Skip to content

Evropská tvář před sto lety – VII.díl

Červenec 30, 2011

ŠpanělskoŠpanělsko.  Po Rakousko-Uhersku, bývalé Jugoslávii nebo SSSR je Španělsko evropským státem s největším počtem separatistických hnutí, včetně nejviditelnějšího z nich – baskické ETA. Současné Španělsko tvoří sedmnáct tzv. autonomních komunit. Historických území s vlastní kulturou a samosprávou, často i s vlastním jazykem. U řady z nich existuje různě silná vůle po samostatnosti. Nejzajímavější z těchto sedmnácti národů popisuje téměř sto let starý text z národopisného díla Evropa z roku 1912. Na úvodním obrázku je zachycená demonstrace za vlastní nezávislost, které se minulý rok účastnilo přes půl druhého milionu Katalánců. Kdo chce dnes hovořit o Evropě svobodných národů, měl by nejprve poznat jejich tvář.

Důležité upozornění:
Celý původní text je označen uvozovkami a kurzívou, a přesně opsán podle originálu. Není v něm žádná gramatická chyba nebo překlep. Je tak zachována originalita říšské češtiny.

Andalusie:
„Nejšťastnější povahu ze všech španělských obyvatelů mají Andalusané. Oni jediní jsou způsobilí uvésti na pravou míru přehnané zprávy o potměšilosti, mstivosti, fanatismu a hrubosti, jež prázdninoví cestovatelé o Španělích šablonovitě ve svých domovinách rozšiřují. Andalusané jsou totiž veselí, dobromyslní, šťastní a spokojení se svým okolím… Jsouce si vědomi vlastní samostatnosti, vystupují sebevědomě, okázale se šatí, koketují s dámami, ale nejsou nadutí ani ješitní. Snaží se býti líbivými, laskavými, uctivými, úslužnými, hovornými a proti dámám zdvořilejšími, nežli jsou Francouzi. Pěknému jejich zjevu sluší vznětlivá povaha a horká krev…“

„Půvab, jímž nebe Andalusii opatřilo a veselost, jež hýbe krví obyvatelů, jsou příčinou, že muži nemají záliby ve vojenském životě. Jako Neapolci při vší eleganci pohybů, pravidelnosti těla a vzrůstu jeho nemají mnoho tělesné síly, a tak, i kdyby měli chuť k vojančině, nevydrželi by pochodů a strádání válečných. Andalusanky, nejsou-li nejhezčími na světě, jsou nejsvůdnějšími a nejmilostivějšími ze všech Španělek, nadané nenapodobitelnou gracií, přirozenou líbivostí, vtipem, líbezným úsměvem, obdařené krásnými, černými vlasy, velikými, dlouhými řasami očními, ohnivýma očima, štíhlým vzrůstem, malýma rukama a nohama. V Andalusanech koluje hodně arabské krve, a chtěli-li bychom viděti pravé jejich typy, musili bychom odebrati se do Andaluské vysočiny, kde zůstali celkem nejméně porušeni.“

Kastilie:
„Povahově nejznámější jsou Kastilci. Od předešlých liší se tím, že jsou vážnější, zamlklejší a méně se oddávají veselým tancům, zábavám a milostným dobrodružstvím. Kastilci jako Andalusané jsou domýšliví. Ale sluší-li domýšlivost těmto, oněm nesluší, a lze
poznati, že nectností touto chtějí pouze imponovati. Cílem života jejich jest klid, naprostý klid a nečinnost. Jako všichni Románi, touží též Kastilci, je-li jim souzeno živiti se prací rukou svých, aby co nejdříve si zahospodařili kapitál, z jehož úroků by pohodlně a bezstarostně mohli býti živi… Potom oddávají se sladké nečinnosti, nehýbají rukama po práci, byť bylo jim často uskrovňovati.“

Asturie:
„Srdce knížectví Asturského, stalo se kolébkou státu kastilského. Obyvatelé mají zvláštní statné vzezření, jsou čilí a přičinliví, ale nemohouce v úzké domovině své nabíti zaopatření, stěhují se za prací ze Španěl do jiných zemí. Asturci mají pověst věrných a oddaných sluhů.“

Galicie:
„Území zvané Galicie náleží k nejplodnějším a k nejhustěji obydleným končinám půlostrova… Obyvatelé Galicie podobají se zdatností a vytrvalostí Asturcům, nad něž předčí počestností. Ve všem Španělsku známi jsou jako nosiči, sluhové a spolehliví soudruzi. Námořnictvo nalézá v nich vynikající plavce a lodivody… Galiciané neštítí se práce kteréhokoli druhu. Zaměstnávají se jako nádeníci, dělníci na drahách, na polích, jako pohaněči a hlídači dobytka, sluhové v obchodech a jako rozmanití řemeslníci. Pro dobromyslnost, mírumilovnost a omezenost jejich ostatní kmenové se jim posmívají a úcty k nim nemají.“

Baskicko:
„Pamětihodný národ Basků (¾ mill.) představuje nesmíšené potomky Iberů, hájící stěží své individuality. Baskové žijí dle nejnovějšího bádání ve čtyřech španělských a třech francouzkých provinciích… Většina Basků žije ve Španělích. Skoro všichni hovoří svou mateřštinou a ještě některým jazykem zemským. Baskové přijali záhy víru křesťanskou, již mnoho původních, pro národopisce důležitých tradic a způsobů životních vzalo za své. Kromě polního hospodářství Baskové zabývají se lovem ryb a honbou…“

„Mladí muži baskyčtí slouží také za námořníky, neboť jsou zpravidla silní, svalnatí a mohutné postavy. Mají neobyčejnou sílu, kterou zvyšuje přirozená jejich ohebnost a svižnost. Jejich chůze je rychlá, jejich pohled bystrý a rychlý. Bez závrati přeskakují skalní propasti a lezou po nejvyšších hřebenech horských. Jako dobří střelci, dovední jezdci, výborní plavci a tanečníci jsou známi po vší zemi. Ženy vábných, plných a bujných tvarů mají bohaté, černé vlasy, jež splétají v tlusté vrkoče, zvláštní svou chloubu. Dotkl-li by se kdo těchto vrkočů, dopustil by se neodpustitelného přestupku. Pleť mají neobyčejně čistou, tváře růžové, ale oči poněkud dumavé. Přitom jsou živé, veselé, čtveračivé a silné, pomáhajíce ve všech prácech svým mužům.“

„Pokud se týče mravní stránky Basků, vyznačují se statečností, pohostinností a pevností daného slova. Každý z řádného manželství narozený Bask považuje se za urozence… Jejich umíněnost a tvrdohlavost činí je nepoddajnými a k revoltě vždy odhodlanými.“

„V Baskicku není skoro vesnic, všude objevují se samoty… Určitý počet takových samot s kostelem uprostřed tvoří republiku. Na některých místech shledáváme v zemi napolo rozpadlé hrady, od nepaměti náležející určitým rodinám, jež lid má ve veliké úctě…“

Aragonsko:
„Obyvatelé bývalého království Aragonského vyznačovali se vždy jako lidé odvážní, neohrožení a schopní velkých činův, ale také jako nepodrobitelné děti půlostrova Pyrenejského.“

Valencia:
„Nad míru divocí a ukrutní jsou Valenciané, kteří vraždu nepokládají za hřích. Jsouce opatřeni zbraněmi, neostýchají se voliti za terč dovednosti střelecké klidného chodce, jen aby ukázali, jak umějí mířiti a stříleti. V žádné provincii španělské nesoudí se tolik zločinů jako ve Valencii, kde obyvatelstvo ze vzteku, žárlivosti, mstivosti a smyslných pohnutek právu svému a cti činí zadost způsobem krvavým. Ženy valencijské pokládají se za největší krásky země, vyznačujíce se ztepilejší postavou, lahodnější chůzí, pravidelnějšími rysy obličeje a světlejší pletí, nežli mají Andalusanky.“

Katalánsko:
„…že  obyvatelé odjakživa jevili neobyčejnou čilost zemědělskou, obchodní a vzdělanostní, Katalonie již za starodávna byla zemí kulturně vyspělou. Kataloňané vyznačovali se v středověku jako vynikající národ námořní… V pravdě jsou výteční řemeslníci a průmyslníci, kteří závodí v dovednosti s živnostníky jiných národův evropských. Katalonci jsou ze všech Španělů nejpokročilejší.“

Baleary:
„Obyvatelé Balear a Pityus podobají se Valencianům a Kataloncům. Na Kastilce dívají se s odporem. Jazyk jejich podobá se katalonštině, valencejštině a provençalštině… Učí se jím ve školách a mluví se jím lidu s kazatelem. Obyvatelé souostroví popisují se jako lidé způsobní, přívětiví, dobromyslní a počestní. Domů na noc nezamykají, neboť domorodci nekradou.“

„Mimo tyto národnostní typy shledáváme ve Španělích ještě Morisky (Moriscos), poslední zbytky starých Maurů v údolích alpujarraských a cikány (gitanos), kteří se již v pradávné době, a hlavně v Seville zahnízdili.“

Reklamy
komentáře 3 leave one →
 1. Pagan permalink
  Srpen 1, 2011 09:12

  Oni to taky nepřipustí,kvůli svojí prestiži a že by je ostatní státy kritizovali,že ustoupili teroristům.

 2. Červenec 31, 2011 20:43

  To Španělé nepřipustí.Baskicko je totiž hodně průmyslové.

 3. Hlutwig permalink
  Červenec 30, 2011 22:48

  Zajímavé.
  Měli by Baskům umožnit, aby si utvořili vlastní stát.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: