Skip to content

Evropský demografický problém

Září 28, 2010
by

Zajímavá stránka www.un.org/popin/ obsahuje demografické informace o různých národech. Zvláště zajímavé jsou odhady populace. Zde uvádím tabulku odhadované populace evropských národů na rok 2050 děleno populací z roku 2000 x 100. Tudíž číslo 100 = stejná populace. Číslo 110 znamená, že populace v roce 2050 je odhadována na 110% populace z roku 2000. Číslo 80 znamená, že populace v roce 2050 dosáhne 80% populace z roku 2000. Maje na paměti, že se jedná o přibližné odhady závisející na množství proměnných, získáme tyto údaje (vycházející z „varianty průměrné porodnosti“):

Andorra 224 Slovensko 87
Lucembursko 164 Německo 86
Irsko 141 Polsko 86
Albánie 125 Jugoslávie 86
Island 119 Řecko 85
Lichtenštejnsko 118

Bělorusko 82

San Marino 111 Česko 82
Norsko 109 Litva 81
Francie 104 Rumunsko 81
Malta 103 Rakousko 80
Svatá stolice 100 Španělsko 78
Nizozemí 100 Švýcarsko 78
Spojené království 99 Slovinsko 77
Dánsko 95 Maďarsko 75
Belgie 94 Itálie 75
Finsko 91 Lotyšsko 72
Chorvatsko 90 Rusko 72
Portugalsko 90 Ukrajina 60
Švédsko 88 Bulharsko 57
Bosna 87 Estonsko 54

Nyní je na místě komentář. Za prvé, relativně velká čísla u velmi malých národů vycházejí s největší pravděpodobností z odhadovaného vysokého růstu kvůli dnešní rozsáhlé imigraci k těmto národům (jež jsou přitažlivé ekonomikou, klimatem atd.), a malá počáteční populace těchto národů v roce 2000 je z důvodu nízké porodnosti. Proto má Lucembursko porodnost nízkou, ale je stále odhadováno, že populace vzroste (164). Větším problémem těchto dat je, že nerozlišují mezi domorodými obyvateli a přistěhovalci, mezi původními Evropany a ne-Evropany. Uvedená hrubá čísla tudíž zahrnují i ne-Evropany, a tak problematiku podceňují. Např. se zdá, že Francie, Nizozemí a Spojené království budou mít v podstatě stabilní populaci (ve srovnání s tím nezapomeňte, že u ne-evropského světa se odhaduje značný nárůst). Nicméně v těchto třech národech se vykytuje vysoká populace ne-evropské menšiny, která roste a má vysokou porodnost. Tudíž tyto „stabilní“ populace odráží nahrazování Evropanů ne-Evropany; původní příslušníci těchto národů jsou nahrazováni přistěhovalci a jejich potomky. Zvláště hrozivá je situace u národů, jako jsou německý a švédský, protože u nich se kombinuje čistý úbytek v celé populaci s početnými a vysoce plodnými ne-evropskými menšinami. Skutečný úbytek původní populace tedy bude výraznější, než je zde ukázáno. K tomuto reálnému úbytku původní populace u všech evropských národů přispěje také rasové míšení. Tyto úvahy se samozřejmě netýkají severozápadní Evropy. Velký příliv cizí imigrace nyní zakoušejí národy jižní Evropy.

V Itálii, Portugalsku a Řecku tento cizí příval vedl k vzestupu nacionálního smýšlení. Všechny tyto národy mají různě úspěšné pravicové strany, které se staví proti těmto demografickým změnám, podobným těm, jež lze nyní pozorovat na jiných místech Evropy.                                

To nás přivádí k rozhodně důležitému faktu. V rozporu s některými tvrzeními není pravda, že pouze Evropané na severu (či severozápadní Evropané) jsou ohroženi demografickou katastrofou. Když se podívám do tabulky, zjišťuji, že národy jižní Evropy mají nižší hodnoty odhadované populace a mnoho z nich je současně obětí cizí imigrace. Tato alarmující čísla u těchto národů tedy rovněž odráží podceňování krize, k níž dnes dochází. Totéž lze říci i o národech střední a východní Evropy.

Např. Slovensko se s hodnotou 87 nachází v tabulce spíše uprostřed či níže. Nicméně jsem četl (myslím, že to byl článek v National Geographic), že asi za 60 let cikánská populace převýší domorodé Slováky. Tudíž hodnota 87 neodráží skutečný pohled na problém; středoevropští Slováci jsou ve velkých nesnázích. V Maďarsku a Rumunsku je také mnoho cikánů. Asi nejhůře je na tom jihoevropské Bulharsko, které je druhé za Estonskem s nejnižším procentem odhadované populace. Na rozdíl od Estonska je však Bulharsko domovem velké populace ne-evropských menšin – cikánů a Turků – a tyto menšiny mají vyšší plodnost než klesající bulharská populace. Tedy nejen, že populace tohoto národa za padesát let klesne o 43% (!), ale počet skutečných Bulharů klesne ještě více na zlomek obyvatelstva. Jihoevropští Bulhaři mohou být fakticky prvním národem Evropy, který zmizí z povrchu Země. Stoupencům nordické rasy to může být jedno, ale opravdové ochránce Evropy by to zajímat mělo.

Národy severní, střední a východní Evropy čelí dalšímu problému, protože jsou geograficky blíže ne-evropskému světu. Proto je třeba na demografický kolaps Ruska a Ukrajiny pohlížet v širší souvislosti s přelidněnou a území chtivou Čínou a ne-evropskými islámskými přistěhovalci, kteří se začnou pečlivěji zabývat zeměmi, obývanými stále menším počtem Slovanů. Protože tak velký národ, jakým je Itálie, má tak nízký odhad populace (75), doprovázený přistěhovalectvím, nízkou porodností a stárnoucím původním obyvatelstvem, stávají se pro původní obyvatele tohoto státu hrozbou přistěhovalci z Afriky a Blízkého východu. Člověk by si myslel, že to někoho bude znepokojovat, a když, tak alespoň ze „sobeckých“ důvodů. Ne-evropské hordy přece jen neuspokojí zastavit se u Ruska a Itálie; chtěli by se připojit ke svým příbuzným přistěhovalcům, kteří již žijí v severozápadní Evropě. Barevné „předmostí“ v jižní, střední a východní Evropě bude pro severozápadní Evropany předzvěstí zkázy. Ruští a italští nacionalisté dokážou respektovat ochranitelské touhy  nacionalistů v severozápadní Evropě, ale Nigerijec, Číňan ani Arab ne. Mají barevní jiný zájem o Evropu, než se ve své vášnivé touze oddávat tomu, spatřit ji zničenou (potom, co spotřebují to nejlepší, co země nabízí)? Tudíž, v rozporu s tvrzením některých, je ohrožena CELÁ Evropa a nutně potřebuje ochranu, a to, co se děje s jedním evropským národem, může mít vliv na všechny ostatní. A toto vše platí i pro Euro-Američany.

Dalším faktem zjištěným na stránkách OSN je, že všechny evropské národy mají jisté demografické rysy společné. Vyznačují se nízkou porodností a také relativně nízkým sex ratio (4) (poměr pohlaví, který určuje poměr mužů a žen v dané populační skupině – pozn. překl.). Toto je v kontrastu s mnoha jinými národy; takže můžeme pozorovat, že národy jižní Evropy mají se severní a střední Evropou společné klíčové reprodukční znaky (nízkou porodnost, nízké sex ratio), které je odlišují od ne-evropských bělochů (vysoká porodnost, vysoké sex ratio). Evropané se tudíž vyznačují, ve srovnání s jinými bělochy, společným širokým fenotypem (souhrn všech znaků a vlastností zjistitelných u určité skupiny – pozn. překl) v nanejvýš důležité oblasti demografie a reprodukce.

Tyto údaje ve stručnosti  podporují tezi, že VŠECHNY národy evropského původu se nacházejí v demograficky nebezpečné situaci a VŠECHNY potřebují ochranu. Ti, co tvrdí něco jiného, se jednoduše a objektivně mýlí.

Zdroj: stránky Nouvelle Droite

Reklamy
komentářů 65 leave one →
 1. Andreos permalink
  Duben 4, 2011 16:15

  Miloš
  Zde ještě uvedu přímé odkazy na podkapitolu 4 kapitoly 5 v Pochodě titánů, aby to bylo úplně jasné.
  Kapitola 5 se jmenuje „Od černého moře – indoevropské migrace“, podkapitola 4 se jmenuje „Árijci v Afhánistánu a Indii“.
  Zde odkaz na anglický originál:
  http://white-history.com/hwr5c.htm
  A zde odkaz na tuto kapitolu ve slovenském překladu:
  http://beo.sk/pochod-titanov/312-05-od-cierneho-mora-indoeuropske-migracie?start=3

  Tam je pojem „Árijci“ a „árijský“ použit mnohokrát, přičemž je několikrát dost jasně naznačeno, že Árijci byli část nordické podskupiny bílé rasy obývající kdysi Afghánistán a Indii, nic víc.

  Nezlobte se pane „Árijče“ Miloši, ale jste jako pětileté dítě, které se musí vodit za ručičku. Ach jo.

 2. Andreos permalink
  Duben 4, 2011 15:20

  K těm názvům v Evropě – Anglie se jmenuje po Anglech – germánském kmeni (zřejmě převážně nordickém), co tam společně se Sasy a Juty v 6. stol. vtrhli z dnešního severního Německa a Dánska. Ostatně jedno ze tří království, co tam Anglové založili, se jmenovalo „East Anglia“ – východní Anglie. Od Anglů a Sasů je pak odvozen pojem „anglosaský“.
  A název Británie je odvozen od předchozího keltského obyvatelstva pocházejícího z nordického keltského kmene Britannů, co tam přišel už cca 600 pnl ze severní Francie.

 3. Andreos permalink
  Duben 4, 2011 15:01

  Miloš
  Já nevím, jste snad slepý?? Hned v seznamu kapitol na http://white-history.com je přece u podnadpisu vpravo od názvu kapitoly 5 slovo „Aryans“ u označení nordiků, kteří migrovali „na Blízký Východ, Afgáhistánu a Indie“. Dále jse slovo „Aryans“ použitu u schématu nordických migraci u map, co v kap. 5 uvádní; navíc i 4. podkapitola kapitoly 5 se jmenuje „Árijci v Afgánistánu a Indii“. Taky píše o „posledních z Árijců“, když ukazuje malé zbytky nordického typu v indické populaci – viz hlavně ti bollywoodští herci.
  Vy se na tu stránku prostě nechcete podívat, protože se vám fakta ohledně Árijců tam uvedená nehodí do krámu – opravdu dogmatik. Žádný zmatek v hlavě nemám, všechna tvrzení jasně zdůvodňuji.

  Kemp samozřejmě v některých věcech pravdu nemá – např. Egypt nebyl „nordická pouštní říše“, Egypt vytvořili a založili běloši kromaňonského a mediteránního typu, i když později tam zřejmě i nějací nordici dorazili (mumie Ramesse II. či Sethiho I. vypadají dost nordicky), nebo nevím, kde vzal, že Kassité či Gutejci byli nordici (o těchto národech se toho moc neví, podle jazyka by Gutejci mohli být armenoidi, Kssité mohli nordici být, ale taky to mohli být armenoidi). Asyřané nebyli nordici, ale zřejmě směsicí mediteránů, armenoidů a semitů (ti později převážili), ačkoli je možné, že nějací nordici mezi Asyřany byli.
  V nordickém původu Árjů ale pravdu má.

  Modré oči mají všechny bělošské národy, ano, ale většinou proto, že se právě do určité míry smísili s příchozími nordiky, event. se smísili s potomky kromaňonců (tzv. dálskou podskupinou bílé rasy).
  U alpinců jednoznačně převažují hnědé oči, u mediteránů hnědé či černé, i když, pravda, občas se u nich i modré oči vyskytnou.
  To, co píšete ohledně mě je absolutní nesmysl, nikdy jsem netvrdil, že skuteční a „plnohodnotní“ běloši jsou jen nordici – jediné, o co mi jde, je dokázat tvrzení, že kmen, který cca 1500 pnl. vtrhl do Indie a říkal si Árijci, byl nordického původu, o nic víc. Prostě nechápete, že podle mě se pojem Árijci má vztahovat na tu část nordiků, kteří jako jediní si tak skutečně říkali – tj. nordici v Indii, v Afgánistánu, plus někdy i Peršané a Mitannci (snad i Médové). Pro všechny ostatní bělochy, ať už nordické či nenordické, bych požíval právě pojem „běloch“ – je nejpřesnější a přitom dostatečně široký.
  Koneckonců vždyť jsem psal, že dnešní běloši jsou směsicí více bílých subras. Soudě podle vlastního vzhledu jsem zřejmě nordicko-alpinský míšenec, tak jako většina obyvatel naší země.

  O tom, že nordici žili v Číně a Tibetu není pochyb – zachovalá těla Tocharů jsou jednoznačně nordická bez nejmenších pochyb (viz kniha B. Haughtona Tajemství minulosti, 351-356) – šlo o jedince velké výšky, štíhlé postavy, s dlouhými lebkami a s hnědými či plavými vlasy, navíc i kresby a zmínky v čínské literatuře vykreslují zmínky o lidech nordického typu – s modrýma či zelenýma očima a dlouhými nosy. V Tibetu dodnes existují jedinci s modrýma očima a blond vlasy, o čemž píše i G. Elliot Smith. Píše o tom i německý pronacistiký antropolog schafer, co tam dělal výzkum s vaším oblíbeným Guntherem. Proto se tam ta svastika taky vyskytuje.

 4. Duben 2, 2011 10:25

  Klidně, ale s vaším tématem to asi nemá moc společného: http://radicalrevival.wordpress.com/2011/03/23/arijsky-humanismus/

 5. Miloš permalink
  Duben 1, 2011 22:27

  Myslič: Souhlasím s tebou. Andreos má v hlavě dost velký zmatek když píše takové nesmysly.
  Andreos je zřejmě nordického typu a myslí si že je něco víc než my co nejsme (já jsem Árijec alpinského typu a myslím že většina čtenářů bratrstva taky, protože alpinský typ v české populaci jednoznačně převažuje)

  Andreos: kde se v kapitole 5. pochodu titánů vyskytuje slovo áriujský (Aryan)? Nikde
  Modré oči mají všechny árijské národy nejen Nordici, i když u Nordiků je podíl modrookých lidí vyšší.
  Svastika se vyskytuje i například v Číně a v Tibetu, žili tam podle tebe také Nordici?
  Původ názvu anglie není jasný, já si myslím že to nesouvisí s názvem žádného národa, v Anglii původně žili Keltové, od pátého století Sasové z dnešního Německa. England znamená německy úzká země a to je docela výstižné, protože Anglie je opravdu dost úzká ve směru východ-západ ve srovnání se směrem od severu na jih.

  Midilrid: souhlasím s tebou: nemyslím si že by Artur Kemp chtěl přímo lhát, ale v některých otázkách se mýlil. Ty jsi na svých stránkách měl před časem článek o Árijcích, mohl by si sem dát odkaz?

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: