Přejít k obsahu webu

Dynasofie – úvod

Duben 14, 2014

dynasophy_logoPozn. překl.: Článek níže jsem náhodou objevil při procházení souborů v počítači. Jedná se o úvod ke knize Dynasofie – Ideologie dle přírody. Přeložil jsem ho už před více než 8 lety a zatím nezveřejnil. Za tu dobu stránky hnutí Dynasofie přestaly fungovat. Tato skutečnost však nemá vliv na zajímavost témat, kterým se kniha věnuje. Překlady jejích kapitol, jejichž seznam se uvádí na konci článku kurzívou, se tu budou nepravidelně objevovat.

Wolf

Civilizace povstávají a hroutí se. Z období barbarství vstoupily velké společnosti do období expanze v oblasti geografie, obyvatelstva, produkce a znalostí. U všech se dále po období míru oslabila jejich vitalita a morálka a fyzicky upadaly, dokud nebyly zničeny vnějšími nepřáteli. Tento vzor zcela či částečně následovaly všechny civilizace světa, včetně sumerské, egyptské, mykénské, čínské, indické, mexické, andské, antické a blízkovýchodní. Nyní vyvstává otázka, zda stejný vzor následuje i civilizace západní. Ano, následuje.

Read more…

Dějiny jsou pouze u bílých národů

Duben 8, 2014

obal Kapitola z knihy Arthura De Gobineau O nerovnosti lidských plemen, vydané roku  1942 nakladatelstvím Orbis, Praha. Celý první díl této knihy ke stažení zde v naší Knihovně.

Proč skoro všecky civilisace se vyvinuly na západní polokouli.

Opustíme nyní, až do chvíle, kdy půjdeme se španělskými dobyvateli na pevninu americkou, tyto osamělé národy, které méně ohroženy ethnickým míšením nežli jiné národy, mohly zachovati po dlouhé řady století organisaci, proti které nic nepůsobilo. Tuto vzácnou podívanou nám poskytovala Indie a Čína ve své odloučenosti od ostatního světa. A právě tak, jak uvidíme už jen národy, kterak navěšují svoje zájmy, svoje myšlenky, svoje nauky a osudy na dění národů jinak vytvářených, právě tak už neuvidíme dlouho trvati sociální instituce.  Nikde už ani na okamžik nebudeme míti ilusi, jež v Nebeské Říši a v zemi brahmanů mohla uvažujícího pozorovatele pohnouti, aby se sám sebe ptal, zda myšlenka lidská není nesmrtelná. Místo tohoto velebného trvání, místo oné solidnosti takřka nezhynutelné, velkolepé to výsady, kterou poměrná jednolitost plemen zaručuje oběma společnostem, jež právě jsem jmenoval, nebudeme pozorovati v rušné aréně, do níž se vrhá většina bílých národů, počínaje 7. stoletím př. Kr., nic nežli nestálost, neustálenost myšlenky civilisační. Hned pokud jde o měření délky časové, tu bývalo nutno pořadí událostí čínských a indských měřiti na desítky století. Odvyknuvše si tuto metodu, brzy zjistíme, že civilisace pěti až šesti set let jest poměrně velmi úctyhodná. Nejskvělejší výtvory politické nebudou mít větší délku života než dvě stě nebo tři sta let a překročena-li tato mez, musejí se buď přetvořit nebo zhynout. Oslněni na okamžik pomíjející slávou Řecka, republikánského Říma, vstupujíce do moderních dob budeme velmi potěšeni pomyšlením, že když naše lešeňové sociální konstrukce trvají krátce, mají aspoň tolik životnosti a délky života jako všechno, co Asie a Evropa viděly roditi, čemu se lidé obdivovali, čeho se báli a po čem, když to bylo mrtvo, nohama dupali od té doby 7. století př. Kr., doby to takřka úplného obnovování a přetváření pro bílý vliv v pozemském dění v zemích západních. Read more…

Věčnost

Duben 2, 2014
by

Nejprve něco vhodné hudby jako pozadí.

Židokřesťané dělali co mohli, aby ve všech pohanských mytologiích, s nimiž se setkali, našli stvořitelský mýtus, a když žádný nenašli, prostě tomu nerozuměli a překroutili každé slovo dané mytologie, následkem čehož z ní vytvořili stvořitelský mýtus. Nebyli schopni pochopit, že ne vše má začátek a konec. Nebyli schopni obsáhnout věčnost. Read more…

Proč ženy odmítají bílý nacionalismus

Březen 27, 2014
by
Kde jsou ženy?

Kde jsou ženy?

Pozn. překl. - Článek níže napsal americký nacionalista Hunter Wallace. Uvádí v něm důvody, proč se domnívá, že se v hnutí neangažuje více žen. Jeho postřehy mohou být v tomto ohledu zajímavé nejen pro srovnání situace  v USA a naší republice , ale mohou vést i k úvaze nad tím, zda se jím zmiňované příčiny v něčem nepodobají stavu u nás.  Autor v závěru vyzývá čtenáře ke komentářům jeho názorů a tuto výzvu k diskusi zde bych rád směřoval i k vám.

Wolf

Read more…

O životě za smrtí 2

Březen 22, 2014

Život vědomého lidského já jako subdoména vyššího nadčasového komplexu

Od starých Egypťanů známe mýtus o Isis a Osirisovi. Jeho pointou je ve stručnosti akt znovu sestavení – oživení Osirise/Horuse zabitého Setem. Odhlédneme-li od formální verze a zaměříme se na samotnou klíčovou pointu intervence Isis ve prospěch oživení Osirise (pointa spočívá v sesbírání roztroušených částí Osirisovi tělesné schránky a rekonstrukci jeho těla) tak vidíme, že rekonstrukčně oživující intervence Isis je manifestací ženského principu, který ve svém lůnu buňku po buňce, kousek po kousku re-konstruuje tělo člověka, kterého po té, co ho složí dohromady, přivede k životu a zajistí přežití a zachování ducha Božstva v lidské bytosti. Read more…

HailaR WôðanaR!

Březen 16, 2014
by

Zpoza hrobu slyším volání našich předků. Nemluví, ani nekřičí; lákají mne do minulosti mlčky; tak, jako mne krásný obraz nutí se na něj stále dívat a obdivovat ho. Posouvají mou duši do dnů dávných dob… zapomenutých evropských říší. Inspirují  mne! Jako celek jsou naším bohem inspirace!

Read more…

Wotansvolk

Březen 10, 2014
tags:
by

1202932504_normal_wotansvolkKdyž Pythagoras napsal, že “člověk je měřítkem všech věcí”,
nemyslel tím, že lidé jsou pány svého osudu; myslel tím,
že pro lidi, kteří věřili v bohy, bylo možné vše a že
lidé byli božími správci na Zemi. Slovy, která Platón připisuje
Protagorovi: “Člověk sdílí božské vlastnosti
a byl prvním ze všech tvorů, který poznal bohy, protože
sám byl s nimi spřízněný, a vztyčil oltáře a vytvořil
si jejich obrazy.” Řekům musela Bergsonova proslulá teze, že
“vesmír je strojem na výrobu bohů” znít
téměř jako fráze.” ………………..Robert Paine

Od úsvitu lidské existence měly árijské kmeny množství matriarchálních a patriarchálních bohů. Ačkoliv se jména měnila, jejich podstata zůstává prakticky stejná. Tacitus ve svém spise praví: “hlavní bůh Germánů (Wotan) je tímž, co Merkur u Římanů”. Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers