Skip to content

Jörg Lanz von Liebensfels a Řád nových templářů

Listopad 27, 2011
by

 1) Jörg Lanz von Liebensfels – životopis

Narodil se 19. července 1874 ve Vídni-Penzingu. Jeho rodiče pocházeli ze středostavovských poměrů, přičemž matka byla poloviční Češka.

Již v dětství se nadchl pro řád Templářů a vžíval se do světa bájí a legend. V 19 letech se stal novicem v cisterciáckém opatství . Kromě rychlého postupu v církevní hierarchii, mu působení v opatství umožňovalo, rozsáhlá studia historie a orientální mystiky. Po období plném napětí a zoufalství, vyplývajícím z jeho touhy po fyzické a intelektuální svobodě, zrušil Lanz své svaté přísahy a 27. dubna 1899 ve věku 24 let opustil opatství.

Zřejmě již v té době uzrála v Lanzovi myšlenka založit vlastní árijsko-křesťanský řád. Po získání peněz za své technické vynálezy, mezi lety 1902-1905 založil „Ordo Novi Templi“ čili „ Nový Templářský řád“ cílem řádu bylo: Znovu oživení staré ário-heroické myšlenky svazu mužů, založeném na rasové stejnosti. Novotemplářský řád se postupně rozrůstal a kromě několika opatství, získal do svého vlastnictví i hrad Werfenstein.

Jörg Lanz se také intenzivně věnoval literární činnosti. Kromě napsání velkého množství ariosofických děl, vydával v letech 1908-1918 časopis Ostara ( Jméno pohanské bohyně jara. ) Ke kmenovým námětům Ostary, patřila rasová somatologie, antifeminismus, a duševní rozdíly mezi plavou a tmavou rasou na poli sexuálního chování, filozofie, umění, politiky atd. Rovněž bylo v Ostaře propagováno, zavedení nového kastovního systému, odvozeného z hinduistického zákoníku Mana.

Za první světové války se Lanz stále více radikalizoval a předpovídal příchod rasového a hierarchického ráje. Ráje, který znamenat pro „rasově méněcenné“ deportaci na Madagaskar nebo zotročení a využití jako „ tažných zvířat“

 Koncem roku 1918 Lanz opustil vřící Rakousko a usadil se v Maďarsku. Roku 1921 se vydal do Mnichova a neúspěšně se zde snažil navázat styky s německými nacionalisty, seskupenými kolem společnosti Thule. Se sympatiemi sledoval vývoj politických událostí v Německu i převzetí moci nacionálně-socialistickým hnutím.  V lednu 1932 založil ve Vídni jako „předsálí“ svého řádu Lumen-Club , podle stanov „ Sdružení lidí , kteří se stavějí proti nehezkému, chorobnému a shnilému v dnešní naši pokrytecké kultuře.“

Hitlerův vstup do Rakouska, uvítal německý Rakušan a áriozof Lanz s nadšením. Nepřinesl mu však nic dobrého, ačkoliv, jak sám rád říkal, byl člověkem, který dával Hitlerovi myšlenky. Hitler, však nechtěl mít s Lanzem nic společného a již 2. prosince 1938 byl Lanzovi udělen zákaz publikování. Po zákazu Nového templářského řádu a Lumen-Clubu se stáhl Lanz do ústraní a vydával se za oběť vládnoucí kliky.

Jörg Lanz zemřel v ranních hodinách 22. dubna 1954 ve Vídni, aniž přijal svátosti umírajících katolické církve.

 2) Jörg Lanz von Liebensfels – myšlenky a přínos

Jeho názory vycházejí z radikální teologie, z charakteristického pohledu na historii a z komplikovaných vědeckých spekulací.

Jádro jeho „ ário-křesťanské „ doktríny spočívá ve souboji dobra a zla. Dobra, charakterizovaného „ árijskými nadlidmi „ a jejich spasitelem Fraujem , který volá po posvátném vykořenění „ podlidí“ a všech rasově podřadných stvoření. Lanz opíral svoji tvorbu o nejrůznější humanitní  a přírodovědné obory , včetně antropologie, fyziky a zoologie.

Podle jeho teologie prvotní hřích znamenal hříšné křížení Árijců s nižšími živočišnými druhy. V důsledku tohoto křížení vzniklo na světě několik smíšených ras, které ohrožují posvátnou a legitimní moc árijců. Árijce charakterizuje jako nejbližší potomky boholidí. U niž pomocí správného křížení a dodržování rasové hygieny, lze opět dosáhnout ušlechtilých vlastností boholidí, jako jsou telepatie, vědění a vesmírný řád.

Lanz hřímal proti falešné křesťanské tradici soucitu se slabými a utlačovanými a žádal, aby se národ bez milosti vypořádal s méněcennými. Rovněž tvrdě vystupoval proti feminismu, neboť považoval ženy za náchylnější ke zvířecí chlípnosti. (promiskuitě s podřadnými rasami.) Čehož využívají nižší rasy, které se odedávna pokouší stáhnout árijce pomocí promiskuity na evolučním žebříčku směrem dolů.

Z důvodu přiblížení se širším vrstvám, Lanz stále více přebíral „ völkisch“ a antisemitskou tématiku. Při vydáváni časopisu Ostara dostál svému slibu, že bude pátrat po škodlivých společensko-ekonomických a kulturních následcích emancipace podřadných ras ve všech oblastech veřejného života. V rozmezí čísel 26 – 89 se 7 čísel hluboce zajímalo o klasifikaci rasových typů, 18 se zabývalo sexem, ženami a prostitucí, 29 srovnáváním duševních a fyzických vlastností mezi plavovlasými a tmavovlasými a 9 náboženskými a okultními záležitostmi.

Lanz také ve stále větší míře těžil z moderní teozofie a zajímal se o okultismus.

Z myšlenek Jörga Lanze a jeho spolupracovníků čerpalo mnoho pozdějších áriozofů a nacionálně socialistických myslitelů. Některými jeho představami se rovněž inspirovaly později vzniklé nacionálně socialistické organizace. ( např. Program Lebensborn prováděný organizací SS ).

A minimálně několik čísel jeho Ostary četl i Adolf Hitler v době jeho pobytu ve Vídní. V době kdy se formovala jeho osobnost a vytvářel náhled na svět.

 3) Řád nových templářů ( ONT )

Lanzův první zájem o Templáře vznikl na základě středověkých balad o Persifalovi a rytířích zlatého grálu . Tyto eposy se v jeho době těšily velké oblibě díky tomu, že je Richard Wagner zhudebnil jako opery  a že tuto mytologii zpopularizovali romantičtí autoři, jako Erwin Kolbenheyer a Fridrich Lienhard.

 Templáři byli těsně spojeni s cisterciánským řádem. Sv. Bernard z Clairvaux, zakladatel Cisterciáků, založil v roce 1128 řád Templářů a později je oslavoval zato, jak statečně bránili křesťanství. Lanzův osobní vztah k templářům byl o to silnější, že kdysi sám k cisterciánském řádu náležel. Vytvořil si představu, že právě tito rytíři hájili ve středověku rasistickou gnózi. Jejich cílem bylo založit Velký germánský řádový stát, který by obsáhl celou oblast středozemního moře a který by svůj vliv rozšířil hluboko na Střední východ. V roce 1913 Lanz vydal krátkou studii, ve které interpretoval grál jako elektrický symbol, který náležel „ parapsychickému „ potenciálu čistokrevné árijské rasy. Úsilí templářů najít svatý grál bylo pouhým metaforickým obrazem pro přísně eugenickou praxi, která měla vychovat z templářských rytířů boholidi.

Za přispění vídeňských přátel koupil Lanz v roce 1907 pro svůj řád jako ústředí Burg Werfenstein. Tento hrad byla romantická středověká zřícenina, která se tyčila na vysokém skalnatém útesu na d Dunajem ve vesnici Struden u Greinu v Horním Rakousku. Roku 1907 v prosincovém čísle Ostary uveřejnil Lanz program ONT a svůj řád vykreslil jako árijský spolek vzájemné pomoci, založený s cílem posílit rasové uvědomění prostřednictvím genealogického a heraldického šetření, soutěží krásy a v zaostalých zemích položit základy rasistických utopií.

Zdá se , že k prvním činnostem ONT patřily slavnosti na hradě Werfenstein. Jednou na jaře přijelo z Vídně několik set lidí parníkem a z ovlajkovaného hradu je přivítala děkován salva. Po obědě v místních hospůdkách se velká společnost přemístila na hradní dvůr, kde vyslechla koncert. Společenská zábava spojená s velkými ohni a s táborovým ohněm trvala dlouho do noci. O této události se široce rozepsali v tisku a tím přispěli k šíření myšlenek Ostary u široké veřejnosti.

K světským oslavám inspirovaným pangermánstvím přiřadil Lanz řádovou liturgii a ceremoniál, který před nezasvěcenci zůstával většinou skryt. Lanz také vypracoval řád pro ONT, který se trochu podobal disciplinárnímu kodexu tradičních náboženských řádů. Devět článků zákoníku obsahovalo vyhlášení cíle a principu, dále výčet práv bratří a jejich povinností, stručný popis řádových rituálů a několik článků se věnovalo obřadní složce, včetně hierarchie , obřadních rouch a heraldiky. Kromě liturgie vypracoval Lanz řádovou hierarchii. Podle tohoto zákoníku byli bratři rozděleni do 7 řádů podle svých služebních povinností a stupně rasové čistoty. Lanz vyšperkoval svou hierarchii i tím, že každému stupni určil roucho, erb a titul. Základním rouchem  které nosili všichni bratři, byla bílá mnišská kutna s kápí, ozdobená rytířským křížem, jehož tvar se lišil podle  stupně ke kterému náležel jeho majitel.

Popularita Ostary dokazuje, že o ONT věděla řada Rakušanů, zejména ve Vídni. Pamětníci vzpomínají, že Ostara byla do značné míry distribuována prostřednictvím městských trafika Lanz hlásil, že v roce 1907 vydal 100 000 výtisků. Z toho lze soudit, že Lanzovy myšlenky sdíleli široké vrstvy čtenářů, ačkoli k esoterickému jádru Nových templářů měl přístup jen omezený počet lidí.

Zenit činnosti ONT lze umístit do let 1925 – 1935. Za celou dobu své činnosti ONT vytvořil sedm buněk (presbyteriánství), z nichž nikdy nepracovalo najednou více jak pět. Celkový počet bratří přijatých do řádu , patrně nikdy nepřekročil tři sta.

Význam ONT je spíše v tom, co vyjadřoval, než v tom, čeho dosáhl. Byl symptomem nejasně formulovaných pocitů nespokojenosti a tato směs obav, zájmů a stylů očividně rezonovala s tajemnými úzkostmi rakouské a německé společnosti. Své elitářství a tisícileté naděje rozšířil o prvek genocidy. Nejvyšším cílem ONT bylo vykoupení světa prostřednictvím eugenické selekce a vykořenění podřadných ras.

Reklamy
komentářů 19 leave one →
 1. Andreos permalink
  Listopad 30, 2011 14:23

  ad2.Dnes zatím můžeme je nrozeznat několik genetických a chromozomálních chorob a vad. Geny pro inteligenci či žádoucí povahové vlastnosti zatím ne. Ale jistě by nebyl až takový problém to zjistit a časem to půjde. Zrovna tuším před rokem jsem někde četl, že objevili jeden gen týkající se inteligence (je jich celá sada, každý z nich se na ní podílí jen malou měrou). Samozřejmě je to taky otázka vůle – dnes se k těmto věcem nikdo nemá, tak se tyto geny moc nehledají. Kdyby se chtělo, tak si myslí, že už bychom je měli určené.
  Totéž se týká přímých genových manipulací – se zvířaty a rostlinami se dělají už dávno, u lidí to nikdo nechce, tak zde také nic neděláme, ačkoli by to už šlo, kdyby se tomu věnovala v minulých desetiletích pozornost.
  ad3.To jistě připadá v úvahu, jenže se mi nezdá, že by to samo o sobě stačilo. Systém finančních podpor nikde dlouhodobě demografii nezměnil. Politická opatření tohoto typu podle dosavadních zkušeností nejsou příliš účinná. Kromě toho je otázka, zda bychom na to vůbec měli. Například přimět inteligentní a vzdělané ženy, které často mají vysoké mzdy (mají obvykle titul a patří k vyšší vrstvě) k tomu, aby místo kariéry (jsou to především právě vzdělané ženy, které dávají přednost práci před rodinou) byly doma a měly hodně dětí – to by asi chtělo hodně vysoké částky.
  ad4.No, multikulturalisté jsou většinou zároveň environmentalističtí pomatenci, co si myslí, že nízká inteligence či špatné chování je výhradně důsledkem „špatného prostředí“, genetické vlivy vůbec neberou v potaz. Takže podle nich vhodná výchova a vzdělání může všechny negativní aspekty člověka odstranit. Myslím, že jejich představou je společnost složená z lidí různých kultur a ras, kteří ovšem zároveň díky „vhodnému“ vzdělání a výchově budou „unifikováni“ k vzájemné ohleduplnosti, vysoké inteligenci a altruismu. Samozřejmě je celá tahle představa jakéhosi ráje kombinujícího kulturně-rasovou různost a zároveň jednotnou kvalitu lidí v základních vlastnostech díky „správné výchově“ úplný nesmysl.
  Zároveň podporují i míšení (což je mimochodem spor v jejich vlastní koncepci – chtějí různorodé lidstvo nebo míšení a následnou stejnost celého lidstva?), což samozřejmě má dysgenický efekt pro inteligentnější rasy, ale zároveň také eugenický pro ty méně inteligentní. Ovšem je třeba říci, že při současných proporcích je inteligentnější část lidstva (bílí plus část Asiatů) menšinou ve srovnání s podprůměrně inteligentní částí lidstva (průměrné IQ celého lidstva je cca 90). Takže pokud dojde ke smíšení, tak se prostě inteligentní skupiny víceméně rozpustí v méně inteligentní globální mase jako kapka v moři -tj. pro inteligentní skupiny to bude mít fatální dopad na jejich kvalitu, zatímco eugenický efekt pro méně inteligentní masu lidstva bude minimální.
  Kromě toho – lidí schopných skutečně tvůrčího myšlení a odpovědných za všechen pokrok je ve světě naprosto žalostná menšina – i u nejiteligentnějších skupin (bílí a severní Asiati) je jich cca 2 procenta (IQ nad 130). Jejich podíl na světové populaci je už dnes mizivý a má nejnižší porodnost ze všech skupin na světě – a přitom v nich je jediná naděje ne pokračování lidské civilizace. Nejsou to moc radostné počty. Tahle tvůrčí menšina může zmizet ze světa ještě dříve než bílá rasa jako celek.

 2. Swantowiet permalink
  Listopad 29, 2011 22:05

  ad10.) S „tabula rasa“ jsem se vážně dost sekl, vzpomínám si, jak jsme tu dříve probíráli Klementa Gottwalda a Jana Masaryka a jejich politické schopnosti. Já jsem napsal, že Jan mohl být dobrým člověkem, ale byl špatným politikem s tím, že jeho schopnosti omezovaly psychické problémy dědičného rázu (stejně tak jeho sestru), získané po matce.

 3. Swantowiet permalink
  Listopad 29, 2011 21:48

  ad2.) Je schopné dnešní genetické inženýrství, alespoň do určité míry, opravit vady v rodičovském genetickém materiálu určeném k reprodukci (či nahradit poškozenou část částí validní) nebo se zatím spokojí s funkcí diagnostické metody k výběru nejzdravějšího materiálu? Otázkou je, kde je hranice chyb, které jsou a nejsou natolik závažné, aby se člověk na světě jenom trápil, navíc je česká populace v tomto ohledu poměrně zdravá. Dle výzkumů jsou našim problémem tak maximálně líné spermie a u sedavých zaměstnání nižší „jakost sexu“, porovnej se Švýcarskem, tam si izolovanost horských údolí vybírá svou daň.
  ad3.) Co rozvrstvení státních podpor a štedřejší populační politika?
  ad4.) To byla logická hříčka, neomarxisté si přejí cílené a organizované smíšení ras, kde by se hodnoty a kvality v nejlepším případě zprůměrovali. Byl by to stejný proces s opačným znaménkem.
  ad8.) viz. ad2.)

 4. Andreos permalink
  Listopad 29, 2011 20:08

  ad2.Eugenika by zasahoval pouze do reprodukce lidí. Možná by se to někomu nelíbilo jako zásah do intimní sféry, ale na druhé straně se eugenika v podstatě týká pouze tohoto. O žádné skutečné totalitě dirigující člověka ve všem nemůže být řeč.
  ad3.Žádná alternativa k eugenice není. Snad jedině že by samovolně opět inteligentnější lidé začali mít víc dětí než ti méně inteligentní. Taková spontánní změna však patří spíš do sci-fi. Dnešní dysgenické směřování společnosti je pevně dáno komplexem ekonomických, sociálních, politických a kulturních faktorů. Změnu v proporcích porodnosti u různých vrstev nelze očekávat.
  ad4.Nechápu, co má multikulturalsmus společného s eugenikou. Spíše je v konečných důledcích dysgenický – chce sem ze třetího světa zatáhnout masy lidí s podstatně nižší inteligencí než je evropský průměr.
  ad6.Nárůst kriminality, úpadek kultury a vzdělanosti, úpadek ekonomické úrovně atd. – k ničemu jinému snižování genetických kvalit populace nakonec vést nemůže.
  ad8.Jde o výběr embryí podle samotného genofondu (jeho kvality), event. zásahy do něj. Ten přece vzniká v podstatě hned po oplození vajíčka. Preimplantační genetická diagnostika (PGD) umožňuje sledování genotypu v raných stadiích, embryo staré 3 dny.
  viz zde: http://www.gest.cz/cz/crm_ivf.php?pg=3
  ad11.Ano zneužití je možné, ale už jsem psal, pokud nás čeká jistota úpadku a zániku (navíc naprosto drtivého, trvalého a nazvratného), pak je lepší toto (podle mě malé) riziko podstoupit, aby se to nestalo. Malé riziko totality a velká šance na odvrácení úpadku a zániku je lepší alternativou než naprosto jistý úpadek a zánik.

 5. Swantowiet permalink
  Listopad 29, 2011 19:26

  ad1.) Souhlas
  ad2.) Dal jsem do souvislosti tři možné nástroje kontroly „občanů“ totalitním státem
  ad3.) Zatím si netroufám tvrdit
  ad4.) Programový multikulturalismus je také de facto eugenická záležitost, pouze se liší nástroji a cílem, tím je downgrade bílé rasy.
  ad5.) Souhlas
  ad6.) Definuj úpadek
  ad8.) Máš pravdu, ale povahové rysy se vyvyjíjí až po cca po třech týdnech to už není shluk buněk, k zvyšování IQ, morálky a alturismu bude třeba hormonální terapie, což je hodně nestabilní věc (asi jako dárcovství). To už bychom chtěli moc, s Downovým syndromem máš pravdu.
  ad10.) OK, to jsem se sekl
  ad11.) Opět, moje obava pramení jednak z obavy zneužít eugeniku jako nástroje kontroly Velkého Bratra. A druhou věcí je, zda by bylo plošné genetické inženýrství pouze nástrojem represe a nebo zda bude v budoucnu i nástrojem opravy.

 6. Andreos permalink
  Listopad 29, 2011 17:50

  Dodatek k bodu 9.: Eugenika a potažmo genetika je věc odborná a vědecká, nikoli politická a ideologická, takže její aplikace by byla spíše věcí vědců – genetiků a doktorů, nikoli politiků a ideologů. Věcí politiků by bylo jen vytvoření nějakého zákonného rámce. I proto je zneužití eugeniky nějakými pomatenými ideology či diktátorskými politiky dost nízké.

 7. Andreos permalink
  Listopad 29, 2011 17:45

  1.Jestli byly časné eugenické programy vedeny snahou o rozvoj člověka či o jeho kontrolu je otázka, na kterou dnes těžko můžeme znát odpověď – asi hrály roli oba motivy; otázka je v jakém poměru.
  2.Nechápu, proč pletete dohromady eugeniku a invazivní psychyatrii, to spolu nemé skoro nic společného – naví mám dojem, že u invazivní psychiatrie se u některých metod ukázalo, že není příliš účinné, ale principy eugeniky nezpochybnil nikdo ani v nejmenším.
  3.Eugenika není poslední záchranná brzda, je to jediná, první a zároveň poslední záchranná brzda. Ke zvrácení dysgenického trendu je tím jediným, co máme.
  4.Zneužít se dá mnoho různých věcí, ale pochybuji, že by zrovna eugenika byla dnes v popředí zájmu nějakých (údajných) zrádných plánů jakýchsi mocenských klik. V každém případě, pokud najisto hrozí zkáza lidské civilizace, pak podle mě stojí to s eugenikou i za jisté riziko. A pokud vím, tak židovští protizápadní intelektuálové jsou vesměs právě proti eugenice stejně jako proti nacionalismu atd. – a naopak pro multikulturalismus, rovnostářství, všelidský univerzalismus atd. Jejich „humanistický“ diskurs je obecně vztato protieugenický.
  5.Choroby a vady mohou být klasifikovány chybně, ale myslím, že dnes už v těchto věcech moc omylů není, většina z nich je diagnostikována dost jasně. Geny například pro cukrovku nebo vysoký krevní tlak jsou negativní bez nejmenších pochyb, takže si myslím, že by nebylo nic špatného na tom je z lidského genofondu odstranit. Navíc eugenice jde hlavně o inteligenci a kladné povahové rysy a jejich vylepšování, zdraví pro ni není až tak podstatné – tím se ostatně už zabývá i standardní medicína.
  6.“Eugenika nesmí bránit přirozené evoluci lidstva“ – dnes probíhá jediná evoluce lidstva – k úpadku, kolapsu civilizace a chaosu. Tak bychom to podle mě měli zvrátit, to je vše. Co je „přirozená“ či „nepřirozená“ evoluce lidstva mě nezajímá. To je jen zbytečná teoretická otázka mimo reálný stav věcí, navíc bez jasné odpovědi. Je přirozená evoluce to, že někoho necháme přirozeně umřít bez pomoci nebo je přirozené to, že ho zachráníme – skrze naši přirozený sklon k altruismu a přirozený vývoj společnosti k vyšším stupňům humanity?
  7.Geneticky naprogramovat pohanství myslím nejde, existují jen obecné geneticky podmíněné povahové inklinace – pravda, včetně sklonů k víře či naopak ateismu. Ovšem konkrétní náplň sklonů k víře (např. křesťanství vs pohanství) je už věcí výchovy a sociálního kontextu. A ostatně toto není cílem eugeniků – jejich cílem je jen zlepšit obecné pozitivní vlastnosti člověka – inteligenci, altruismus atd.
  8.Žena nemusí být po 9 měsíců žádným ležákem – je vidět, že nevíte nic o eugenických metodách. V budoucnu by to mohlo být při embryonální selekci či genetickém inženýrství tak, že se genofond podrobí testování či nějak pozitivně ovlivní hned v počátečním embyonálním stadiu. kdy je plod jen shluk buněk a poté se implantuje a žena ho normálně doností. V podstatě jde o stejnou proceduru jako u asitované reprodukce (oplodnění ve zkumavce – in vitro), která se už dnes běžně provádí. Pouze by tam před implantaci došlo k výběru embryí podle genetické kvality, event. k nějakým zásahům do genofondu (implantaci pozitivních genů, odstranění negativních). V omezené míře se už dnes při asistované reprodukci do určité míry selektuje – embrya se testují na několik málo známých chorob či vad – např. Downův syndrom a jen ta zdravá se ženě implantují.
  9.“Nevěřím, že to stát s námi myslí dobře“. Ani já tomu nevěřím, často tady vysupují proti zbytečným státním regulacím. Ovšem v tomto případě by nešlo o zbytečnou státní regulaci, nýbrž regulaci pro přežití civilizace naprosto nezbytnou. Před jistotou úpadku tak v tomto případě vyjímečně dávám přednost státní regulaci i s rizikem, že by se něco mohlo zvrtnout (které je ale podle mě dost malé – jde o vědu, ne o ideologii a ani dříve klasická eugenika v 1. pol. 20. století i při menších znalostech nikde ke genocidě či jasným zločinům nevedla).
  Navíc je upřímně řečeno otázka, zda by i eventuální zvrhnutí do nějakého totalitně-eugenického státu (podle mě ovšem vysoce nepravděpodobné) nebylo pořád lepší variantou než totální zhroucení civilizace a chaos a lá Afrika – k čemuž to dnes nepochybně směřuje.
  10.“Člověk je tabula rasa“. Absolutní nesmysl. Povahové vlastnosti jsou pod značným genetickým vlivem – cca ze 40 – 70%. Viz např. studie v Psychologii osobnosti od Milana Nakonečného, s. 12 (Academia, Praha 2000).
  11.K mému vyjadřování. Na kritiku eugeniky a popírání rasových rozdílů reaguji vždy ostře, protože to je alfa a omega týkající se přežití Západní i obecně lidské civilizace, což mě nemůže nechat chladným. Vymře-li bílá rasa a upadne-li dysgenicky lidstvo, nastane totální doba temna a kolaps všeho. Všechny předcházející války a pohromy v dějinách jsou vedle toho naprostá selanka. Navíc odmítání eugeniky i rasových rozdílů jsou vždy ztělesněním toho nejhoršího v lidské povaze – fanatismu, dogmatismu, pokrytectví, nechutně amorální manipulace a demagogie, omezenosti a hlouposti. A na tyhle věci jsem od jisté doby alergický.

 8. erikus permalink
  Listopad 29, 2011 17:09

  Souhlasím se Swantowiet -em. Mluví mi s duše. Jednoduchý pokus:
  Pánové, pokud byste stáli před rozhodnutím, jakou si vybrat na sex či za manželku:
  1. Škaredou,starou, znetvořenou dlouhodobou nemocí a nervozní, zároveň však bohatou a vilnou a alkoholičku neustále čumící na TV…
  nebo
  2. Mladou, pohlednou, souměrnou, usměvavou a pracovitou

  Myslím si, že ani pytel zlaťáku by nevyvážil dlouhodobě hendikepy první…
  S nesmrtelným pozdravem

 9. Swantowiet permalink
  Listopad 28, 2011 23:55

  Chyba, mea maxima culpa: Pennhurst Mental Hospital in Chester County Pennsylvania

 10. Swantowiet permalink
  Listopad 28, 2011 23:52

  To byl takový můj etický výlev, nic důležitého, je možné jej klidně přejít. Rozporuji některé předpokládané skutečnosti v základních tezich eugeniky:

  1.) Zdraví, inteligence a mravní charakter jsou určitě cenné a hodnotné vlastnosti jedince. První dvě ze tři jsou (teoreticky) naprogramovatelné a manipulovatelné, ta třetí ne, člověk se rodí jako tabula rasa. Ano, určité vlastnosti jako např. sexuální orientace jsou také programovatelné, ale vzorec chování, interakce s okolím ne. Pokud by to bylo proveditelné, narodí hotový „člověk“, kterého nelze změnit a ani ho to už v životě nenapadne, takže je to vlastně zombie nebo v lepším případě počítač.

  Absurdní příklad: co je pro nás důstojnější? Člověk už prenatálně naprogramovaný jako pohan nebo člověk, který se ním stane sám o sobě, o vlastní vůli a zájmu?

  Ryze praktická poznámka, určité eugenické manipulace jsou možné v určitém stádiu vývoje plodu, v jiném týdnu se vyvýjí výše zmíněná sex. orientace a v jiném zda bude pravákem či levákem, tudíž se nevyhneme nitrodělozním zásahům, v lepším případě laparoskopickým. Otázkou je, nakolik může být takové prostředí stabilní a jak bude zabráněno samovolným potratům. To bude matka 9 mesíců ležákem na rozmmnožovací klinice? To už ji můžeš rovnou pojmenovat Tel ha-Šomer. :-D

  2.) Pokud se jako cíl našeho snažení udává pohanství, návrat ke kořenům a k přírodě, je umělé zlepšovaní člověka herezí. To si musíme vybrat, bohové nebo zkumavka?

  Dysgenický trend rozepíši zítra.

 11. Swantowiet permalink
  Listopad 28, 2011 22:50

  Co jsem zapoměl doplnit:
  ad1.)
  Peenshurt Mental Institute se také nechvalně proslavil i tím, že pokud nebylo na skladě dostatečné množství materiálu, dokázal si jej doplnit a doslova VYROBIT ze člověka, který tam byl třeba na pozorování, ale vcelku zdravý nebo trpící úsměvnou (čti život nelikvidující) poruchou jako třeba noční pochcávání, trosku vhodnou k „léčbě“.

  Tohle je veliké trauma americké společnosti, jak si jinak vysvětluješ popularitu horrorů a thillerů z prostředí blázinců a klinik v USA se vzorcem – úchylný doktor a chudák pacient? Tohle je filmová regresní terapie.

  ad2.)
  Film War against the weak můžeme označit za ne nestranný a zavádějící nebo dokonce demagogický, prosím. Ale informace o bordelu v klasifikaci chorob a vad, které byly monitorovány je relevantní a epilepsie není limitní onemocnění mozku.

 12. Swantowiet permalink
  Listopad 28, 2011 22:08

  Vzácný Andreosi,
  tušil jsem předpokládaný směr tvé reakce a potvrdilo se. Má svou úroveň a validitu, ale mohl jsi se obejít i bez historického exkurzu (program T4) a výrazu „demagogie“, protože už vím, že jej používaš až při vyostřené diskuzi, kdy se již vzdává snaha o střet argumentů a mění se v opotřebovací válku invektiv. Zřejmě předpokládáš, že jsem zcela proti eugenice. Překvapím tě, ani tak ne, ale pořád mám na paměti pořekadlo o ohni jako dobrém sluhovi a špatném pánu.

  Máš pravdu v tom, že se eugenické programy rozběhly v mnoha zemích, často nezávisle na sobě a to i v zemích, které jsou považovány za demokratické (vždy v dobovém kontextu). Jejich ideovým prokletím je, že nejsou brány jako nástroj k udržení trvalého rozvoje člověka, ale jako nástroj ke kontrole občana státem. Spolu s eugenikou je na pranýři i invazivní psychiatrie (ECT – tj. elektrokonvulzivní terapie bez anesthesie – pacient byl při vyšších dávkách přikurtován, tudíž si často zlámal kotník, žebra či zápěstí, lobotomie, vjemová deprivace, drogy místo dražších farmak, nehledě k těmto praktikám si pacienty půjčovala i CIA pro své drogy a waterboarding také vymysleli v Langley ve spolupráci s Peenshurt Mental Institution) a farmaceutistický průmysl (teď si nevzpomenu na jméno, ale zápádní Evropa žila cca v 80. letech kauzou preparátu na tlumení bolestí hlavy, který měl drastické vedlejší účinky na těhotné ženy, resp. na plody, deformoval jim horní končetiny na drobné pahýly).

  Teď možná někoho napadne: Tak proč jim to trápení neulehčit?
  Já na to: Dobrý napad, ale jsou zde důkazy, že šlo o cílené collateral damage.

  Chápej, pro mě je eugenika ta poslední záchraná brzda, kdy hrozí, že naše civilizace by byla JINAK v prdeli. Pokud eugeniku, tak zrušme vše, co ji „vytváří tržní segment“: hormonální antikoncepci, čínské plastové výrobky, prostě, tak abychom ji museli používat co nejméně, přiznám se, že mě to trhá srdce. Nejsem levičák (jako Michael Moore), ale nevěřím státu, že to s námi myslí dobře.

  P.S.: Hodně lidí tady na fóru užívá výrazy jako NWO a spiknutí sionistů, nepadlo vás, že by tito zlí sionisté (nebo kdokoliv jiný) rádi využili eugeniky k downgrade nás ostatních?

  P.S.2: Eugenika nesmí bránit přirozené evoluci lidstva.

 13. Andreos permalink
  Listopad 28, 2011 20:47

  Ach tak, War against the weak – no to je vskutku objektivní a sofistikovaná stránka o eugenice. Samozřejmě skutečně seriózní argumenty proti eugenice jim chybí, tak si drze a demagogicky berou do huby pravda poněkud extravagantní výstřelky raných eugeniků, když ještě neměli dostatek relevantních informací z oblasti genetiky a potažmo psychologie a sociologie. Jenže to není věcně vzato nic, co by zpochybňovalo základní poznatky z oblasti genetiky a eugeniky, jen nechutná manipulace zneužívající toho, když nějaká teorie či koncepce krátce po svém vzniku byla ještě bez dostatečného zázemí v oblasti vědy a fakt.
  A samozřejmě nikdy neopomenou vypíchnout údajné spojení eugeniky s nacismem, které bylo přitom jen velmi slabé, téměř nulové. Ve skutečnosti eugenika probíhala svého času v cca 30 (vesměs demokratických) zemích často ještě před nástupem v nacismu a v těchto zemích se sterilizační programy nijak nelišily od toho v nacistickém Německu – a až do 70. let například v levicovém Švédsku, kde dlouhodobě vládla sociální demokracie a kde proporcionálně k počtu obyvatel bylo sterilizováno více lidí než v nacistickém Německu. A pokud jde o zabíjení postižených lidí, které nějakou dobu v Třetí říši probíhalo, tak to nebylo motivováno eugenikou, ale snahou ušetřit náklady. Znacifikovat nějakou ideu není až tak těžké – stačí si všimnout, že proti eugenice jsou velmi často křesťané a církve – jenže jejich snahy o omezení či zákaz antikoncepce nebo potratů jsou taktéž přesně to, co dělali nacisté v Německu (propopulační opatření z expanzivních důvodů) – takže nejsou nakonec křesťané skrytí neonáckové?. Nebo co dnešní protikuřácké kampaně – první taková kampaň probíhala právě v nacistickém Německu. Takže jsou snad tyto kampaně „neonacistické“?
  Samozřejmě protieugeničtí demagogové nikdy neopomenou zmínit nucenou sterilizaci, ovšem samozřejmě zcela v duchu své prolhanosti již lidem neřeknou, že sterilizace je v rámci eugeniky už dávno pasé (to byla ještě doba tzv. klasické eugeniky); dnes v rámci tzv. nové eugeniky začínají být k dispozici mnohem humánnější a přitom efektivnější eugenické metody (selekce embryí, genetické inženýrství, klonování).

  Co je nejdůležitější – nikdo nevyrátil základní teze eugeniky a její potřebnost za současné situace:
  1.Jisté lidské vlastnosti jsou cenné a hodnotné – zejména zdraví, inteligence a mravní charakter.
  2.Tyto jsou dány značnou měrou geneticky, takže je lze cíleně zlepšovat.
  3.V dnešních společnostech probíhá dysgenický trend – tj. lidé, kteří mají tyto kvality ve větší míře, mají méně dětí než lidé méně kvalitní, což ohrožuje celou lidskou civilizaci.
  4.Eugenika představuje jedinou naději, jak tento negativní vývoj zvrátit.
  Místo hromady zavádějících tlachů by stačilo, aby odpůrci eugeniky věcně vyvrátili těchto několik jednoduchých tezí a celá koncepce eugeniky by se sesypala jako domeček z karet. Jenže to samozřejmě neudělají, protože fakta jsou na straně eugeniků. Tak jim nezbývá než lhát, mlžit a demagogicky manipulovat.

  Tady je jedna seriózní stránka o eugenice: http://eugenics.net/

 14. Andreos permalink
  Listopad 28, 2011 20:09

  Americká eugenika někdy z 20. a 30. let minulého století, kdy bylo poznání ohledně genetiky ještě naprosto nedostatečné, nemá prakticky nic společného s současnou moderní eugenikou, opírající se moderní vědecké poznatky. Základní principy eugeniky moderní genetika jasně potvrdila.

 15. Swantowiet permalink
  Listopad 28, 2011 17:58

  Já jenom doušku k pěstování člověka jako bonsaje: slavní eugenici v USA stavěli na roveň k epilepsii alkoholismus, tolik k jejich „odbornosti“. Zdroj: War against the weak

 16. Andreos permalink
  Listopad 28, 2011 15:52

  Některé názory Liebenfelse mohou být možná zajímavé a inspirativní – obecně samozřejmě je fajn, že jasně považoval rasy za geneticky odlišné a rovněž propagoval eugeniku a odmítal míšení (vědecky opodstatněné názory), ale celkově jeho myšlenkový systém je poněkud podivný.
  1.Tak trochu míchá vědu s mystikou a teologií.
  2.Míchá křesťantství (vesměs univerzalistická doktrína) s rasovými úvahami, pangermanismem apod, což má vztah spíše k předkřesťanskému pohanství, indoevropskému (árijskému) elitářství atd.
  3.Dost nekriticky idealizoval středověk – středověká Evropa podle něj byla něco jako vojenský řád, plná krásných hradů a nádherných klášterů, odkud masy vznešených rytířů a zapálených mnichů vyrážely do svatých válek proti barevným podlidem.

  Kromě toho evidentně zastával nordicismus – jako skutečně kvalitní a pravé bělochy označuje jen plavovlasou a modrookou nordickou „árijskou“ rasu. Viz jeho dualistický výklad – velmi světlá nordická rasa představovala princip Dobra, zatímco všechny tmavší, tmavovlasé a tmavooké skupiny – od černochů a Asijců až po tmavovlasé „mediteranoidní“ bělochy – představují princip Zla (plavovlasá rasa=řád, tmavovlasá rasa=chaos).

  Něco málo by možná z jeho díla i za úvahu z moderního vědeckého hlediska stálo – např. jeho důraz na středověké třídní rozdělení se šlechtou a rytířstvem na vrcholu – je otázka, zda skutečně toto uspořádání nepomáhalo udržet kvalitní „genetickou elitu“ skrze enodogamii a nemíšení s nižšími vrstvami. S tím křesťanstvím pravdu neměl, ale na druhou stranu je fakt, že u počátků křesťanství skutečně stál judaismus jako rasově-kolektivistické náboženství s prvky elitářství (elitní horní vrstva kněží) a i Ježíš se zřejmě zpočátku obracel jen na Židy. Jakési malé zrnko pravdy v jeho interpretaci křesťanství je (později bylo i v Západní civilizaci mnohými až do 20. století interpretováno dost nacionalisticky, militaristicky a k barevným rasám elitářsky). Samozřejmě něco je i na jeho kritice socialismu, demokracie, feminismu apod. – zejména v dnešní politicky-korektně zblázněné době.
  Celkově ale jako inspirace pro dnešní zastánce bílé rasy sloužit nemůže.

  něco viz zde: http://voltaire.netkosice.sk/docs/nackorene.pdf

 17. Wolf permalink
  Listopad 27, 2011 20:28

  Lista bych k Lanzovi nepřirovnával, byť bývají často házeni do jednoho „ariosofického“ pytle. Zatímco prvně jmenovaný založil wotanismus a zajímal se o předkřesťanské duchovno Germánů, druhý se utápěl v rádoby vědeckých a bizarních rasových výkladech bible či jiných starověkých zkazek.
  Osobně bych řekl, že Landa se nechal inspirovat Lanzem minimálně v názvu svého „řádu“.
  Neřekl bych totiž, že pojmenoval své ORDO Lumen TEMPLI náhodou, jestliže měl Lanzův řád ORDO Novi TEMPLI onen pobočný spolek s názvem LUMENclub :o) Viz Clarkovy Okultní kořeny nacismu, str 154.

 18. Listopad 27, 2011 19:20

  Lanz měl v kotrbě celkem zmatek. V Templářském řádu (stejně jako Johanitském) byla „úředním“ jazykem francouzština, takže o nějakém „germánském“ řádu zde nemůže být ani řěči. Lanz byl stejný plácal jako List. Ještě je legrační, jak si před lety Landa založil „Ordo lumen templi“ a idiot J.X.D. ho hned obvinil, že je Lanzův následovník :-)

 19. Swantowiet permalink
  Listopad 27, 2011 17:15

  Další aristokrat, který se asi hrozně moc nudil. :-P Opět, pokud to byl křesťan, tak podle jeho Boha si je před Ním roven i černochem – křesťanem. Ário-křesťanská doktrína je blbost už podle názvu a není nutno se v ní dále hnípat, o čem se budemme bavit dále, o horoskopech pana Baudyše, :-D

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: