Skip to content

Zdraví národa v politickém a sociálním kontextu

Červen 3, 2011

státní znakZdraví a prosperita národa je neodmyslitelně spjata se sociální mobilitou, kterou vláda svým občanům nabízí. Čím je vyšší schopnost vlády vyvolat v občanech pocit sounáležitosti se svými druhy, tím zajistí svému národu lepší perspektivu do budoucího času. Avšak která to politika či vládní nástroje to jsou? Jedná se o univerzalistické demokratické liberální systémy, které vidí jediný smysl v stimulaci ekonomických ukazatelů, ale etické a duchovní potřeby svých lidí opomíjejí? Je možnost tuto mezeru vyplnit náboženstvím, které se za stovky let ve svých dogmatech utopilo a bránilo se jakémukoliv otřesu v myslích lidí a následné zpochybnění této věrouky? Ve své nejzazší podobě, co je vlastně pravda? Pravda jakéhokoliv učení či ideologie vytvořeného lidmi je relativní ve své podstatě triviální a opírající se o slepou důvěru a víru masy, které slibuje lepší hédonistické prostředky pro jejich život. Jediné nezpochybnitelné pravdy vidíme dennodenně, avšak z velké části je svou slepotou ignorujeme, dokud nás svou silou neobejmou. Tou silou pravdy je příroda a přírodní zákony s ní vyplývající, nikdo její síle neunikne ani je neobejde. Je marnotratností dnešní doby, kdy jsme proti své přirozenosti, která je starší než všechny liberální doktríny či jiné ideologie, tyto skutečnosti ignorovatJsme nakažení chorobným myšlením, které se točí v koloritu dobra a zla, avšak příroda ve své majestátní prozřetelnosti tento fenomén nezná. Zamysleme se, zda je špatné, když nejslabší antilopu ve stádu pozře lev – pro tuto antilopu zřejmě ano, avšak pro stádo je tato skutečnost ulehčením a naplněním tak přírodního cyklu. Vše je zařízeno tak, aby pouze zdraví a pro zachování druhu vhodní jedinci přežili a tak zachovali svůj druh – pro lva to znamená, že splnil účel svého druhu, který mu příroda dala. Lev nezabije pro zábavu či z nudy, ale protože musí, aby zachoval jednak svůj druh a jednak přírodní zákon, pokud bude mít morální „dilema“ nebo bude neschopný tuto rovnováhu zajistit, zemře. Přírodní zákon je možná z našeho pohledu krutý, avšak spravedlivější než cokoliv člověkem uměle vytvořené. Můžeme namítnout, že lidem byla dána možnost volby a jsme na vyšší intelektuální a sociální úrovni než zvířecí druhy. Avšak podívejme se na dnešní společnost střízlivým pohledem. Humanismus, který byl zaset mezi nás, udělal ze slabochů a charakterově pokřivených jedinců vládce a schopné, a silné jedince tak dostal pod své jařmo.  Dnešní svět ctí více sílu idejí než činů, dovolil bych si tvrdit, že jsme se dostali do slepé uličky prázdných myšlenek, kterým chybí to nejdůležitější, a to schopnost vrátit lidské plémě z cesty úpadku k cestě světla. Smutnou zkušeností je, že je to právě evropský lid, motor pokroku, který si sám podřezává svou větev svou leností a salonním myšlenkovým průjmům.

A jelikož jsem doposavad aplikoval salonní myšlenkový průjem, pokusím se ze svého nitra rozvířit debatu o podstatě této úvahy. V prvé řadě musím konstatovat, že touhy po dokonalosti a „ráji“ či ideálu (jedno jak každou lidskou utopii nazveme) jsou nereálné a proto, pokud z mého pohledu na tento fakt nepřistoupíme, vraťme se opět do saloonů či zasedněme nad láhev výběrového krabicového vína a sněme svůj sen o dokonalém světě. Pokud nechceme být pošetilci doby, dívejme se na svět reálným pohledem. Národ je jako každý živý organismus dynamický a neustále se vyvíjející entita. Jako strom, který zapustí kořeny a z nich bere životadárnou sílu, je pro národ tento kořen v historickém odkazu předků, pokud je tento článek organismu přerušen či poškozen umírá stejně národ, tak jako strom. Avšak i celkem poničené kořeny stromu mohou svou strukturu obnovit a tak se uzdravit, stejně tak může národ svůj základní stavební článek zacelit. Ovšem stejně jako u stromu, tak i u národa je horší vnitřní nemoc, která u stromu rozežírá jeho vnitřní strukturu, a u národa je to struktura duše a mentality. Navenek může působit majestátně a sebejistě, avšak vnitřně strádá a chřadne, dokud se jeho osud nenaplní smrtí.  Tuto smrt může způsobit jednak vnitřní nemoc, stejně jako cizorodý cizopasník, který může ze začátku přinášet stromu tak i národu jistý pocit prospěšnosti, to však dělá, dokud se necítí pevný a uchycený, posléze zapouští své struktury do jádra a tím organismus národa či stromu ničí. Pokud se tyto smrtonosné elementy spojí a působí ve stejnou dobu je zánik rychlejší a o to smutnější. Cizorodým ranám se může jak národ, tak strom účinně snažit bránit, avšak vůči vnitřní nemoci je tento boj složitější a musí vytéct hodně mízy potažmo hnisu. Vnitřní nemocí dnešních národů je humanismus a jeho politická agenda imigrace, která jednak neprospívá národní pospolitosti do budoucna a jednak ani v současné situaci.  Jediný užitek z této agendy má odnárodněný kapitál, který je cizorodý cizopasník a snaží se svého hostitele nalákat za určitý příslib výhod, ale pak jeho bohatství vydrancuje a přesune svůj zkázonosný dar dál, kde bude pokračovat se stejnou strategií a ničivou silou. Otázka politiky, tolik diskutovaná, tolik prožívaná a každého národního jedince dennodenně dotýkající se entita. Z čistých svědomí můžeme konstatovat, že politika moderního střihu je nástroj cizorodý, který neslouží národu ku prospěchu, ale jde vůči němu. Politika je novodobý opiát mas a nové náboženství pro ovládané, kteří ve slepé víře v sílu možnosti změny volí ty, kteří jdou proti jejich zájmům. Národ nepotřebuje skupinu prospěchářů a morálně pokřivených jedinců aby vysávali a paratizovali na hodnotách, které byly vytvořeny bez jejich přičinění. O co je záslužnější politická loutka, která zvedá ruku, jak mu nadiktují, oproti člověku, který tvoří něco hodnotného a prospěšného pro své soukmenovce. Proto politiku odsuzujme a stavme se vůči ní, pravá demokracie nespočívá na křídlech pravo-levého politického spektra, jak se nám politické prostitutky s přičiněním medií snaží namluvit, ale v hodnotách a činech každého jedince národa. Spravedlnost spočívá v odměně za zásluhy ve tvorbě pro společnost, každý jedinec tvořící hodnoty je cennější než ten, který se na těchto hodnotách přiživuje a rozhoduje o národním bohatství, aniž by se velkou měrou o jeho zhodnocení podílel.                           

Tím se dostáváme k sociálnímu prostředí. Zdravý národ a společnost jsou pouze tehdy, pokud jsou odměněny spravedlivým podílem za své činy a skutky pro společnost. Vyžírky a lenoši jsou slabé kusy, a proto musí být odvrhnuty, aby neničili zdraví pospolitosti. Toto není krutost, ale pravá spravedlnost, a pokud chci část z pomyslného koláče bohatství své země, musím se svou činností zasloužit, abych byl toho hoden. Sociální systém musí být pro lidi, kteří se ne vlastním přičiněním dostali do této situace, a ne pro ty, kteří tohoto systému využívají a žijí tak na úkor druhých i když jsou zdraví a schopni práce. Dále bychom se mohli zamyslet nad spravedlivou odměnu pro členy národní pospolitosti. V prvé řadě neexistuje podřadná či nehodnotná práce, každá práce sloužící ku prospěch vlasti a je jeho mízou, která ho udržuje zdravím a odolným vůči nepříznivým vlivům. Ne všichni mohou být vládci, ne všichni mohou dělat nemanuální práci. V mých očích je prospěšnější šikovný řemeslník, který dává do své práce kus svého srdce, než otrávený byrokrat, který svou práci neodvádí zodpovědně a své znechucení si vylévá na svém okolí. Odměny tedy musí odpovídat zásluhám, které jednotlivec obětoval pro rozvoj národa a společnosti, ne na základě papíru či jiných liberálních berliček. Zaopatření ve stáří musí být důstojné a musí odrážet skutky a činy, které tento jedinec v produktivním věku pro společnost přinesl. Pouze tehdy, kdy všichni či alespoň větší části procitneme s falešného bludu dnešní doby a nebudeme žít v oblacích iluzí, můžeme, opět strhnou vůz z krajnice na prostředek cesty. Doba to nesmí být však dlouhá, neboť již nebude za chvíli z čeho brát a tak uskutečnit ne nejlepší, ne nejdokonalejší, ale aspoň trochu odpovědnější a národu prospěšnější prostředí pro jeho rozvoj a rozkvět.

          I.      Národ a rodina jsou identické ve své podstatě, liší se však svým rozsahem

          II.      Fungující rodina plodí charakterově pevné jedince prospěšné pro národ

          III.      Ztráta kulturní svébytnosti je znakem úpadku, který vede k rozkladu společnosti

          IV.      Boj o duši národa se vede ve dvou rovinách, jak v oblasti volnočasových aktivit, tak také v rovině  vzdělávací.

         V.      Jednej upřímně a rovně, své odpůrce respektuj a nechovej se přezíravě.

        VI.      Bud tvůrčí a svobodomyslný bud vzorem pro své okolí

        VII.      Cti přírodu jako svou matku a přírodní zákon jako svého otce neprotiv se mu a měj na paměti, že co z přírody vzešlo, zase se do jejího lůna navrátí.

        VIII.      Vše co je v rozporu s přírodním zákonem je škodlivé a nemorální a dostane se mu zániku.

         IX.      Bílý muž byl dárcem modernity a pokroku lidské civilizaci.

          X.      Bud si vědom svého původu a važ si tvůrčího a činorodého odkazu v něm ukryté.

         XI.      Vládní systém musí mít morální princip a stát na přírodních zákonech, pokud se mu této výsady nedostává, musí být svržen.

        XII.      Čím víc režim zakrňuje a je v rozkladu, tím víc perzekuuje svou opozici.

      XIII.      Systém musí sloužit občanům, ne občan systému.

      XIV.      Vladař musí být charakterově čistý a bránit svůj národ, pokud se dopouští zrady na svém národě, musí být nahrazen.

        XV.      Moudrý muž nesoudí lidi podle mluvy, ale na základě jeho činů.

      XVI.      Svoboda mysli a rozhodovaní je dar, který je nutné bránit a rozvíjet, bez svobody jsme jen těla bez duše.

    XVII.      Miluj svou zemi, jako dítě svou matku.

  XVIII.      Tvůj odkaz se objevuje v tvém potomstvu, v podobě zachování národa a rasy.

      XIX.      Pokud si to neuvědomuješ, zemřeš, aniž bys byl užitečný své společnosti.

        XX.      Cti odkaz tradic, jsou totiž jedinečného rázu a je tak tvou povinností je zachovat potomkům.

      XXI.      Měj úctu ke stáří a starým lidem, mají životní zkušenosti a můžeš se poučit z jejich prožitků.

    XXII.      Postav se ze stejným zápalem bezpráví páchané na tvé rodině, stejně jako na národu.

  XXIII.      Uvědom si svou malost v porovnání s kosmickým zákonem, bud ochotný se obětovat pro blaho národa a společnosti.

Napsal: H.I.N.

Reklamy
komentářů 6 leave one →
 1. H.L.M permalink
  Červen 5, 2011 20:14

  Děkuji za pozitivní ohlasy s pozdravem H.L.M

 2. Miloš permalink
  Červen 4, 2011 12:27

  To je velmi dobrý článek

 3. Myslič permalink
  Červen 3, 2011 23:14

  Tak já bych místo „vladař“ taky radši použil „vůdce“….

 4. Swantowiet permalink
  Červen 3, 2011 22:17

  Na můj vkus až moc eugenické (opět se ozvalo mé liberální Já :-D), ale se 80% tezí bych i souhlasil (žádná práce není sama o sobě podřadná).
  * * * * *
  Moje výhrady
  Bod VIII. může být zneužitelný.
  V bodě XI. bych nahradil slovo „morálka“ slovem „etika“, v těchto dvou pojmech je sakra rozdíl.
  V bodě XIV. se hovoří o vladaři, vladař je archaický relikt a nevím, co tím autor myslel. Já sám jsem republikán a zastánce přímé demokracie (ať žije Periklés a bratři Grachové).

 5. Myslič permalink
  Červen 3, 2011 21:00

  Tak pod tohle se klidně podepíšu.

 6. Ron permalink
  Červen 3, 2011 20:35

  Pekne spísaná úvaha, je v nej veľa pravdy. Akurát mám dojem, že tieto zásady už u našich predkov platili. Akurát tu nastal nejaký zvrat, ktorý nás celkom odklonil od týchto zásad založených na ctení si predkov a prírodných zákonov a zároveň umožnil dostať sa hore charakterovo nie najprospešnejším jedincom-:). A deje sa to nie aritmeticky, ale exponenciálne s pomocou ďalších už hore spomínaných izmov. Akoby odnekadiaľ vial vražedný vietor.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: