Skip to content

Duch doby a jak to bylo s Ježíšem?

Březen 6, 2011
by

Bible není nic víc, než astrologicko-teologický literární hybrid, stejně jako všechny náboženské mýty před ní. Dále – existuje vůbec nějaká nebiblická zmínka o nějaké žijící osobě jménem Ježíš, syn Marie cestující s 12 učedníky, léčící lidi? Je mnoho kronikářů, kteří žili v oblasti středozemí, během nebo po domnělém životě Ježíše.
JAK TO TEDY VLASTNĚ BYLO S JEŽÍŠEM?

Náboženství nás přesvědčilo, že kdesi v oblacích žije vousatý muž, který vidí vše, co děláte, každou minutu, každého dne. A tento muž má speciální seznam deseti věcí, které nechce, abyste dělali. A když uděláte jakoukoli z těchto deseti věcí, má speciální místo, plné ohně, kouře, mučení a bolesti, kam vás pošle žít a trpět až na věky věků. Ale on Vás tak miluje! Miluje a potřebuje vaše peníze. Vždycky potřebuje peníze, je všemocný, vševědoucí a moudrý. Jen nějak neumí zacházet s penězi….. Náboženství stojí miliardy, neplatí daně a vždy potřebuje o trochu více.

Ježíš a jeho předchůdci

Pokud se podíváme do egyptské mytologie, víme, že měli Boha Horuse.  Horus se narodil 25. prosince panně Isis jménem Meri. Narození doprovázela hvězda na východě, která třem králům umožnila najít a uctít narození spasitele. Ve dvanácti letech byl zázračným dítětem a učitelem. Ve třiceti letech byl pokřtěn postavou zvanou Anap a tím začala jeho vláda. Horus měl dvanáct učedníků, kteří s ním cestovali. Dělal zázraky, jako uzdravování a chůze po vodě. Horus byl znám pod mnoha jmény „Pravda“, „Světlo“, „Posvěcený syn Boží “ atd. Poté co byl zrazen Typthonem, byl Horus ukřižován. Tři dny mrtvý a poté vstal z mrtvých. Tyto Horusovy atributy prostoupily do mnoha kultur na světě a pro mnoho bohů najdeme v podstatě stejnou mytologickou stavbu.

Namátkou jmenujme:
Ježíš z Nazaretu
Attis z Phyriygie
Krishna z Indie
Dionis z Řecka
Mithra z Perie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlevo: Matka Isis chová malého boha Horuse (socha je vystavena v Egyptském muzeu v Louvru, Paříž)

Vpravo: Matka Boží s Ježíškem (socha v kostele, Polsko)

Je mnoho spasitelů se stejnými atributy. Proč ale právě tyto atributy?

Zrození z panny – 25. prosince? – Zrození je astrologické. Hvězda na severu je Sirius, která se 24.12 vyrovná se třemi nejzářivějšími hvězdami v souhvězdí Orionu. Tyto hvězdy jsou po celá staletí nazývána – Tři králové.

Tři králové a Sírius ukazují na místo východu Slunce  25.12. To proto Tři králové následují hvězdu na východě, aby nalezli Slunce –  zrození Slunce.Panna Marie označuje souhvězdí panny.Starodávný symbol pro Pannu je „M“.Proto se každé jméno spasitelovi matky začíná písmenem „M“ ( Myrra, Maya)

Betlém takto poukazuje na souhvězdí Panny. Místa na obloze, ne na Zemi. Kolem 25.12 nastává další zajímavý fenomén. Od letního do zimního slunovratu se dny zkracují a jsou chladnější a z perspektivy severní polokoule se zdá, že se Slunce pohybuje k jihu, zmenšuje se a slábne. Zkracování dnů a chřadnutí plodin s blížícím se zimním slunovratem symbolizovalo ve starých dobách proces smrti: Byla to smrt Slunce.

22.12 byl ústup Slunce dokončen. Slunce, které se po 6 měsíců pohybuje směrem k jihu, se dostává na svůj nejnižší bod na obloze. Přestane se pohybovat na jih na celé 3 dny . A během této pauzy Slunce pobývá v blízkosti souhvězdí Jižního kříže, neboli Crux. A poté 25.12 se Slunce opět pohne o jeden stupeň, tentokrát na sever. Proto se říkalo, že Slunce zemřelo na kříži, bylo mrtvé tři dny a vzkříšeno znovu zrozeno. Toto je důvod proč Ježíš a mnoho dalších slunečních bohů mají společné ukřižování, smrt po tři dny a vzkříšení. Dvanáct učedníků je jednoduše 12 znamení zvěrokruhu,se kterými Ježíš jakožto Slunce cestuje.

Kříž

Toto není křesťanský symbol, ale pohanský symbol zvěrokruhu. Církev nechala většinu těchto křížů a kostelů zbourat, zůstalo jich jen několik a je to i symbol Keltů. Jak se stal součástí keltského kříže onen kruh? V Irsku původní keltské náboženské představy pozvolna splynuly s křesťanstvím a k posvátnému znamení kříže se přidružil mnohem starší posvátný prvek – sluneční kruh. Obdobně vypadá bretonský kříž, který je vlastně zároveň stále Taranisovým kolem – slunečním znamením, které dělí kruh buď čtyřmi loukotěmi, anebo osmi. Proto byl Ježíš zobrazován s hlavou na kříži, protože Ježíš je vlastně Slunce- život, teplo, světlo. Postava Ježíše je astrologický hybrid a plagiát egyptského boha Slunce Horuse.

 

 

 

 

 

Mýtus o Mojžíšovi a převzaté desatero

Mojžíš

Příběh Mojžíše známe všichni – byl dán do košíku a poslán po řece, aby byl zachráněn královskou dcerou a vychován jako princ. Tento příběh je převzat z mýtu o Sargonovi z Akkadu, který je přibližně z roku 2250 př.n.l. (Sargon I. Akkadský, první semitský vládce starověké Mezopotámie a zakladatel akkadské dynastie, přichází na svět někdy kolem roku 2350 př. n. l. v rodině semitského kočovníka a chrámové kněžky – ta chlapce po narození vhodí v košíku do řeky, z níž jej vyloví zahradník, který ho pak vychová.)

Mojžíš přinesl desatero, ale i toto je jen plagiát. V Indii byl velkým zákonodárcem Manou, na Krétě to byl Minos, co vystoupil na horu Dikta, kde mu Zeus dal posvátné zákony…

Desatero bylo převzato a upraveno ze 125 kapitoly Egyptské knihy mrtvých

„Ó kráčející dlouhými kroky, jenž jsi přišel z Onu! Nedopustil jsem se hříchu.“
„Ó Mající oheň ve svém náručí, jenž jsi přišel z Cheriohu! Neloupil jsem.“
„Ó Nosatče, jenž jsi přišel z Chmunu! Nebyl jsem lakomý.“
„Ó Jenž pohlcuješ stíny, jenž jsi přišel z jeskyně! Nekradl jsem.“(7)
„Ó ty Strašlivého obličeje, jenž jsi přišel ze Sokarova sídla! Nezabil jsem člověka.“(5)
„Ó páre lvů, jenž jsi přišel z nebe! Nezmenšil jsem obilní míry.“
„Ó ty, Jehož oči probodávají, jenž jsi přišel z Chemu! Nedopustil jsem se podvodu.“
„Ó Plameni, jenž jsi přišel, obcházeje kolem! Neodcizil jsem majetku boha.“
„Ó Drtiči kostí, jenž jsi přišel z Henennesutu! Nelhal jsem.“( 8)
„Ó Paliči, jenž jsi přišel z Domu ducha Ptahova! Neukradl jsem pokrmu.“
„Ó Obyvateli jeskyně, jenž jsi přišel ze západu! Neproklínal jsem.“
„Ó Bělozubý, jenž jsi přišel ze Země jezerní! Neprohřešil jsem se ničím.“
„Ó Krvežroute, jenž jsi přišel z popraviště! Neporazil jsem býka, patřícího bohu.“
„Ó Žroute vnitřností, jenž jsi přišel od soudu třiceti! Nelichvařil jsem.“
„Ó Pane pravdy, jenž jsi přišel ze sídla obou pravd! Nedopustil jsem se polního pychu.“
„Ó Svůdce, jenž jsi přišel z Bastu! Nevyzvídal jsem o nikom v jeho domě.“
„Ó Bledý, jenž jsi přišel z Onu! Nebyl jsem mluvkou.“
„Ó Zlovolný, jenž jsi přišel z Usirova kraje! Nepřel jsem se o nic, co mi nepatřilo.“
„Ó ty Jenž bys měl býti upražen, jenž jsi přišel z popraviště! Nesouložil jsem s ženou, mající manžela.“(6 a 9)
„Ó ty Jenž se díváš, co si kdo odnáší, jenž jsi přišel z Domu Minova! Nebyl jsem necudný.“
„Ó Nejvyšší Nejstarší, jenž jsi přišel z kraje Datlových palem! Nešířil jsem strachu.“
„Ó Bořiči staveb, jenž jsi přišel z . . . . . . . . . . . . . kraje! Neprohřešil jsem se ničím.“
„Ó ty, Jenž odnímáš řeč, jenž jsi přišel z Velikého místa! Nebyl jsem vášnivý.“
„Ó děcko, jež jsi přišlo z Onského kraje! Nebyl jsem hluchý k hlasu pravdy.“
„Ó Hlasateli, jenž jsi přišel z Vesetského kraje! Nepobuřoval jsem.“
„Ó Bastský, jenž jsi přišel ze svatyně Sokarovy! Nepřimhuřoval jsem očí!“
„Ó ty Jehož obličej jest obrácen nazad, jenž jsi přišel z doupěte odporu! Neposkvrnil jsem sebe sama, nesouložil jsem s mužem.“
„Ó ty Jehož nohy jsou ohnivé, jenž jsi přišel z temnot! Neužíral jsem svého srdce.“
„Ó Šiřiteli tmy, jenž jsi přišel z tmy! Nepřel jsem se.“
„Ó ty Jenž odnášíš svou obět‘, jenž jsi přišel ze Saje! Nebyl jsem násilnický.“
„Ó Pane obličejů, jenž jsi přišel ze Zeftu! Nebyl jsem ukvapený.“
„Ó udavači, jenž jsi přišel z Cini! Nevzpíral jsem se svému svědomí, nesnažil jsem se uchlácholiti boha.“
„Ó Rohatý, jenž jsi přišel ze Siovtu! Netlachal jsem.“
„Ó Nefertume, jenž jsi přišel z Domu Ptahova ducha! Jsem bez hříchu ; neučinil jsem nic zlého.“
„Ó ty Jenž neponecháváš zbytku, jenž jsi přišel ze Zedu! Nehaněl jsem krále.“
„Ó ty Jenž činíš, co si přeješ, jenž jsi přišel z Cobu! Nekladl jsem překážek tekoucí vodě.“
„Ó Hudebníku, jenž jsi přišel z pravodstva! Nekřičel jsem příliš.“
„Ó ty Jenž popřáváš zdar lidstvu, jenž jsi přišel ze svého domu! Nehaněl jsem boha.“(3)
„Ó ty Jenž chystáš dobro, jenž jsi přišel z kraje Harpuny! Nepůsobil jsem otoků.“
„Ó Poutateli duchů, jenž jsi přišel z Města! Nevypínal jsem se nad svůj stav.“
„Ó ty Jenž máš nádhernou hlavu, jenž jsi přišel z díry! Nebyla větší moje spotřeba než postačoval můj majetek.“ (10)

„Ó ty Jenž odnášíš svůj podíl, jenž jsi přišel z podzemí! Nezdržoval jsem boha ve svém městě.“ (přeložil egyptolog František Lexa)

http://www.ceskaliteratura.cz/translat/kmrtvych.htm

DESET přikázání je plagiát

Přikázání první: Nebudeš mít jiné bohy
Přikázání druhé: Nebudeš zneužívat mého jména
Přikázání třetí: Neděle ať je ti dnem odpočinku
Přikázání čtvrté: Budeš ctít otce a matku
Přikázání páté: Nebudeš zabíjet
Přikázání šesté: Nebudeš cizoložit
Přikázání sedmé: Nebudeš krást
Přikázání osmé: Nebudeš lhát
Přikázání deváté: Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního
Přikázání desáté: Nebuď závistivý ani chamtivý

BIBLE

Bible není nic víc, než astrologicko-teologický literární hybrid, stejně jako všechny náboženské mýty před ní. Ve skutečnosti transformace některých znaků do stejné nebo podobné podoby můžeme najít i v knize samotné.

 

 

 

Josef a Ježíš

– Josef byl prototypem Ježíše

– Josefovo narození je pokládáno za zázrak.

– Ježíšovo narození je pokládáno za zázrak.

– Josef pochází z 12 bratrů

– Ježíš měl 12 učedníků

– Josef byl prodán za 20stříbrných

– Ježíš byl prodán za 30 stříbrných

– Bratr Juda prodal Josefa

– Učedník Jidáš prodal Ježíše

– Josef začal své dílo ve 30 letech

– Ježíš začal své dílo ve 30 letech.

Dále – existuje vůbec nějaká nebiblická zmínka o nějaké žijící osobě jménem Ježíš, syn Marie cestující s 12 učedníky, léčící lidi? Je mnoho kronikářů, kteří žili v oblasti středozemí, během nebo po domnělém životě Ježíše.

Kolik těchto kronikářů se o Ježíši zmiňuje? Ani jeden.

Myslíte, že člověk, který dělal zázraky a uzdravoval lidi před zraky všech, by se mohl dostat do historických záznamů? Nedostal, protože jakmile zvážíme důkazy, máme veliké pochybnosti o tom, jestli postava Ježíše existovala. Křesťanské náboženství je parodií na uctívání Slunce, ve kterém bylo Slunce nahrazeno mužem zvaným Kristus, který je uctíván, jako bylo původně uctíváno Slunce.

Křesťanství není založeno na pravdě.

(více informací najdete na novém CD-07 s WM magazínem, včetně filmového dokumentu Duch Doby / Zeitgeist s českými titulky)

WM magazín č. 76

Reklamy
komentářů 52 leave one →
 1. Swantoviet permalink
  Květen 8, 2011 14:41

  Ve starověkém a raně středověkém Jemenu byla situace značně proměnlivá, v 6. a 7. stol. to byl vazalský stát Sásanovské Persie a jako výraz podřízenosti bylo státním ritem určeno Zoroastriánství.

 2. Orel permalink
  Květen 8, 2011 14:00

  Etiopský vládce se považoval za potomka Šalomouna a královny ze Sáby, ale to nemusí nic znamenat.

  Zajímavé je, že v Jemenu bylo judaistické království dlouho před příchodem islámu.

 3. Swantoviet permalink
  Květen 8, 2011 08:26

  Vzácný Miloši,
  oni vládnou??? Falaše nezajíma nic jiného než „repatriace“ do Beta-Izrael, ostatní židé na ně hledí skrz prsty (i Aškenázim), ale mají přimluvce u ex-vrchního sefardského rabína J. Ovadii.

  Pochod Titánů je kniha, která podle mě nemůže obstát.

 4. Miloš permalink
  Květen 8, 2011 01:10

  Orel: já o Etiopii mnoho nevím a ani mě to moc nezajímá, jediné co vím je že tam vládnou černí Židé zvaní Falašové.

  Myslič: to že se něco píše v odborné literatuře nemusí znamenat že je to pravda, myslím si že sionističtí falšovatelé dějin chtějí naší rase upírat zásluhy na vzniku civilizace a chtějí si je sami přivlastnit (bez ohledu na to źe většina Židů Semité nejsou, ale na tom nezáleží) a proto o starověkých Árijských národech jako byli Egypťané nebo Babylóňané tvrdí že to byli Semité. Myslím si že fotky v pochodu Titánů dokazují vše. V knize se najde pár chyb ale ty fotky jsou autentické a to co na nich je se nedá zpochybnit.

 5. Swantoviet permalink
  Květen 7, 2011 23:58

  Šels na duel SVK – FIN???? :-D

 6. Myslič permalink
  Květen 7, 2011 19:40

  Swantoviet, já bych ti to rád poslal. Ted’ka jsem to tři hodiny zkoušel stáhnout, sežralo mi to kilo a nejde to . Napiš mi když tak na mejl: myslic.perun@seznam.cz . Nějak to pořešíme. Já mám pomalé připojení. Domluvíme se a zkusíme to poslat jinak,jo? Ted¨ka jdu do hospody, tak si to přečtu zítra. Dík.

 7. Swantoviet permalink
  Květen 7, 2011 18:35

  Pokud máš Vikingy s Banderasem, pak bys je mohl hodit na uložto. Bez účtu, na heslo, na určitý počet downloadů a do určitého data.

 8. Myslič permalink
  Květen 7, 2011 16:19

  Swantoviete, díky moc. Zatím jsem tam neměl účet, tak jsem si ho musel otevřít… Něco tam časem hodím.
  Mám celkem slušnou sbírku soundtracků od těchto pánů : Basil Poledouris (Barbar Conan, Sbohem králi, Maso a krev), Hans Zimmer (Král Artuš, Poslední samuraj), Trevor Jones (Poslední Mohykán), Carter Burwell (Rob Roy), Jonathan Elias (Cesta bojovníka), Jeremy Goldsmith ( Vikingové), Tyler Bates (300),……
  Tak to tam postupně naflákám. Heslo bude překvapivě Myslič. ÷)

 9. Swantoviet permalink
  Květen 7, 2011 13:31

  Uploadnul jsem ty soundtracky, enjoy. :-D
  http://www.ulozto.cz/8904543/ost-oim-sb-rar
  Heslo: Swantoviet
  Do: 1.6.211
  Počet stažení: 100

 10. Swantoviet permalink
  Květen 7, 2011 10:36

  LOL, pár slov a tolik překlepů, to asi bude tou oslavou z MS. :-DDDDDDD

 11. Swantoviet permalink
  Květen 7, 2011 10:34

  Mysliči mám ty songy, mohu je psolat přes Úschovnu, má mejla?

 12. Myslič permalink
  Květen 7, 2011 10:02

  Ještě k těm Egypt’anům: To, že mluvili jazykem, z kterého se vyvinula Koptština, je dokázáno. Když Egypt ovládli Ptolemaovci, prosadili používání alfabety, takže nápisy byli bud‘ řecky nebo egyptsky a ty egyptské, to je vlastně Starokoptština….

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: