Skip to content

Pohanské tradice v době křesťanství

Duben 11, 2011

Pouze někteří nejvyšší církevní hodnostáři doopravdy vědí, jaké poklady skrývá proslulá Vatikánská knihovna. Protokoly z inkvizičních procesů, proroctví vizionářů, tajné dodatky k usnesení koncilů… A také důkazy o tom, jak křesťanství postupně vzdávalo zprvu nesmiřitelný boj s pohanskou magií, jak bylo prostoupeno starými rituály, jak mnohdy váhalo, jestli mimořádnou duchovní osobnost prohlásit za světce nebo zaprodance ďábla.

Magické třicatero

Někdy v polovině 8. století po Kristu byl patrně ve fuldském klášteře sestaven seznam, který ve třiceti bodech shrnuje hlavní pohanské praktiky, v té době ještě běžně rozšířené. Je součástí rukopisu zvaného Kodex Palatinus. Těchto třicet latinských nápisů nedává spát řadě badatelů. Od osmnáctého století, kdy byly poprvé zpřístupněny k vědeckému zkoumání, byla o nich napsána spousta odborných článků a knih. Přesto nejsou dodnes zcela vysvětleny. Problémem je totiž úryvkovitost a nejasnost těchto heslovitých sloganů, zřejmě pouhých připomínek věcí, které tehdejší církevní činitel dobře znal z praxe, a proto mu nemusely být obšírně vykládány. Pro nás je ovšem problémem zjistit, co měl pisatel vlastně na mysli, a tak nápisy, nazývané souhrně Indiculus superstitionum et paganiarum, mají samy o sobě temnou působivost magických průpovídek. Někteří historici soudí, že jde o poznámky sv. Bonifáce. Podívejme se blíže na některé zajímavé body tohoto třicatera křesťanských misionářů osmého století.

O pohanských svatyních

V latinské větě, poukazující na tvrdošíjné přetrvávání pohanských svatyň, se doslova mluví o posvátných domech zvaných fanis. Žádný z badatelů zatím uspokojivě nevysvětlil, co bylo pod pojmem fanis míněno. Jednalo se však zřejmě o výraz běžný na území tehdejší francké říše Karla Velikého, protože se takřka stereotypně opakuje v řadě dalších církevních zákazů. Napadá mi určitá souvislost s názvem faun pro lesního démona. Jednalo se snad o jakési příbytky faunů? Samozřejmě to neznamená, že by staří Germáni, Galové a Slované uctívali fauny. Názvy mytických bytostí a pohanských bohů se však tehdy do latiny ,,překládaly“ na základě přirovnání ke starořímským bohům: například Donar a Thor byli vydáváni za Merkura a Wotan za Jova. Pravděpodobnější však bude odvození od latinského výrazu fane ve smyslu ,,obdivovat“ (jako fanové, fanatici, fantasti). Zvláštní však je, že skutečné pohanské chrámy, jejichž popis máme doložen, jako třeba u proslulé Arkony, jsou označovány v tehdejších latinských textech výrazem ,,templa“. Co tedy byly fanis? Čeněk Zíbrt ve svém rozboru zápovědí z roku 1894 říká: Vykladatelé usuzují, dovolávajíce se zmínek v Bonifácových Epištolách, že mohlo jít o jednoduché svatyně, dřevěné a pokryté slamou, rákosím či listím, na způsob stanů, budek vypletených haluzemi, které chránily sošky a oltář před nepohodou. Podobá se pravdě, že v nich nebyly vzývány idoly bohů prvních a nejvyšších. Byly tam spíše chovány sošky bájeslovných bytostí nižšího řádu, božstev polních, která měla požehnávati role vůkolní, chrániti před pohromou, neúrodou. Zdá se pravděpodobné, že tyto stavbičky Slované nazývali búdy (a dodnes něčemu takovému z nepříliš trvanlivého přírodního materiálu říkáme bouda). Podle míst s velkou koncentrací bud vznikly zřejmě i názvy obcí Budeč, Budňany, Budějovice, Budín. Nápis se může vztahovat i k výnosu vydanému koncilem roku 541, v němž se nařizuje, aby chrámy a modlitebny křesťanské nebyly používány bez náležitého schválení od církevní vrchnosti a patřičného vysvěcení pro konání křesťanských obřadů. Domnívám se, že výnos se týká právě oněch fan (búd), které pokřtění rolníci podle starého zvyku stavěli v polích a teď do nich umístili obrazy či sošky nových křesťanských světců. Přesto obřady zvané provody, spojené se vzýváním mrtvých předků, s tanci a obcházením polí a s přenášením sošek či obrazů svatých z jedné búdy do druhé (jak podotýká Bonifác za kvílení, smíchu a zpěvu ďábelských písní), měly samozřejmě hluboce pohanský charakter. A tak prvotním cílem církve bylo zamezit této soukromé iniciativě nových křesťanů. Nenapadlo vás něco? No ovšem, naše známé kapličky jsou dědičkami těchto pohanských rodových polních svatyň. Je příznačné, že když se barokní architekti snažili duchovně zmocnit krajiny, znovu ji pokryli sítí kapliček. Vzpomínám, jak mě fascinovaly svérázné řecké kapličky, které mají jednotnou podobu malé bílé skřínky na sloupku u cesty. Řecké ženy do nich každý večer přinášejí zbytky jídla pro svaté. Obrázek Panny Marie je obložen kousky masa, zeleniny a ovoce, je tam malá mistička s vínem a hořící kahánek. Pozoruhodné přitom je, že synoda ve Frankfurtě v roce 794 přísně zapovídá stavění kapliček vedle cest. Nakonec však nezbylo církvi nic jiného, než se s existencí kapliček smířit.

Zdroj: www.zahady.cz ,   autor: Otomar Dvořák

jedná se o výtah z článku

Reklamy
komentářů 20 leave one →
 1. Pagan permalink
  Červen 28, 2011 00:31

  Hej,hej,hej
  Víra je naše zbraň, Hej,hej,hej POHANE POVSTAŇ!!!

 2. Pagan permalink
  Červen 28, 2011 00:27

  kristogenos:Hele nekape ti na mozek svěcená voda?Opravdu věříš v bibli?Tomu nejvylhanějšímu textu na světě?A chceš říct že jsme všichni židi?Takový historiky kteří pracují s domněnkami a navíc jsou křesťansky zaujatí mám nejraději.Strč si svýho Ježíše,tu alternativní historii a celý ten ansábl který se zatím táhne(včetně tý přiblblý přezdívky) do prdele.

 3. Duben 24, 2011 06:10

  Europské národy a ich migrácia sa dá zistiť podľa ich jazyka. Kultúra národa je genetická. Základom Slovanských jazykov je StaroHebrejština,premiešaná,Peržštinou,Latinčinou, Nemčinou atd. Nemčina je Hebrejština domiešaná Assýrijskym jazykom. Assyrijština je vlastne Nemčina. Ako je to možné? Biblia nám píše,že kmene Izraelské a severná časť Júdei boli vzaté do zajatia roku 745 p.n.l. . Assýria bola na mieste terajšej Gruzie. Ako tam dlho tie kmene Israela a Judah boli to sa nepíše. Časť kmeňov zo zajatia ušla do Perzie ale Perzia sa nazývala aj PARTIA. Partia ešte v čase Ježiša Krista ,bolo impérium čo držalo Rímske vojská na hraniciach Partie a Rímania nikdy neprekročili hranice Partie-Perzie. Peržania-Partia nevyzerali ako dneska,arabo-peržania,ale boli BIELI. Slovo ARAB v StaroHebrejštine znamená -MIEŠANEC-. Po čase bieli Peržania-Partia začali migrovať do terajšej Euópy a to z dôvodu migrácie barbarských kmeňov,Húnov,Kazarov,Maďarov atd. z Azie odkiaľ ich vyhnali Číňania . Čínský múr bol postavený,len preto,aby sa tieto barbarské kmene nemohli nikdy vrátiť späť na sever Číny. Slovania prišli do Európy z PARTIE-Perzie,terajší Irán. Nemecky hovoriaci európnia emigrovali cez kaukazké vrchy do Európy. Slovo Nemec im dali Slovania,čo je od Starohebrejského slova NE-MI-NE, čo znamená je NEMI-NEHOVORÍ. Toto je vlastne migrácia europských národov. Kultúra Nemcov a Slovanov je skoro tá istá , lebo sme Geneticky od jedného otca ADAMA. Biela rasa je od Adama . Ostatné sub rasy boli pred nami 65 tisíc rokov na Zemi . Biblia je His-stória bielej rasy. Keď Kmene Israela a Judah boli vzaté do zajatia v Jeruzaleme zostalo možno len 100 tisíc Júdejcov a tí boli vzatí do Babylonskeho zajatia roku 545 pnl Babylonským kráľom Nebuchadnezzar a boli oslobodení Peržanmi-Pariou kráľom Cyruisom a po Ciriusovi bol kráľom Dárius , čo sú nepoprene SLOVANSKÉ mená. Z babylónskeho zajatia sa vrátilo len 50 tisíc Júdejcov do Jerusalema . Tzv. židia sa zmocnili Jerusalema roku 125 p.n.l. za kráľa Jána Hyrkanusa,keď zavraždili jeho rodinu a popredné Adamské-Aryjske rodiny Jerusalema.Od tej doby keď sa zmocnili Jerusalema a Templa Božieho prepisovali,koruptovali Bibliu, že jej ťažko bolo rozumieť. Zničili knihy genelógie Júdejcov a Israelitov a vydávajú sa za to čím nie sú. Ako ich sám Ježiš usvedčil v Jánovi 8:44. Veľa Júdejcov sa presťahovalo do Galilei kde žil aj Ježiš. Jerusalem bol okupovaný Edomejcami,Kannancami a Hittatijcami. Slovo Kannánec znamená kupec-kšeftár. Slovo Edom znamená-červený. Edomejci a Kannánci sa dneska volajú židia a slovo ,kupec a kšeftár im padne,aj slovo červený,veď komunizmus vyšiel od žida. BIBLIA JE HISTORICKOU KNIHOU BIELEJ ÁRYJSKE-VZNEŠENEJ RASY.

 4. Garlo permalink
  Duben 14, 2011 10:57

  http://pospolitost.wordpress.com/2009/01/06/o-povode-jezisa-krista/ zaujímavý článok .

 5. Garlo permalink
  Duben 13, 2011 20:03

  Vladislav ja myslím že to bol skôr ťah proti Pravoslávnej cirkvi než niaka podpora vlastenectva.

 6. Myslič permalink
  Duben 13, 2011 15:10

  Garlo—-Víš, kdo to je Boris Bazurov? To je ruský hudební skladatel, který ještě za SSSR zpíval o kyjevském bohatýru Jegoru Svjatogorovi a dokonce s tím vyhrál tamnější hitparádu!!!! Na trubce byl někde ten videoklip, kde zpívá s loutnou, má plnovous a je oblečen jako správný mužik…. Je to dokonce prý i oblíbenec Michaila Gorbačova. On se dokonce ještě za komunismu přihlásil veřejně k pohanství a tehdejší Komsomol ho v tom podporoval. Pokud to někdo najdete na trubce, tak to sem klidně dejte, stojí to za to!

 7. Vladislav permalink
  Duben 13, 2011 11:59

  Garlo, slovanské pohanské zvyky se u východních Slovanů zachovaly v podstatně větší míře, než u Slovanů západních. Důvodem je mj. podstatně větší míra naředění slovanské krve krví neslovanskou u Slovanů západních, než východních.
  V Rusku zkrátka blábolí o tom, že Rusové jsou Keltové, Germáni nebo Židé zlomek lidí, co v ČR.
  To je i důvodem, proč je tam dnes tolik rodnověrců.
  Sovětští komunisté podporovali ruskojazyčný nacionalismus, což bylo z velké části i důsledkem WW2 a z ní plynoucí hrdosti na boj za Matičku Rus. Pochopili (protože to nebyli hlupáci, i když jinak si o nich můžeme myslet cokoliv), že pohanská rodná víra = vždy nacionalismus, zatímco křesťanství = nacionalismus jen někdy, a i tehdy jde většinou o paskvil.
  Ostatně, v Československu to nebylo jiné – viz animovaný seriál Staré pověsti české. Komunisté leccos překroutili, ale celková výchova lidí k vlastenectví byla nesrovnatelně lepší, než v nynějších časech židokristokapitálu.
  Je úsměvné, Garlo,jak pořád hledáš ty nejnepravděpodobnější důvody na obhajobu křesťanského nacionalismu, a pořád to ne a ne vyznít aspoň trochu přesvědčivě. Ale jsi dobrý a ryzí a jednou pochopíš, jak to je s tím rodnověřím a křesťanstvím, tak, jak jsem to pochopil i já, byť coby nemluvně pokřtěný katolík.

 8. Garlo permalink
  Duben 12, 2011 23:11

  Raz som čítal že vraj komunisti v ZSSR podporovali rodnoverie neviem čo je na tom pravdy ale ak je to pravda pár tisíc ľudí by to vysvetliť mohlo.Ukrajinci no možno spôsob ako sa čo najviac odlíšiť od Rusov.Keď tak rozmýšľam návrat k pohanstvu je záležitosť tejto doby takže v minulosti dôvody ani tak nebudú pohanské zvyky sa u západných a východných Slovanov zachovali približne rovnako .

 9. Vladislav permalink
  Duben 12, 2011 22:26

  Garlo, kolik je v Rusku rodnověrců, to nevím, ale jak jsem psal, na Ukrajině je jich oficiálně registrovaných asi 50 000. Ukrajina má 46,5 miliónu obyvatel, tzn. že kdyby mělo být v ČR stejné % procento rodnověrců jano na Ukrajině, muselo by jich být – OFICIÁLNĚ REGISTROVANÝCH – 10 000.
  Členů a sympatizantů Rodné víry je v ČR přitom asi 30, dalších lidí s podobným smýšlením může být – ZATÍM – snad několik set. Registrovaný není nikdo.
  Co jsem se ti snažil naznačit, bylo to, že třeba pravoslavná či protestantská křesťanská církev latinu nepoužívají a nepoužívaly, takže tato bariéra v jejich případě odpadá, a přesto má rodná víra v příslušných zemích na, dejme tomu, milion obyvatel, možná 100x víc příznivců než u nás, takže v tomto asi zakopaný pes nebude.

 10. Garlo permalink
  Duben 12, 2011 19:19

  To som dal na prostredie západných Slovanov áno bola tu Staroslovienčina ale tú neskôr zakázali .Rusku situáciu moc nepoznám ako to bolo s prímanim kresťanstva ale predpokladám že aj tam boli niake cirkevne zákazy a vzhľadom k tomu že je to veľká krajina je ťažké uplatňovanie zákazov a to je jedna z možnosti prečo je Pohanstvo v Rusku také silné . Rusi sú najväčší slovanský národ že ich tam je najviac je teda logické.

 11. Vladislav permalink
  Duben 12, 2011 18:39

  Garlo, to se mýlíš. Samozřejmě, latina byla překážkou, ale už Cyril s Metodějem fungovali staroslověnsky, později Jan Hus česky, v Německu Luther, v Anglii zavedla nepřerušenou tradici angličtiny Alžběta a nakonec Rusko: tam se pravoslavné křesťanské bohoslužby konaly vždy výlučně v ruštině. V žádné z těchto zemí pohanství nezaniklo a v Rusku nebo na Ukrajině máme dnes dokonce nejvíc vyznavačů rodnověří – jen na Ukrajině a jen oficiálních je nás na 50 000.

 12. Garlo permalink
  Duben 12, 2011 14:12

  Cirkvi sa nepodarilo pohanstvo zničiť preto vďaka tomu že liturgickým jazykom bola latinčina ktorej rozumeli len kňazi a ľudia si svoju vieru zakladali na tom čo poznali a to bolo pohanstvo a na Slovensku sa vraj hovorilo ešte v 18.storočí kostolu Dom Perúnov .

 13. Vladislav permalink
  Duben 12, 2011 09:30

  Rone, to s Garlem byl přesný postřeh. On nebude náš ani tak proto, že by to chtěl (věřím, že chce zůstat křesťanem), ale spíš proto, že zjistí, že křesťané sami mu nic nenabídnou a už ho nebudou chtít, jeho ostatní názory budou s jejich neslučitelné.

  Skutečně se jedná o prvotřídní kulturní hyenismus! Když křesťané zjistili, že je pohanská víra v lidech natolik zakořeněná, že ji nepůjde nikdy zcela vymýtit, začali vychytrale, s pravou orientální lstivostí, přemalovávat místa s pohanským významem křesťanskou symbolikou. Uvedu příklad – na východní Moravě je obec jménem Provodov, právě od slova „provody“. V této oblasti byla pohanská tradice mimořádně silná, cca 12 km východně od obce se mj. nachází zbytky hradiska Klášťov s více než 3000 let dlouhou pohanskou historií.
  Když církev viděla, co viděla a zjistila, kam ty provody (průvody) směřují, vystavěla na tom místě kostel, vymyslela si legendu, že tam došlo k vyléčení slepého křesťana, kterému se zjevila panenka Maria, a místo obrovským způsobem zpopularizovala. Dnes tam chodí katolické pouti a místo je jednou z opěrných bašt moravského katolicismu.

  Jan Kobzáň (1901-1959), moravský malíř, spisovatel a etnograf, dokumentuje v práci U počátků vod nižší úrovně slovanského pohanství jako DOMINUJÍCÍ složku duchovního života na Valašsku, resp. v jeho odlehlých částech, ještě na začátku 20. století, tedy po více než 1000 letech násilné christianizace. Víra v nižší duchy lesů, polí, luk, větru, ohně byla dosud zcela běžná a řada dospělých lidí přísahala, že tyto bytosti i viděla. Chození do kostela brala většina lidí jako nutnou povinnost, příležitost něco se občas dozvědět a „ukázat se“, hlavně aby nebyly problémy a sankce ze strany „pánů“, protože struktury církve a vrchnosti (později různých zastupitelstev a úřadů) tvořily jediný mafiózní propletenec.

  Drobné křesťanské stavby v krajině autor popisuje jako dílo hlavně baroka, které mělo dvojí účel: a) lidem neustále připomínat křesťanskou víru (zde ve smyslu jejich pokory (odtud časté jméno Pokorný) a povinností vůči vrchnosti) a pak také důvod zcela pragmatický: existoval jistý předpis robot a dalších povinností poddaných, kterého by pro vrchnost byla „škoda“ nevyužít, takže když nebylo co jiného na práci, stavěly se kýčovité polní kapličky.

 14. Garlo permalink
  Duben 11, 2011 22:50

  A čo mam prečítať o krste ?

 15. Garlo permalink
  Duben 11, 2011 22:31

  R1a1 nato som patričné hrdý .Ale tvoju národnú identitu tvorí jazyk a viera a kresťanstvo považujem za súčasť svojej identity ale nezabúdam že jeho súčasťou je aj pohanstvo proste tak sa to všetko vyvinulo a mne sa páči tak ako to je.Kresťanstvo nám nebránilo ani za 1.SR Sláva Tisovi !

 16. Ron permalink
  Duben 11, 2011 22:07

  Garlo, Tebe nie. Ty si náš! Troška dozrieš, troška Ti vychladne mladícka hlava a budeš OK -:).
  Ináč pri narodení ( už aj pred ) si získal len Našu krv, Náš kód R1a1.A ten krst si prečítaj Varga -:).
  Ale v podstate, keď budeš takto zmýšľať ako doposiaľ, tak Ťa oni exkomunikujú a si už komplet náš -:)).

 17. Garlo permalink
  Duben 11, 2011 21:48

  Ak to o potápajucom sa monoteizme patrilo mne tak ja sa prejsť nechystám len nemám problém priznať si pravdu ja niesom žiadny fanatik a kresťanstvo beriem ako súčasť identity ktorú som dostal keď som sa narodil.

 18. Ron permalink
  Duben 11, 2011 21:42

  Ďalšie kúsok do mozaiky o skutočnom monoteizme a ich čerpaní z prastarých náboženských kultov ( kultúrnom hyenizme ). To sú Tí čo vyrástli do sily z krvi mučeníkov porobených a vyvraždených všade,na všetkých svetadieloch, kde vstúpilo ich nežné kopyto.A pritom nestavali paláce typu Kroměříž,Rím,ale žili v duchu chudoby, striedmosti, odriekania, cudnosti, sebaovládania, pokory a poslušnosti proti primátu VLASTNEJ vôle, ktorý rozbíja spoločnosť i pokoj duší (Benedikt XVI. v katechéze 25. V. 2009).
  Ďakujeme,neprosíme ani od brešúcich psov, ktorí sa snažia uBEHnúť z potápajúceho monoteizmu.Aby mohli vo svojej zvrátenej eschatológii, keď už po koľkýkrát sa chystajú vyvraždiť všetko živé na zemi,lebo spravodlivé je totiž u ich bôžika trestať tých čo ho nepoznajú a neposlúchajú evanielium večným zahynutím(veď čo už,na svete je 6mld ľudí z toho 1,2mld „Tomášov“=4,8mld obetí,to stojí za tú kresťanskú dobrotu,keď si už nedáme povedať) a mohli si vytvoriť (už po koľkýkrát)nové nebesá a zem, kde bude vládnuť len čistá láska a už tam nebudú Pohania,ale budú tam prebývať éterické kurence s krídlami a s krvavými rukami, pardón drápami!

 19. Myslič permalink
  Duben 11, 2011 20:53

  K tomu článku, v Bretani jsou kolikrát ze starých menhirů taky vytesané kapličky. A ve Španělsku, podél takzvané Svatojakubské cesty taky.

 20. Garlo permalink
  Duben 11, 2011 20:42

  Pohanstvo sa prekrývalo s Kresťanstvom tým vzniklo unikátne európske kresťanstvo porovnaj to napríklad s niakim kresťanom z Jeruzalema bude to kurva rozdiel.Cirkev bola previazaná so svetskou mocou a staré zvyky zvlášť u Slovanov boli úzko späté so starým zriadením ktoré nebolo centralistické a nesedelo s feudálnym systémom preto to chcela cirkev vykoreniť nešlo o niaky odpor k viere ale o prehnitosť cirkvi.Síce to nič nemení na tom čo sa dialo ale cirkev ide proti Bibli v nej je preca napísane že vieru treba šíriť tak že ju človeku podať ústne a Boh mu ukáže správnu cestu.A predpokladám že sa za to cirkev ospravedlnila keď už sa pravdepodobne ospravedlnila židakom za španielsku inkvizíciu a za Križiacke výpravy mohamedánom tak vám určite .

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: