Skip to content

Evropské, domorodé, pohanské

Leden 1, 2010

Dalším kontroverzním  bodem, který vyžaduje vysvětlení, je rozhodnutí omezit zde diskusi o pohanství pouze na náboženská hnutí, jejichž vztažným bodem je používání předkřesťanských evropských náboženských tradic. Nejprve je třeba přiznat, že ne všichni badatelé a praktici moderních pohanských hnutí by s touto eurocentrickou definicí souhlasili. Politický vědec a Wicca praktik Gus DiZerega ve svém díle Pagans and Christians: Personal Spiritual Experience (2001)[Pohané a křesťané: Osobní duchovní zkušenost] a sociolog náboženství Michael York v Pagan Theology: Paganism as a World Religion (2003) [Pohanská teologie: Pohanství jako světové náboženství] přišli s myšlenkově provokujícími důvody k aplikaci slova pohan  na všechny náboženské tradice celého světa, jež mají lokální základ, jsou polyteistické, orientované na přírodu a jež odolaly  pokusům o konverzi ze strany misionářských náboženství, jako je křesťanství či islám. Z tohoto pohledu se pohanské stává synonymem pro domorodá a tradiční děděná náboženství domácích národů, jako jsou domorodí Američané, Afričané a australští domorodci, na která se často odkazuje jako na domorodá náboženství, a mohou být všechna zahrnuta pod široký deštník výrazu  pohanství, sjednocujícího velkou část lidstva.  York vysvětluje:

„Na široké paletě světových náboženství je třeba vymezit konkurenční hledisko, jež  zahrnuje nebo je vymezeno animismem, polyteismem, panteismem a šamanismem. Jednou námitkou proti používání výrazu pohan je, že představuje eurocentrický imperialismus, který popírá domorodému lidu rozdílnou identitu. Někteří by používali slovo pohan   výlučně pro předkřesťanské evropské tradice…

Tvrdím, že původní religiosity zahrnuté pod eurocentrickou nálepkou [pohanstvím] nejsou „politicky nekorektní“…

Ačkoliv křesťanští misionáři používali výraz pohan pejorativně, rozeznávali alespoň podobnosti mezi vírami, proti nimž se stavěli… Nyní je v dnešním kosmopolitnějším světě čas vyrvat pohanství, jakožto obecné označení,  z jeho historicky negativních konotací, aby se z něj stalo užitečné a lepší podpoření přehlížené praxe a opomíjeného světonázoru.“ (York 2003, 6-7)

Toto smýšlení nesdílím, protože se mi zdá, že smíchávat dohromady náboženské tradice tolika rozdílných národů, s jejich nezměrně rozdílnými historickými i soudobými poměry, poškozuje zápas domorodých národů za post-koloniální  právo na sebeurčení, protože je sjednocuje s národy, které vnímají jako své utlačovatele a kolonizátory. Výraz domorodý, stejně jako pohan, bude v tomto textu zvýrazněn, jakožto vyjádření respektu k národům, kulturám a duchovním tradicím těmito výrazy označeným. Domorodé národy sdílí společnou zkušenost nezměrné devastace a utrpení kolonizace a rasismu, univerzum utrpení uvalené na ně euro-americkými bělochy; týmiž lidmi, kteří tvoří většinu členů v takových pohanských náboženských hnutích, jako je Wicca nebo Asatru. Moderní evropské pohanství a  domorodá americká  či jiná původní náboženství neevropského původu zahrnují podobné elementy, jako je úcta k přírodě, polyteistické panteony, životu a tělu přisvědčující světonázory, ale existují i rozdíly, pramenící z odlišného kulturního, jazykového a historického prostředí.

Jakkoli mohou být moderní euro-američtí pohané vnímaví vůči domorodým národům a jakkoli velký může být jejich zájem o poznání aspektů domorodých kulturních a náboženských tradic, soudobá situace domorodých národů se zcela liší od situace, v níž se nachází většina moderních pohanů v severní Americe a Evropě. Tato brutální sociální realita a silné vlivy historické, ekonomické a politické, které se za ní skrývají, nelze přemostit jednoduchým procesem  onálepkování ani nelze zlepšit jednostranným prohlášením o duchovní jednotě mezi moderními pohany a domorodými národy.

Otázka označení je zvláště choulostivá kvůli probíhajícímu boji domorodých národů za právo kontrolovat a udržovat své dědičné duchovní tradice. Tento boj je důsledek dlouhodobé averze vůči Evropanům, Euro-Američanům a ostatním euro/bělošského původu, kteří si občas přivlastnili různé aspekty domorodých náboženských tradic a poté je prohlašovali za vlastní. Tato skupina zahrnuje i evropské a americké pohany, kteří převzali šamanské praktiky od severoevropských Laponců nebo domorodých obyvatel severní Ameriky, a přizpůsobili je používání ve wiccanských nebo jiných moderních pohanských rituálech, bez předchozího dotazu o svolení  původních národů, pro něž jsou šamanské praktiky posvátné, děděné tradice.

Nedávné práce na téma novošamanismu od Jenny Blairové (2001), Susan Mumiové (2002) a Roberta Wallise (2003) se zaměřují na složitou otázku výzvy směřované k právům domorodých národů kontrolovat své šamanské a jiné náboženské tradice přivlastněním si těchto tradic bělošskými Evropany a Američany. Takové intenzivní a bezohledné přivlastňování si domorodých tradic po sobě zanechalo jizvy v podobě hněvu a nedůvěry, navíc k škodám způsobeným misionáři a jinými představiteli kolonizátorů, zaměřujících se na vymazání a nahrazení domorodých duchovních tradic. Tyto historické rány lze zahojit pouze pomalým procesem trvalé, uctivé komunikace mezi členy různých zapojených skupin. Je proto hlavně pro euro-americké bělošské pohany v lepším případě troufalé a v horším případě urážející, pokud věří, že mohou vyřídit společný spor s domorodými národy a jejich  náboženskými tradicemi bez předchozího rozvinutí upřímného a časem prověřeného vztahu vzájemné důvěry a respektu. Takový dialog se může ukázat jako hluboce smysluplný, jak by někdo jistě doufal, ale tato diskuse je teprve na začátku.

Za povšimnutí také stojí slušnost nazývat lidi jmény, pod jimiž si přejí být známi, a nenazývat je tak, jak to odmítají nebo jim není příjemné. Označení pohan a pohanství, natož novopohan či novopohanství, nejsou výrazy, které si zvolili domorodí Američané či domorodé národy k označení sebe samých a svých náboženských tradic. Tato slova jsou však obecně přijatelná pro  národy zapojené do oživování a rekonstruování předkřesťanských evropských náboženství, neboť v těchto kruzích se o oněch výrazech diskutovalo po několik generací.

Nicméně členové takových pohanských skupin používají i jiná pojmenování a mnoho různých způsobů označení sebe samých vytvořili členové moderních pohanských organizací, jakož i jejich pozorovateli a komentátory z řad badatelů. Zainteresovaný čtenář, který se od těchto stránek vydává zkoumat jednotlivé formy pohanství detailněji, nalezne ještě větší rozmanitost v terminologii náboženských hnutí různých regionů a značný nesoulad, pokud jde o přesnou definici a správné používání výrazu pohan. Čtenáři proto radíme, aby tyto výrazy nikdy nebral za zaručené, ale vždy zjišťoval, jak jsou používány a chápány v daném regionu a danými lidmi a skupinami.

Nesoulad v terminologii se může zdát malicherný a triviální, ale není, pokud usoudíme, co je pro moderní pohany v sázce. Není to jednoduše jen záležitost pohanů, kteří si vybírají pro sebe pojmenování dle toho, co je dle nich vhodné nebo příjemné skupině podobně smýšlejících lidí. Z důvodu historie odsuzování, útlaku a dokonce persekuce pohanů ze strany církví, vlád a dalších částí společnosti  jsou moderní pohané silně znepokojeni tím, jak budou prezentováni v běžném hovoru, jak je bude chápat a posuzovat široká veřejnost, jestliže ví, že negativní obraz u veřejnosti lze použít jako legální a politickou zbraň proti nim ze strany těch, kteří se proti tomuto druhu náboženství staví. Při řeči o tom, které výrazy použít k označení sebe samých a jejich náboženské víry a aktivit, si jsou soudobí pohané vědomi formování veřejného mínění a mediálního pohledu na záležitosti, které jsou pro ně velmi důležité a vlastně i posvátné, dotýkající se  nejvzácnějších, nejprivátnějších a nejcitlivějších aspektů osobní identity. Pro mnohé, ne-li všechny moderní pohany, je jedním z nejcitlivějších záležitostí otázka etnické identity.

 Příště: Být či nebýt etnickým

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: