Skip to content

Je nenávist k menšinám nutná? (2. díl)

Květen 7, 2011

Z důvodu enormního zájmu čtenářstva si dovoluji navázat na předchozích  cca deset souvětí.  Na  rozpoutané různo-úrovňové  diskusi bylo jasně patrné, jak argumentačně slabá je schopnost některých diskutovat  a kolik se v nich skrývá slepé nenávisti, která velmi často zakrývá vlastní neschopnost vyniknutí (nedostatek vlastních schopností), frustraci vzhledem k současnému stavu věcí, emoční nevyrovnanost, neinformovanost, agresivitu, popř.  je důsledkem  slabé vůle a „víry“ v lepší zítřek. Každý se může mýlit, dobrovolná diskuse na slušné úrovni může obohatit všechny. Věřím, že nešlo o diskusi planou. Mohu jen souhlasit s argumentem, že nenávist se objevovala po celou dobu historie lidstva. Ovšem položme si otázku z pozice člověka, který se chce z historie poučit: Je nenávist žádoucí či nezbytnou podmínkou vývoje? Dle mého názoru nikoliv. Nenávist jen zaslepuje, organismus jedince ovládají vyhrocené emoce a vášně, které vedou k unáhleným, rozumově nepodloženým rozhodnutím, a které ho ochuzují o energii, která je klíčová k tomu, aby problém vyřešil konstruktivně, úspěšně, s co nejmenšími ztrátami (v širším slova smyslu). Pokud byly  v důsledku nenávisti  (která byla je a bude velmi často spojena s násilím a agresivitou) vytvořené v minulosti nějaké zisky (obecně), neměli trvalou platnost. Čili z jakého důvodu se točit v kruhu?  Proč jí nenahradit spíše odvahou a vůlí?  Je nenávist vůbec vhodná pro evropského člověka, kterého někteří považují za elitu? Elitářství obecně je dle mého názoru především v přirozeném respektu vzhledem k charakteru osobnosti člověka, která souvisí s jeho schopnostmi, dovednostmi, skutky a jím uznávanými etickými a morálními hodnotami. Ano, evropský člověk vytvořili spoustu cenných objevů, měl drive k poznávání světa, položil základy vědy a filozofie díky antickému období. Bohužel též vyvinul i zbraňové systémy, které mohou vymazat celou planetu ze Sluneční soustavy či akceptoval využití lidských otroků pro svůj rozvoj a pohodlí (i když samozřejmě nebyl sám). Našly by se i další stinné stránky jeho činnosti.Pokud by Země mohla říci svůj názor, odpověděla by, že „nejkompatibilnější“  s ní jsou ti, kteří  žijí  na kmenové úrovni, daleko od moderní civilizace,  poněvadž mají minimální agresivní dopad na živou a neživou přírodu (drancování a znečišťování).  Někteří čtenáři zase neznají více než dva pocity, čili nic vyjma nenávisti a lásky. Ale abychom se vrátili k tématu daného názvem úvahy.  Je třeba si jasně uvědomit, že všude na světě   jsou lidé chytřejší či hloupější, sobečtější či  altruističtější, primitivnější či kultivovanější, pracovitější  či línější, přesnější a pečlivější či laxnější, kultivovaně hovořící či hovořící hlučně s gestikulacemi, emocionálně stabilnější či labilnější až explozivní, řešící problémy spíše hlavu či pěstmi (toto bych nesměšoval s odvahou), s přebytkem tvůrčích schopností  (invencí) či pasivních konzumentů, více trpěliví či méně, s drivem k poznávání života a světa či  se sklonem k pasivnímu trávení volného času, se schopností  účinně řešit životní překážky či spíše před nimi couvnout atp. Některé s výše uvedených vlastností souvisí s věkem a jistě jsou i odvislé člověk od člověka, ale pokud vezmeme přibližně věkově stejný vzorek  jednotlivých etnik  či národnostních  skupin (národů), dojdeme k různým procentuálním zjištěním týkajících se výčtů výše uvedených vlastností. S kým bude odpovědným jedincům lépe, není třeba sáhodlouze diskutovat. Jinými slovy  lze též říci, že jako odpovědnému mi bude lépe mezi inteligentními, slušnými,  upřímnými, pracovitými a vstřícných lidí, ať jsou odkudkoliv a nebudu tvrdit, že je mi lépe s násilníky, ochlasty, tuneláři a intrikány jen proto, že jsou původem z Evropy.Dostáváme se k pojmu vlast a vlast a vlastenectví. Vlast  je nejen rodná země a krajina, ale i její živá a neživá příroda včetně člověka a jeho kultury a vzájemných interakcí.  Je možné, že mnohým o vlastenectví zase tak nejde nebo ho chápou jinak. Aby mělo vlastenectví váhu, měli by ho(dle mého názoru) reprezentovat lidé vzdělaní a všestranně informovaní, kteří sami mají váhu (a nejlépe i spol. postavení) a jsou především slušnými, objektivními (např. nebudou házet na Romy veškeré sociální problémy státu. I když je jich velké procento tzv. nepřizpůsobivých, kteří způsobují problémy, daleko nákladnější pro stát je tunelování „bílými límečky“ a jejich afinita k představitelům státu v souhře s nenasytností nadnárodních společností, které jdou nekompromisně za svým cílem a to je co největší materiální zisk a sfery vlivu, přičemž lidské zdroje berou jako položky), vzájemně soudržnými (pokud tedy vlastenectví chápou podobně), emočně stabilními,odvážnými, 100% spolehlivými, poctivými,vstřícnými idealisty a dříči s vysokými morálními hodnotami a materiální a požitkovou skromností-nejde o zábavu s puncem zakázaného ovoce a už vůbec ne násilí, primitivismus, nenávist, vulgaritu, skinheadskou subkulturu, Třetí říši. V neposlední řadě by mělo vlastenectví souviset i ze sociální otázkou a pozitivními vztahy mezi lidmi navzájem. Taky je třeba vycházet ze současné situace a možností. Navíc většině populace momentálně nastavený lákavý konzumní, egoistický a multikulturní trend vyhovuje a zjevně to tak bude, dokud budou alespoň trochu plné domácí ledničky (potom půjdou hlavně za tím kdo jim ty ledničky zase naplní, ale rozhodně budou informačně vnímavější, bohužel lze očekávat i tlak proti starým lidem, poněvadž kvalita tzv. liberální výchovy mládeže není a nebude na takové úrovni, aby se smířili s tím, že budou na důchodce muset dávat větší část svého produktu, než je tomu nyní). Z toho plyne, že momentálně nelze očekávat, že bude vlastence někdo vítat jako spasitele s otevřenou náručí (i vzhledem k negativnímu mediálnímu obrazu). Je též důležité pochopit, proč není žádoucí podporovat míchání kultur. Jde o to, že jednotlivé kultury v místě prolínání ztrácejí jedinečnost a jednotlivci identitu. Takového jedince lze snadno zneužít, poněvadž nemá žádný pevný opěrný bod, na kterém by mohl postavit svůj rozvoj. V domovské zemi  dochází díky průniku (implementaci) kultury cizí k horším podmínkám pro rozvoj kultury vlastní, může hrozit i její zánik v případě populační nerovnováhy. Není to vůbec o nenávisti, ale afinitě a loayalitě ke své kultuře (ná-rodu) a odpovědnosti za ní. Pokud někdo přijede na návštěvu a může mě (můj vlastní národ) obohatit (třebas novou technologií), nebudu se tomu bránit.  V tomto případě se dá akceptovat argument multikulturalistů, že se kultury mohou vzájemně obohatit. Lapidárně řečeno, když někde používají kolo, není důvod tahat dál předměty po zemi na provazu jen proto, že moje kultura kolo v repertoáru nemá. Důležitý je však princip výměny, tzn.  aby informační tok nebyl jednostranný.   Problém je v tom, že i přes snahy a prohlášení multikulturalistů  dochází k tomu, že  nikdo není schopen se včlenit na 100% (ani to nejde, ani o to nemá nikdo zájem, navíc různě vysoký stupeň afinity k vlastní kultuře existuje u všech) a je mu většinou lépe s lidmi svého rodu, čímž postupně vzniká něco na bázi pátých kolon. Následně vznikají třecí plochy a střet zájmů. Žádoucí je samozřejmě celek s co nejvíce společnými zájmy, čili zájmově homogenně vystupující. Druhou věcí je, že např. Singapur je multikulturní (Číňané, Malajci, Indové), ale konflikty mezi komunitami nejsou a celek prosperuje. Zřejmě je to o organizaci a přístupu ke společné věci. Jedná se samozřejmě o stát mimoevropský. Pokud bychom se bavili o multikulturní skupině-týmu odborníků specialistů, zda může pracovně na společném projektu fungovat, tak se domnívám, že ano. Ale o tom řeč není. Dále je třeba si uvědomit, že  bez zákony podpořené redukce proimigrační politiky, pozitivní diskriminace (nejlépe celoevropsky) nelze výraznější změny k lepšímu očekávat. S tím analogicky úzce souvisí i dříve uvedené vzdělání vlastenců a snaha o nárůst sociokulturního  uvědomění  a osobní odpovědnosti v populaci, což je opět úloha těch, kteří si říkají vlastenci. S tím též souvisí ochota domácích vykonávat těžké (či tzv. „podřadné“) práce, čímž by nutnost přítomnosti imigrantů mohl někdo zdůvodňovat (viz též touha podnikatelů po zisku či systémem danou existenční snahou podnikatelů nějaký zisk mít za každou cenu vzhledem ke konkurenceschopnosti). Taky si každý může sáhnout do svědomí, na kolik je pevný a odolný vůči pohodlí a sobectví a zda by svoji vlast a vlastenectví za nic neprodal či nevyměnil za pobyt v jiném koutu země s větším osobním komfortem, i vzhledem k nezájmu výrazně nadpoloviční většiny populace svého rodu. Toto neznamená přistěhovalectví schvalovat, ale pochopit. Jde o pouhé logické využití momentální legislativy nastavené představiteli daného státu.  Synchronní aktivitou vlastenců by mělo být zakládání početných rodin a odpovědná výchova potomků (Toto je analogie k tomu co říkají někteří islámští učenci-již není třeba dobývat mečem, převýšíme je populačně). K tomuto dodávám, že, pokud někdo uzavírá sňatek, měl by si uvědomit, že i jeho potomek bude potřebovat jasnou identitu, hodnotové, vzorové a sociokulturní zázemí. Čili je třeba být odpovědný a dbát na to, aby sňatek nebyl pouhým vyústěním  vzájemné sexuality partnerů.  Zde by zajisté neměla být snaha toto někomu legislativně nařizovat vzhledem důsledkům podobných nařízení v minulosti. Z výše uvedeného plyne, že preference a ochrana (afinita k) vlastní kultury, morálních a etických hodnot nutně nemusí znamenat nenávist k cizímu. Nepopírám, že v některých primitivních kmenech, je výraz pro cizinec a nepřítel stejný a taky vím, co se stane, když např. smíchám mraveniště s červenými mravenci s mraveništěm s černými, bavíme se však o lidech. Co třeba vzít v potaz následující přístup: Vy budete respektovat naše území (Evropa) a náš kulturní rozvoj na něm (a nebudete zneužívat naší práce) a naopak my na Vašem! (A v případě oboustranného respektu a skutečně oboustranné výhodnosti !!! můžeme např. ekonomicky a informačně a spolupracovat-čili přístup odlišný od Bena Klassena).  Dělat tedy vše proto, aby k porušení tohoto přístupu  (dohody) nedošlo (toto neznamená  líbat někomu nohy či se před někým jinak ponižovat) a pokud dojde, nekompromisně zjednat nápravu (a ani zde se nesžírat nenávistí, která jen zaslepuje). K tomuto musí být vhodné podmínky-širší podpora vlastními lidmi, podpora legislativou. Pokud jsem v situaci, že jsem danou situaci (porušení) na vlastním území již zdědil po benevolentních (kteří nemysleli dopředu), hloupých či zkorumpovaných předcích, současní lidé z mojí vlastní kultury to povětšině řešit nechtějí (pozn. už vůbec ne současní zákonodárci), poněvadž řeší zejména svoje osobní problémy, problémy se zaměstnáním, či jiné z jejich pohledu bezprostřední existenční či se chtějí hlavně bavit a mít pohodlí, na snaze o zachování svébytných kulturních hodnot z důvodu odpovědnosti a taky budoucího pozitivního vývoje nemají povětšině absolutní zájem (vytížení, ignorance, neinformovanost, slabá vůle,.) a vlastence pod vlivem mediálního obrazu berou za násilné neonacisty bez mozku či pomýlence s pokřiveným charakterem s vizí koncentráků a plynových komor (kde si úchyláci a sadisti mohou vybíjet choutky) – je třeba zvlášť používat hlavu ke zlepšení poměrů (vycházet z reálného stavu ).Dále nechápu, proč některé tolik láká přepočítávání obětí  holocaustu a zlehčování utrpení perzekvovaných, když je jasné, že to  nemá na zlepšení současných poměrů sebemenší pozitivní dopad. Věřím, že opravdoví vlastenci mají na práci daleko důležitější úkoly (s větší prioritou).  Ano, v dnešním systému jsou některá bádání tabuizována  (dokonce za ně hrozí perzekuce), vyjma výše uvedeného např. zkoumání celkových  rozdílů mezi lidmi s různou barvou pleti. Pokud by toto nemělo vést k lepšímu porozumění mezi lidmi, ale k nenávisti, týrání, násilí, otročení, kolonizaci a vykrádání cizích nerostných surovin, podněcovali se tím pudy a vášně primitivů, je lépe se tímto vůbec nezabývat.To samé platí, pokud někdo vychází ke zdůvodnění  rasového násilí a nenávisti např. z madam Blavatské, která si tak ráda povídala se  „skřítky a rarášky“  či ad hoc odvozuje svůj původ z Atlantidy. Současný svět bude mít, jak se zdá tendenci postupně přejít do Orwellovských dimenzí, toto vyjma prostých hltačů konzumních pozlátek významně urychlují hlavně Ti, kteří šíří násilí, agresivitu, nenávist a primitivismus a tím zároveň devalvují snahu opravdových vlastenců.  Cílem je svět usilující o pochopení lidské existence, svět sociálně spravedlivější, rozvíjející svébytnou kulturu národů (nikoliv na úkor druhých!), harmonický vztah mezi lidmi navzájem a  též vztah člověka k universu. Vlastenec vede každodenní boj, neboť pro něj není život na Zemi ani rájem ani odpočinkem. Bojuje s lidmi (s jejich arogancí a intrikami), kteří se snaží devalvovat či zneužít jeho poctivou práci (bojuje=vytváří snahu za její správné a poctivé provedení). Bojuje proti vlastním slabostem, nemocemi (přibývajícími s věkem), s žádostí očí či dalších smyslů, přehnanému konzumu, proti zahálce, které by mohly narušit vytyčené úkoly, ignorací laxním přístupem a nepochopením ostatních lidí (třebas se stejnými kulturními a rodovými vazbami). Dle svých možností usiluje o své komplexní sebezdokonalení, stylem svého života bojuje proti vlastnímu egoismu a proti ztrátě vlastní „víry“ ve zlepšení situace své vlasti a v lepší svět celkově.            

napsal Asgard                                                                     

Reklamy
komentářů 71 leave one →
 1. Swantoviet permalink
  Květen 13, 2011 13:50

  Sarokozy a Cameronon očekávali „arabský scénář“, tím je spiknutí v rodině či ve vedení. Kaddáffí měl padnout, ale režim ne. Když se tak nestalo, přistoupili na holport s rebely. Rebelové vykonají a špinavou práci a EU (NATO) je bude mediálně krýt.

 2. Orel permalink
  Květen 13, 2011 12:28

  Miloši, zrušený kontrkat na francouzská letadla, nezbytnost nepustit Číňany do Středomoří, to znám. Ale považ načasování: Kaddáfí vypadal, že byl skoro zničený a neovládal ani Tripolis. Pak začaly evropské státy dělat ramena. Pak se Kaddáfí vzchopil, načež některé evropské země polila hrůza. Do případu se zapojila Liga arabských států, která podpořila útoky, pak se od nich distancovala. Američani nejdřív, že se zapojí, pak z toho vycouvali, pak mezinárodní koalici došly bomby, pak se do toho Američani zase zapojili – výsledný dojem – neřízený chaos.

 3. Swantoviet permalink
  Květen 13, 2011 11:51

  Pánové, klid a myslete na dnešní semifinále… :-DDDDDD

 4. Europa erwache! permalink
  Květen 13, 2011 11:43

  Některé moje názory ti připadají liberální a proto jsem liberál? Mě zase některé tvoje názory připadají blbé a proto…

 5. Miloš permalink
  Květen 13, 2011 11:31

  Europa Erwache: opravdu tě neznám, ale některé tvoje názory co jsi napsal v této diskuzi mi připadají liberální

 6. Miloš permalink
  Květen 13, 2011 11:27

  Orel: s bombardováním Lybie to není žádná náhoda. Ty nečteš Zvědavce? Tam se dozvíš příčiny

 7. Europa erwache! permalink
  Květen 13, 2011 10:31

  Miloš: Tak to byl zase jednou kameňák jako prase :D Já že jsem liberál? Je vidět, že mě neznáš – liberálové by mě hnali holemi. Mohl by jsi mi laskavě do detailů vysvětlit, proč jsem podle tebe liberál? Mě to nějak nedochází. (Tím spíš mi to nedochází, když mi následně přitakáváš na ústřední myšlenku).

 8. Swantoviet permalink
  Květen 13, 2011 10:12

  Alespoň, že tu nejsem sám samotinký liberál. :-D

 9. Orel permalink
  Květen 13, 2011 00:34

  Vzácný pane Miloši, občas to vypadá, že nikdo nic zpovzdálí neřídí a velice závažné věci se dějí samy od sebe. Viz Libye nebo Pobřeží Slonoviny. V Libyi to vypadá tak, že některé západní země zpanikařily, vyslovily se ve prospěch povstalců, čímž si uzavřely cestu ke Kaddáfímu. Pak je nenapadlo nic lepšího než bombardovat, což přineslo to, že bandy barevných lezou do Evropy. V Pobřeží Slonoviny Francie jen tak podpořila muslima proti křesťanovi, který možná zvítězil a rozhodně byl podporován většinou původního obyvatelstva.
  Prostě zmatek a pitomost, nikoli zlý úmysl.

 10. Milos permalink
  Květen 13, 2011 00:11

  Lukáš: souhlasím s tebou

  Europa Erwache: ty jsi liberál ale v něčem se shodneme, problémem nejsou ani tak samotní přistěhovalci, ti dělají jen to, co jim systém dovolí, problémem je systém jako takový, respektive světovládci kteří ho řídí

 11. Swantoviet permalink
  Květen 12, 2011 23:01

  K tématu, europa.erwache to napsal dobře. Slepá nenávist nás duševně zabije, a já nechci zkončit jako Julius Malema. :-D Sitauace v Evropě ještě není taková, abychom museli sáhnout k průmyslovému násilí. Otázkou však je, co dáme Indii za repatriaci Cikánů???
  * * * * *
  Po konci semestru (od1.6.) sem postnu taky pár článků. :-D

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: