. adresa je alexandr.pardup@seznam.cz

 2. Vladislav permalink
  Leden 9, 2012 12:51

  Alexandr: rád Vám odpovím, ale to není téma na pár vět. Uveďte zde prosím svůj e-mail. Děkuji.

 3. Alexandr permalink
  Leden 9, 2012 11:34

  Vladislav
  Také mám dotaz! V co věříte, čemu věříte, co vyznáváte a jak se to projevuje? Nevím, jestli jste to tady někde psal, nečetl jsem všechny příspěvky historie. Děkuji

 4. Vladislav permalink
  Leden 9, 2012 10:08

  Cicero: děkuji za zajímavou otázku. Židozednáři se v poslední době s katolickou církví skutečně moc „nemusí“, a tento fakt má podle mě dva důvody.
  Prvním je, že spousta vlastenců, národně a etnicky smýšlejících lidí, hledá kořeny a nedokáže se dostat hlouběji než ke křesťanské (katolické) minulosti, kterou si pak chybně adoruje jako minulost národní a naprosto chybně spojuje křesťanství s vlastenectvím. Tito lidé nechápou, že naši předkové byli vlastenečtí nikoliv díky idei křesťanství, ale jí navzdory, a že to vlastenectví, které předváděli pod křesťanskými prapory, jakkoliv bylo stále ještě „silné“, bylo už jen odleskem původní etnické hrdosti a rodové vznešenosti, kterou právě už z principu multikulturní a kosmopolitní křesťanství od začátku popíralo.
  Druhým důvodem je podle mě to, že křesťanství a židovství se proti sobě vždy vymezovaly jako dva vzájemně se nesnášející bratři téže krve. Dá se to pochopit: oběma šlo o světovládu, oba mají toto úsilí nařízeno ze svého „božského“ zdroje. Podobně se například stalinističtí (džugašvilističtí) sovětští Židé „na život a na smrt“ rozkmotřili s americkými Židy Rotschildovskými – stačí se podívat, jak dopadl jejich věrný stoupenec Leiba Bronstein alias Trockij. V podstatně menším a mírnějším měřítku u nás: podívejte se na nesnášenlivost mezi „osmašedesátníky“ a „klausovci“ – přitom při pohledu zvenčí by si měli rozumět: obě skupiny bojovaly za pád komunismu…
  Při prosazování křesťanství nešlo o nic jiného než o ovládnutí světa silně pozměněným a upraveným curriculum vitae osoby jménem Ježíš Nazaretský. Přestože jde od samého začátku o myšlenku Židů, stala se tato skupina časem natolik mocnou a zásadní, že to jiné skupině Židů začalo vadit, zejména poté, co křesťané integrovali i spoustu dobrých a slušných, ale bohůmžel většinou naivních duší – takže se časem začali mít „rádi“ jako Stalin s Trockým.
  Učení Ježíše Nazaretského, tak, jak mu rozumí jisté skupiny křesťanů, skutečně překáží představám, že vznikne svět, kde nebudou „žádné hranice“ a kde se individuality a duchovní potenciál lidí nechají vysávat oblbující masmediální zábavou, jejíž účinek bude posilován přežraností z nadbytku nezdravých potravin. Podle mého názoru křesťané mohou i určitých úspěchů takto dosáhnout, ale nakonec jsou vždy odsouzeni prohrát, protože to, čemu se klaní, je obraz, nikoliv pravda, a ten obraz vytvořili právě ti, proti nimž se ti křesťané snaží bojovat. Takto získá obluda ještě více sil, protože jí je s naivní dobrou vůlí a v plné víře v opravdovost věnují často ti opravdu dobří a silní!
  Podle mého názoru jsou jen jedna možnost, jak něco opravdu změnit: mírnou, neagresivní, ale důraznou cestou se odstřihnout od všeho, co zavání Židem v jakékoliv podobě: křesťanství, „východní náboženství“, některé druhy „mystiky“, „čarodějnictví“ a dokonce i „pohanství“, život na dluh, kabelové zábavní programy, Hollywood a mnoho dalších. Máme dost sil na to, abychom vytvořili svůj vlastní životaschopný svět, i když je to práce na mnoho staletí.
  Jsme silnější, než oni – oni potřebují nás, my je nikoliv.

 5. Leden 7, 2012 16:02

  Dobrý den , čas nejspíš vůbec neběží , to je asi jen umělý pojem , aby mohl jako „běžet“ , musí „běžet“ objekty , plynou fyzikální děje , v tom hvězdoletu plyne stejně , jako na Zemi , jenže ta prostoročasová kapsle ,která se urychlila na konstantní skoro C , má jinou geometrii a ta dělá , že donesení lžíce z talíře k ústům astronauta je jako na Zemi třeba 1000 * totéž po sobě , přičemž ten člověk na Zemi nic zvláštního nepozoruje a „nepřejí se“ , dá si jich jako obvykle .
  A v GPS , co se prodávají do aut a pro výletníky , dnes již jako něco obyčejného , tak aby se obdržely správné hodnoty ,je nutno opravovat čas o rozdíl v důsledku právě že dilatace , alias „prodloužení“ , jelikož bychom dostali nesprávné hodnoty souřadnic polohy (držitele GPS), Země , jak se otáčí ,tak tu máme bežnou rychost + C a to se již musí sčítat relativisticky dle Lorenze , který sám neměl pro to použití , nenastala doba k tomuto , on ji „předběhl“ .
  Nejde sečíst vektorově jako rovnoběžník ryvchlostí v hodinách školní fyiky c+v(Země a její rotace) , to by vyšla nadsvětelná rychlost a ta pro tardyony (My a co vidíme okolo nás) není „k mání“ a tou ten signál přeici neputuje , tak proto .

  A nezapomeňme , co pravil Mahábárátha : Čas je semenem vesmíru , takže poněkud to i s Indií souvisí , dávno o tom něco věděli , jen nevím , od koho .

  Ale kontaktovat větší rychlosti kohokoliv , než C , by možná šlo telepaticky , tam je teoretická možnost , že se přenáší informace asi jako u toho pokusu , který „dělá“ , že věci jsou ve dvou stavech naráz .

  Tak v běžném dnešním přístroji oba jevy fungují spolu , ale přitom nekamarádí a přesto se každý musí přepočítávat „osobitně“ a samy navzájem se vylučují a přesto jako celek fungují , vysvětlení prostě chybí .

  To vše nejde pochopit , jen proto , že si člověk řekně , dnes tomu chci rozumět , ani za deset let , musil by se tím zabývat intenzivně , proto ani Lorenz vlastně nevěděl , co vyřešil .
  A jeho rovnice je naprogramována v mikroprocesoru GPS i satelitního telefonu , jinak by obdržel(uživatel od výrobce) při jednoduché úvaze o „obvyklém času“ , že , stojíc u Prahy , je v Baskickém zálivu a musil by reklamovat .

  Mne to začalo zajmat kvůli tomu Mahábáráthovi , když mi bylo tak asi 9 let , to jsem se o něm něco dočetl asi poprvé .

 6. Gebirgsjäger permalink
  Leden 7, 2012 12:47

  Čas běží stále stejně, ať už se pohybujeme kdekoliv a jakoukoliv rychlostí.

  Světlo je z lidského pohledu přenašečem informace stejně jako například zvuk.

  Příklad:
  Právě v tuto chvíli (dle našeho kalendáře 7.1.2012) došlo k zániku hvězdy, kterou pozorujeme a která je vzdálena jeden světelný den od místa pozorování. O této události se k nám donese světelná informace (hvězda zhasne) tedy až za den. (Nezohledníme-li čas nezbytný k přenosu informace zapíšeme si datum zániku hvězdy jako 8.1.2012.)

  Pokud budeme mít navíc předsunuté pozorovací stanoviště (kosmická loď), které ve chvíli zániku hvězdy tuto monitoruje, nachází se od ní ve vzdálenosti přibližně jedné světelné hodiny a bude schopno naši základnu kontaktovat rychlostí dvakrát vyšší než světlo. Získáme informaci o zániku hvězdy cca za půl dne. Tj. asi půl dne předtím než se o této události přesvědčíme na vlastní oči.

 7. Orel permalink
  Leden 7, 2012 04:09

  Dilataci času, která tedy s tématem Árjů v Indii nemá vůbec nic společného, jsem nikdy nepochopil. Kosmická loď se ve vztahu k Zemi pohybuje skoro rychlostí světla. Považujete-li za základ inerciální vztažné soustavy Zemi, tak čas plyne mnohem pomaleji na kosmické lodi, kdežto lidé na Zemi stárnou normálně. Považujete-li za základ inerciální vztažné soustavy kosmickou loď, tak by měl čas na kosmické lodi plynout normálně a na Zemi zpomaleně. A oboje je možné najednou, takže by se to mělo vyrušit, ne?

 8. Leden 7, 2012 03:47

  Dobrý den , ono to je moc složité , on vlastně před ním byl Lorenz , jestli byl hebrejského původu , nevím , jenže jeho současníci si s tou transformační rovnicí nevěděli dlouho rady a považovali ji za exotický výsledek diferenciální rovnice k ničemu v té době neužitečný a Einstein ji uchopil a rozvinul . To je tím fotonem , ten jej upoutal , nejdřív není a když je , tak nepotřebuje rozjezdovou dráhu . A pak je také ten známý pokus : dvě šterbiny a stínítko s filmem a světlo dává složený vzorek (asi jako dva kameny hozené do rybníka a vyjde totéž) a nebo jen jedna štěrbina a je jen skvrna bez vlnových vzorků ,ale ne už jako jeden kámen do hladiny rybníka) . Otázka , která nejde zodpovědět je , odkud jedna štěrbina „ví“ že byla odkryta druhá a to funguje bez ohledu na vzdálenost (jakoby nekonečně velikou rychlostí přenesená informace, jenže jaká ? , nikdo neví.) Tak dokud se nebude vědět tohle , tak cestování do minulosti vůbec asi neuskutečnitelné a do budoucnosti , s obtížemi velkými . Tak se nezlobte , tohle mne zajímá ve volných chvílích , když je čas , jako myšlenkové cvičení .

 9. Gebirgsjäger permalink
  Leden 7, 2012 02:06

  Cestování v čase je nesmysl.

  Einstein je uměle vytvořeným symbolem geniality.

 10. Miloš permalink
  Leden 7, 2012 00:32

  atzli: ty s tím co píšeš o časovém posunu vycházíš z Einsteinovy teorie relativity, a to je zřejmě sionistický podvod na oklamání hloupých gojímů

 11. Leden 7, 2012 00:08

  Dobrý den ,
  omlouvám se a vím , že to sem moc nepatří ,

  jen jsem chtěl říci , že není vyloučeno , že by mohl snad existovat i život založený na sloučeninách křemíku , a to čím je voda pro uhlík , by nejspíš mohl být čpavek .

  Jak je to s elektřinou v kovech , to se říká jakoby jednoduše a přesto to není jednoduché , že prý pohyb volných elektronů . Jenže každá síla má svého přenašeče a u elektromagnetické síly je přenašečem energetické kvantum foton. A užitečná informace se v kabelu kovovém přenese rychlostí světla , takže volný elektron je asi jen nosné medium ,sám se pohybuje nepatrnou rychlostí snad řádově cm/sec. Jenže u střídavého proudu se nejspíš nepohybuje vůbec, ale jen přešlapuje na místě .
  Ten foton v tom kovu dělá asi toto … Jelkož (obezlička , má nulovou klidovou hmotnost. , tak tedy nejprve neexistuje) a připojením k napětí vznikne fázovým přeskokem v energetickém záblesku(to je slovní přirovnání ,asi lepší , než že teče proud) tak ihned má konkrétní hmotnost a především nekonečně veliké zrychlení, tudíž od první chvíle letí právě rychl. c. a narazí do nejbližšího elektronu,řečeného „volný“ a s ním vytvoří pozitron , což je antihmota k elektronu a ten se se dotkne skoro ihned nejbližšího dalšího elektronu a ty dva spolu anihilují v energetickém záblesku a děj se opakuje , opět vysokoenergetický foton a to je nejspíš ve skutečnosti elektřina , jež je provozována rychl. c na „volných elektronech“ . Elektron zcela určitě se na rychl. c nedá dostat , nejspíš i jediný elektron by se musil urychlit na 0.9*c výkonem menší elektrárny v urychlovači , „ztěžknul“ by energií do něj vloženou. Stejně to ale nejde pořádně vysvětlit pro střídavý proud, to by v tom kabelu totiž ,musily ty fotony létat protisměrně a jak se navzájem poznají , když každý vzniká ve „svém “ směru od zdroje .

  Jinak do libovolné vzdálenosti se lze nejspíš dostat za , říká se tomu 2+1 , dva roky a jednu vteřinu , první rok urychlování na 0.99999……99999 * c (aby to snesl lidský organismus , tak to dá něco kolem našeho g ), pak klouzavý let touto skoro *c a pak totéž decelerace . Takže za 5 let a dvě vteřiny lze vykonat misi na sebevzdálenějším systému, jenže na Zemi uplyne bohům žel tolik , nakolik se stane „gumovým“ čas , tedy v tom poměru , koilk 0.9999….9999 potřebujeme , natolik se prodlouží čas v hvězdoletu a tolik i uplyne na Zemi takže se posádka vrátí do své domoviny třeba o 1E6 let později a bude působit nepatřičně, asi jakoby se dostavil teď válečník od Kadeše v dvoukolovém bojovém voze tehdy nejmodernějším prostředku , do 21. století a tvrdil by ,že přišel do naší budoucnosti , tak takhle by asi vypadal a možná hůře , návrat dnešních lidí z daleké mise z „hvězd“ zpět na Zem .

 12. Cicero permalink
  Leden 5, 2012 21:48

  Vážený pane Vladislave, to co píšete je velmi zajímavé. Ale jak si v současné době vysvětlit chování židů a jejich poskoků zednářů, kteří se snaží maximálně poškodit odnož křesťanství katolicismus. Viz maximální pošpiňování Krista atd. Spousta věcí, které píšete mi do sebe v celku zapadají, ale na tohle bych chtěl znát Váš názor.

  Máte opravdu zajímavé informace. Byl bych rád kdybyste se mi ozval na mail (auto52435963@hushmail.com). Jistě bychom vymysleli způsob, jak z toho vytvořit zajímavý článek. Pokud byste měl zájem samozřejmě.

 13. Miloš permalink
  Leden 5, 2012 03:20

  Vladislav: nesouhlasím s tím, co píšeš o vědě. Ve vědě je nutná specializace, jinak to ani není možné, pokud by vědec chtěl rozumět všemu, tak by musel studovat desítky let. Například vědci, kteří by se zabývali studiem člověka by museli vystudovat medicínu, antropologii, psychologii, možná i sociologii a další obory a to přece není možné. A zrovna tak je to v technice. Inženýr, který pracuje na konstrukci parních turbín musí být odborník na parní turbíny a nemusí už být odborníkem na spalovací motory, , raketové motory, polovodiče nebo jaderné reaktory. Věda si vyžaduje specializaci, a čím je společnost vyspělejší tím logicky musí docházet k větší specializaci při práci i při studiu na vysokých školách.

 14. Miloš permalink
  Leden 5, 2012 03:13

  Vladislav, Andreos: do vaší debaty o uhlíku se nemohu zapojit, protože organická chemie je bohužel jedna z mála věd o které skoro nic nevím. Proto nemohu posoudit jestli i jiné prvky mohou vytvářet organické sloučeniny. Ale i když připustíme, že to dokáže jenom uhlík pak není důvod, proč by ke vzniku života nemohlo dojít i na jiných planetách, protože planet jako je Země, kde jsou podobné klimatické podmínky, voda v kapalném stavu (to ale nemusí být nezbytná podmínka pro vznik života) a na povrchu planety se vyskytují stejné prvky musí být nespočetné množství. Pokud je vesmír nekonečný, tak musí být i nekonečné množství takových planet a je vyloučené, že by nikde jinde nevzniknul život. Já věřím že existuje život i na jiných planetách a je možné že jsou to i vyspělé civilizace, ale nevěřím že nějací mimozemšťané někdy navštívili zemi ani že se to tak stane v budoucnu z důvodu příliš velkých vzdáleností. I když rychlost světla zřejmě není nepřekonatelná, zrychlit raketu na rychlost světla nebo ještě vyšší asi není možné a pokud ano tak by to vyžadovalo nepředstavitelně velké množství energie. A není pravděpodobné že by inteligentní tvorové na jiných planetách měli tak dlouhý život, že by mohli cestovat vesmírem stovky nebo tisíce let.

  Andreos, Orel: s těmi indoevropskými jazyky máte pravdu, to mě nenapadlo. I tak si ale myslím že drávidština byla řečí poddaných a otroků a bělošská vládnoucí třída mluvila indoevropským jazykem.

  Andreos: Myslím si že o původu čínských císařů, šlechty a mandarínů je řada důkazů, i když nepřímých, a to jsou pověsti, sochy a nástěnné malby, podobnost čínské mytologie s germánskou mytologií i to že se lidé s bělošskými geny vyskytují v Číně dodnes. Občas se objeví Číňan se světlou pletí, který vykazuje znaky smíšeného rasového původu. Podívej se třeba na fotky prvního čínského presidenta Sunjatsena, na něm je vidět že to nebyl čistokrevný Číňan ale mestic, a to vládl před ani ne sto lety.
  Není to sice jisté, ale je to pravděpodobné. To že čínská civilizace vznikla prakticky z ničeho tak rychle svědčí o tom, že jí založili běloši a to že Čína začala později upadat se dá vysvětlit jedině zánikem bělošské vládnoucí třídy.

 15. Andreos permalink
  Leden 4, 2012 17:22

  p. p.
  V tom se moc neorientuji, mě zajímají spíše exaktnější záležitosti, náboženství a „duchovno“ tolik ne.
  Zkuste něco najít na googlu.
  něco málo snad zde: http://www.vedy.sk/sk/vedy.php#energeticky_system
  http://www.rahunta.cz/news/slovansko-arijske-vedy-2-2-vira-vedicka-kultura-ve-zkratce-/

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: