Přejít k obsahu webu

Rasový nacionalismus a Árijci

Únor 9, 2011
tags:
by

árijecKdo byli Árijci?

Árijci byli polo-kočovní nordičtí běloši, původně usídlení snad ve stepích Ruska a střední Asie, kteří hovořili mateřštinou různých indoevropských jazyků.

Latina, řečtina, chetitština, sanskrt, francouzština, němčina, lotyština, angličtina, španělština, ruština atd. jsou všechno indoevropské jazyky; indoevropština, či správněji proto-indoevropština (PIE), je zmizelý původní jazyk, z něhož tyto jazyky nakonec pocházejí. Předpona „proto“ vyjadřuje, že gramatika a slovník tohoto dlouho zaniklého jazyka, jímž se hovořilo asi do 3000 let př. n. l., je hypotetická rekonstrukce moderních filologů. Stejně jako románské jazyky pocházejí z latiny, tak latina vychází z PIE.

Indoevropská jazykověda tradičně užívala slovo „árijský“ jak k označení lidí, ve smyslu rasovém a etnickém, tak i samotných jazykových skupin („árijská řeč“), bez ohledu na rasu či etnikum lidí hovořících jejími různými odnožemi. Bezprostředně po porážce národně-socialistického Německa se výraz vytratil z obecného vědeckého užívání i se svými oběma významy, a výraz „indoevropský“ (IE) se stal preferovaným označením jazykových skupin, „Indoevropanů“ jako lidí, kteří obývali původní árijskou domovinu, i jejich potomků, kteří se postupně rozptýlili po Evropě, většině indického subkontinentu a částech Blízkého východu. Rasový nacionalisté samozřejmě nejsou povinni přijmout ustrašený PC-slovník dnešní vědy, ale měli bychom si uvědomit nepřesnost výkladu slova „árijský“ jako rasové či etnické příslušnosti.

Arya, mající význam „urozený“, se objevuje v různých indoevropských jazycích. Množné číslo (Aryas=“urození“) bylo pravděpodobně jméno, jímž se Árijci označovali před svým rozptýlením, a možná přežívá ve slově Eire (Irsko) a zcela jistě ve slově Irán (Airyanam vaejo=“říše Árijců“).  Objev tisíců takových obdobných slov ve velmi si vzdálených jazycích, spolu s podobnými gramatickou stavbou, vedla jazykovědce na počátku 19. století k závěru, že většina evropských jazyků vyvinula ze společného prajazyka, jímž hovořili před tisíciletími charakterističtí lidé, kteří během několika migrací postupně opustili svou původní domovinu a s sebou si vzali i svou řeč.

Řečtina, latina i sanskrt se tradičně považovaly za jazyky nejbližší PIE, a mnohé z obnovené árijského prajazyka je na něm založeno. Současná litevština je nicméně nejzastaralejším živým jazykem, který je původní árijské řeči blíže než ostatní. Dokonce existuje IE jazyk, tochariánština, doložená v čínském Turkestánu, což naznačuje, že Árijci se museli objevit na Dálném východě,  a tato věkovitá část jazykového důkazu byla nedávno potvrzena objevem tělesných pozůstatků světlovlasých lidí v Číně.

Obr.: jeden model indoevropské („árijské“) migrace

Jedna verze indoevropské („árijské“) migrace

Snad nejznámějším důkazem prehistorické existence PIE je výraz pro „krále“: rex v latině, raja v sanskrtu, ri ve staré irštině, spolu s množstvím příbuzných slov. Všechny jsou zřejmě variantami výrazu pro krále. Protože žádné národy hovořící těmito různými jazyky nebyly v historickém údobí – tj. v době, pro níž existují psané záznamy – spolu ve fyzickém kontaktu, komparativní jazykovědci usoudili, že jejich příslušné jazyky se jistě vyvinuly z jediného prajazyka, což je jediný způsob, jak vysvětlit výskyt téhož výrazu pro „krále“ u tak široce rozptýlených národů. Římané si zjevně nevypůjčili slovo rex od Irů či Indo-Árijců; místo toho každý odvodil svůj vlastní výraz pro „krále“ ze společného staršího jazyka.

Jazykovědci mimo to mohou s jistotou vyvodit závěr, že Árijci měli před odchodem ze své původní domoviny v jižním Rusku své krále. Na základě dochované běžné slovní zásoby různých existujících indoevropských jazyků může být skutečně zrekonstruován podrobný souhrn materiálů o prehistorickém árijském uspořádání, svatebních zvycích a náboženské víře: Uctívali boha nebe, sledovali původ po mužské linii, chovali dobytek, pili medovinu, jako válečnou zbraň používali koňmi tažené vozy (které pravděpodobně vynalezli) atd. Dokonce rudá, bílá a modrá/zelená barva, které se objevují na tolika současných vlajkách má možná árijský původ. Je to pravděpodobně pozůstatek árijského sociálního rozdělení na tři stavy: kněze (bílá), bojovníky (rudá) a pastevce a zemědělce (modrá/zelená).

Árijci, či přesněji Indo-Árijci, se poprvé význačně zapsali do dějin kolem let 2000-1500 př. n. l. jako nájezdníci ze severní Indie. Sanskrtská Rig Veda, soubor náboženských textů, který je stále ctěný současnými hinduisty, zaznamenává (často tajemně) jejich postupné podmaňování si obyvatel s tmavou pletí, Dásy: např. „Indra [=skandinávský Tór, keltský Taranis] rozvrátil pevnosti Dásů, v jejichž útrobách se ukrýval černý lid. Stvořil zemi a vodu pro Manu [=árijského člověka]“; „mimo to, níže než vše ostatní, svrhl jsi, ó Indro, Dásy, bídné kmeny Dáské“; „po vyvraždění Dásů, nechť Indra se svými bílými přáteli získá zemi, nechť získá slunce a vodu“; „Indra zvítězil nad barvami Dásů a zahnal je do úkrytu.“

Se svým, kolovým vozem, jež předhoní vše, ó Indro,
Až v dáli proslulý jsi svrhl dvakrát deset králů…

Šel jsi z boje do boje, neohroženě
Ničil jsi silou hrad za hradem. (RV 1.53)

Árijci byli nápadně rozpínaví a téměř kamkoliv přišli, tam zvítězili a podmanili si domácí národy, domorodcům vnutili své jazyky a (do jisté míry) náboženskou víru, a na oplátku za do obdrželi od národů, nad nimiž zvítězili, dary. Árijské invaze – či přesněji, dlouhá řada různých invazí mluvčích indoevropských jazyků – zachvátila starou Evropu již ve 4. tisíciletí př. n. l. a po čase vítězové a poražení splynuli v specifické národy s charakteristickými jazyky. Většina současných obyvatel Evropy, spolu s jejich vlastními ranými národními kulturami, jsou výsledkem vzájemného působení mezi úspěšnými vlnami árijských nájezdníků a kultury konkrétního bílého lidu, nad nímž zvítězili a s nímž později uzavírali manželství, a následkem toho téměř všechny moderní evropské jazyky patří k západní větvi IE rodokmenu.

Obr.: minoiská hadí bohyně z Minoiského paláce, cca 1600 př. n. l.

Vznik evropské kultury nicméně předchází příchod Indoevropanů: jeskynní malby v Lascaux, které někteří označují za nejstarší rozkvět tvůrčího génia západního člověka, byly dílem starých Evropanů stejně jako Stonehenge na severu či kultura krétského mínojského paláce na jihu. Panevropský náboženský symbolismus se již rozvinul a mnoho z něj bylo včleněno do IE mytologií, včetně různých místních úprav všudypřítomné staré evropské úcty k bohyni Matce. Mnoho hlavních postav řecké mytologie předchází příchodu Árijců a během starověkých dějin se staré evropské náboženské víry a zvyky postupně znovu prosadily. [Obr.: mínojská hadí bohyně z mínojského paláce, cca 1600 př. n. l.]

Evropa je evropská, protože vítězové i poražení byli příslušníci téže bílé rasy, různých větví téhož rodokmenu; Indie je bažina bídy, protože většina poražených, s nimiž Indoevropané nakonec uzavírali manželství, byli ne-bílí Védové. Ponaučení je zřejmé. Dokonce i dnes lze rozpoznat hinduisty z vyšší kasty dle jejich bělošských rysů a světlé kůže, a nejchudší a nejzaostalejší části jsou obecně nejtmavší.

K tomu lze poznamenat, že nedávné genetické výzkumy ukazují, že Baskové z Aquitaine a Pyrenejí jsou asi nejčistším typem starých Evropanů, protože existovali už před příchodem indoevropských nájezdníků. Zřejmě vyšli z evropských invazí neporaženi a zůstali dostatečně izolováni, aby si udrželi svůj vlastní jedinečný ne-IE jazyk.

Jak bychom se měli nazývat?

Dějiny Árijců, z níž je výše uveden jen nutně zjednodušený přehled, nejsou jen zajímavou zvláštností; mají i důležitý význam pro to, jak se charakterizujeme. Němec je například Árijcem, jen do té míry, že původní obyvatelé starověkého Německa byly poraženi nájezdníky, kteří hovořili indoevropským jazykem. V žádném genetickém smyslu nemůže být nazýván čistým Árijcem. Dokonce už v době indoevropských invazí do staré Evropy ztratil tento termín hodně ze svého původního významu jako jména charakteristické etnické skupiny. Během jejich úspěšných migrací ze své domoviny Árijci pohltili jiné bílé obyvatele a získali často výrazný vzhled, spolu se vzájemně si nesrozumitelnými (přesto příbuznými) jazyky. Obr.: svastikami zdobená mísa z Athén, cca. 800 př. n. l.

Rasová díla jsou často poskvrněna rozvratnickým nordicismem a kvazi-mystickým uctíváním Árijce, i sám Hitler často zaměňoval pojmy „Árijec“ a „Nordik“. Avšak oproti populární víře národně-socialističtí rasoví teoretici nikdy netvrdili, že Němci jsou Árijci, ani že většina německého genofondu je árijská. Spíše argumentovali, že Nordici byli více geneticky Árijci než, řekněme,  středozemní Italové – což je mnohem skromnější tvrzení, které má navíc sílu pravdy. Severní Evropa byla před indoevropskými migracemi řídce obydlena, kdežto jižní Evropa již měla existující civilizaci a mnohem více obyvatel. Nordický Němec či Švéd tudíž může právem říci, že je více Árijcem než Řek či Ital z jihu, ale neměl by s tím obtěžovat, protože rozdíl je nyní tak bezvýznamný, že slouží jen k rozdělování bělochů.

Aby měl výraz Árijec v dnešním kontextu nějakou platnost, může jen příslušníkům evropských kultur naznačovat, že vzešli z interakce IE-hovořících („árijských“) nájezdníků a bílých Evropanů, kteří jim předcházeli.  Nemůže označovat pravé Árijce, protože takoví lidé, v přesném slova smyslu, neexistují již alespoň tisíc let.

Další potíž s pojmem „Árijec,“ i když je použit v tomto volném významu, je ten, že stále vylučuje značný počet lidí, které by většina z nás považovala za bělochy. Kromě Basků, Finů a Maďarů existují ještě ne indoevropské jazyky, a Finové ani Maďaři nejsou potomky lidí, kteří mluvili PIE. Přesto jsou očividně běloši.

Pojem“ běloch“ je tudíž vhodnější než „Árijec“ jako jméno rasy, jejíž existenci musíme zabezpečit, ale pojem běloch je také nedokonalý. Nikdy bychom se neměli upínat na   méně důležité rasové rozdíly tím, že uděláme z bezvýznamného odstupňování „bělosti“ hierarchii relativních stupňů rasové čistoty. Většina Italů, Řeků a Španělů je příslušníky středomořské větve naší bílé rasy, a zpravidla jsou o něco tmavší než Nordici. Většina aškenázských Židů je naopak fyzicky „bělejší“ než průměrný Řek. Přesto jsou tito „bílí“ Židé hlavní rozvraceči západní civilizace, kdežto Řekové, Italové a Španělé patří k jejím hlavním tvůrcům.

Co skutečně potřebujeme, je jistý rozlišující výraz, který označuje „nežidovské lidi evropského původu.“ Bohužel, žádný takový výraz neexistuje. „Běloch“ a „Árijec“ jsou přijatelné náhražky, jen pokud rozumíme jejich definicím.

Euro-americký rasový nacionalismus se značně liší od etičtějšího nacionalismu evropského. V Evropě jsou etnické odlišnosti mezi bělochy cenným politickým nástrojem pro zachování „Evropy národů“ proti silám kapitalistické globalizace a přistěhovalectví z Třetího světa. Avšak na tomto kontinentě jsme –  pro dobré či zlé, a já myslím, že pro dobré – směsicí různých evropských etnik, i přes naše nepochybné anglo-keltské kulturní a právní jádro. Je nevyhnutelné, byť politováníhodné, že za těchto okolností se někdy budou rasisté mezi námi dohadovat ohledně přesných hranic kategorie „běloch“, tj. které etnické skupiny jsou naší součástí a které ne. Co však nelze zpochybňovat, alespoň ne ten, kdo chce být na tomto kontinentu v rasovém hnutí  konstruktivní, je, že se všichni musíme charakterizovat jako Euro-Američané, nebo zanikneme. Jinak jsme prostě nespojené řady různorodých etnických skupin, bezbranných vůči vědomě proti-bělošské „duhové koalici“, jejímž cílem je nás všechny pohřbít.

Zdroj: //library.flawlesslogic.com/concept.htm

Reklamy
komentářů 63 leave one →
 1. Swantoviet permalink
  Únor 12, 2011 14:32

  Jenom dopním info, maďarští králové se taktéž snažili získat specialisty v oborech (tak jako Václav II. lákal Němce), tak Arpádovci brali Čechy, Poláky, Italy, Němce, Srby atd. Na rozdíl od nás nebral nějakou velkou dominantní skupinu, ale bral všude stejně (vyjímkou jsou sedmihradští Němci, ale ti se tam usadili o hodně později).
  Otázkou, jak by dopadly testy DNA, a já si myslím, že dnešní Maďar je něco jako dnešní Bulhar. Tj. výbojní Proto-Maďaři ovládli kotlinu a poté se smýsili se převážně slovanskými kmeny, podívejte se na jejich slovní zásobu, i Jaroslav Hašek si to všimnul (povídka Řádný učitel).
  Fin a Maďar patří jazykově do jedné skuiny, ale když porovnáte třeba 1000 Finů a Maďarů, to jsou nebe a dudy.

 2. SitňaN permalink
  Únor 12, 2011 14:00

  Orel:
  Skús sa niekedy zamyslieť, prečo šikmooký ugrofíni žijú izolovane od belochov a prečo belošsky vyzerajúci ugrofíni žijú v blízkosti ostatných belochov. Oni práve tí Khanty a Mansi ktorých som spomenul vo svojom predchádzajúcom príspevku sú jazykovo najbližší príbuzní Maďarom. A nie len oni, je to celá plejáda polokočovných národov majúcich ugrofínske korene. Početne sú však kvôli svojmu spôsobu života na tom slabo. Spomenul som tie dva národy vlaste preto, že sa geograficky nachádzajú na území, kde v roku 1237 našla výprava pod vedením dominikánskeho mnicha Juliána Maďarov v pôvodných sídlach s cieľom pokresťančiť ich.Toto územie sa v uhorských kroniká nazýva Magna Hungária. A aj keď ich už delilo bezmála pol tisíročia, rozumeli si s nimi perfektne. A sú to do dnes šikmáči.

  Miloš:
  Sasmozrejme viem ako vypadajú dnešný Maďari. Sú to beloši, o tom sa nedá pochybovať. Otázkou zostáva, či sú tí dnešní Maďari tí istí ako tí z konca 9-teho storočia. Stačí spomenúť že napr. Byzantínci ich napospol označovali za turkov (turkoi, gr.pl. ). Maďari neprišli do dunajskej kotliny do prázdneho územia, ale to hádam vieš aj sám. Asimiláciou tam usadených slovanov a zbytkov germánov, keltov a všetkého možného sa priblížili biologicky k belochom. Ďalej si treba uvedomiť, že maďari majú behom 300 rokov, do približne polovice 13-teho storočia za sebou štyri veľké vlny masového vyvražďovania. Prvé, ešte pred prechodom karpát uskutočnené sa odohralo v mieste zvanom Atelkuz pri ústí dunaja. Zimoviskami Maďarov sa prehnali najprv Pečenehovia ( kvôli ktorým Maďari odišli z chazarie ) a potom ostatné deti a ženy dorazili z juhu Bulhari. Druhé, známejšie nasledovalo po bitke pri Lechu. Tretie bolo následkom korunovácie sv. Štefana za kresťanského kráľa, čo sa samozrejme Maďarom nepáčilo. Na ich vlastnú smolu už nepredstavovali takú vojenskú hrozbu ako v minulosti a tak vodca povstania Kopáň skončil rozštvrtení a Nemcom sa konečne podaril mocenský prienik na území panónie o ktorý sa tak všemožne snažili počas existencie VM. A to posledné a najväčšie sa odohralo počas tatárskeho vpádu, keď zahynuli dve tretiny obyvateľov Uhorska. Pri tom stačí spomenúť, že vyľudnené oblasti boli namä roviny obývané maďarmi. To viedlo k úplnému zániku staromaďarskej kultúry a etnika. Dnešná maďarská kultúra a etnikum má svoj pôvod v sedmohradsku, počas tureckej okupácie. Málo ľudí to vie, ale dnešné maďarsko bolo vtedy obývané hlavne Nemcami, Chorvátmi, Srbmi, Rusínmi a Slovákmi. A tieto etniká prispeli k biologickej konštitúcii Maďarov najviac, preto dnes nerozoznáš Maďara od Nemca, Slováka. Ku spojeniu Maďarov a Húnov sa radšej nevyjadrím, lebo to je hlúposť ťažkého kalibru. Spomeniem azda len taký detail, že ich delí viac ako pol milénia. Ostatne, potomkami Húnov boli Avari, ktorých vykántrili Nemci pod vedením Karola veľkého.

  Boli tu v diskusii spomenutý ešte Turci. No dnešných Turkov z Turecka nemožno ani náhodou porovnávať s tými pôvodnými. Presne tak ako u Maďarov, zostal iba jazyk. Ak chcete vidieť ako vyzerali pôvodný Turci, pozrite sa na Kazachov, Turkménov, Kyrgizov a Uzbekov. To sú pôvodní Turci.

 3. Myslič permalink
  Únor 12, 2011 01:43

  Orel—Tak jo,nemůžu vědět všechno a rád se nechám poučit. ÷)

 4. Orel permalink
  Únor 12, 2011 01:09

  Vzácný pane Mysliči, potomky indoíránských Alanů jsou Osetové. Ostatní mluví jinými jazyky spadajícími do tzv. kavkazské jazykové rodiny.

  To neznamená, že ty ostatní národy nemohou být Árijci ovlivněné.

 5. Myslič permalink
  Únor 11, 2011 23:58

  Miloš—-Čečenci, Inguši, Osetijci, Dagestánci a Kasogové, jsou Árijci, mluví indoevropskými jazyky a jakožto potomci Alanů a Sarmatů, patří k tzv. Indo-íránské jazykové větvi Indoevropských jazyků. Jsou to tedy opravdu naši příbuzní. Zní to divně, ale ta svině Šamil Basajev je bohužel tedy taky Árijec…. Ruská rurikovská knížata si velmi často brala za ženy právě Alanské princezny, například Svjatoslav měl dvě. Doporučuji Ti začíst se do ¨Nartského eposu¨, tam poznáš, že Alani měli velmi podobné pověsti, jako ostatní Árijci. Npříklad bůh hromovládce Vasilla ma všechny atributy našeho Peruna a jiných Árijských hromovládců…

 6. Miloš permalink
  Únor 11, 2011 19:24

  Myslič: Myslím si že mezi Azery, Gruzínci, Čečenci, Dagestánci atd. nebudou výraznější genetické rozdíly, všechny tyto národy budou příbuzné Turkům, když nemluví indoevropským jazykem tak to nemohou být Árijci a ani tak nevypadají. Ale Arméni, stejně tak jako Peršané a Kurdové jsou Árijci, i když také nebudou čistokrevní a tyto národy si zřejmě jsou navzájem příbuzné.

  R.O. to je zajímavá hypotéza, je možné že Berberům koluje v žilách krev Vandalů, tomu by odpovídalo že někteří z nich mají modré oči a světlé vlasy, jak je vidět na fotkách na wikipedii. Ale považovat Berbery za Germány je přece jen přehnané, germánské geny mohou tvořit jen pár procent jejich genofondu.

 7. Myslič permalink
  Únor 11, 2011 18:34

  R.O.—-To je docela dobře možné, běžné berberské jméno je Gezri. Mohlo by to poccházet od vandalského krále Geisericha. Člověče, tak o tomhle jsem nikdy nepremýšlel. Dík.

 8. Myslič permalink
  Únor 11, 2011 18:21

  Miloš—Čečenci, Dagestánci a Inguši jsou Árijci, pocházejí ze společných sarmatsko-alanských předků. Mají nádhernou mytologii, viz ¨Nartský epos¨. Gruzínci nejsou turkický národ, jejich jazyk je naprosto odlišný od všech známích jazykových skupin, proto se jim někdy říká ¨Kavkazští Baskové¨. Možná jsi je pleteš s Ázerbajdžánci, to jsou v podstatě etničtí Turci.

 9. R.O. permalink
  Únor 11, 2011 18:16

  K těm Berberům. Nemohli tam mimo jiné evropské prvky zanechat zbytky Vandalů, co k nim prchli po rozvrácení jejich severoafrického králoství? Někde jsem to zaslechl.

 10. Miloš permalink
  Únor 11, 2011 17:57

  Sitňan: Přece víš jak Maďaři vypadají, že jsou to normální běloši a neříkej mi že dokážeš se 100% jistotou poznat kdo je Slovák a kdo Maďar. Maďaři jsou Árijci, i když mluví pro nás zcela nesrozumitelným jazykem. Ugrofinská skupina je asi výmysl jazykovědců ale tyto národy spolu nic společnjého nemají. Gobineau napsal že předci Maďarů byli „bílí Hunové“, což byli běloši, převážně germánského původu, kteří žili s Huny a převzali jejich jazyk. Je to jen spekulace ale je to docela možné.

  Stejně tak si myslím že i Mediteránská, alpinská, dinárská skupina apod. jsou uměle vytvořené a mimo to nemá tohle rozdělení žádný praktický význam.

  Baskové jsou zřejmě potomci půgvodního předárijského obyvatelstva Evropy, i když také budou púromíšení s Árijci (Římané, Španělé), Berbeři jim zřejmě budou příbuzní, i když budou promíšení s Araby ( na wikipedii jsem našel zajímavé fotky jak vypadají Berbeři http://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people) . Gruzínci, stejně jako čečenci, ingušové, osetinci a národy Dagestánu budou zřejmě příbuzní Turkům. Turci a okolní národy nejsou Árijci, ale běloši to jsou.

  Andreos: slovo árijci se nepochybně používalo i v Evropě za starověku, viz např název Irska (Ireland- ajrlend= země árijců)

 11. Myslič permalink
  Únor 11, 2011 16:46

  Arméni patří do Indoevropské jazykové skupiny. Je to tzv. Maloasijská větv, ke které patřili i dnes už neexistující Lýdové, Frýgové a Kapadočané.

 12. Andreos permalink
  Únor 11, 2011 14:42

  K tomu dotazu: předindoveropské nenordické obyvatelstvo Evropy bylo tvořeno hlavně alpinci a mediterány. Mediteráni převažovali na jihu a západě Evropy (dokonce i na britských ostrovech). Alpinci převažovali ve střední a východní Evropě.
  Navíc do cca 5000 pnl. v jižní Evropě tvořili značnou část obyvatelstva kromaňonci, než nad nimi početně převážili mediteráni.
  Kromě toho do jihovýchodní Evropy (na Balkán a ostrovy v Egejském moři) zasahovalo i armenoidní obyvatelstvo, původem zřejmě z Malé Asie (dnešní Turecko).

 13. Orel permalink
  Únor 11, 2011 14:38

  Vzácný pane Hlutwigu, je tu práce Marije Gimbutasové „Goddesses and Gods of Old Europe, 6500-3500BC.“

  Vzácný pane SitňaNe, to, že současné ugrofinské národy jsou leckdy šikmooké, ještě nemusí znamenat, že ugrofinští mluvčí v minulosti byli šikmoocí. V Indii i ti tmaví Indové mluví většinou indoevropskými, jazyky, ale to neznamená, že tak vypadali první Indoevropané. A ruština? Jel jsem tuhle v autobuse, tam nějací dva šikmoocí hovořili jazykem, ve kterém jsem za chvíli poznal ruštinu.

  Vzácný pane Mysliči, příšerný jazyk je čínština. Tam záleží na tónu, jakým se to které slovo vysloví, navíc jsou slova, která se vyslovují úplně stejně, ale mají úplně jiný význam. Vedle toho mají divné písmo. Tady něco je i s titulky:

 14. Andreos permalink
  Únor 11, 2011 14:29

  K pojmu Árijec: myslím si, že označovat dnešní bělochy za Árijce je scestné. A to ze dvou důvodů.
  1.Árijci – přesněji Árjové – byli jen jednou z větví nordických (indoevropských) kmenů, které od cca 5600 pnl. (hlavní jejich migrační vlny se ale spustily až okolo 2000 pnl.) začaly migrovat do všech světových stran ze své pravlasti někde na severovýchod od Černého moře (ovšem jsou názory, že pocházejí odjinud).
  Skuteční Árjové byli tedy nordičtí nájezdníci do Indie okolo 1500 pnl. a také Mittanci, Peršané, možná i Médové – tyto kmeny se též někdy označovali jako Árijci. Další příslušníci mnoha nordických kmenů se však jako Árijci vůbec neoznačovali – a to i ti, kteří se dostali do Evropy a díky nimž jsou dnešní Evropané částečně nordičtí – Keltové, Germáni, Baltové a Slované. Jako praví Árijci se mohou označit jen velmi vzácně se vyskytující zbytky nordiků v dnešní Indii, Íránu a vůbec Středním Východě.
  2.Dnešní Evropané nejsou čistí nordici (snad s výjimkou části obyvatel Skandinávie, Dánka, Islandu, Nizozemí a severu Německa), nýbrž směsicí více bělošských rasových podskupin. Převážná část dnešních bělochů jsou nordicko-alpinští míšenci, plus zřejmě v sobě mají něco mediteránní, armenoidní, možná i kromaňonské krve. Z tohoto míšení pak vznikly i další bílé podskupiny – hlavně východní baltové (ostici) a dinárové.

 15. Andreos permalink
  Únor 11, 2011 14:11

  Je nutné ale k tomuto výkladu zmínit, že dnešní tzv. mediteráni nejsou ti mediteráni, kteří vytvořili první velké civilizace starověku. Dnešní jihoevropané jako Řekové, jižní Italové, Portugalci nebo Španělé jsou již směsicí bělochů (mediteránních a nordických) a semitů (Arabů) a černochů, kteří se sem dostali během dějin jako nájezníci, přistěhovalci nebo otroci.
  Poslední skuteční a relativně čistí mediteráni jsou Baskové a pak nějaké malé segmenty v jižní části Británie – ve Walesu a Devonshiru. Díky svému separatismu si udrželi vlastní rasovou identitu, jazyk a kulturu. A proto je Baskicko nejvyspělejší a nejbohatší částí Španělska, jeho „průmyslové srdce“. Naopak rasově míšení Řekové, atd. jsou kvůli svému míšení s černochy a semity evidentně již ne příliš talentovanými národy, ve srovnáni s nimiž je zbytek evropského obyvatelstva o hodně schopnější. Viz i dnešní hospodářské problémy EU s evropským jihem.

 16. SitňaN permalink
  Únor 11, 2011 11:26

  Myslič:

  Ugrofínske národy boli pôvodne šikmáči. Pozri sa na takých Laponcov, tí sú ešte stále na polovicu „šikmí“. Alebo daj do goooglu Khanty a Mansy ( po rusky Vogul a Osťak ), to sú jazykovo najbližšie národy Maďarom.

 17. Swantoviet permalink
  Únor 11, 2011 01:14

  Nezapomeňme na Armény.

 18. Myslič permalink
  Únor 10, 2011 19:50

  Mezi bílé předárijské obyvatelstvo Evropy můžeme vedle Basků počítat i Guanče z Kanárských ostrovů a jim příbuzné severoafrické Berbery. To asi leckoho zarazí, ale původní berberští Lybijci, Numidijci a Tuaregové, než si je podrobili Arabové, byli popisováni, jako světloocí a relativně bílí lidé. V odlehlích horských vesnicích v Maroku a Alžíru žijí dodnes Berbeři, kteří si udželi svůj vzhled a s Arabama se nesnáší. Na Kavkeze mame zase Gruzínce, jejihž jazyk je naprosto odlišný od árijských, přesto se jedná o bílé etnikum. Stavitelé megalitů po celé Evropě byli bílí, stejně jako ugrofinské národy, které sice hovoří naprosto příšerně, ale ve Východní Evropě žili už před Slovany.

 19. Siegfried.777 permalink
  Únor 10, 2011 19:10

  Co třeba google a něco jako „Mediterranean race“ nebo „staří Mediterránci“ ale bacha nepléct s dnešní Mediterranskou subrasou (Arijskou)………

 20. Hlutwig permalink
  Únor 9, 2011 23:05

  Pěkný, přehledný článek. Mám dotaz: kde bych se něco dozvěděl o těch „poražených“ tj. o bílých Evropanech, kteří předcházeli árijským nájezdníkům ? Předem díky za odpověď.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: