Skip to content

Národní socialismus – biologický světonázor (třetí část)

Červenec 18, 2011

Součástí lidské biologické přirozenosti je, že člověk není jen izolovaným jedincem, ale také společenským tvorem a jeho sociální instinkt přesahuje nejužší rodinu. Od nejdávnějších dob žily lidské bytosti pospolu ve skupinách, aby lépe čelily nebezpečím své primitivní existence. Pokud by tak nečinily, člověk by jako druh sotva přežil. Jinými slovy, život v organizovaných skupinách je podmínkou pro lidskou existenci a potřeba organizovat patří k naší přirozenosti. Bez organizované společnosti by měl každý jednotlivec co dělat, aby dal dohromady každodenní nezbytnosti. Nedostalo by se už na umění, vědu, vzdělání či nějakou zdravotní službu. Vysoký stupeň organizace je jednoduše nezbytným předpokladem pro kulturní i technologický rozvoj. Proto není v žádném případě náhoda, že nejvyšší kultury vždy vytvářel lid s nejlepší schopností organizovat, tj. Árijci.  

V organizované společnosti je nicméně zcela nezbytné, aby se jedinec přizpůsobil normě, kterou sdílí s jinými členy dané komunity, a aby  se zdržel zneužívání své inteligence a svých vloh ke škodě samotné komunity, která rozvoj těchto vloh umožnila.

Nezbytná věrnost v rámci skupiny však nemůže být založena pouze na materialistických kritériích. Nestačí mít pouze společnou správu sociálního zabezpečení. Vzdát se části své osobní svobody má smysl jen v komunitě, který má společný osud, je tvořena lidmi společného původu, společnými normami a hodnotami, a společným  smyslem života – lidé, jejichž předkové vyhrávali a bránili stejné teritorium po celé generace, protože chtěli zachovat své specifický jazykový, kulturní a biologický charakter.

Právě toto přání utvářelo naši kulturu v souladu s vlohami, koncepty, ideály a hodnotami našeho lidu – s tím, co můžeme nazvat duše lidu. Druhé národy mají jiné vlohy, koncepty, ideály a hodnoty, a proto vytvořili jiné kultury. Ty mohou být stejně „dobré“ jako naše – ale jsou nám cizí, tak jako je naše kultura cizí jiným národům. Mluvit o nadcházející univerzální „světové kultuře“, společné všem národům, je nesmysl. „Kultura“ jež se nevynořila přirozeně jako zrcadlo duše lidu, je popřením samotného slova „kultura“ a historie velmi jasně ukazuje, že každá civilizace, která již není schopna zachovat a dále rozvíjet vlastní kulturu, a proto importuje a integruje jakékoliv cizí kulturní elementy, jež přijdou naproti, stojí přímo před svým nevyhnutelným pádem.

Společnost sestávající se z nahodilé směsky ras, náboženství a filosofií s největší určitostí není vyjádřením duchovního a kulturního bohatství, jak se dnes často tvrdí. Jedná se o absurdní změť, jejíž existenci nelze z žádných důvodů ospravedlnit – určitou známku bezprostředního rozkladu národa a naprostého zrušení všech norem a hodnot. Taková společnost je degenerovanou parodií skutečné komunity – a nemůže trvat, protože sociální věrnost mezi různými skupinami, které spolu náhodou prozatímně žijí na témže kusu země, je zničena mnohem silnější duchovní věrností k náboženským a filosofickým ideám, které nemají svůj základ v samotném národě a jeho historii.

Nejvážnější hrozbou, která nemá srovnání, je pro soudržnost společnosti biologické míšení ras, jež vždy kráčí ruku v ruce také s míšením kultur – či je jeho předpokladem. Rozklad kultury jako takové lze kdykoliv zastavit a lidé mohou nalézt cestu zpět k normám a hodnotám své vlastní kultury – dokud je rasový potenciál nedotčen. Míšení ras je nicméně nezměnitelné – a jeho důsledky nesčíslné a katastrofální. Skutečností je, že se Příroda vždy vyvíjela vstříc větší rasové variaci. Skrze nepřirozené rasové míšení jsme dnes svědky vyrovnávání různých přirozených vloh, které jsou všechny určovány rasou. Zatímco se jedna rasa vyvíjela jedním konkrétním směrem a budovala komunitu a tvořila kulturu založenou na kvalitách, jež rozvíjela, míšení s jinými rasami znamená, že po několika generacích ztratí zparchantělé potomstvo všechny předpoklady pro pochopení toho, co vytvořili jeho předkové.

Naneštěstí existuje příliš mnoho příležitostí ke studiu onoho druhu společností, jež vznikly jako důsledek rasového míšení. Výbornými příklady jsou Latinská Amerika, Indie a Egypt, ale také řecko a Římská říše. Právě jako indická, perská a egyptská kultura, tak i řecká a římská civilizace byly vytvořeny a udržovány přistěhovalou menšinou převážně nordické rasy. Tato vyvinutější menšina nejprve potlačila původní většinu a její kulturu, ale později zvolna podlehla početné převaze svých předchůdců. Oslabeni nesčíslnými válkami, jimž padla za oběť jejich nejcennější krev, a rozvráceni asijskými idejemi falešného humanitářství postupně početně rostli díky občanství podmaněného lidu  a přiváděli nové otroky a dělníky ze svých kolonií v Africe a Asii – kteří byli poté začleněni a získali občanství v příští generaci. Tohle je povědomý obrázek, že? Právě tento rozpad nordické rasy změnil hrdý řecký stát v dnešní Řecko a Řím v Itálii – či jinak: civilizaci v chaos! Ve škole se ještě tráví aspoň něco času výukou dětí o starověkých kulturách, avšak o lidech, kteří tyto kultury tvořili, se neřekne ani slovo. Nezdá se, že by si někdo lámal hlavu nad tím, jak může schopnost organizovat stát tak zcela zmizet. Pravdou je, že většina lidí, kteří dnes vydávají za „Římany“ mají rasově velmi málo společného se svými mocnými předky. Příliš mnoho jejich předků mělo za svou domovinu jih Středomoří!

Když dnes mluvíte o rasové biologii, brzy se vám postaví řada tabu. Studování rasové biologie se stalo něčím nemravným – tedy pokud chcete studovat lidské rasy – nelze očekávat, že by i doktoři medicíny či tzv. antropologové o této záležitosti vůbec něco věděli.  Dokonce toto vědění jen chtít vaši kariéru zničí, tak proč se o to zajímat? Tudíž se vždy tvrdí, s pohrdavým úšklebkem, že neexistuje žádná „čistá“ bílá rasa a že „Árijec“ je čistě lingvistický termín atd., což má vše dokázat nesmyslnost rasové vědy. Samozřejmě, tyto argumenty nejsou tak zcela nepravdivé – avšak závěr ano! Pravdou je, že existuje směs různých evropských ras, ale jednalo se o směs ras úzce spřízněných v rámci téže hlavní rasy, tzv. Bílé rasy, na niž můžete velmi dobře odkazovat jako na rasu árijskou – pokud definujete, o čem mluvíte! Navíc neexistuje žádný  podklad k tvrzení, že tato směs – která v žádném případě nebyla úplná – s určitostí znamenala pro Evropany nějakou výhodu! Spíše právě naopak, a neexistuje žádný dobrý důvod k tomu, aby se v tomto rozkladném procesu pokračovalo dalším míšením.

Neznalí často tvrdí, že míšení ras je nutné pro zabránění „příbuzenskému křížení“. Tohle je samozřejmě nebiologický nesmysl. Příbuzenské křížení  se vztahuje na křížení mezi úzce spřízněnými jedinci, kteří se z biologického pohledu navzájem podobají. Příbuzenským křížením se nám kumulují různé biologické faktory – dobré i špatné. Pokud otec a matka jsou nositeli stejných genů, je dobrá šance – či risk – že u potomstva se tyto geny sečtou, a protože prakticky všichni neseme nějaké neblahé geny, je zjevně žádoucí, aby se tyto nekumulovaly. Není tu důležité, že bude docházet ke kumulaci genů pozitivních: silnější tendence k rozvinutí dědičných chorob nelze odůvodnit jinými pozitivními vlastnostmi. Příbuzenské křížení je nicméně nebezpečím pouze ve velmi malých populacích, třeba na velmi malém ostrově či v tzv. „královských“ či „urozených“ rodinách. V populaci o milionech jedinců k němu za normálních okolnosti prostě nedochází.

V každém případě,  přidání rasově odlišných genetických elementů není dobrým způsobem, jak vyhnout příbuzenskému křížení. Vede to jen k disharmonickým jedincům, protože rodiče jsou příliš rozdílní. Na toto by neznalý namítl, že se zdá dosahovat velmi dobré výsledky ve světě zvířat – a s rostlinami, když se kříží různé rasy. Toto je samozřejmě pravda, ale zde mluvíme o silně kontrolovaném křížení, kdy vědci dopředu definují, jaké konkrétní vlastnosti chtějí vypěstovat. Tudíž se vybírají rodiče s tím  záměrem, že se vezmou jedinci, kteří nesou ty nejlepší vlastnosti, které chcete zkřížit. Když se tak získá potomstvo, znovu se vyberou jedinci, u nichž se nalézá nejvíce požadovaných vlastností. Ti jsou určeni pro další křížení. Zbytek je jednoduše usmrcen jakožto nevyhnutelný odpad. Další křížení s těmito jedinci by vedl k opačným výsledkům, než jsou požadovány. V žádném případě nedovolte náhodně křížení. Pokud se tak omylem stane – např. u  psů – musíte potomstvo zničit!

Jak nebezpečné může křížení být ilustruje příklad tzv. „vražedných včel“. Jedná se o umělý produkt, který vznikl ze snah vytvořit robustní rasu s vysokou schopností produkce. Výsledkem byly agresivní roje včel, které vůbec nedokážou opylovat květy. Nešťastnou náhodou některé z nich z laboratoře uletěly a dnes znamenají vážnou hrozbu v celé Latinské Americe a jižních částech USA, částečně pro svou velkou nebezpečnost zvířatům i lidem, protože zabíjejí vše, co se hýbá,  ale také kvůli nahrazování běžných včel, takže rostliny nejsou opylené. Toto je dobrý příklad, kam může vést rasové míšení, pokud selže nezbytná kontrola – a teď si představte, že šířící se míšení lidských ras probíhá zcela bez jakékoliv kontroly!

Pravděpodobně neexistuje nikdo, kdo by pro křížení lidských ras navrhoval zavedení stejných procedur, které existují pro zvířata – zcela stranou od skutečnosti, že tu máme co dočinění s mnohem komplikovanějšími faktory než u zvířat. Nejedná se o tak snadno definovatelné záležitosti jako vzrůst, kvalita masa, dojivost, které určují, zda se lidské bytosti dokážou poradit s požadavky společnosti, ale faktory jako charakterové dispozice, inteligence, tvořivost a vnitřní soulad – což jsou vše vlastnosti, které silně utrpí při míšení ras. V této spojitosti také stojí za povšimnutí, že všichni lidé, kteří podporují bezuzdné rasové míšeni zcela selhali v tom, aby nám řekli, jakými kýženými vlastnostmi by cizí rasové elementy, které dnes proudí do árijského světa, vlastně mohli bílou rasu obohatit!

V každém případě, současné rozkladné tendence na všech úrovních společnosti nemohou selhat v tom, že učiní lidi  a nešťastné. Pouze ve skutečné harmonické komunitě tvořené lidmi s týmž kulturním, historickým a biologickým prostředím a týmiž duchovními touhami do budoucna může jednotlivec nalézt klid mysli a vnitřní bezpečí, které komunita potřebuje. Pouze zde může lidská bytost cítit, že je přirozenou částí většího celku, něčeho mocnějšího, než je sám jedinec, a co bude existovat i potom, co jedinec již nebude, tak jako existovalo předtím, než se jedinec zrodil. Pouze v takové národní komunitě osudu nalézá člověk věčný život, který vždy hledal. V našich dětech a našem lidu budeme žít navždy, ale jen takto můžeme mít podíl na věčnosti. Jinak bychom ani nemuseli nikdy žít!

Na druhé straně, pokud člověk musí svou identitu a životní cíl hledat mimo národní komunitu, tato komunita ztratila svůj smysl a musí se nevyhnutelně rozpadnout jako manželství, v němž partneři mají společnou jen adresu.

 Toto je základní národní pohled.

Nicméně věrnost v rámci skupiny musí být oboustranná. Není to jen občan, kdo musí být věrný společnosti – je to také společnost, která musí být věrná občanovi. Věrnost tak předem předpokládá společenské podmínky a ekonomický systém, v němž není nikdo vykořisťován a v němž každý dělá, co může pro společné blaho, aby se podpořil řád, jenž chrání společné hodnoty, zaručuje život a štěstí svých občanů a dává každému jednotlivci jeho podíl na věčném životě lidu.

 Toto je základní socialistický pohled.

Nacionalismus bez socialismu je absurdní – a naopak: socialismus bez jasně definované komunity nemá smysl.

Dnes se často tvrdí, že národně-socialistický názor vede k válce a pokusům o utlačování jiných národů. Toto je absolutní nesmysl. Pravdou je úplný opak. Respekt ke kulturní a biologické identitě jiných národů je možný, pouze pokud uznáváte existenci a vhodnost rasových a kulturních rozdílů – a sotva můžete respektovat identitu jiných národů, pokud nerespektujete svou vlastní! Jestliže popíráte existenci rasových rozdílů, je zcela zřejmé, že se budete ustavičně snažit jiným národům vnutit to, co sami shledáváte nejlepším – bez ohledu na jejich vlastní, specifický charakter.

Zhoubná idea,  kterou sdílí křesťanství a marxismus, že existuje pouze jedna civilizace, jež je správná pro všechny lidi bez ohledu na rasu, je základem pro evropské koloniální říše minulého století i dnešní neustálé pokusy vnutit prázdný materialistický způsob života moderního industrializovaného světa naivním lidem třetího světa, kteří vidí jen pozlátko, ale neumí si spočítat cenu. Toto bude jejich zhouba, stejně jako je to naše! Konsumní společnost prostě jen vidí trhy a konzumenty – a zde je klíčovým slovem uniformita. Uniformní zákaznictvo nemá žádné speciální požadavky, a to činí výrobu jednodušší a levnější, což znamená větší prodej a vyšší zisk. Národní zvláštnosti a rozdílné kulturní vzory jsou tu na obtíž, a proto se proti nim bojuje. Pro nadnárodní průmysl a řetězce jsou si všichni lidé rovni – jen pokud mohou konzumovat. Nemají naprosto žádnou úctu k lidským hodnotám. Ničí je.

Pro národní socialismus znamená rozdílnost součást přirozeného řádu a my tento řád se všemi jeho rozdíly mezi rasami, národy a jednotlivci chceme zachovat. Naprosto si nepřejeme přimět nějaký černošský kmen k praktikování našeho náboženství, konzumaci našich jídel či používání našich zákonů. Přejeme si, aby jiné národy nalezli do budoucna svou vlastní cestu. Samozřejmě bychom měli mít radost ze spolupráce s nimi, pokud by to bylo oboustranně prospěšné, ale nebudeme je rušit. Pokud svou cestu nedokážou nalézt, je to jejich problém – ne náš. Nevyhledáváme konflikt s kýmkoliv – jen chceme být necháni na pokoji. Nicméně nejsme pacifisté. Víme, že občas musí každý lid bojovat o přežití jakožto národ. Pokud nebojuje, zahyne, a my nemůžeme nečinně sedět a nechat náš lid zničit. Pokud je naše existence ohrožena, musíme se bránit a víme, že pouze nový národně-socialistický světový řád, sestávající se z nezávislých národů se vzájemnou úctou k sobě navzájem, dokáže zachovat trvající mír a uchránit svět před nacházející jadernou katastrofou.

Pokud svět nepřijme národní socialismus jako svou jedinou naději do budoucnosti, člověk bude čelit zničení. Bude to logický důsledek nepřetržitého porušování Zákonů Přírody.  Nicméně to nebude znamenat konec vesmíru. Z tohoto pohledu je planeta Země a lidské bytosti na ní nepatrné a zcela postradatelné části obrovského stroje. Pokud zmizíme, různé civilizace posledních 10.000 let budou jen bezvýznamnou epizodou v nekonečném a věčném prostoru – experimentem, který se pokazil. I po totální nukleární válce pravděpodobně bude ještě  na některých částech Země existovat základ pro biologický život a tedy znovu se odstartuje vývoj k vyšším formám. I kdyby byla Země zcela zničena v této válce či z jiného důvodu – je více než pravděpodobné, že existuje život na jiné planetě v daleké sluneční soustavě kdesi ve vesmíru, možná triliony světelných let daleko. V každém případě, Příroda bude existovat vždy – i bez lidí. I bez života, stále bude existovat ve vesmíru přirozený řád. Tento vesmír neakceptuje zvláštní zákony pro člověka, a pokud si to neuvědomí, zaslouží si svoje nadcházející zničení a nic to nebude schopno to změnit.

Nicméně my si myslíme, že by byla hanba, aby se to stalo. Proto se snažíme v tuto velmi pozdní hodinu přimět  lidi, aby poslouchali rozum. Nemáme času nazbyt. Chtěl by ses k nám přidat Ty? Ne kvůli nám – ale kvůli svým dětem.

Toto jistě není otázka politiky. V sázce je naše samotná existence. Můžete si dovolit vy ještě marnit svůj čas?

Konec

Reklamy
komentářů 107 leave one →
 1. Andreos permalink
  Srpen 2, 2011 15:24

  K těm starým Egypťanům – tady jsou dva linky v angličtině ohledně jejich bělošského původu – jeden o egyptské populaci obecně a jeden o Tutanchamonovi:
  http://marchofthetitans.com/appendix2.htm
  http://marchofthetitans.com/appendix3.htm

 2. Andreos permalink
  Srpen 2, 2011 15:07

  Richard
  Myslíme míšení různých ras – černé, bílé, žluté. Alpinská, nordická, atd. „rasy“ jsou jen podskupiny (typy) bílé rasy. Mluvit o nich jako o rasách je nesprávné, ale někdo to tak kvůli zjednodušení dělá. Já bych o nich mluvil jako o „typech“.

  A mimochodem – základních ras je ve skutečnosti 7-8, jak ukázala genetika. Rasová varibalita lidsta je větší než se myslelo. Model tří základních ras by měli dávno odhodit do starého železa.
  Základní skupiny v skutečnosti jsou: skuteční běloši – „lidé evropského původu“, severovýchodní mongoloidi, jihovýchodní mongoloidi, afričtí negroidi, pacifičtí ostrované (někde ještě zvlášť Papuánci), původní australané, „původní“ obyvatelé Ameriky (Indiáni).
  Zvláštní míšené skupiny jsou obyvatelé od severní Afriky až po Indii – směsice semitské „rasy“, bílé rasy a černé rasy a Hispánci – míšenci bílé rasy, Indiánů a černochů.

 3. Miloš permalink
  Srpen 2, 2011 11:14

  http://www.novinky.cz/veda-skoly/240659-s-tutanchamonem-je-geneticky-spriznena-polovina-muzu-v-evrope.html?ref=boxE
  Další důkaz že staří Egypťané byli částečně Árijci. Faraon Tutanchamon měl stejné geny jako polovina Evropanů, ale v dnešním Egyptě má tyto geny jen 1% obyvatel

 4. Richard permalink
  Červenec 30, 2011 17:15

  Promiňte že se ptám, ale když mluvíte o křížení ras, myslíte tím křížení Bílé, Černé, Žluté rasy…atd, nebo křížení mezi Nordickou, Alpinskou, Dinárskou, Baltickou, či Mediterrání rasou? Díky

 5. Andreos permalink
  Červenec 27, 2011 14:39

  Myslím, že kdysi Hamité mohli být běloši-mediteráni, právě v Súdánu atd. kdysi černoši ani semité nebyli, nýbrž nějací běloši – pokud vím – a to by měli být právě Hamité. Jinak myslím, že Hamité a Semité jsou v literatuře odlišeni jako rozdílné skupiny. Taky jsem někde četl o „starověkých hamitských Egypťanech“ a starověcí bílí Egyťané byli mediteránní bílý typ, nebyli to ani semité, ani černoši.
  Ale teď momentálně nevím, jak to s nimi přesně je, možná máte pravdu, jen píšu, co si o hamitch pamatuji, že jsem četl.

 6. Orel permalink
  Červenec 27, 2011 01:14

  Hamiti jsou samostatná větev semitsko-hamitského (afroasijského) lidu, tudíž to nejsou negři křížení se Semity. Jsou stejně starobylí jako Semité.

 7. Miloš permalink
  Červenec 26, 2011 19:32

  Andreos: Hamité jsou negři míšení se Semity, dnešní obyvatelstvo Sůdánu, Etiopie a Somálska, myslím že s bělochy nic společného nemají

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: