Skip to content

Evropská tvář před sto lety – VIII.díl

Srpen 7, 2011

BelgieBelgie a Holandsko. Existuje jednolitý belgický či holandský národ? Kdo jsou Vlámové, Valoni, Frísové? Opravdu si všichni obyvatelé těchto zemí přejí zůstat v jednom státě? Nebo jsou na svůj stát hrdí? Odpověď nám pomůže najít další díl výběru ze zeměpisné edice Evropa z roku 1912. Chceme-li hovořit o Evropě svobodných národů, měli bychom nejprve poznat jejich tvář.

Důležité upozornění:
Celý původní text je označen uvozovkami a kurzívou a je přesně opsán podle originálu. Není v něm žádná gramatická chyba nebo překlep. Je tak zachována originalita říšské češtiny. Vysvětlivky k původnímu textu jsou v hranatých [..] závorkách.

Belgie:

„Belgie ze všech státův evropských má největší lidnatost… Stát záleží ze dvou zcela rozdílných národnostních prvkův, uměle a násilně k sobě připoutaných. Není tudíž v Belgii jednotného národa belgického, poněvadž Belgičany tvoří Vallonové, mluvící francouzky a Vlámové, mluvící hollandsky. Vallonů počítá se 38%, Vlámů 42% všeho obyvatelstva. Ostatní hovoří oběma jazyky a při hranicích lucemburských zbytek obyvatelstva německého německy.“

„Pokud dějepis vypravuje, dva národové od nejdávnějších časů bydlívali severně od Ardenn, a dva jazyky se tu ozývaly. Byli to germánští Batavové a Friesové, a keltští Belgové. Potomci Belgů jsou nynější Vallonové, kteří prajazyk svůj zachovali, ochránivše jej vlivů pozdější románštiny a germánštiny.“

„V některých venkovských krajinách belgických Vlámové a Vallonové tak jsou pomíšeni, že mnohdy první ves jest vlámská, druhá vallonská, někde dokonce jedna ves má obojí obyvatelstvo, jichž dvorce odděleny jsou pouze silnicí. Staletí bydlí tak národové v bezprostředním styku, staletí snášejí pospolu všechny osudy, ale nikdy se nemísili, nikdy důvěrněji nesblížili, aby vytvořili nový útvar národnostní… Ani společné zájmy a zřízení, ani společná víra a svoboda nespoutala je v jediný, nerozdílný celek… V hlavním městě Bruselu tak se obě národnosti rozsadily, že horní město je výslovně francouzské, dolní naproti tomu vlámské.“

„Vallonové, příbuzní Francouzů, stýkají se často se svými pobratimy a přijímají od nich všeliké způsoby i nezpůsoby, napodobují jejich život, jejich veselost, bezstarostnost, vtip a umělecký vkus. Rádi žertují, baví se, pijí a ve volné přírodě pouštějí uzdu svému temperamentu.“

„Vlámové, zvyklí stálému boji s přírodou, zvláště v krajinách pobřežních, jako Hollanďané stali se lidmi činnými, podnikavými, zdatnými a opravdovými. Spravedlivi a poctivi jsouce neklamou, ale nedají se také klamati. Přátelství pojímají vážně a jsou přáteli v štěstí i neštěstí. Poněvadž jsou pilní, vede se jim dobře a netouží po jiné zemi. Země rodná jest jim nade všechno, protože postačí. Odtud to veliké jejich národní vědomí a uzavřenost k cizincům.“

Holandsko:

„Hollanďané jsou potomci Batavů, Frankův a Sasů, tedy lidé původu germánského. Na severu bydlí příbuzní jejich Friesové, na jihu Vlámové.“ [Frísové jsou původní západogermánský přímořský kmen; dodnes v Holandsku, severním Dánsku a v severním Německu mluví přes půl milionu lidí frísky, samostatným jazykem blízkým angličtině; Frísové dokázali uhájit v některých regionech svoji nezávislost až do 18.století (vyjma krátké nadvlády franské říše), od svého objevení Římany r.12; jejich zvláštností bylo zachování pohanského starogermánského způsobu vedení své země, a to až do novověku]

„Odvěký zápas jejich s mořem o živobytí tak je otužil, že mají vynikající postavení mezi přímořskými národy a důležité slovo v politice osadní. Mimo Vlámy, jichž na území hollandském se počítá 13% všeho obyvatelstva…, žije tu dvé procent Dolnoněmců v Hollandském Limburku… Hollanďané tvoří v celku asi 71%. Ostatních 14% připadá na germánské Friesy…“

„Nyní lze určitě rozeznávati batavský kmen rozpoltěný v severní, hollandský a v jižní, vlámský. S národopisné stránky posuzujíce, můžeme říci, že Vlámové a Hollanďané jsou lidem, jenž svými zvláštními mravy a společenskými projevy značně se liší od sousedních Němců… Hollandština a s ní souhlasná vlámština nejsou nářečí ani podřečí německá, nýbrž jazyky samostatné…“

„Nikdo z germánských národů si nezakládá na své národnosti tak, jako Hollanďané, vyjmouc Angličany. Svůj jazyk, tělesný a duševní vývoj, své mravy a obyčeje, svoji minulost a státní velikost lidé nikde tak nápadně nestaví v popředí, jako v Hollandsku. Hollanďané jsou jako národ ulitý z jediného kovu. V mravech a zaměstnání jeví větší příbuznost s Angličany nežli s Němci a jsou si tohoto rozdílu vědomi…“

„Hollandská povaha národní vyznačuje se velikou uzavřeností k cizincům…“

„Hollanďana lze poznati na první pohled. Má obličej široký, čelo trochu užší, tváře plné, na nichž vousy až ke rtům pečlivě jsou upraveny. Brada vystupuje, a oči na vás pohlížejí trochu kosmo. Zeelanďané pomíšeni jsou živlem normanským, postavu mají vytáhlou, ale plece široké.„[Zeeland je zvláštní ostrovní region jihozápadního Holandska, do počátku 20.století značně izolovaný]

„Zvláště rázovití jsou obyvatelé ostrova Markenu v Zuiderském moři, prabydliště starých Batavů. Vzezření mají rozhodné, jsou pobledlí v tváři a dívají se přísně a vážně před sebe jako většina seveřanů. Jsou hrdi na svůj původ, s obyvateli pevninskými se nestýkají, žení se mezi sebou a lnou houževnatě k rodné své zemičce.“
[ostrov Marken leží ve střední části Holandska; má pouze 3,3 km na délku a je už nepřetržitě obydlen celá staletí].

Příště: Dánsko, srdce vikingů. První díl skandinávského národopisu.

Reklamy
One Comment leave one →
  1. Pagan permalink
    Srpen 9, 2011 21:30

    Vlámové by měli mít samostatný stát,a Valoni(vlastně skoro Francouzi),by se měli připojit k Francii.
    Belgie jako celek neměla nikdy a ani teď budoucnost.

    Jinak redakci děkuji za zveřejnění tohoto jistě poučného textu.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: